Скачать 372.57 Kb.


Дата22.11.2017
Размер372.57 Kb.

Скачать 372.57 Kb.

Професионална гимназия по туризъм
П Р А В И Л Н И К


НА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ


АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” - БАНКЯ


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Професионалната гимназия по туризъм е създадена на 01.09.1969 г.

Чл. 2. Професионалната гимназия по туризъм “Алеко Константинов” е държавно училище и осигурява безплатно обучение в рамките на държавните образователни изисквания.

Учениците ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си.

Чл. 3. Училищното обучение до 16 годишна възраст се осъществява в дневна форма на обучение и е задължително за всички граждани на Република България.

Училището осигурява обучение и в задочна и самостоятелна форма на обучение .

Ученици в задължителна училищна възраст могат да се обучават в самостоятелна форма, ако след заключение на компетентни медицински органи, не могат да се обучават в дневна форма.

Чл. 4. Обучението и възпитанието се провежда на книжовен български език.


ІІ. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Чл. 5. Професионалната гимназия по туризъм осигурява професионално образование: усвояване на общообразователен минимум и придобиване на квалификация по избраната от ученика професия.

Чл. 6. От 2004 година с четиригодишен срок на обучение се подготвят ученици за професия “Готвач”, сп. “Производство на кулинарни изделия и напитки” и за професия “Сервитьор – барман”, сп. “Обслужване на заведенията в общественото хранене”, а с петгодишен срок на обучение – за професия “Ресторантьор”, сп. “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение” , професия “Хотелиер”, сп. “Организация на хотелиерството”.

От 2009 година с петгодишен срок на обучение се подготвят ученици след завършен седми клас за професия “Хотелиер”, сп. “Организация на хотелиерството”.

От учебната 2011/2012 година с пет годишен срок на обучение ще се обучават ученици след завършен седми клас по професия “Ресторантьор”, специалност “Кетъринг”, както и ученици с четири годишен срок на обучение след завършен осми клас по същата професия и специалност. От тази учебна година в училището ще се обучават и ученици от вечерна форма на обучение по професия „Готвач”, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”.

Професионалната гимназия по туризъм дава и друга професионална подготовка на ученици и завършили средно образование лица в специално организирани курсове.

Чл. 7. Професионалното образование в професионалната гимназия по туризъм е след завършен VІІ клас и завършено основно образование.

Чл. 8. Приемането в професионалната гимназия по туризъм “Алеко Константинов” се осъществява по утвърдения от Министъра на образованието, младежта и науката държавен план-прием при условия и по ред, определени с държавното образователно изискване за професионалното образование и с училищния учебен план.

На учениците, завършили осми клас, училището издава свидетелства за основно образование съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за документите за системата на народната просвета.

Чл. 9. Учебният план се приема от Педагогическия съвет на училището и се утвърждава от Директора.

Чл. 10. Учениците могат да се преместват в паралелките на професионалната гимназия от друго училище по реда и изискванията от ППЗНП и при наличие на свободни места в училището.

Преместването се извършва както следва:


 1. През време на цялата учебна година, но не по-късно от 30

учебни дни преди края на учебен срок – по същата професия. /включително и от паралелките на професионалната гимназия/ и при смяна на професия с непрофилирана паралелка.

 1. След успешно завършен клас при смяна на:

а/ професия с друга професия

б/ профил с професия;

в/ професията с непрофилирана паралелка

г/ непрофилирана гимназиална паралелка с професия; 1. Преместването на ученици от помощни училища се извършва

след полагане на изпити за определяне на достигнатия общообразователен минимум за съответния клас при условия и ред , определени със заповед на директора.

Приравнителните изпити по т. 2 се провеждат при различие между училищните учебни планове от 01 до 14 септември от комисии, назначени със заповед на директора.

Чл. 11. Учениците могат да се преместват при условията на чл.

10 т. 1 над утвърдения държавен прием в следните случай: 1. по социални или здравословни причини

 2. при смяна на местоживеенето, при смяна на местоработата

на родителите или настойниците.

Ученикът се премества със Заповед на директора на приемащото училище след представяне на необходимите документи по т. 1 и т. 2.

Чл. 12. При преместване от професионална гимназия по туризъм, директорът издава удостоверение за преместване, а в 14 дневен срок изпраща копие от личния картон на приемащото училище.

Когато ученикът не е навършил 16 години, директорът писменно уведомява за преместването или приемането му общината по местоживеене.

Чл. 13. Учениците не могат да се преместват в последните два гимназиални класа, при смяна на професия с друга професия, профил с професия, непрофилирана гимназиална паралелка с професия.

Чл. 14. Завършването на всеки гимназиален клас – 9,10,11,12 клас се удостоверява с ученическа книжка.

На ученици , навършили 16 години, които напускат училище, се издава удостоверение за завършен клас.

