страница6/11
Дата10.02.2018
Размер1.22 Mb.
ТипРегламент

Правни актове на ес, налагащи ограничителни мерки


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Ограничителни мерки спрямо Иран


На 24 ноември 2013 г. в Женева, в рамките на преговорите “Е3+3” и Иран беше постигнато споразумение по съвместен План за действие, който определя подход за постигане на дългосрочно всеобхватно решение на иранския ядрен въпрос. Беше постигнато съгласие, че процесът, водещ към това всеобхватно решение, ще включва като първа стъпка първоначални съвместно договорени мерки, които трябва да бъдат предприети от двете страни за срок от шест месеца и които подлежат на подновяване по взаимно съгласие.

В тази връзка Европейския съюз предвижда временно спиране, за срок от шест месеца – до 20 юли 2014 г., през който съответните договори ще следва да се изпълняват, на прилагането на следните ограничителни мерки:

- забраната за предоставяне на услуги по застраховане, презастраховане и транспорт на ирански суров петрол;

- забраната за внос, закупуване или транспорт на ирански нефтохимически продукти и за предоставяне на свързани с тях услуги;

- забраната за търговия със злато и благородни метали с правителството на Иран, неговите публични органи и Централната банка на Иран, или с лица и образувания, действащи от тяхно име;

- десетократно повишаване на праговете, при които се изисква разрешение за прехвърлянето на финансови средства към и от Иран.

 • Поправка на Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 г. относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010;

На страница 3 се добавя следното съображение:„(27а) Правомощията за изменение на списъците в приложения VIII и IХ към настоящия регламент следва да се упражняват от Съвета с оглед на конкретните заплахи за международния мир и сигурност, породени от ядрената програма на Иран, както и да се гарантира съгласуваност с процеса за изменение и преразглеждане на приложения I и II към Решение 2010/413/ОВППС.

 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 371/2014 на Съвета от 10 април 2014 година за прилагане на член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 359/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран;

 • Решение 2014/205/ОВППС на Съвета от 10 април 2014 година за изменение на Решение 2011/235/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран;

 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 397/2014 на Съвета от 16 април 2014 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Решение 2014/222/ОВППС на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Решение 2014/480/ОВППС на Съвета от 21 юли 2014 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран ;

 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 1202/2014 на Съвета от 7 ноември 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Решение 2014/776/ОВППС на Съвета от 7 ноември 2014 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран;

Лицето и образуванията, посочени по-долу, се вмъкват в списъка, поместен в част I от приложение IX към Регламент (ЕС) № 267/2012:

I. Лица и образувания, участващи в дейности, свързани с ядрени или балистични ракети, и лица и образувания, подкрепящи правителството на Иран.

Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd, Sina Bank, Sharif University of Technology, Power Plants' Equipment Manufacturing Company, Naftiran Intertrade Company ,Naftiran Intertrade Company Srl.

 • Решение 2014/829/ОВППС на Съвета от 25 ноември 2014 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран;

Член 26а от Решение 2010/413/ОВППС се заменя с нов текст.

 • Регламент (ЕС) 2015/229 на Съвета от 12 февруари 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/230 на Съвета от 12 февруари 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Решение (ОВППС) 2015/236 на Съвета от 12 февруари 2015 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/548 на Съвета от 7 април 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 359/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран;

 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/549 на Съвета от 7 април 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Решение (ОВППС) 2015/555 на Съвета от 7 април 2015 година за изменение на Решение 2011/235/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран;

Удължаване на ограничителните мерки до 13.04.2016.

Актуализиране на лицата вписани в приложението към Решение 2011/235/ОВППС.

Вписванията за следните лица се заличават от списъка, поместен в приложението към Решение 2011/235/ОВППС: HEYDARI Nabiollah; REZVANI Gholomani; ELAHI Mousa Khalil.

 • Решение (ОВППС) 2015/556 на Съвета от 7 април 2015 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки срещу Иран;

С решенията си от 22 януари 2015 г. по съединени дела T-420/11 и T-56/12 Общият съд на Европейския съюз отмени решения 2011/299/ОВППС  и 2011/783/ОВППС.

Посочените 32 лица следва да бъдат включени отново в списъка на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителни мерки, въз основа на ново изложение на основанията за това.

 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1001 на Съвета от 25 юни 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран;

Приложение IX към Регламент (ЕС) № 267/2012 се изменя в съответствие с приложението към регламент 2015/1001.

 • Решение (ОВППС) 2015/1008 на Съвета от 25 юни 2015 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран;

Приложение II към Решение 2010/413/ОВППС се изменя в съответствие с приложението към решение 2015/1008

 • Решение (ОВППС) 2015/1050 на Съвета от 30 юни 2015 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран;

С подкрепата на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност постигнаха договореност с Иран за продължаване на изпълнението на мерките по Съвместния план за действие до 7 юли 2015 г., за да се даде време за продължаване на преговорите с оглед постигането на споразумение по съвместен всеобхватен план за действие.

