• II . Основна цел и задачи Чл. 3.
 • Чл. 5.
 • Чл. 6. (1)
 • Чл. 10. (1)
 • Чл.6. (1)
 • IV . Организация и структура Чл. 12.
 • V . Органи на МАЕ и мандатност Командир на МАЕ Чл. 17. (1)
 • Зам. командир на МАЕ
 • Мандат на органите на МАЕ
 • Статута на БМЧК, Глава VI І , Чл. 4 3 , Чл. 4 4 , Чл. 4 5 и Чл. 4 6 . Чл. 21.
 • VII . Заключителни разпоредби Чл. 22. (1)

 • Скачать 74.21 Kb.


  Дата25.05.2017
  Размер74.21 Kb.

  Скачать 74.21 Kb.

  Правилник за дейността и функционирането на Младежките аварийни екипи към Български младежки Червен кръст  Правилник за дейността и функционирането на Младежките аварийни екипи към Българския младежки Червен кръст
  I.Общи положение
  Чл. 1. Младежките аварийни екипи (МАЕ) към Българския младежки Червен кръст (БЧМК) са доброволни младежки формирования, които подпомагат дейността на Българския Червен кръст (БЧК) и отговорните институции при ликвидиране на последиците от бедствия, аварии и катастрофи (БАК). МАЕ е неразделна част от Системата за подготовка и помощ при бедствия на БЧК
  Чл. 2. МАЕ към БМЧК извършват своята дейност при спазване на основните принципи на Международното Червенокръстско движение; Закона за БЧК; Устава на организацията; Статута на БМЧК; Етичния кодекс на БЧК за щатни служители и доброволци; всички нормативни актове и други документи, касаещи задачите и дейността на БЧК по подготовка и подпомагане при бедствия. МАЕ към БМЧК извършва своята дейност съобразно Националния план за реакция при БАК на БЧК.

  II.Основна цел и задачи
  Чл. 3. МАЕ имат за основна цел да подпомагат дейността на Националното дружество при БАК като съдействат за намаляване на уязвимостта и за опазването на живота и здравето на хората .
  Чл. 4. За постигане на основната си цел МАЕ може да изпълнява своите специфични задачи в следните времеви периоди:

  1. преди БАК – превенция, работа в българските училища, университети и т.н.;

  2. по време на БАК – в зона на безопасно разстояние (зелената зона);

  3. след БАК – възстановителен стадий.


  Чл. 5. За осъществяване на дейността си по Чл.4., МАЕ си поставят следните задачи:
  (1) извършват системна подготовка и обучение на членовете на екипите;

  (2) извършват превантивна дейност като съдействат за повишаване на информираността и подготовката на населението за БАК;

  (3) оказват помощ при осигуряване на подслон, храна и вода на пострадалите, както и на спасителите по време на БАК;

  (4) съдействат за събиране на база данни за спасените хора и за все още ненамерените;

  (5) подпомагат евакуацията и насочването на потоците от пострадали;

  (6) оказват първа долекарска помощ и първа психологична помощ до идването на спешна медицинска помощ или специалисти по душевно здраве;

  (7) подпомагат изграждането на палаткови лагери и други съоръжения;

  (8) оказват помощ при снабдяването на лагерите с консумативи;

  (9) подпомагат издирването и съдействат за събиране на разделени семейства в следствие на БАК;

  (10) оказват помощ при прибиране на палаткови лагери и използвани по време на БАК съоръжения;

  (11) съдействат при оказване на психологична подкрепа за възстановяване на засегнатото население след БАК;

  (12) разпространяват принципите на Международното Червенокръстско движение и допринасят за утвърждаване на хуманитарните ценности;
  III. Членство, права и задължения
  Чл. 6. (1) Член на МАЕ може да бъде всеки млад човек на възраст от 18 до 35 години, който е член на БМЧК, приема и спазва неговия Статут и не е бил изключван от клуб на БМЧК.

  (2) Член на МАЕ трябва да отговаря на критериите за участие в МАЕ, определени от Оперативното бюро на БМЧК.

  (3) Членове могат да бъдат само физически лица.
  Чл. 7. Членство в МАЕ възниква от датата на подписване на Декларацията за членство в МАЕ.