Чл. 15. Учениците завършили ХІІ клас, полагат държавни зрелостни изпити. На успешно положилите държавни зрелостни изпити се издава диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация, които се издават от ПГТ „Алеко Константинов”.

Чл. 16. Учениците полагат два държавни зрелостни изпита,от които единият е по български език и литература, а вторият по учебен предмет от учебния план по избор на ученика .По свое желание всеки ученик може да положи и трети зрелостен изпит.

В случаите, когато ученикът не се е явил или не е положил успешно държавните зрелостни изпити, се издава удостоверение за завършен гимназиален етап, което не удостоверява завършено средно образование.

Свидетелство за професионална квалификация се издава на учениците , завършили ХІІ клас и положили успешно държавните изпити за придобиване на професионална квалификация по теория и практика.

Държавните зрелостни изпити са задължителни и не се допуска освобождаване от тях.

Чл. 17. Получените оценки на държавните зрелостни изпити за придобиване на средно образование, както и на изпитите за придобиване на професионална квалификация са окончателни. Когато оценката е слаб /2/, ученикът може да се яви отново на съответния изпит при спазване изискванията на действащия учебен план към момента на явяването без ограничения за възраст и брой изпитни сесии.

Чл. 18. Училището издава дубликати на удостоверение за завършен клас, диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация след заплащане на такса определена със заповед на Министъра на образованието и науката.


ІІІ. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
Чл. 19. Учениците в професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” се обучават в дневна, вечерна и самостоятелна форма на обучение.

Чл. 20. Дневната форма на обучение се осъществява на две смени.

Чл. 20 а. Задочната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда в подходящо за учениците време на учебните дни и включва учебни занятия, съгласно училищния учебен план.

Чл. 21. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебните предмети от училищния учебен план.

Тя се организира за :


 1. Ученици, не навършили 16 години, но по здравословни

причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение.

 1. Лица навършили 16 години.

Чл. 22. Желаещите да се обучават в самостоятелна форма на

обучение подават писмено заявление до директора на училището.

Чл. 23. Учениците от самостоятелна форма на обучение се явяват на изпити през три сесии – септември, януари и май.

Датите и комисиите за изпитите се определят със заповед на директора на училището, след подадена молба от ученика за съответната сесия.

Чл. 24. Учениците, които се обучават във дневна, вечерна и самостоятелна форма на обучение могат да променят формата си на обучение в началото на учебната година.

Промяна на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, ако се преминава от дневна във вечерна или от дневна и вечерна във самостоятелна форма на обучение.

За промяна на формата на обучение директорът издава заповед.
ІV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ
Чл. 25. Обучението в училището се организира в последователни класове.

Чл. 26. Класовете се разделят на паралелки по професионално направление.

В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелките могат да се разделят на групи.

Чл. 27. Разпределението на учениците по паралелки и групи се извършва от директора при спазване Наредбата на министъра на образованието и науката.

Чл. 28. Директорът на училището определя в началото на учебната година със заповед класните ръководители.

Класният ръководител организира и провежда часа на класа, извънкласните дейности с учениците и води задължителната училищна документация на съответната паралелка.

Чл. 29. Учениците, освободени по здравословни причини с протокол на ЛКК от часовете по физическа култура и спорт присъстват в часа.
V. УЧЕБНО ВРЕМЕ
Чл. 30. Учебната година започва на 15 септември и има два учебни срока.

През учебната година учениците ползват коледна, междусрочна, пролетна и /или великденска и лятна ваканция.

Учебните срокове и ваканциите са в съответствие със Заповедта на министъра на образованието и науката за разпределение на учебното време през годината.

Учебната година е с продължителност 12 месеца.

Учебните занятия са с продължителнист от 36 учебни седмици и се разпределят в два учебни срока по 18 учебни седмици.

В случай, че 15 септември е почивен ден, учебната година започва на първия следващ работен ден.

Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.

Учебни дни могат да се определят за неучебни или неучебни дни за учебни със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл.154, ал.2 от Кодекса на труда, обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.

Чл. 31. Обучението се извършва на две смени, като І-ва смяна започва в 8.15 ч., а ІІ-ра смяна в 13.25 ч..

Чл. 32. Учебните часове са по 40 минути, междучасията – по 10 минути, а голямото междучасие е 20 минути.

Продължителността на часовете по учебна практика е 50 минути, а по производствена практика – 60 минути. Почивката е 20 минути след 2-3 часа непрекъсната работа.

Чл. 33. Учебните занятия се провеждат в определени стаи, съгласно схема, одобрена от директора.

Чл. 34. Броят на задължитекните учебни часове за една учебна седмица не може да бъде повече от тридесет учебни часа в 8 клас и тридесет и два учебни часа в 9, 10, 11и 12 клас.

Часът на класа е извън броя на задължителните учебни часове.

Чл. 35. Учебното съдържание осигурява професионално образование и се определя съгласно държавните образователни изисквания за средно образование и придобиване на професионална квалификация.


