• Октобар 2015. године.
 • О Д Л У К У О давању на привремено коришћење узлетно-полетне писте аеродроме Берана Спортском аеро клубу “Беране”
 • СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ Бр.02-030- Предсједник Скупштине Беране, _____2015.године Горан Киковић, с.р. О б р а з л о ж е њ е
 • ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ

 • Скачать 27.58 Kb.


  Дата02.02.2018
  Размер27.58 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 27.58 Kb.

  Предлог одлуке о давању на привремено коришћење узлетно-полетне писте аеродрома Беране Спортском аеро клубу “Беране”  ОПШТИНА БЕРАНЕ

  ПРЕДЛОГ
  Одлуке о давању на привремено коришћење узлетно-полетне писте аеродрома Беране Спортском аеро - клубу “Беране”

  Октобар 2015. године.
  На основу члана 29 став 2 Закона о државној имовини („Сл лист ЦГ“, бр. 21/09 и 40/11), члана 45 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи („Службени лист РЦГ“ бр. 42/03, 28/04, 75/05 и 13/06 и „Службени лист ЦГ“ бр. 88/09, 3/10 38/12 и 10/14) и члана 33 став 1 тачка 9 и члана 37 став 2 Статута Општине Беране („Сл. лист РЦГ- Општински прописи“, бр.21/04 и 34/06 и „Сл. лист ЦГ – Општински прописи“, бр.6/11), на сједници Скупштине Општине Беране одржаној_______2015. године донијела је


  О Д Л У К У

  О давању на привремено коришћење узлетно-полетне писте аеродроме Берана Спортском аеро клубу “Беране”

  Члан 1.
  Даје се на привремено коришћење узлетно - полетна писта аеродрома у Беранама, спортском аеро клубу “Беране” за обављање спортске дјелатности односно ваздухопловних активности, без надокнаде на одређено вријеме до годину дана.


  Члан 2.
  Овлашћује се Предсједник Општине да са спортским аеро клубом “Беране” закључи уговор о коришћењу без накнаде, којим ће се регулисати права и обавезе уговорних страна.
  Члан 3.
  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу ЦГ – Општински прописи“.

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

  Бр.02-030- Предсједник Скупштине

  Беране, _____2015.године Горан Киковић, с.р.  О б р а з л о ж е њ е
  Правни основ
  Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 29 став 2 Закона о државној имовини („Службени лист ЦГ“, број 21/09 и 40/11) којим је прописано да непокретним и покретним стварима и другим добрима у државној имовини, на којима одређена својинска овлашћења врши општина, располаже надлежни орган општине у складу са овим законом и статутом. Чланом 45 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи („Службени лист РЦГ“ бр. 42/03, 28/04, 75/05 и 13/06 и „Службени лист ЦГ“ бр. 88/09, 3/10, 38/12 и 10/14) прописано је да Скупштина располаже имовином.

  Чланом 33 став 1 тачка 9 Статута општине Беране („Сл. лист РЦГ- Општински прописи“, бр.21/04 и 34/06 и „Сл. лист ЦГ – Општински прописи“, бр.6/11) прописано је да Скупштина располаже имовином а чланом 37 став 2, да Скупштина у вршењу послова из свог дјелокруга доноси одлуке и друге акте.  Разлози
  Разлози за доношење ове Одлуке садржани су у намјери и интересу општине да уступањем на коришћење без надокнаде узлетно-полетне писте помогне развој спортског аероклуба „Беране“, а све у циљу очувања традиције и развоја спорта у Беранама.
  Предлажемо одборницима да предлог Одлуке подрже и усвоје као у тексту предлога.


  ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Предлог одлуке о давању на привремено коришћење узлетно-полетне писте аеродрома Беране Спортском аеро клубу “Беране”

  Скачать 27.58 Kb.