• Тема на презентацията: Нередности
 • Добромир Георгиев, УИГ България ЕООД
 • Петя Иванова , адвокат
 • Тема на презентацията: „ Уредбата на административния договор в Административнопроцесуалния кодекс“
 • Тема на презентацията: „Опитът на ЕЛАНА: Научени уроци от структуриране и управление на финансови инструменти“
 • Модератор: гл.ас.д-р Савина Михайлова-Големинова • Дата21.07.2017
  Размер99.2 Kb.
  ТипПрограма

  Програма 08. 00-09. 00 Регистрация 09. 00 09. 10 Откриване  Международна научно-приложна конференция:

  Предизвикателства пред финансовото управление и контрол на средствата от Европейския съюз”  Място: Софийски университет, Юридически факултет, 272 аудитория

  Бул.Цар Овободител №15

  Дата: 11 ноември 2016 г.

  Начало: 9:00 ч. Версия 31.10.2016г.

  ПРОГРАМА

  08.00-09.00 Регистрация

  09.00 - 09.10

  Откриване

  Проф. д-р Атанас Герджиков, Ректор на Софийския Университет  Проф. Д-р Сашо Пенов, Декан на Юридическия факултет на Софийския Университет

  09:10 - 10.00

  Уводен Панел: Прилагане на системите за финансово управление и контрол на средствата от ЕС: предизвикателства, научени уроци и перспективи
  Живомира Гайдова, Старши Мениджър „Консултации за публичния сектор” в КПМГ България ООД

  Презантация: "Резултати от последващата оценка на програмите по Кохезионната политика на ЕС (2007-2013): Система за изпълнение".
  Йоана Лупинска (Joanna Lupinska) и Радослав Питуч (Radosław Pituch)

  Екип за изпълнение на проект - The Mazovian Unit For EU Programmes Implementation

  Презантация: „Финансово управление и контрол на средства от ЕС - 10 години опит в изпълнението на програми на ЕС в област Мазовия, Полша
  Д-р Петър Хейл (Peter Heil), Директор/ Ръководител на отдел „Консултантски услуги” към Алтус АД, Унгария

  Презантация: „Предизвикателства при управлението на средства от ЕС в държавите в Западните Балкани, които са в процедура по присъединяване към Европейския съюз”
  Джон Мънъри, Председател Британско-българска бизнес асоциация (БББА)

  Презентация: Британска бизнес перспектива за Брекзит
  Александър Цветкович, Областен управител на Нишка област –приветствие
  Модератор: гл.ас.д-р Савина Михайлова-Големинова
  10.00 - 11.00

  Панел № 1: Правни основи и източници на обществените отношения възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата на управление и контрол на публичните средства от ЕСИФ и Общата селскостопанска политика и кореспондиращото национално съфинансиране. Бюджет и политики на ЕС, вкл. обща селскостопанска политика и директни плащания
  доц. д-р Евелина Димитрова, преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

  Тема на презентацията: „Финансова система (система на публичните финанси) на Европейския съюз”
  гл. ас. д-р Деяна Марчева, преподавател в Нов български университет

  Тема на презентацията: „Правна рамка на методите за изпълнение на бюджета на Европейския съюз”
  гл. ас. д-р Деница Топчийска, преподавател по Обща теория на правото в Департамент „Право“ на Нов български университет

  Тема на презентацията: „Правна регламентация на предоставянето на безвъзмездни средства в Европейския съюз”
  Мануела Милошева, Директор Дирекция „Национален фонд“, МФ

  Тема на презентацията: „Бюджетиране и организция на платежния процес по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд за програмен период 2014 -2020 г.”
  Тодор Янкулов - Председател на съвета на директорите на Глобъл Адвайзърс АД, Сертифициран вътрешен одитор, член на Института на вътрешните одитори (The IIA)

  Тема на презентацията: „Граждански мониторинг върху програмното бюджетиране”
  Модератор: доц. Д-р Юрий Кучев


  11.00 - 11.30

  Кафе пауза

  11.30-12.15

  Панел № 2: Основни стратегически и програмни документи на Република България и ЕС в областта на политиката на сближаване и общата селскостопанска политика; Обща характеристика на финансовите правни отношения възникващи, развиващи се и погасяващи се в системата
  Десислава Ковачева, УИГ България

  Тема на презентацията: „Представяне на Споразумението за Партньорство на Република България и предварителните условия по него”
  Красимир Киряков, заместник-министър на образованието и науката

  Тема на презентацията: „Предизвикателства пред Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“
  Васил Грудев, заместник- министър на земеделието и храните

  Тема на презентацията: „Финансови правни отношения при управлението и контрола на публичните средства от ЕЗФРСР и ЕФГЗ - обществени поръчки, финансови корекции и нередности”
  Модератор: проф.д-р Сашо Пенов


  12.15 - 13.30

  Панел № 3: Субекти на финансовите правни отношения в системата на публичните средства от ЕСИФ и кореспондиращото национално съфинансиране: управляващи органи, Сертифициращ орган, Одитен орган, Сметна палата, Европейска сметна палата, Министерски съвет, Агенция за държавна финансова инспекция, Министерство на вътрешните работи (АФКОС), Разплащателна агенция, Министерство на земеделието и храните; бенефициери; други
  Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор (КФН)