VІ. ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА
Чл. 36. Знанията и уменията на учениците се оценяват с текущи и периодични оценки и чрез изпити, в съответствие с Наредба № 3 / м.ІV. 2003г.

Чл. 37. Формите за проверка са устни, писмени, тестови и практически форми.

Чл. 38. Учителите осъществяват системно през І и ІІ учебен срок текущи проверки чрез избраните от тях форма за проверка и оценка.

ЧЛ. 39. Периодичната проверка се осъществява от учителите по график, утвърден от директора.

Чл. 40. Изпитите се провеждат от комисии, назначени със заповед на директора.

Чл. 41. Текущите, срочните и годишни оценки се вписват в дневника на класа и в ученическите книжки, а срочните и годишните оценки се нанасят от класния ръководител и в личния картон на ученика.

Чл. 42. Оценките от изпитите се вписват в съответните изпитни протоколи, в дневника, в ученическата книжка на ученика и в личния му картон.

VІІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС


Чл. 43. Ученикът завършва класа , ако има по учебните предмети от задължителната, задължително избираемата или професионална подготовка най-малко среден /3/.

Чл. 44. Ученици , които имат слаб /2/ по изброените в чл. 43 предмети полагат поправителни изпити, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година • за ХІІ клас – през м. май, от 1.07 до 15.07.от 01.09. до 13.09. и от 10.01. до 20.01.

 • за ІХ клас, Х и ХІ клас –през м. юли и от 01- 13.09.

За провеждането на поправителните изпити директорът издава заповед.

Чл. 45. Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на редовните поправителни сесии, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия, определена със заповед на директора, но не по-късно от 10 октомври.

Чл. 46. Ученици, получили слаб /2/ на редовните и/или допълнителни поправителни сесии, повтарят класа.

Чл. 47. Учениците от и самостоятелна форма на обучение при повтаряне на класа се явяват на изпити само по предмети , на които имат слаб /2/ или не са се явили на поправителните изпити.

Чл. 48. Учениците от последния клас на обучение, които имат слаб /2/ на поправителните сесии или не са се явили на тях, не повтарят класа, а се допускат до явяване на следващата поправителна сесия.

Чл. 49. Учениците могат еднократно да се явят на не повече от три изпита за промяна на оценката по учебни предмети след приключване на учебните занятия за последния клас върху учебното съдържание за съответния клас и гимназиалния етап.

Редът и условията се определят със заповед на директора.

Получената оценка е окончателна. Когато тя е слаб /2/, ученикът се явява на поправителни изпити по чл. 44.

Чл. 50. При завършване на клас, средно образование или професионална квалификация, училището издава съответните документи /удостоверение, диплома или свидетелство/ в съответствие с изискванията на ППЗНП /чл. 117, 118, 119, 120, 121/.
VІІІ. УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ УЧИТЕЛИ
Чл. 51.За заемане на учителска длъжност по общообразователните и професионални предмети се изисква диплома за завършена степен на висше образование ” бакалавър, магистър или специалист” и учителска правоспособност, като за учител по учебна практика “специалист” е с равни права с “бакалавър” и / или “магистър”.

Условията и редът на заемане на учителска длъжност са посочени в чл. 124 и чл.125 от ППЗНП, съгласно държавното образователно изискване за учителска правоспособност и квалификация.

Директорът на училището в рамките на делегирания бюджет и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от учителските длъжности при условие, че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.

Възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения с учителите, се извършва по реда определен от Кодекса на труда.

Учителските длъжности са:


 1. „младши учител”

 2. „учител”

 3. „старши учител”

 4. „главен учител”

 5. „учител методик”

Длъжностите по т. 1, 2 и 3 се заемат от лица с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, а длъжностите по т.4 и 5 – с висше образование на образователно - квалификационна степен „магистър”.

Учителските длъжности по учебни предмети или модули от професионалната подготовка могат да се заемат и от лица с диплома за завършена степен на висшето образование по съответната специалност.

Учителските длъжности не могат да се заемат от лица, които:


 1. са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

 2. са лишени от право да упражняват професията си;

 3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на учениците, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на здравеопазването.

Чл. 52. Обществеността, административните органи, децата и учениците изразяват почит и уважение към учителите.

Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на учителите за провеждане на ефективна възпитателна и образователна дейност.

Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на учениците, се поощряват с грамоти и с други награди, а дейността им се популяризира и получава обществено признание.

Чл. 53. Учителят има следните права: 1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи за преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

 2. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

 3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;

 4. да повишава образованието и професионалната си квалификация;

 5. да дава мнения и прави предложения за развитие на училището;

 6. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

Чл. 54. (1) Учителят има следните задължения:

 1. да използва нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;

 2. да преподава учебния предмет на книжовен български език, с изключение на учебните предмети „чужд език” и „майчин език”, както и на учебните предмети на чужд език, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;

 3. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

 4. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;

 5. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

 6. да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището;

 7. да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

 8. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика , за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

 9. да не ползва мобилен телефон по време на час;

10. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици;

11. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави; 1. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

(2) Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в друго удобно за двете страни време.

