• Опленца
 • Опленца порекло са неба ; из Тополе
 • ГЕНИТИВ Пример Служба (функција) Деони
 • Потицајни
 • из Херцеговине . прилошка одредба за место • Генитив може да се користи с предлозима и без предлога. Предлози
 • Значење Пример Служба (функција) у реченици • Дата02.09.2018
  Размер42.8 Kb.

  Предмет: Српски језик разред и одељЕЊЕ  67.час

  ПРЕДМЕТ: Српски језик

  РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ:

  ДАТУМ:


  НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: Генитив

  ТИП ЧАСА: Обрада

  ОБРАЗОВНИ ЦИЉ: Усвајање знања о генитиву, о његовим основним и осталим значењима, као и о функцији у реченици.

  ВАСПИТНИ ЦИЉ: Неговати правилно изражавање, уз придржавање граматичких правила.

  ФУНКЦИОНАЛНИ ЦИЉ: Примена наученог у говорној и писаној култури.

  ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ :

  CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи (именице)

  CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи

  CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми

  НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Монолошко-дијалошка, текстуална

  НАСТАВНИ ОБЛИЦИ: Фронтални, индивидуални

  НАСТАВНА СРЕДСТВА: Читанка и граматика

  САДРЖАЈ ЧАСА:

  УВОДНИ ДЕО ЧАСА:

  Обновити знања о номинативу.

  ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА:

  На табли исписујемо стихове из поеме Вашар у Тополи:  На врху Опленца… Ко да се пљусак са неба проли…

  Неко вози кола бостана. Сви људи из Тополе своју варош воле.

  Подвучене именице у стиховима имају облик генитива.


  Генитив је зависан падеж. То значи да реч у облику генитива нема значење ван реченице.
  Генитив се добија на питање КОГА? ЧЕГА?
  Генитив има три основна значења: а) део нечега, б) припадност, в) порекло.

  Значење

  Пример

  део нечега

  кола бостана

  припадност

  на врху Опленца

  порекло

  са неба; из Тополе  ГЕНИТИВ

  Пример

  Служба (функција)

  Деони

  У продавници је купила воћа.

  прави објекат

  Присвојни

  Листови свеске су се изгужвали.

  атрибут

  Потицајни

  (аблативни)  Људи из Херцеговине населили су ужички крај.

  атрибут

  Они су дошли из Херцеговине.

  прилошка одредба за место

  • Генитив може да се користи с предлозима и без предлога.

  Предлози који стоје уз генитив су: од, из, иза, изнад, испод, испред, око, пре, после, због, без, са…

  • Градивна именица у генитиву с предлогом од може да означава материју од које је нешто направљено, па се тако користи уместо градивних придева.

  клупа од камена – камена клупа зуб од злата – златан зуб

  марама од свиле – свилена марама колач од воћа – воћни колач  Остала значења генитива

  Речи у генитиву могу имати још нека значења и различите службе (функције) у реченици:
  Значење

  Пример

  Служба (функција)

  у реченици

  место

  Око Тополе сељаци саде и гаје винограде.

  прилошка одредба за место

  време

  Многи још пре зоре крену на вашар.

  прилошка одредба за време

  начин

  Без муке свако стиже у Тополу.

  прилошка одредба за начин

  узрок

  Чује се вика и цика из чисте радости.

  прилошка одредба за узрок

  циљ

  Народ иде на вашар ради забаве.

  прилошка одредба за циљ

  описно
  (квалитативни генитив)


  Допао ми се младић плавих очију.

  атрибут

  ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА:

  Самостално састављање реченица у којима ће бити заступљена основна значења генитива.

  ДОМАЋИ РАД (САМОСТАЛНИ РАД):  Реши задатке на стр. 38 и 39 Радне свеске.

  АНАЛИЗА ЧАСА:

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Предмет: Српски језик разред и одељЕЊЕ