  1. За приемане в МАЕ кандидатът трябва да представи:

  1. писмена молба;

  2. попълнена Декларация-образец за МАЕ;

  3. медицинско свидетелство за клинично здрав;

  4. препоръка от член на БМЧК, респективно БЧК.


  Чл. 8. Всеки член на МАЕ има право:

  1. да участва в събранията на съответния екип с право на глас;

  2. да избира и да бъде избиран в ръководните органите на МАЕ;

  3. да получава информация за дейността на МАЕ;

  4. да бъде обучаван за изпълнение на задачите си като член на МАЕ;

  5. да получава съдействие от БЧК и БМЧК при осъществяване на дейността на МАЕ;

  6. да предлага и бъде предлаган за награждаване с отличия на БМЧК

  7. да бъде застрахован за времето на обучението и работата в МАЕ.


  Чл. 9. Всеки член на МАЕ е длъжен:

  1. да спазва Устава на БЧК, Статута на БМЧК и Правилника за дейността и функционирането на Младежките аварийни екипи към Български младежки Червен кръст;

  2. със своите действия да не застрашава собствените си здраве и живот, както и на останалите членове на МАЕ и екипите, работещи за ликвидиране на последиците от БАК;

  3. да участва редовно в дейностите на МАЕ;

  4. в поведението си да не допуска действия, противоречащи на принципите на Международното Червенокръстско движение;


  Чл. 10. (1) Членството в МАЕ се прекратява по право чрез оттегляне или изключване.

  (2) Членството в МАЕ се прекратява по право при навършване на възрастта по Чл. 6. (1) от настоящия Правилник. Членовете, осъществяващи изборен мандат в някои от органите на МАЕ, които са навършили възрастта по Чл.6. (1), запазва членството си до изтичане на мандата.

  (3) Ако член на МАЕ подаде едностранно, писмено волеизявление за напускане, то неговото освобождаване става незабавно или в съответствие с посочената от него дата. Преди освобождаването му следва да се уредят имуществени и финансови отношения, относно екипировка и съображения, ако има такива.
  (4) Решение за изключване на член от екипа могат да вземат членовете на МАЕ с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на съответния МАЕ, при неизпълнение на задълженията по настоящия Правилник, както и при действия, увреждащи или уронващи авторитета на организацията и на МАЕ.

  (5) При действия, увреждащи и уронващи авторитета на организацията, решение за изключване на член от екипа може да вземе и Оперативното бюро на БМЧК.
  Чл. 11. Решенията по предходния член могат да се обжалват съобразно реда, описан в Статута на БМЧК и Устава на БЧК.

  IV. Организация и структура


  Чл. 12. МАЕ се изгражда на доброволна и равноправна основа.
  Чл. 13. (1) МАЕ са пряко подчинени и получават разрешение за действия при БАК от Директора на Секретариата на ОблС на БЧК.

  (2) При разрешение за действия при БАК от страна на Директора на Секретариата на ОблС на БЧК същият е длъжен да информира за решението си Дирекция “ППБ” и Дирекция “БМЧК”.
  Чл. 14. Към всяко МАЕ могат да се сформират отряди в учебни заведения, по месторабота и други по желание на членовете на МАЕ.
  Чл. 15. (1) МАЕ се състои от два подекипа:

  1. основен, състоящ се от добре обучени доброволци, навършили 18 години, от 5 до 15 члена;

  2. подготвителен, състоящ се от доброволци, които не са навършили 18 години или са нови в структурата на МАЕ, от 5 до 15 члена.

  3. В обучение на МАЕ имат право да участват доброволците от основния и помощния екип.

  4. В изпълнение на конкретните задачи по време на БАК доброволците и от двата екипа се включват само с изричното разпореждане на Директора на Секретариата на ОблС на БЧК.

  (2) МАЕ се представлява от Командир и двама Зам. командири, избрани на събрание на членовете на МАЕ, на което присъстват на по-малко от 2/3 от членове на съответното МАЕ.

  (3) Решението по предходната алинея се взима с обикновено мнозинство и се изготвя протокол от събранието.