(3) Директорът на училището съгласувано с педагогическия съвет определя конкретните изисквания по ал. 1, т. 11.

Чл. 55. Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.

Чл. 56. (1) Учителят не може да извършва общообразователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

(2) Учители и други лица, които участват при изготвянето на темите или задачите за приемните и държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тези изпити, не могат да извършват образователни услуги във връзка с подготовка за кандидатстване или полагане на държавните зрелостни изпити.

Чл. 57. (1) Класният ръководител има следните допълнителни задължения: 1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка, за спазването на училищната дисциплина,както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

 2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

 3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

 4. своевременно да уведомява родителите ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;

 5. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимано развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

 6. да изготвя и предоставя на родителя характеристика за всеки ученик от паралелката срещу подпис;

 7. да организира и провежда родителски срещи;

 8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организираи провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

 9. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник;

 10. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазването на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

 11. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

 12. да осъщестява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;

 13. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката.

(2) По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

(3) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училище.

Чл. 58. Училището създава условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.

Чл. 59. Средствата за повишаване на професионалната квалификация на учителите се осигуряват от държавния бюджет, ако се въвеждат нови или се променят съществуващите държавни образователни изисквания.

Чл. 60. Всеки учител ежедневно нанася взетия материал в материалната книга. Учителите по практика нанасят ежеседмично темите на занятията.
УЧЕНИЦИ

Чл. 61. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.

Чл. 62. Ученикът има следните права:

да избира училището, профила или професията и специалността от професията, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване на изискванията на нормативните актове;

да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина;

да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности , желания и способности;

да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт;

да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището , в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си;

да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;

да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;

да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;

да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси;

Чл. 63. Ученикът има следните задължения: 1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;

 2. да не отсъства от учебни часове без уважителна причина – за присъствените форми на обучение;

 3. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави. До въвеждане на униформа, учениците да се явяват в прилично облекло, без бюстиета, къси поли и къси панталони, без тежък грим , маникюр, накити, пиърсинг и видими татуировки.

 4. да носи униформеното облекло или другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, във вида и с елементите, които са описани в правилника за дейността на училището;

 5. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

 6. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;

 7. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на учебните часове без разрешение на учителя;

 8. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

 9. да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

 10. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

 11. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището;

 12. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;

 13. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.

(2) Правилникът за дейността на училището може да предвиди и други права и задължения на учениците, доколкото те не противоречат на този правилник.

(3) Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник и в правилника за дейността на училището е нарушаване на училищната дисциплина.

Чл. 64. Ученикът може да отсъства по уважителни причини:


 1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува;

 2. до три дни в една учебна година с уведомление от родителя;

 3. до седем дни с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя;

Чл. 65. Отсъствието на ученик без уважителна причина от учебен час е неизвинено отсъствие.

Чл. 66. Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за 1 неизвинено отсъствие.

Чл. 67.За ученици, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформянето на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната или от задължителноизбираемата подготовка, директорът по предложение на педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната годината.

Чл. 68. Ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена срочна оценка, без да са налице уважителни причини за това.

Чл. 69. За допуснатите отсъствия, класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика.

Чл. 70. Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.

Чл. 71. (1) В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните , така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.

(2) При завършване на основно и на средно образовани класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование.

(3) Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.

Чл. 72. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник и с правилника за дейността на училището, ученикът се наказва със: 1. забележка;

 2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

 3. предупреждение за преместване в друго училище;

 4. преместване в друго училище;

 5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на

обучение – за ученици навършили 16 години.

(2) Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 не трябва да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство. Видовете дейности се уреждат с правилника за дейността на училището.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник или на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно – възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителите.

(4) Когато ученикът пречи на учителя и/или съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.

(5) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този правилник и в правилника за дейността на училището, освен наказания по ал.1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.

(6) Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително и в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

Чл. 73. (1) За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

(2) Мерките по чл. 72, ал. 5 и 6 се налагат заедно с наказанията по чл. 72, ал. 1.

Чл. 74. (1) Наказанията и мерките са срочни.

(2) Срокът на наказанието по чл. 72, ал. 1, т.1 и 4 е до края на учебната година, а по чл. 72, ал. 1, т.2, 3 и 5 се определя в заповедта за налагането му.

(3) Когато наказанията по чл. 72, ал. 1, т. 4 и 5 са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

(4) Срокът на мярката по чл. 72, ал. 5 се определя в заповедта за налагането й.

Чл. 75. (1) Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

(2) Наказанията по чл. 72, ал. 1, т. 4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

(3) Наказанията по чл. 72, ал. 1 може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия, като условията за налагането им се определят с правилника за дейността на училището. Наказанията по чл. 72, ал. 1, т. 4 и 5 може да се налагат за допуснати повече от 15 неизвинени отсъствия за учебната година.