Спирането на действието на ограничителните мерки на Съюза, посочено в Съвместния план за действие, следва съответно да бъде продължено до 7 юли 2015 г. Съответните договори би трябвало да бъдат изпълнени до посочената дата.

 • Решение (ОВППС) 2015/1099 на Съвета от 7 юли 2015 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран;

Член 26а от Решение 2010/413/ОВППС се заменя със следното: Действието на забраната, се спира до 10 юли 2015 г. по отношение на предоставянето на застраховане и презастраховане, свързано с вноса, закупуването или транспорта на ирански суров нефт, златото, благородните метали, транспорта а ирански суров нефт.

 • Решение (ОВППС) 2015/1130 на Съвета от 10 юли 2015 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Решение (ОВППС) 2015/1148 на Съвета от 14 юли 2015 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран;

На 14 юли 2015 г. Германия, Китай, Обединеното кралство, Руската федерация, Съединените американски щати и Франция, с подкрепата на върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, постигнаха с Иран договореност за удължаване на срока на прилагане на мерките по Съвместния план за действие, за да се позволи предприемането на мерките и подготвителните действия, необходими за изпълнението на Съвместен всеобхватен план за действие (СВПД).Ето защо спирането на прилагането на ограничителните мерки на Съюза, посочено в Съвместния план за действие, следва да бъде удължено до 14 януари 2016 г. Съответните договори би трябвало да бъдат изпълнени до посочената дата.

 • Регламент (ЕС) 2015/1327 на Съвета от 31 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителните мерки срещу Иран;

Независимо от други разпоредби на гореупоменатия регламент, компетентните органи могат да разрешат доставката, продажбата или трансфера на изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, както и предоставянето на свързана с тях техническа помощ, обучение, финансова помощ, инвестиции, брокерски или други услуги, при условие че ги смята за пряко свързани със преустройството на две каскади в обекта „Фордо“ за производство на стабилни изотопи; износа на ирански обогатен уран в количества над 300 kg в замяна на природен уран; или модернизирането на реактора в Арак въз основа на договорен идеен проект и впоследствие — на приетия окончателен проект за реактора.

 • Регламент (ЕС) 2015/1328 на Съвета от 31 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителните мерки срещу Иран;

 • Решение (ОВППС) 2015/1336 на Съвета от 31 юли 2015 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Решение (ОВППС) 2015/1337 на Съвета от 31 юли 2015 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Иран;

 • Регламент (ЕС) 2015/1861 на Съвета от 18 октомври 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1862 на Съвета от 18 октомври 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Решение (ОВППС) 2015/1863 на Съвета от 18 октомври 2015 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран;

Приети са изменения на съществуващата правна регламентация по иранските санкции (Решение (ОВППС) 2015/1863, Регламент (ЕС) 2015/1861 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1862), с които се предвижда прекратяването на всички свързани с ядрената програма икономически и финансови ограничителни мерки на ЕС в момента, когато Иран изпълни договорените мерки в ядрената област и това бъде потвърдено от МААЕ.

В допълнение, планира се въвеждането на разрешителен режим за преглед и вземане на решения относно свързани с ядрената област трансфери към Иран или дейности с Иран, необхванати от Резолюция 2231 (2015).

Прилагането на Плана за действие, респективно на Решение (ОВППС) 2015/1863 и свързаните с него регламенти ще започне от датата, на която генералният директор на МААЕ представи доклад до управителния съвет на МААЕ и до Съвета за сигурност на ООН, който потвърждава, че Иран е предприел мерките, посочени в точки 15.1—15.11 от приложение V към СВПД.

 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2204 на Съвета от 30 ноември 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Решение (ОВППС) 2015/2216 на Съвета от 30 ноември 2015 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Регламент (ЕС) 2016/31 на Съвета от 14 януари 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Решение (ОВППС) 2016/35 на Съвета от 14 януари 2016 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Решение (ОВППС) 2016/36 на Съвета от 14 януари 2016 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Решение (ОВППС) 2016/37 на Съвета от 16 януари 2016 година относно датата на прилагане на Решение (ОВППС) 2015/1863 за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/74 на Съвета от 22 януари 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/78 на Съвета от 22 януари 2016 година за прилагане на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/556 на Съвета от 11 април 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 359/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран;

Въз основа на преглед на Решение 2011/235/ОВППС на Съвета, Съветът реши, че срокът за прилагане на ограничителните мерки в посоченото решение следва да бъде удължен до 13 април 2017 г. Съветът също така стигна до заключението, че следва да се актуализират вписванията за определени лица, включени в приложение I към Регламент (ЕС) № 359/2011. Имената са следните: AHMADI-MOQADDAM Esmail, ALLAHKARAM Hossein, FAZLI Ali, MOTLAGH Bahram Hosseini, RADAN Ahmad-Reza, SHARIATI Seyeed Hassan, HADDAD Hassan (известен също като Hassan ZAREH DEHNAVI), SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad, PIR-ABASSI Abbas, MORTAZAVI Amir, SHARIFI Malek Adjar, AKBARSHAHI Ali-Reza, HABIBI Mohammad Reza, JAVANI Yadollah, OMIDI Mehrdad, BAKHTIARI Seyyed Morteza, MOSLEHI Heydar, ZARGHAMI Ezzatollah, TAGHIPOUR Reza, KAZEMI Toraj, MORTAZAVI Seyyed Solat, FAHRADI Ali.

