• ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

 • Скачать 84.35 Kb.


  Дата30.01.2018
  Размер84.35 Kb.

  Скачать 84.35 Kb.

  Представяне на участник във възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от зоп с предмет Организиране и осъществяване на пране, изсушаване, гладене и пакетиране на спално бельо за нуждите на „Метрополитен”
  ОБРАЗЕЦ 1

  ДО

  Г-Н СТОЯН БРАТОЕВ

  ИЗП. ДИРЕКТОР НА

  "МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД


  ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК
  във възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет

  Организиране и осъществяване на пране, изсушаване, гладене и пакетиране на спално бельо за нуждите на „Метрополитен” ЕАД, Административно-битова сграда, намираща се в депо „Обеля”
  Наименование на участника:

  ЕИК/ БУЛСТАТ/ ЕГН (или друга идентифицираща информация в съответствие със законо-дателството на държавата, в която участникът е установен):

  Седалище и адрес/адрес на управление:

  Адрес за кореспонденция:

  Лице за кореспонденция:

  Телефон:


  Факс: (посочва се при възможност)

  E-mail:


  Банкова сметка /IBAN, BIC/

  Титуляр на сметката:


  Забележка: Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, информацията се попълва за всеки участник в обединението.
  Трите имена на лице (лица), представляващо по закон участника:

  Трите имена на упълномощено лице (лица): (посочва се, в случай че офертата и приложените към нея документи са подписани/заверени от пълномощник/пълномощници).


  Забележка: Ако участникът използва упълномощено лице, към образец № 1 задължително се прилага пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя (упълномощителите) и заверено копие от документ за самоличност на пълномощника (с оглед установимост на неговия подпис).

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БРАТОЕВ,


  1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет Организиране и осъществяване на пране, изсушаване, гладене и пакетиране на спално бельо за нуждите на „Метрополитен” ЕАД, Административно-битова сграда, намираща се в депо „Обеля”, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

  2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

  3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, предвидени в приложения към документацията за участие проект на договор.

  4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

  4.1. …………………………………………………………………………………………………………

  4.2. …………………………………………………………………………………………………………  (посочват се наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка в процент)

  5. Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.


  Неразделна част от настоящия документ са:

  a) пълномощно (при условията на втората забележка в образец № 1);

  б) заверено копие от документ за самоличност на пълномощника (при условията на втората забележка в образец № 1)

  в) декларация по образец № 1а от документацията за участие (Прилагат се необходимия брой декларации, само когато има посочване на подизпълнител/подизпълнители по точка 4 на образец № 1).  Дата:

  Име и фамилия:

  Подпис на лицето (и печат):

  ОБРАЗЕЦ № 1а


  ДЕКЛАРАЦИЯ

  за съгласие за участие като подизпълнител

  Подписаният ...................................................................................................................................  (посочват се трите имена) с данни по документ за самоличност (номер на лична карта, дата,орган и място на издаването ).....................................................................................

  .......................................................................................................................................................................

  в качеството си на ........................................................................................... (длъжност) на ........... ........................................................................................................................................ (наименование на подизпълнителя)
  ДЕКЛАРИРАМ:
  1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава):

  ...............................................................................................................................................................  (наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

  изразявам съгласие да участваме като подизпълнител на ........................................................................................................................................................................ (наименование на участника,на който лицето е подизпълнител) при изпълнение на обществена поръчка с предмет Организиране и осъществяване на пране, изсушаване, гладене и пакетиране на спално бельо за нуждите на „Метрополитен” ЕАД, Административно-битова сграда, намираща се в депо „Обеля”

  2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

  3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от ЗОП, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената поръчка и да представим самостоятелна оферта.


  Дата:

  Име и фамилия:

  Подпис (и печат)


  ОБРАЗЕЦ 2

  ДО

  Г-Н СТОЯН БРАТОЕВ

  ИЗП. ДИРЕКТОР НА

  "МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


  от..........................................................................................................................................,

  (име, презиме, фамилия)

  представител на ................................................................................................................,

  (изписва се наименованието на участника)

  ................................................................................................................................................

  (ЕИК/БУЛСТАТ)

  .................................................................................................................................................