(4) Мярката по чл. 72, ал. 4 не може да се налага на ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето.

(5) Срокът на мярката по чл. 72, ал. 5 се определя , като се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика.

(6) Видът и срокът на мерките по чл. 72, ал. 6 се определят, като се отчитат и възможностите на училището.

Чл. 76. (1) Наказанието по чл. 72, ал. 1, т. 1 се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по чл. 72, ал. 1, т. 2 - 5 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(2) Мярката по чл. 72, ал. 3 се налага със заповед на директора, по чл. 72, ал. 5 и 6 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

Чл. 77. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

(2) За всяко производство за налагане на наказание по чл. 72, ал. 1 и на мярката по чл. 72, ал. 5 се определя докладчик. Докладчикът е учител, който преподава на ученика.

(3) Преди налагането на наказанията по чл. 72, ал. 1 и на мярката по чл. 72, ал. 5 директорът – за наказанието по чл. 72, ал. 1, т. 1, съответно педагогическият съвет – в останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

(4) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

(5) При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник или ресурсен учител.

(6) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

(7) Преди налагане на наказанията по чл. 72, ал. 1, т. 2 – 5 и на мярката по чл. 72, ал. 5 задължително се уведомява дирекция „Социално подпомагане”, по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция „Социално подпомагане” може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

(8) Преди налагане на наказанията и мерките , с изключение на мярката по чл. 72, ал. 3 се взема мнението на класния ръководител на ученика.

Чл. 78. (1) В заповедта за налагането на наказанията и мерките се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

(2) Заповедта може да се обжалва пред министъра на образоването, младежта и науката.

Чл. 79. (1) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.

(2) Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.

(3) Наказанията по чл. 72, ал. 1, т. 1 се отбелязват от класния ръководител пред класа.

Чл. 80. (1) При налагане на мярката по чл. 72, ал. 3 за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.

(2) При налагане на мярката по чл. 72, ал. 4 за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по време на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката.

(3) Ученик, на когото е наложено наказание по чл. 72, ал. 1, т. 4, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието.

(4) Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 72, ал. 5 за срока на мярката се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в представителни прояви от името на училището.

(5) При равни други условия при приемане на ученици с предимство се ползват учениците, на които не е наложена мярката по чл. 72, ал. 5.

Чл. 81. (1) Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл. 72, ал. 1, т. 4 той може да продължи обучението си, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

При допуснати от 5 до 10 неизвинени отсъствия, ученикът се наказва със “забележка”, от 11 до 15 неизвинени отсъствия – с “предупреждаване за преместване в друго училище”, над 15 неизвинени отсъствия – с “преместване в друго училище”, или с” преместване в самостоятелна форма на обучение” за ученици навършили 16 години.

При допуснати три забележки, записани в дневника за нарушаване на чл.67 и чл.68 на ПВР, класният ръководител предлага ученика за наказание.

Чл. 77. Максималният брой извинени отсъствия за годината са 100. Ученикът може да се накаже по чл.71, т.4 и 5 и за допуснати над 100 извинени отсъствия. При по-голям брой, допуснати по здравословни причини или активна спортна дейност , педагогическия съвет взема решение за всеки отделен случай.

Чл. 78. В началото на учебната година класните ръководители

запознават всички ученици с ПВР на ПГТ “Ал. Константинов” и с правата и задълженията на всеки ученик срещу подпис.

Чл. 87. Учениците от последния гимназиален клас не могат да се наказват по чл. 71 т. 4.

Чл. 88. В заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на наказанието и/или мярката,

Заповедта може да се обжалва пред Министъра на образоването, младежта и науката.
Родители:

Чл. 89. (1) Училището и обслужващото звено осъществяват процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(2) Родителите имат следните права:


 1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно – възпитателния процес, за спазване на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането в училищната среда;

 2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

 3. да участват в родителските срещи;

 4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

 5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика;

 6. да участват в училищното настоятелство когато такова е създадено;

 7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие;

(3) Родителите имат следните задължения: 1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

 2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището в началото на учебната година;

 3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

 4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

 5. да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора

ІХ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Чл. 90. Всеки ученик, навършил 16 години може да промени дневната форма на обучение в самостоятелна.

Желанието си заявява с писмено заявление до директора, подписано от родителя или настойника.

Директорът издава заповед за преместването му.

Чл. 91. Ученици, завършили клас на образователна степен в самостоятелна форма на обучение могат да преминат в дневна форма на обучение по тяхно желание в началото на новата учебна година.

Решението се взема от Педагогическия съвет като се съобразява с:


 1. възрастта на ученика

 2. семейно положение

 3. физическа и психологическа характеристика на лицето

 4. свободни места в съответната паралелка

Решението се оформя със заповед на директора.

Чл. 92. Заявление за допускане до изпити се подава до директора в

срок до 10 дни преди всяка изпитна сесия. В заявлението се уточнява броя и вида на учебните предмети, на които ученикът желае да се яви.

