• BG051PO001-3.3.06-0037 „Насърчаване и повишаване на научния потенциал в приоритетни области на животновъдството и поливното земеделие“
 • Инвестира във вашето бъдеще!

 • Скачать 26.06 Kb.


  Дата25.05.2017
  Размер26.06 Kb.
  ТипПрограма

  Скачать 26.06 Kb.

  Проект bg051PO001 06-0037 „Насърчаване и повишаване на научния потенциал в приорететни области на животновъдството и земеделието”  ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0037

  „Насърчаване и повишаване на научния потенциал в приорететни области на животновъдството и земеделието  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


  Земеделски институт - Стара Загора стартира изпълнението на проект BG051PO001-3.3.06-0037 „Насърчаване и повишаване на научния потенциал в приоритетни области на животновъдството и поливното земеделие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ с продължителност 24 месеца.

  Проектът изпълнява целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ като:  • Създава условия да се запази интересът на младите хора към реализация в сферата на образованието и науката.

  • Предоставя възможности на млади хора с научни интереси в областта на земеделието да получат подготовка за развитие на научния си потенциал.

  • Създава условия за усвояване на съвременни методики и анализи и добри практики и конкерентоспособност на пазара на научни продукти

  Общата цел на проекта е насърчаване и повишаване на научния потенциал в приоритетни области на животновъдството и поливното земеделие. Реализирането на проекта ще подпомогне интегирирането на младите учени и постдокторанти в европейското научно пространство чрез:

  • Усвояване на авангардни методики и анализи в различни експериментални изследвания

  • Осигуряване на достъп и работа с актуална научна информация

  • Участие на международни научни форуми

  • Участие в работни срещи

  • Подкрепа на научни публикации в международни научни списания

  Основните дейности по проекта включват обучение на млади учени и постдокторанти; усвояване на авангардни методики и анализи в научни организации в страната и чужбина; осигуряване на достъп до източници на информация, лаборатории, експериментална база; участие в работни срещи и публикации в международни научни списания.

  При реализиране на проекта са ангажирани световно известни учени от института в Падуа, Италия - проф. Мартино Касандро и проф. Стефано Скиавоне, както и учени от Земеделски институт – Стара Загора и страната – проф. дсн Живко Кръстанов, доц. д-р Стайка Лалева, доц. д-р Йовка Попова и доц. д-р Николай Облаков.

  Усвоените авангардни методики и анализи за различни експериментални изследвания, създадените знания и способности за представяне на научна информация, за отразяване на научните резултати в реномирани международни списания и осъществяване на научен диалог с международната научна общност ще се мултиплицират към работещите и новопостъпилите в Земеделски институт учени, както и към учени от други институти, работещи в същата област.
  доц. д-р Стайка Лалева

  доц. д-р Йовка Попова


  Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд.Земеделски институт - Стара Загора носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.  Инвестира във вашето бъдеще!

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Проект bg051PO001 06-0037 „Насърчаване и повишаване на научния потенциал в приорететни области на животновъдството и земеделието”

  Скачать 26.06 Kb.