• Продължаващо образование за библиотекари в Националната библиотека
 • Университетската библиотека във Варшава
 • Педагогическа библиотека

 • Скачать 89.25 Kb.


  Дата02.02.2019
  Размер89.25 Kb.

  Скачать 89.25 Kb.

  Професионално развитие на библиотекарите в Полша Стефка Илиева Народна библиотека „Иван Вазов”  Професионално развитие на библиотекарите в Полша
  Стефка Илиева

  Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив

  Професионалното обучение и продължаващо образование на библиотекарите беше основна тема на учебната визита, в която участвах от 14 – 18 май 2012 г. в Полша, организирана от Информационен и учебен център във Варшава (OEIiZK). Съорганизатор на визитата е Фондация за развитие на образованието във Варшава. Проектът е част от европейската програма „Учене през целия живот”, секция „Учебни визити” на Центъра за развитие на човешките ресурси – гр. София и Европейската агенция за професионални развития (CEDEFOP). Участниците в нея – 13 души бяха библиотекари и директори на образователни центрове от България, Франция, Испания, Литва, Италия, Словения, Словакия, Великобритания, Исландия, Холандия и Румъния.

  Акценти на обучението бяха добрите практики в европейските страни по отношение на библиотечното образование – формално и продължаващо и възможността за бъдещи проекти на библиотечните институции, търсене на партньори в други европейски страни. Беше проведена двудневна конференция с презентации от всички участници във визитата, на която те представиха институциите си и проблемите на библиотечното образование – формално и продължаващо. На конференцията присъстваха гости от областната управа на Варшава (Мазовското воеводство – една от областите в Полша), представители на отдел „Образование” от кметството, на Полската библиотечна асоциация, Директорът и сътрудници на Центъра за образование и информационни технологии и представители на полските медии.

  В Полша има 8 342 обществени библиотеки, 1056 изследователски и академични библиотеки (863 академични библиотеки) и 331 педагогически библиотеки (данните са на Полската библиотечна асоциация). Те са организирани основно в три библиотечни мрежи: на публичните, академичните и училищните библиотеки. Съответно се управляват от три Министерства: на културата, на науката и на образованието. Библиотекарите, които нямат библиотечна правоспособност преминават през двугодишни курсове на обучение. Регионалните библиотеки на страната организират тренинги и обучения за библиотекарите от областите (воеводства) на Полша.  Новият Закон за висшето образование от 2005 г. в Полша и измененията в него през 2011 г. утвърждават нови модели на образование. Въвеждат се няколко степени на висше образование:

  • Първа степен квалификация – бакалавър (BA).

  • Втора степен квалификация – магистър (MA).

  • Трета степен – докторски дисертации, ръководени или от лицензирана агенция или университет, научен институт на Полската академия на науките, изследователски институт или международен институт, работещи на полска територия в която се допускат кандидати с втора степен библиотечна квалификация, т.е. магистри.

  • Следдипломни обучения – следдипломна квалификация за период до две години, за която кандидатите са допуснати с библиотечно образование, поне първа степен. Те се провеждат в университетите на Полша, Изследователския институт на Полската академия на науките или Медицински център за следдипломно обучение.

  Основните промени във висшето библиотечно образование в Полша са направени в съответствие с директивите на Болонската декларация. Те са в посока на:

  • Двустепенно висше образование, така както съвместната декларация на европейските министри на образованието в Болоня от 19 юни 1999 г. възприема система, включваща два основни цикъла на образование. Достъпът до втория цикъл изисква успешно завършване на първия цикъл, чиято продължителност е най-малко три години. „Образователната степен, получена след първия цикъл и даваща определена степен на квалификация, ще дава достъп до европейския пазар на труда. Вторият цикъл ще води до магистърска и/или докторска степен, както е в редица европейски страни”1.

  • Изграждане на национална система за оценка на образователните програми и институциите, присъждащи библиотечно образование.

  • Създаване на образователни стандарти във всички области на знанието, включително за специалността „библиотечни и информационни науки”.

  • Многообразие на образователните програми: по-голяма автономия на университетите.