Чл. 93. /1/ Учениците от самостоятелна форма на обучение полагат изпити по всички задължителни общообразователни и професионални предмети, както и задължително избираеми предмети от учебния план на съответната специалност /професия/ за дневно обучение с изключение на физическо възпитание.

/2/ Учениците на самостоятелна форма на обучение полагат изпитите по съответния учебен план и програми по свой избор с изключение на тези, които преди това са се обучавали във формите на дневно обучение по различни причини се налага да продължат обучението си в СФО.

/3/ Изпитите се провеждат за всеки клас поотделно върху материала /по всеки предмет/ за цялата учебна година. Това не се отнася за : 1. Ученици от дневните училища, встъпили в граждански брак

през течение на учебната година.

 1. Ученици прекъснали обучението си по други уважителни

причини.

Чл. 94. /1/ Изпити с ученици на СФО се провеждат в три сесии: от 10 до 30 януари, от 24 април до 15 май , от 1 септември до 15 септември.

/2/ По изключение на учениците на СФО може да се разрешава перманентна сесия. Разрешението се взема на педагогически съвет и се отнася за една учебна година.

/3/ Ученици на СФО могат да положат изпити за отделен клас наведнъж по всички предмети или на части по свой избор.

/4/ Учениците могат да полагат изпити за следващия клас, само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. Продължителността на обучението в един клас е една учебна година.

/5/ Ученици на самостоятелна форма на обучение имат право да се явяват на изпит по всеки предмет най-много 3/три/ пъти и да завършват един клас най-много за 3 /три/ сесии, след което повтарят отново същия клас.

/6/ Изпитите се провеждат по разписание, одобрено от директора на училището, като в един ден се полага изпит само по един предмет. Изпитът е писмен. Писмените работи се пазят една година от директора.

/7/ Когато учениците на СФО си послужат с измама, изпитите им се анулират.

Чл. 95. На изпит като ученици на СФО могат да се явяват и редовни ученици от дневните и вечерни училища, които са напуснали училището по болест.

Учениците на СФО, завършили успешно даден клас на средно общообразователно училище или професионална гимназия се освобождават от изпит по предметите за съответния клас на професионалното училище, в което се явяват на изпити, когато разликата в учебното съдържание по съответния предмет не е повече от 20 на сто.

Чл. 96. /1/ Предметите, по които учениците на СФО полагат изпит за завършен клас на обучение, видът на изпитите и времето за провеждането им се определят с учебния план и Наредба № 3 от м. ІV. 2003г.

/2/ Учениците на СФО, които са положили успешно изпит за завършен клас на обучение, получават предвидените за съответния вид училище документи за образование и квалификация.

Документите се записват в обща книга, водена за тази цел със забележка “Ученик на самостоятелна форма на обучение”.

Чл. 97. За учениците на СФО се попълват лични дела, в които по класове се вписват оценките от положените изпити, както и признатите им по смисъла на чл. 93 предмети със съответните оценки.


Х. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ


Чл. 98. /1/ Когато ученик се премества от друго училище при различие в учебните планове ученикът полага приравнителни изпити по предмети, не изучавани преди това.

/2/ Директорът докладва на Педагогически съвет броя и учебните дисциплини, по които ученикът ще полага приравнителни изпити.

/3/ Директорът определя и назначава комисия от двама учители за съответните изпити.

/4/ Комисията изготвя конспект и изпитни билети, които представя в срок от 5 /пет/ дни на директора.

/5/ Срокът за провеждане на приравнителните изпити е не по-малко от 10 /десет/ дни и не повече от 30 /тридесет/ дни от дата на преместване на ученика.

/6/ Приравнителните изпити по теория са писмени с продължителност 3 /три/ часа, а по учебна и лабораторна практика – 6 /шест/ часа за изработване на определено задание.

/7/ Комисията проверява и оценява работата на ученика и оформя протокол, които представя на директора заедно с писмените работи в срок от 2 /два/ дни.

/8/ Писмените работи се съхраняват съгл. Наредба № 3 от м. ІV. 2003г.

/9/ Резултатът от приравнителният изпит се нанася в личното дело на ученика като годишна /срочна/ оценка по дадения предмет.

/10/ Приравнителният изпит по даден предмет се полага веднъж.

/11/ В случаите, когато ученикът е отсъствал по здравословни причини, същият представя медицинско удостоверение съпроводено с молба до директора за назначаване на нова дата за изпит.

/12/ Приравнителният изпит се смята за успешно положен при оценка най-малко среден /3/ с точност до 1 единица.

/13/ При неуспешно положен изпит /оценка слаб 2.00/ ученикът няма право да продължи в желаната от него специалност /професия/.

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. По време на подготовка за приравнителния изпит ученикът посещава редовно учебни занятия.

