• Пектат-лиази (Р LY ) • страница2/10
  Дата22.01.2019
  Размер2.02 Mb.

  Примена на ензими во винарската индустрија


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  Пектин-лиази L) делуваат случајно на синџирот за деполимеризирање на полигалактуронаните во сличен правец како ендоРG, но PL се разликуваат според тоа што делуваат на врските меѓу метилираните молекули.

 • Пектат-лиази (РLY) помалку се употребуваат за преработка на грозје. Тие делуваат случајно да ги расцепат глукозидните врски меѓу молекулите на неметилирани галактуронски киселини во слабо метоксилиран пектин. Во овој поглед тоа е слично со ендоРG, но како и да е, РLY има апсолутно барање за Са2+ и бара високо рН (8-9).

  PE и PG се ендогени во грозјето на ниски концентрации, но PE се инхибирани од етанолот и полифенолите.

  На Сл. 1 е даден преглед на ензимски активности вклучени во пектинската деградација. Прикажани се точките на делување на различните типови пектинази во ’рбетот на пектинот.
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Примена на ензими во винарската индустрија