Скачать 123.98 Kb.


Дата21.06.2019
Размер123.98 Kb.
ТипРешение

Скачать 123.98 Kb.

Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги


(приета от Общински съвет – Сандански, с Решение №48 от 12.03.2008 г., изменена с Решение 124 от 24 септември 2008 г., изменена с Решение 165 от 18 ноември 2008 г.,

изменена с Решение 1 от 15 януари 2009 г., изменена с Решение 4 от 22 януари 2009 г.,

изменена с Решение 96 от 30 април 2009 г., изменена с Решение 123 от 30 юни 2009 г. изменена с Решение 187 от 22 октомври 2009 г., изменена с Решение 240 от 18 декември 2009 г., изменена с Решение 8 от 20 януари 2010 г. , изменена с Решение 9 от 20 януари 2010 г., изменена с Решение 58 от 29 април 2010 г., изменена с Решение 121 от 24 юни 2010 г., изменена с Решение 206 от 21 октомври 2010 г. , изменена с Решение 254 от 28 декември 2010 г., изменена с Решение 32 от 17 февруари 2011 г., изменена с Решение 53 от 24 март 2011 г. , изменена с Решение 56 от 20 февруари 2012 г., изменена с Решение 57 от 20 февруари 2012 г. , изменена с Решение 87 от 29 март 2012 г., изменена с Решение 161 от 30 май 2012 г. , изменена с Решение 221 от 27 юли 2012г., изменена с Решение 226 от 25 юли 2012 г., изменена с Решение 368 от 29 ноември 2012 г.(върнато за ново разглеждане Решение 58 от 20.02.2013), изменена с Решение 85 от 28 март 2013 г., изменена с Решение 177 от 30 май 2013 г., изменена с Решение 413 от 19 декември 2013 г., изменена с Решение 270 от 25 септември 2014 г., изменена с Решение № 322 от 27 ноември 2014 г., изменена с Решение № 43 от 12 февруари 2015 г., Изменена с Решение №184 от 21.04.2016 г.)§ 1. В Раздел III Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги, в чл.25 ал.(1) се добавя нова точка 4 със следният текст:

4. За ползване на полудневни детски градини родителите или настойниците дължат месечна такса в размер на 10 лв. на месец /където не се осигурява хранене
§ 2. В Раздел III Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги, в чл.25 се променят алинеи от (2) до (11) се и приемат следната редакция:
(2) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, таксата за второто дете се заплаща с 40 на сто намаление.
(3)Когато децата са повече от две в едно семейство и едновременно посещават детско заведение, таксата се заплаща 100% за първото, 50% за второто дете и 25% за всяко следващо дете.
(4) Когато по здравословни причини децата не могат да приемат храната, приготвена в детската градина се заплаща такса от 1 лв. за всеки присъствен ден.

(5)Освобождават се от такса:  1. Деца, чийто родител/родители са над 71 % трайно намалена работоспособност - с решение на ТЕЛК.

  2. Сираци

  3. Деца на загинал/и при производствени аварии, природни бедствия, или при изпълнение на служебен дълг;

  4. Деца с медицинска експертиза с 50% и над 50 % намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността, приета с ПМС № 99 от 31.05.2005 година.

  5. Тризнаци

Освобождаването от заплащане се извършва въз основа на подадено заявление от единия от родителите или настойника и медицинска експертиза, издадена на основание и по реда, предвиден в наредбата;
(6) При отсъствие на децата не се заплаща такса за времето, през което те ще отсъстват при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора със заявление, заведено в деловодството на съответното детско заведение.

(7) Не се заплаща такса при отсъствие на дете поради заболяване, удостоверено с медицински документ.