  (адрес на управление, телефон, факс, e-mail)

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БРАТОЕВ,
  След запознаване с публичната покана и документацията за участие за избор на изпълнител по реда на Глава осма „а” от ЗОП на обществена поръчка, с предмет: Организиране и осъществяване на пране, изсушаване, гладене и пакетиране на спално бельо за нуждите на „Метрополитен” ЕАД, Административно-битова сграда, намираща се в депо „Обеля”, долуподписаният, в качеството си на представител на..........................................................................................................................,

  (изписва се наименованието на участника)

  Предлагаме да изпълним поръчката, като:  1. Срокът за изпълнение на поръчката ще бъде 18 (осемнадесет) месеца.

  2. Приемаме изцяло изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие, като декларираме, че сме запознати с всички условия за участие, посочени в документацията и проекта на договор, и ги приемаме без възражения.

  3. Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията, заложени в настоящата поръчка, както и при спазване на разпоредбите на законодателството на Република България.

  4. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

  5. Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, предложената от нас стойност на килограм сухо пране ще остане непроменена по време на изпълнение на обществената поръчка. Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата и неразделна част от нея „Техническа оферта” и „Ценова оферта”.

  6. Декларираме, че ще извършваме услугата ежедневно включително дните, официално обявени за празнични дни - посочени в Кодекса на труда или в Акт на Министерски съвет.

  7. Декларираме, че срокът за изпълнение за всяка отделна заявка да бъде, както следва:

  А) За долни, горни чаршафи, калъфки и хавлиени кърпи – 24 часа от получаване на заявката;

  Б) За олекотени завивки и одеала – 48 часа от получаване на заявката.

  Декларираме, че транспортът да бъде за наша сметка.  8. Предлагам заявките да се приемат на телефон…………………... и/или факс..............................., лице за контакти...............................……………………………..

  9. Декларираме, че при установено с двустранен протокол некачествено изпълнение, да извърша услугата повторно, вече в дължимото качество, в срок до 24 часа.
  10. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията в законовоустановения срок.

  11. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора ще представим документ от съответния компетентен орган за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б.„е”) от Закона за обществените поръчки и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

  Прилагаме изискваните от възложителя документи, посочени в публичната покана и документацията за участие:
  1. .............................

  2. .............................

  3. ..............................

  Дата: ........................2015г. Подпис и печат :

  ……………………………………………..

  За и от името на  ОБРАЗЕЦ 3

  ДО

  Г-Н СТОЯН БРАТОЕВ

  ИЗП. ДИРЕКТОР НА

  "МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД

  ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  от..........................................................................................................................................,

  (име, презиме, фамилия)

  представител на ................................................................................................................,

  (изписва се наименованието на участника)

  ................................................................................................................................................

  (ЕИК/БУЛСТАТ)

  .................................................................................................................................................

  (адрес на управление, телефон, факс, e-mail)


  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БРАТОЕВ,
  След запознаване с публичната покана и документацията за участие за избор на изпълнител по реда на Глава осма „а” от ЗОП на обществена поръчка, с предмет: Организиране и осъществяване на пране, изсушаване, гладене и пакетиране на спално бельо за нуждите на „Метрополитен” ЕАД, Административно-битова сграда, намираща се в депо „Обеля”, долуподписаният, в качеството си на представител на..........................................................................................................................,

  (изписва се наименованието на участника)

  предлагам да изпълним поръчката, като:

  Приемаме изцяло изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие, като декларираме, че ще изпълним поръчката при условията на възложителя и приложения към документацията проект на договор въз основа на следното предложение:

  1. Цена за един кг сухо пране - .............................(словом) лева без ДДС.
  2. Цена за един кг сухо пране - .............................(словом) лева с ДДС

  3. Начин на плащане:

  Съгласно проекта на договор.


  Забележки:

  1.Предложените цени са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката.

  2.Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания

  3.Предлаганата цена следва да се посочи в лева, закръглени до стотинка.

  4.При разминаване на цена, изписана с думи, и цена с цифри се приема цената, изписана с думи.

  Дата:.....................2015 г. Подпис и печат:............................

  /име и длъжност/


  Документация за участие в избор на изпълнител на услуга при условията на Глава 8”а” от ЗОП:  Организиране и осъществяване на пране, изсушаване, гладене и пакетиране на спално бельо за нуждите на „Метрополитен” ЕАД, Административно-битова сграда, намираща се в депо „Обеля”

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Представяне на участник във възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от зоп с предмет Организиране и осъществяване на пране, изсушаване, гладене и пакетиране на спално бельо за нуждите на „Метрополитен”

  Скачать 84.35 Kb.