2.При подаване на молба за преместване от друго училище или в друга специалност /професия/ директорът запознава ученика какви приравнителни изпити трябва да положи, както и условията и реда за тяхното провеждане.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ
Чл. 99.Организират се и се провеждат в съответствие с реда и

условията на раздел VІ, чл. 111 от ППЗНП и Наредба № 3 от м. ІV. 2003г.

Чл. 100. Графикът за провеждане на поправителните изпити се приема от педагогическия съвет.

Чл. 101. Поправителният изпит е писмен и продължава 3 /три/ астрономически часа.

Чл. 102. За учебните предмети чужди езици се предвижда и задължителен устен изпит, който се провежда в същия ден след приключване на писмения изпит.

Чл. 103. Продължителността на устния изпит се определя от комисията.

Чл. 104. Директорът:

1. Назначава със заповед комисии за организиране и провеждане на поправителните изпити за отделните учебни предмети.

2. Утвърждава график за провеждане на отделните поправителни изпити в рамките на поправителната сесия.

3. Утвърждава темите за поправителен изпит за всеки учебен предмет и клас, като ги заверява с подписа си и печата на училището.

4. Получава и съхранява протоколите от изпитите и изпитните работи на учениците съгласно Наредба № 3 от м. ІV. 2003г.

5. Контролира организацията и провеждането на поправителната сесия и е отговорен за своевременното отразяване на резултатите от поправителните изпити в съответната документация.

Чл. 105. Комисия за организиране и провеждане на поправителния изпит по съответния учебен предмет:

1. Комисията се състои от 2-ма учители като един от тях е председател.

2. Членовете на комисията са правоспособни учители по съответния учебен предмет. При липса на правоспособни учители по този учебен предмет могат да бъдат включени и правоспособни учители по предмета от друго училище.

3. Комисията подготвя изпитни билети с теми от учебното съдържание в учебната програма за съответния клас.

4. Всеки член на комисията проверява и оценява писмената работа на всеки ученик /за учебните предмети, по които се полага устен или практически изпит – оценява и представянето на всеки ученик на устния или практическия изпит/.


 1. Членовете на комисията работят независимо един от друг.

Чл. 106. Окончателната оценка от поправителния изпит се

Формира както следва:

1. За учебните предмети, по които се полага само писмен изпит – средноаритметична оценка от оценките на всеки от членовете на комисията, изчислена с точност до 1

2. За учебните предмети, по които се полага и устен или практически изпит – средноаритметичната оценка от оценките на писмения и устния или практическия изпит с точност до 1.

Чл. 107. Ако една от оценките на поправителния изпит /писмен или устен/ е слаб 2.00 ученикът се явява през следващата сесия по същия учебен предмет на писмен и на устен поправителен изпит.

Чл. 108. Ако една от оценките на поправителния изпит по предмети, по които се полага писмен и практически изпит е слаб 2.00, ученикът се явява през следващата сесия по същия учебен предмет на писмения или на практическия изпит, на който е получил слаба оценка.

Чл. 109. Комисията отразява оценките си в окончателен протокол и го предава на директора веднага след приключване на изпита.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА

ОЦЕНКАТА
Чл. 110. Учениците имат право еднократно да променят оценките си по общообразователни и специални учебни предмети само при завършване на образователна степен, но на не повече от три изпита.

Чл. 111. Изпити за промяна на оценката по общообразователните предмети след завършен последен клас върху учебното съдържание за съответния клас и гимназиалния етап.

Чл. 112. Изпитите за промяна на оценката по специални предмети след завършен последен клас за съответната образователна степен се провеждат по ред и график, утвърден със заповед на директора на училището.

Чл. 113. Получената оценка по чл. 104 и 105 се вписва като окончателна по съответния общообразователен или специален предмет в дипломата за завършено средно образование. Ако ученикът не се е явил на изпит се вписва оформената в документацията оценка.

Чл. 114. При оценка слаб 2.00 на изпит по чл. 104 и 105, учениците от последния клас се ползват с правата за явяване на поправителен изпит.


ХІ. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.115.Професионалната гимназия по туризъм “Алеко Константинов” се управлява от директора.

Чл. 116. Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището като: 1. Спазва и прилага държавните образователни изисквания.

 2. Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд.

 3. Представлява училището пред органи, организации и лица.

 4. Осъществява вътрешен контрол в съответствие с

правомощията му с нормативни актове, организира и отговаря за цяластната дейност на училището.

 1. Разпорежда се със средствата, определени за нормалното

функциониране на училището.

6. Сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейността на училището.

7.Сключва договори с учители и служители в съответствие с

Кодекса на труда, ЗНП, ППЗНП и този правилник.

8. Награждава и приема мерки по отношение на ученици,

учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, ЗНП, ППЗНП и този правилник.

9. Обявява свободните места в бюрата по труда и в регионалния инспекторат по образованието в тридневен срок от овакантяването им.

10. Организира приемането на нови ученици, обучението и

възпитанието им в училището в съответствие с държавните образователни изисквания.