(8) Не се заплаща такса за времето, в което детската ясла, детската градина или отделна група в тях не работи поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини. По време на ваканциите, определени със заповед на министъра на Министерството на образованието и науката за съответната учебна година, родителят/настойникът подава заявление за времето, през което детето ще посещава детското заведение и заплаща такса за заявените дни.
(9)В детските градини/ясли посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано с предварително писмено уведомяване от родителите/настойниците в рамките на общо 30 (тридесет) работни дни от 15 септември на текущата година до 31 май на следващата година. За времето, през което детето не е посещавало детска градина/ясла, не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.
(10) За ползване на намаленията по ал.2,3 и 4 и освобождаването по ал.5, родителите или настойниците подават декларация до директора на детското заведение, придружена с документи, доказващи преференцията.
(11)Когато в детско заведение са приети близнаци поредността им се определя с копие от удостоверение за раждане, издадено от отдел "Гражданско състояние" на общината по месторождение на децата.

§ 3. В Глава втора Местни Такси, Раздел I Такса за битови отпадъци, в член 17 ал.1. т.3 текста: включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците се променя на: включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.

§ 4. В Глава втора Местни Такси, Раздел I Такса за битови отпадъци, в член 17 текста на ал.3 се променя и придобива следната редакция:

ал. (3) Изменението на размера на промила се извършва не по-късно от 31 декември на годината предшестваща годината за която се определя размера. 
§ 5. Изменя Приложение „Такса за битови отпадъци по населени места” за 2017 г. както следва:
ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЗА 2017 Г.

 

 

Такса БО в промилиНаселено място

сметосъбиране

депониране

почистване на територии

Общо

За жилищни имоти

1

гр. Сандански

0,7

0,8

0,4

1,9

2

гр. Мелник

3,0

4,5

2,2

9,7

3

с. Дамяница

2,5

3,9

 

6,4

4

с. Вълково

3,8

5,4

 

9,2

5

с. Поленица

0,9

1,9

 

2,8

6

с. Ново Делчево

1,9

2,9

 

4,8

7

с. Лешница

1,9

3,8

 

5,7

8

с. Струма

4,7

4,5

 

9,2

9

с. Лебница

5,2

2,8

 

8,0

10

с. Джигурово

2,2

1,9

 

4,1

11

с. Склаве

2,0

2,2

 

4,2

12

с. Левуново

2,5

2,2

 

4,7

13

с. Плоски

2,1

2,0

 

4,1

14

с.Лиляново

2,1

2,6

 

4,7

15

с. Ладарево

2,8

1,4

 

4,2

16

с. Ласкарево

3,1

1,6

 

4,7

17

с. Спатово

2,9

2,8

 

5,7

18

с. Хотово

3,2

1,9

 

5,1

19

с. Лозеница

4,3

1,3

 

5,6

20

с. Виногради

6,6

1,1

 

7,7

21

с. Кърланово

5,6

4,9

 

10,5

22

с. Рожен

5,3

5,3

 

10,6

23

с. Хърсово

3,7

2,2

 

5,9

24

с. Дебрене

2,9

0,6

 

3,5

25

с. Катунци

1,8

1,9

 

3,7

26

с. Петрово

2,5

1,1

 

3,6

27

с. Яново

5,0

1,2

 

6,2

28

с. Калиманци

4,4

1,2

 

5,6

29

с. Горно Спанчево

6,5

0,8

 

7,3

30

с. Враня

3,7

1,9

 

5,6

31

с. Ново Ходжово

4,8

0,6

 

5,4

32

с. Зорница

3,4

1,6

 

5,0

33

с.Пирин

7,6

4,0

 

11,6

34

с. Голешево

7,0

2,7

 

9,7

35

м. "Попина лъка"

2,1

2,6

 

4,7

 

 

 

 

 

 За нежилищни имоти

1.

Гр. Сандански и гр. Мелник

2,79

1,14

1,57

5,50

2.

За всички останали населени места

3,65

1,85

 

5,50


Приложението се изготвя във връзка с чл.17 ал. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
§ 6. В Глава първа Общи положения, Раздел I Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги, в член 10 текстовете на настоящите ал.5 и ал.6 се заличават, а настоящите чл. 7 и чл. 8, стават съответно след редакцията чл. 5 и чл. 6


§ 7. Промените в тази Наредба влиза в сила от 01.01.2017 г.

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Скачать 123.98 Kb.