  • Мобилност и съпоставимост на програмите за изследвания в различни университети в национален и европейски контекст.

  • Сътрудничество на университетите с икономическите среди: участие на работодателите в планирането на някои направления и образователни дисциплини.

  • Наблюдение от страна на институциите за висше образование върху кариерата на възпитаниците им.

  • 1993 г. – създаден е Основен съвет на висшето образование, който поставя минимални изисквания към втората степен библиотечно образование.

  • 1997 г. – постигнато е съгласието на 15-те най-големи академични институции по отношение на качеството на образованието.

  • 1998 г. – създадена е Комисията по акредитация, която определя правила за процедурите по акредитация и условията на акредитацията ( персонал, програми и дидактика).

  • 2010 г. – създадена е Национална квалификационна рамка (KRK). В рамките на Националната квалификационна рамка са приети „Стандарти за проучвания LIS (за първа и втора степен на висше библиотечно образование)” .

  • 2011 г. – комисията по акредитация (PKA) е прехвърлена в Министерството на науката и висшето образование.

  • Създаден е Институт по библиотекознание и документация към Националната библиотека на Полша (ZEBID).

  Повече от десет висши училища в Полша подготвят библиотекари, има библиотечни колежи с тригодишно обучение, които подготвят библиотекари в по-ниска степен на висше образование.
  Продължаващо образование за библиотекари в Националната библиотека
  Продължаващото образование на библиотекарите се организира от Център за библиотечно образование и документация във Варшава, изграден в Националната библиотека. Той, заедно с мрежата от регионалните образователни филиали, разположени в регионалните обществени библиотеки, организира курсове за продължаващо професионално обучение в различни сфери на библиотечните науки.

  Top of Form Националната библиотека има голям принос за продължаващото образование на библиотекарите. Съвместно с Полската библиотечна асоциация, Центърът за продължаващо образование обучава ежегодно около 500 библиотекари от страната в различни по тематика и продължителност курсове. В помощ на обучителите от Центъра се включват като преподаватели специалистите от всички отдели на библиотеката. Правят се анкетни проучвания за потребностите от обучения, а след всяко обучение се попълва тест. Сред темите на тренингите най-често са професионалните обучения за формат MARC 21, за индексиране и класиране на библиотечни документи, които се провеждат в две нива: базисни за начинаещи библиотекари и разширени за библиотекарите от отдели за обработка на документи.

  Полската библиотечна асоциация има силно влияние върху процесите на наемане на работа на библиотекарите и растежа им в кариерата. Библиотекарите се включват в курсове според характеристиката на трудовите им задължения и изискванията им на работното място. Изпращат ги на обучение библиотеките, които поемат всички разноски. В края на всеки курс, след полагане на изпити, библиотекарите получават сертификати, които им дават възможност да израстват в библиотечната йерархия.

  Има осем нива на кариерно развитие:


  1. Младши библиотекар – за завършилите библиотечно-информационни науки или друга област на висше образование.

  2. Помощник библиотекар.

  3. Библиотекар – със стаж повече от 3 г.

  4. Старши библиотекар – повече от 6 г. библиотечен стаж.

  5. Библиотекар-наставник – със стаж повече от 10 г.

  6. Квалифициран наставник.

  7. Старши квалифициран наставник.

  8. Документалист-изследовател – назначават се само докторанти или защитили научна степен.

  Най-високата степен е на документалист-изследовател. За да се издигне до тази категория, служителят полага изпит пред комисия на Министерство на образованието.

  Университетската библиотека във Варшава
  Освен, че осигурява библиотечно и информационно обслужване на студенти и преподаватели, библиотеката се грижи за продължаващото образование на библиотекарите. Тя е организатор на онлайн курс на обучение за библиотекари наричан ​​Bibweb. Той е национален по обхват и учи библиотекарите как да използват уеб 2.0 приложенията, интернет, уеб дизайн и други онлайн практики. Това е иновативен начин за използване на интернет за сътрудничество между библиотеките. Чрез него се демонстрират добрите взаимоотношения между институциите и се засилват възможностите за учене през целия живот.
  Педагогическа библиотека
  Тя е централна библиотека с 9 филиала и с 110 души библиотечен персонал. Библиотеката е реновирана, с ново библиотечно обзавеждане и компютърна техника. Обслужва 15 000 учители. Тя е базова педагогическа библиотека за областта. Освен учители, библиотеката обслужва около 4000 ученици, студенти и граждани. Работи от 9.00 до 19.00 ч. всеки ден, включително и през почивните дни.

