• РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
 • ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата

 • Скачать 144.82 Kb.


  Дата16.11.2018
  Размер144.82 Kb.

  Скачать 144.82 Kb.

  Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

  Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

  Европейския социален фонд

  Примерен образец на публична покана

  по ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г и ПМС 160/2016  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Номер 5 / дата 31.01.2017 г.
  наименование: Доставка на специализирано оборудване за нуждите на Велеви Фарма ООД – гр. Стралджа

  РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
  I.1) Наименование, адреси и лица за контакт


  Официално наименование: : ВЕЛЕВИ ФАРМА ООД

  Пълен адрес: ул. Георги Софийски 1А

  Град: гр. София

  Пощенски код: 1431

  Лице/а за контакт: Ивелина Велева

  Телефон: 02/ 491 3825; 02/ 491 3807

  Електронна поща: office@velevipharma.com

  Факс: 02/ 491 38 04

  Интернет адрес/и : velevipharma.com
  Допълнителна информация може да бъде получена на:

   Съгласно І.1)

   Друго: моля, попълнете Приложение А.I


  Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) могат да бъдат получени на:

   Съгласно І.1)

   Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ


  Офертите трябва да бъдат изпратени на:

   Съгласно І.1)

   Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ
  РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  ІІ.1) Описание


  ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата процедура)

  Строителство (СМР) 

  Доставки

  Услуги

  Място на изпълнение на строителството (СМР):

  Място на изпълнение на доставка: гр. Стралджа, ул. Любен Каравелов номер 1

  Място на изпълнение на услугата:


  ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: Доставка на специализирано оборудване за нуждите на служителите от администрацията и склада в склад на едро за лекарства, хранителни добавки, козметика, санитарни материали и т.н. Велеви Фарма ООД по оперативна програма за Развитие на човешките ресурси;

  Предвиденото оборудване е необходимо за изпълнение на трудовите задължения на новоназначените служители, и включва номенклатура нужна за обслужване на складо-доставните дейности:
  Вид Брой Един. цена СУМА Описание

  електрокар 1 10000 10000 Среден клас

  товарни колички 6 120 720 Среден клас

  стелажи 135 200 27 000 по техн.спесификация

  товарни колички (за шофьори) 5 500 2500 Среден клас

  хладилна витрина 2 1500 3000 Съгласно изискванията за съхранение  ІІ.1.3) Обособени позиции: да не

  (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

  Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

  само за една обособена позиция 

  за една или повече обособени позиции 
  ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата

  Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)
  Прогнозна стойност в лева, без ДДС (ако е приложимо)

  (в цифри) 43 220.00 лв.
  РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
  ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата


  ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)

  1.1.а Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение):

  ²²².1.2) Óñëîâèÿ è íà÷èí íà ôèíàíñèðàíå è ïëàùàíå è/èëè ïðåïðàòêà êúì ñúîòâåòíèòå ðàçïîðåäáè, êîèòî ãè óðåæäàò:  ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да не

  Ако да, опишете ги:
  ІІІ.2) Условия за участие


  ІІІ.2.1) Правен статус

  Изискуеми документи:

  1. Декларация .

  2. Други документи (ако е приложимо)

  ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат който е:
  Основания за задължително отстраняване

  Бенефициентът отстранява от участие в процедурата за определяне на изпълнител кандидат или участник, когато:

  1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.

  108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл.321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

  2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,

  аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

  3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.

  162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на бенефициента и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

  4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

  5. е установено, че:

  а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на

  основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

  б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на

  основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

  6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при

  изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,

  съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
  Основания за незадължително отстраняване (изтриват се ако не се посочат изрично от бенефициента)

  Бенефициентът може да отстрани от участие в процедура за възлагане на

  обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

  1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в

  процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по

  смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че

  кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащоот сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

  2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно

  законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

  3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато

  нарушението е установено с акт на компетентен орган;

  4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на

  договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване,

  изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато

  неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

  5. опитал е да:

  а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с

  отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или

  заблуждаваща информация, или

  б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата

  за избор на изпълнител.


  ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 3 ал.11)

  Изискуеми документи и информация:


  Минимални изисквания (когато е приложимо):


  ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 3 ал.13)

  Изискуеми документи и информация  Минимални изисквания (когато е приложимо):


  РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
  ІV.1) Критерий за оценка на офертите


  Критерий за оценка на офертите(моля, отбележете приложимото)

  най-ниска цена

  ниво на разходите

  оптимално съотношение качество - цена

   показатели, посочени в документацията  Показатели

  1. Най- ниска цена

  2. ______________

  3. ______________

  Тежест

  100 %

  ________________

  ________________

  (Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности на кандидатите.)