  Чл. 16. (1) МАЕ се учредява от най-малко 5 физически лица, отговарящи на критериите за основен екип. На предварителната среща за учредяване присъстват задължително и Директор на Секретариата на ОблС на БЧК, щатен служител, отговарящ за младежката дейност към ОблС на БЧК, щатен специалист по “Подготовка и помощ при бедствия”, Областния координатор на БМЧК.

  (2) В тридневен срок след предварителната среща за учредяване на МАЕ Директорът на Секретариата на ОблС на БЧК изпраща до Оперативното бюро на БМЧК и Дирекция “БМЧК” писмо - молба, копие от протокол от предварителната срещата за учредяване на екип и списък с имената и дата на раждане на всички кандидат-членове на МАЕ.

  (3) В срок от 15 дни от получаване на документите Дирекция “БМЧК” изпраща становището си по отношение учредяването на екип в съответната област.

  (4) На следващото си заседание Оперативното бюро на БМЧК взима решение на база становището на Дирекция “БМЧК”, писмо - молба, копие от протокол от предварителната срещата за учредяване на екип и списък с имената и дата на раждане на всички кандидат-членове на МАЕ по отношение на учредяването на екип в съответната област.

  V. Органи на МАЕ и мандатност


  Командир на МАЕ

  Чл. 17. (1) Командирът на МАЕ ръководи и организира дейността и събранията на съответния екип.

  (2) Командирът на МАЕ представлява МАЕ пред Директора и Секретариата на ОблС на БЧК, ОблС на БЧК, Областния координатор на БМЧК.

  (3) Командирът на МАЕ работи в тясно сътрудничество с Директора на Секретариата на ОблС на БЧК, щатния служител, отговарящ за младежката дейност, областния координатор на БМЧК и щатния специалист “Подготовка и помощ при бедствия”.

  (4) Командирът на МАЕ изготвя годишен план на дейностите и годишен отчет за дейността на екипа, които изпраща до Директора на Секретариата на ОблС на БЧК, щатните специалисти по младежка дейност и “ППБ”, областния координатор на БМЧК, Дирекция “БМЧК” и Оперативното бюро на БМЧК.

  (5) Командирът на МАЕ съставя модел на верига за оповестяване на членовете на екипа.

  (6) Командирът на МАЕ следи за стриктното изпълняване на настоящия Правилник и за спазване принципите на Международното Червенокръстско движение.

  (7) Командирът на МАЕ трябва да има постоянна връзка с Директора на Секретариата на ОблС на БЧК, както и с Дирекция “БМЧК”.

  (8) Командирът на МАЕ отговаря и се грижи за периодичната актуализация на базата данни с членовете на съответния екип.

  (9) Командирът на МАЕ е длъжен да уведомява периодично Дирекция “БМЧК” за предстоящи и изминали събития, които Дирекция “БМЧК” да сведе до знанието на Дирекция “ППБ”

  (10) При невъзможност на командира да изпълнява функциите си той се замества от един от зам. командирите, посочен от членовете на екипа.


  Зам. командир на МАЕ

  Чл. 18. (1) Зам. командирът на МАЕ подпомага дейността на командира.

  (2) Зам. командирът замества командирa при невъзможност за изпълнение на функциите му.

  Мандат на органите на МАЕ

  Чл. 19. Всички изборни органи на МАЕ имат двугодишен мандат.

  VI. Средства и отчет на МАЕ


  Чл. 20. МАЕ набира своите средства съобразно Статута на БМЧК, Глава VIІ, Чл. 43, Чл. 44, Чл. 45 и Чл. 46.
  Чл. 21. МАЕ ползва предоставените му технически средства и помещение на БЧК за своята дейност.

  VII. Заключителни разпоредби
  Чл. 22. (1) Настоящият Правилник се изготвя от Дирекция БМЧК, съгласува се с Дирекция “ППБ” и членовете на Оперативния щаб за работа при БАК.

  (2) Настоящият Правилник се одобрява от Оперативното бюро на БМЧК.

  (3) Настоящият Правилник влиза в сила от датата на утвърждаването му от Национален Съвет на БЧК.
  Чл. 23. Настоящият Правилник е приет на ................  БМЧК-01

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Правилник за дейността и функционирането на Младежките аварийни екипи към Български младежки Червен кръст

  Скачать 74.21 Kb.