  Всеки месец в библиотеката се провеждат работни срещи с учители и библиотекари, курсове за базисни познания за интернет, по финансови проблеми на библиотеките, за споделяне на добри практики сред останалите училищни и педагогически библиотеки в града. В Полша има училищна библиотека почти във всяко училище, а училищните библиотекари са задължително с педагогическо образование и сред това завършват библиотечен курс или библиотечна магистратура.

  Продължаващото образование за библиотекарите от обществените библиотеки в селските райони и в градовете с население под 20 000 жители се организира от
  регионалните (воеводски) библиотеки. Основните теми на обученията са: компютъризация, каталогизиране, библиотечен мениджмънт и маркетинг, четене и култура на четенето, културен туризъм и анимация, електронно приобщаване на гражданите и др. Все по-популярни форми на обучение са видео конференциите, уебинарите и дистанционното електронно обучение.

  Променените условия в библиотеките и технологичната среда в която се развивават съдействат за откриването на нови длъжности като: старши сертифициран документалист, библиотекар-наставник, информационен мениджър, информационен дизайнер, информационен брокер, издател, архитект на информационни системи, библиотерапевт и др. Библиотекарите, които искат да работят като библиотерапевти изучават 275 учебни часа дисциплината „Библиотерапия” към висшите библиотечни училища и сред като положат изпит, получават сертификат, който им дава право да работят в лечебни заведения за хора с психически увреждания.

  Обученията на библиотекарите след завършването на формалното образование продължават главно в три направления: изучаване на дисциплини, свързани с обслужването на потребителите, търсене и организиране на информацията; управление на библиотеката и организация на техническите служби за каталогизация, дигитализация на ресурсите и работа с периферна техника – ксерокс, скенер, факс и най-новото направление – Информационна архитектура, което се изучава в рамките на 250 учебни часа.

  Електронното обучение за библиотекари в Полша е много развито. Благодарение на обучителите от полския Информационен и образователен център за информационни технологии, който беше организатор на визитата усвоихме две програми: „Digital Storytelling”, „Screen cast” и ни беше демонстрирана платформата „Moodle” за обучение на ученици и студенти. Използваните платформи за тях са „Microsoft Story 3 за Windows и Microsoft Office Labs”. И двата пакета могат да бъдат изтеглени от интернет и инсталирани на компютрите.

  Научихме още как да използваме дигиталното разказване на истории, за да се създават и споделят ресурси в класната стая или библиотеката. „Digital-разказването на истории” е алтернативен начин на представяне на информация за учащите по един забавен начин. В библиотечна среда, това може да се използва за представяне на новата литература или снимки на библиотечните изяви. Като методист на обществени библиотеки в Пловдивска област след завръщането си насърчавам библиотекарите съвместно с деца доброволци да правят филми за презентиране на книги, по подобие на учениците в Полша.

  В полските библиотеки все повече се използват автоматизирани информационни системи. Разработват се нови библиотечни програми и нови информационни услуги. Полските библиотекари добре се ориентират във високо технологична среда. Те търсят подкрепата на професионалната общност и непрекъснато се обучават и развиват.  След визитата си в Полша още веднаж се убедих, че промените в библиотеките могат да се осъществят само от променени библиотекари, адаптирани към иновационните професионални задачи и готови за реорганизация на библиотечния труд.


  1 http://cie-bg.org/document/Bolonia.pdf

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Професионално развитие на библиотекарите в Полша Стефка Илиева Народна библиотека „Иван Вазов”

  Скачать 89.25 Kb.