  ІV.2) Административна информация


  ІV.2.1) Срок за подаване на офертите

  До дата: 07 / 02 / 2017 г. (дд/мм/гггг) Час:17.00  ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията към нея:

  1.http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България

  2. http://www.velevipharma.com- (интернет адреса на бенефициента в случай, че има такъв)
  ІV.2.3) Срок на валидност на офертите

  До / / (дд/мм/гггг)  или

  в месеци: 3 месеца или дни: (от крайния срок за получаване на оферти)
  РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
  1. Оферта по чл. 5;

  2. Декларация

  3. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.) ако е приложимо;

  4. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата по т.ІІІ.2.4 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.) ако е приложимо:

  5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

  6. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (ако процедурата за определяне на изпълнител е с обект строителство) ;

  7. Други изискуеми от кандидата документи;


  РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА:


   1. Форма на оферта.

   2. Форма на декларация

   3. Изисквания към офертите (ако е приложимо)

   4. Технически спецификации / задания / КСС (ако е приложимо)

   5. Методика за оценка и класиране на офертите (ако е приложимо)

   6. Проект на договор.

   7. Други ( посочват се всички други документи изготвени от бенефициента)

  ПРИЛОЖЕНИЕ А

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

  (Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ)
  І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

  Официално наименование:

  Адрес:

  Град

  Пощенски код:

  Държава:

  За контакти:

  Лице/а за контакт:  Телефон:

  Електронна поща:

  Факс :

  Интернет адрес (URL):  ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат публичната покана и документацията за участие - спецификации и допълнителни документи

  Официално наименование:

  Адрес:

  Град

  Пощенски код:

  Държава:

  За контакти:

  Лице/а за контакт:  Телефон:

  Електронна поща:

  Факс :

  Интернет адрес (URL):


  ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите за участие.

  Официално наименование:

  Адрес:

  Град

  Пощенски код:

  Държава:

  За контакти:

  Лице/а за контакт:  Телефон:

  Електронна поща:

  Факс :

  Интернет адрес (URL):


  ПРИЛОЖЕНИЕ Б

  ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  (Попълва се само в случай, че в раздел II точка 1.3 сте посочили наличие на обособени позиции)


  Обособена позиция № 1 Наименование: Електрокар


  1) Кратко описание

  Електрокар - за нуждите на търговски и счетоводен отдел, на Велеви Фарма ООД – гр. Стралджа


  2) Количество или обем:

  1 бр. ( един брой)
  Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 10 000 (десет хиляди ) лева

  3) Допълнителна информация

  Електрокар – среден клас

  (Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
  Обособена позиция № 2 Наименование : Товарни колички

  1. Кратко описание:

  Товарни колички – за нуждите на администрацията и склада на Велеви Фарма ООД – гр. Стралджа


  2) Количество или обем

  6 бр.( шест) броя

  Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 720.00 ( седемстотин и двадесет) лева  3) Допълнителна информация

  Товарни колички - Среден клас

  (Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
  Обособена позиция № 3 Наименование: Стелажи

  1) Кратко описание

  Стелажи - за нуждите на Велеви Фарма ООД – гр. Стралджа

  1. Количество или обем:

  135 (сто тридесет и пет) бр.
  Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 27 000 ( двадесет и седем хиляди лева) лева

  1. Допълнителна информация :Стелажи – по техническа спесификация

  _________________________________________________________________________

  (Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

  позиция № 4 Наименование : Товарни колички (за шофьори)


  1) Кратко описание

  Товарни колички (за шофьори)- за нуждите на Велеви Фарма ООД – гр. Стралджа

  2) Количество или обем :

  5 бр. (пет броя)

  Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 2 500 (две хиляди и петстотин ) лева  3) Допълнителна информация Товарни колички - Среден клас

  ________________________________________________________________________

  (Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
  Обособена позиция № 5 Наименование: Хладилна витрина с термометър


  1) Кратко описание

  Хладилна витрина на нуждите на склада и администрацията на Велеви Фарма ООД – гр. Стралджа


  2) Количество или обем:

  2 бр. ( два броя)

  Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 3000 ( три хиляди ) лева  3) Допълнителна информация – Хладилна витрина с термометър - Съгласно изискванията за съхранение на лекарствени продукти

  _________________________________________________________________________

  (Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)


  www.eufunds.bg  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

  Скачать 144.82 Kb.