• Описание на длъжността
 • Изисквания към кандидата: 1.
 • Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля, изпратете мотивационно писмо, автобиография и диплом за завършено висше образование на имейл: pudoos@pudoos.bg

 • Скачать 28.71 Kb.


  Дата30.12.2017
  Размер28.71 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 28.71 Kb.

  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда търси  ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА търси:

  Специалист за длъжност Eксперт, здравословни и безопасни условия на работа в дирекция „НСД“.  Описание на длъжността:

  1. Организиране и осъществяване на дейности по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието съгласно националното законодателство;

  2. Изпълнява задачи свързани с разработване на вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд, създава и поддържа изискващата се от нормативните актове документация;

  3. Изготвя аварийни планове за действие при аварийни ситуации;

  4. Организира обучението на КУТ и ГУТ, разработва и реализира програми за квалификация и преквалификация на работещите по ЗБУТ;

  5. Организира и учавства в разследването на обстоятелствата и причините за трудови злополуки, информира ръководството, изготвя протоколи, разработва мероприятия за тяхното намаляване ;

  6. Подготвя анализи за състоянието на условията на труд, които се обсъждат в КУТ и от ръководството на предприятието;;

  7. Организира снабдяването на работещите при специфичен характер и организация на труда с безплатна храна или добавки към нея, с индивидуални защитни средства, облекла идр.,контролира тяхната наличност, изправност и редовно използване;

  8. Въвежда съоръжения за колективна защита и осигурява подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен;

  9. Извършва началните инструктажи на новопостъпили работници и служители, както и периодични инструктажи и обучения за опресняване по знанията по ЗБУТ на работниците и служителите;

  10. Кансултира длъжностните лица, работниците и служителите по прилагането на правилата по ЗБУТ;

  11. Контролира спазването на нормативните актове и изпълнението на задълженията по ЗБУТ;

  12. При констатирани нарушения преписва съответните мерки на длъжностните лица и налага санкции, като предприема мерки за недопускане и отстраняване на опасностите;

  13. Работи в екип с персонала на службата по трудова медицина;

  14. Отговаря за поддръжка и профилактиката на ПИИ /пожаро-известителни ансталации/;

  15. Отговаря за сътрудничеството с представителите на служба ПАБ /, както и за предписанията по пожарна и аварийна безопасност;

  16. Съставя присъствени форми по два вида образци: на работещи на 8 часов работен ден и работещи на смени, които образци се представят до 5-то числа на месеца следващ месеца на съставянето им;

  17. Следи за състоянието на сградния фонд, ръководи почистването на зелените площи, както и за своевременното заплащане на дължимите данъци и налози;

  18. Участва в провеждането на планови ремонти на сградата.

  Изисквания към кандидата:

  1.Висше икономическо или техническо образование;

  2.Професионален опит по специалността – мин. 5 години /;

  3.Сертификат за Експерт по здравословни и безопасни условия на труд

  4.Добро познаване на българското законодателство, касаещо Кодекса на труда, Здравословни и безопасни условия на труд, Закона за защита на личните данни, Правилника за устройство и дейността на ПУДООС и свързаните с тях подзаконови нормативни актове

  5. Вътрешни правила и разпоредби;

  6. Компютърна грамотност, MS Office и Internet;

  7.Аналитичност, коректност, любезност, лоялност отговорно отношение към работата, да пази доброто име на администрацията и не разпространява поверителна информация;

  8.Умение за работа в екип;

  Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля, изпратете мотивационно писмо, автобиография и диплом за завършено висше образование на имейл: pudoos@pudoos.bg

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда търси

  Скачать 28.71 Kb.