11. Подписва документите за преместване на учениците за

завършен клас , за образователна степен, за професионална квалификация и съхранява печата на училището с държавния герб.

12. Контролира правилното водене и съхраняване на

училищната документация.

13.Осигурява условия за здравно профилактична дейност в

училище.

Председател е на Педагогическия съвет и осигурява

изпълнението на решенията му.

Изготвя длъжностно разписание на персонала и

утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати.

Чл. 117. Помощник директорите подпомагат директора при организиране на учебната ,учебно-производствената и административно –стопанската дейност на училището в съответствие с нормативните документи на МОМН и съответната длъжностна характеристика.

Чл. 118. /1/ Педагогическият съвет на училището включва в състава си пом.директорите и всички учители и специалисти с педагогически функции.

/2/ В състава на педагогическия съвет се включва и медицинското лице, което обслужва училището.

Чл. 119. /1/ Педагогическият съвет като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

1. Приема стратегия за развитието на училището, която се актуализира всяка година;

2. Приема правилника за дейността на училището.

3. Приема учебния план в съответствие с държавните

образователни изисквания.

4. Приема годишния план за работата на училището.

5. Избира формите на обучение и реда за провеждането им.

6. Обсъжда и взема решения по резултатите от обучението.

7. Определя начина за приемане на ученици в техникума при

спазване на изискванията на нормативните документи.

8. Определя изискванията и реда за явяването на поправителни

и приравнителни изпити, изпити за промяна на оценката, както

и на изпити за ученици на самостоятелна подготовка.

9. Предлага на директора решения за награждаване и приемане

мерки за ученици.

10. Определя дейностите извън държавните образователни

изисквания и приема програми за осъществяването им.

11. Обсъжда и взема решения по анализа на здравословното

състояние и физическата дееспособност на учениците.

12. Взема решение за преместване на учениците в с.ф.о. за ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма.

13. Обсъжда резултатите от работите на училищната библиотека и дава препоръки за дейността и .

14. Утвърждава униформено облекло, училищни символи и ритуали по предложение на училищното ностоятелство.

Чл. 120. /1/ Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по искане на най-малко 1/3 от числения му състав.

/2/ Решенията се вземат с консенсус, а в краен случай с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

/3/ Решенията на Педагогическия съвет могат да бъдат отменени от самия съвет с квалифицирано мнозинство 2/3 от гласовете на присъстващите.

/4/ За всяко заседание на Педагогическия съвет се води протокол в специална книга.

Чл. 121. Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане дейността на училището.

Дейността му е в съответствие с правилника, издаден от министъра на образованието и науката.


ХІІ. УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Чл. 122. /1/ В Професионалната гимназия по туризъм “Алеко Константинов” се води в съответствие с Наредба №4/ м.ІV.2003г. следната задължителна документация:

 • дневник за всяка паралелка

 • материална книга за проведените часове

 • лични картони за учениците

 • регистрационна книга за издадените документи: за завършена

степен на образование и за придобита професионална квалификация

съвети и училищния съвет

 • книга за санитарното състояния

 • входящ и изходящ дневник

 • инвентарна книга

 • ревизионна книга

 • книга за резултатите от изпитите на учениците от СФО

 • здравни картони на учениците

 • отчетни счетоводни форми

 • книга на подлежащите на задължително обучение деца до 16-

годишна възраст.

 • книга за регистриране на даренията.

/2/ Училищната документация се номерира, прошнурова и

подпечатва с печата на училището. Тя се съхранява съгласно Наредба №4.

Чл. 123. /1/ Ученическата книжка, личната карта, удостоверението за завършен клас, удостоверението за преместване, дипломата за средно образование, свидетелството за професионална квалификация, удостоверението за професионално обучение и дубликатите на документите се издават по образци, утвърдени от Министъра на образованието и науката и се заверяват от директора на училището.

/2/ В училището се водят и документи за здравно състояние на ученика съгласно изисквания, определени от Министъра на здравеопазването.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


 1. По целесъобразност и след решение на УН да се събират пари

от учениците за закупуване на нагледни материали и учебен инвентар.

 1. Да се осигури строг контрол при влизане и излизане в

училище. Забранява се влизането на външни лица.

 1. Педагогическият съвет запазва правото си да промени

продължителността на учебните часове и междучасията в училище.

 1. Педагогическият съвет има право да изменя и допълва

вътрешния учебен правилник като спазва Закона за народната просвета.

 1. Педагогическият съвет предлага училищния съвет да се

състои от 15 души, от тях 1/3 да бъдат учители.

 1. При необходимост да се събират пари от родители и ученици

за провеждане на учебната практика.
Училищният правилник е приет на Педагогически съвет с

Протокол № 1 / 15.09.2011 г.

Божидар Цветков

Директор ПГТ:Коьрта
Контакты

    Главная страница


Професионална гимназия по туризъм

Скачать 372.57 Kb.