Освен това вече няма основание две лица да продължават да фигурират в поместения в приложение I към Регламент (ЕС) № 359/2011 списък на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителни мерки и поради това вписванията за тях следва да бъдат заличени. Лицата са: HAMEDANI Hossein, SHARIFI Malek Ajdar.

 • Решение (ОВППС) 2016/565 на Съвета от 11 април 2016 година за изменение на Решение 2011/235/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран;

 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/603 на Съвета от 18 април 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Решение (ОВППС) 2016/609 на Съвета от 18 април 2016 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран;

Съветът преразгледа изложението на мотивите относно едно образувание, което трябва да бъде предмет на ограничителни мерки до датата на преход, и взе решение те да бъдат допълнени. Вписването в приложението към решението следва да се прилага до 22 октомври 2016 г. и следното образувание се вмъква в приложение II, част I.Б към Решение 2010/413/ОВППС, поради участие в дейности, свързани с ядрени или балистични ракети и/или подкрепа към правителството на Иран: Bank Saderat Iran (включително всички клонове) и дъщерни дружества: ‘чрез обработването на акредитиви на Организацията на отбранителните индустрии (DIO) през март 2009 г. Bank Saderat нарушава разпоредбите на Резолюция 1737 на ССООН, която посочва DIO и следователно изисква замразяване на всякакви средства, финансови активи и икономически ресурси и забранява предоставянето на достъп до тях. Чрез обработването на тези акредитиви Bank Saderat помага на DIO да наруши и забраната, съдържаща се в Резолюция 1747 на ССООН, относно закупуването и доставянето от Иран на всякакви оръжия и свързани с тях материали.’ Същото важи и за дъщерното дружество Bank Saderat PLC (London).

 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1375 на Комисията от 29 юли 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/77 на Съвета от 16 януари 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Решение (ОВППС) 2017/83 на Съвета от 16 януари 2017 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран;

Вписванията за изброените по-долу образувания, участващи в дейности, свързани с ядрени или балистични ракети, се заличават от списъка, съдържащ се в част I.Б от приложение II към Решение 2010/413/ОВППС:

7. a) Bank Saderat PLC (London); 48. Neka Novin (известно още като Niksa Nirou);. 65.West Sun Trade GMBH; 159Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC).

 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/685 на Съвета от 11 април 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 359/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран;

Срокът на ограничителните мерки се удължава до 13 април 2018 г. и се актуализират вписванията за 22 лица, включени в приложение I към Регламент (ЕС) № 359/2011.

 • Решение (ОВППС) 2017/689 на Съвета от 11 април 2017 година за изменение на Решение 2011/235/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран;

При прегледа на Решение 2011/235/ОВППС срокът на ограничителните мерки се удължава до 13 април 2018 г. Актуализират се и вписванията за 22 лица, включени в приложението към Решение 2011/235/ОВППС.

 • Регламент (EС) 2017/964 на Съвета от 8 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран;

Добавят се допълнителни разпоредби за разрешенията във връзка със закупуването, вноса или транспортирането от Иран на допълнителни стоки и технологии, и се предоставя декларация за крайна употреба и местонахождение за целите на крайната употреба.

 • Поправка на Регламент (EС) 2017/964 на Съвета от 8 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Решение (ОВППС) 2017/974 на Съвета от 8 юни 2017 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран;

Съветът изменя условията на разрешителния режим спрямо Иран за преглед и вземане на решения относно свързани с ядрената област трансфери към Иран или дейности с Иран, необхванати от Резолюция 2231 (2015) на Съвета за сигурност на ООН. Съвместната комисия следва да се уведомява за доставка от Иран на съответните стоки и технологии, независимо дали произходът им е от територията на Иран. Изисква се предоставянето от страна на държавите членки на информация относно крайната употреба и местонахождението за целите на крайната употреба на всяко доставено изделие.

 • Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1124 на Съвета от 23 юни 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран;

 • Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/1127 на Съвета от 23 юни 2017 година за прилагане на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран.

След решение на ООН, ЕС изменя идентификационните данни за 23 лица и 14 образувания, включени в списъка в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 267/2012.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Правни актове на ес, налагащи ограничителни мерки