  Тема на презентацията: „Оперативни програми, финансирани със средства от ЕСИФ и националния бюджет. Национални контролни и одитни органи – функции, отговорности и правомощия”
  Д-р Младен Ламбев, Координатор на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на българския парламент, и

  Георги Тенев, юрисконсулт в Комисията за защита на личните данни

  Тема на презентацията: „Функции на Парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в системата на управление и контрол на средствата от Европейския съюз в България”
  Димитър Елков, CIA, CRISC, началник отдел Сметна палата

  Тема на презентацията: „Pоля на одита на изпълнението за подобряване управлението на средствата от ЕС”
  Марко Димитриевич (Marko Dimitrijević), LL.D

  Тема на презентацията: „Ролята на одитния орган при финансовото управление и контрол на средствата от ЕС в Сърбия”
  Десислава Трифонова, главен експерт – методолог към Държавен фонд „Земеделие”

  Тема на презентацията: „Субекти на финансовите правни отношения в системата на публичните средства от ЕЗФРСР и ЕФГЗ: Управляващ орган, Сертифициращ орган, Разплащателна агенция, Министерство на земеделието и храните и бенефициери”
  Гинка Симеонова, доктор по право, асистент в Департамент право при Нов български университет, доц. д-р Атанас Симеонов СУ „Св. Климент Охридски”, юридически факултет

  Тема на презентацията: „Принципът на правната сигурност и принципът на легитимните очаквания - гаранция за бенефициера при разходване на средства от фондовете на ЕС”

  Презентатор: Гинка Симеонова
  Цветан Симеонов, Председател на Българска търговско -промишлена палата

  Тема на презентацията: „Оценка на бизнеса за Оперативна програма „Развитие конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 -2013. Основни изводи и очаквания за програмен период 2014-2020”
  Модератор: доц. д-р Атанас Симеонов


  13.30 - 14.30

  Кафе –пауза (обяд)

  14.30 - 16.15

  Панел № 4: Финансови правни отношения при управлението и контрола на публичните средства от ЕСИФ в хода на проектния цикъл, държавни помощи, обществени поръчки, нередности,  финансови корекции

  Директор на Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“(АФКОС ), Министерство на вътрешните работи

  Тема на презентацията: Нередности

  Д-р Милена Ангелова, Главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)


  Тема на презентацията: „Основни предизвикателства пред бенефициентите в България при инвестирането на ЕСИФ - държавни помощи, избор на подизпълнители, нередности, финансови корекции”
  Дора Бурова – директор на дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“ в ИА ОСЕС

  Тема на презентацията: „Нередностите при възлагане на обществени поръчки – предизвикателства пред Одитния орган”


  Ирена Георгиева, докторaнт в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

  Тема на презентацията: Kонтрол на обществените поръчки при разходване на публичните средства и средствата от eвропейските фондове“


  Борис Якимов, февруари 2011- май 2016 г. - Експерт в отдел „Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ” Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Министерство на труда и социалната политика.

  Тема на презентацията: „Оценка за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи и прилагане на режима на държавните помощи. Отговорни органи“

  Добромир Георгиев, УИГ България ЕООД

  Тема на презентацията: „Основни предимства на правилата на Услуга от общ икономически интерес (УОИИ) за постигане на съответствие с режима на държавните помощи по проекти съфинансирани със средства от ЕСИФ”
  Петя Иванова, адвокат

  Тема на презентацията: “Правен режим за откриване на финансови нередности и възстановяване на неправомерно извършени разходи по европейските програми”  Искра Александрова – съдия във Върховния административен съд

  Тема на презентацията: „Някои въпроси, свързани с приложението на схеми и мерки по Общата селскостопанска политика, разрешени в съдебната практика“  проф. дюн Цветан Сивков, преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

  Тема на презентацията: „Уредбата на административния договор в Административнопроцесуалния кодекс“  Господин Тонев, студент в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

  Тема на презентацията:По някои въпроси на административния договор по режима на закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“
  Розалина Козлева, д-р, Инфрапроект консулт

  Тема на презентацията: “Анализ Разходи - Ползи инструмент за управление на публичните средства”
  Модератори: Калин Славов и Ирена Георгиева - докторaнт в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“

  16.15 - 17.45

  Панел № 5: Роля на финансовите и кредитните институции при управлението на средствата от ЕС и кореспондиращото национално съфинансиране - финансови инструменти;  фонд на фондовете; фонд за стратегически инвестиции
  ас. Ирена Младенова, Стопански факултет, СУ

  Тема на презентацията: „Финансовите инструменти като мултипликатор на публичен ресурс – опит и предизвикателства”

  Надя Данкинова, Изпълнителен директор „Фонд ФЛАГ“ ЕАД

  Тема на презентацията: „Фонд ФЛАГ“ ЕАД – предизвикателства и перспективи”
  Валери Белчев, Председател на борда и изпълнителен директор на „Фонд Мениджър на финансовите инструменти“ ЕАД

  Тема на презентацията: „Фонд Мениджър на финансовите инструменти“ ЕАД – предизвикателства и перспективи”
  Камен Колчев, Главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг;

  Тема на презентацията: „Опитът на ЕЛАНА: Научени уроци от структуриране и управление на финансови инструменти“  д-р Кирил Величков, ръководител управление на европейски проекти и финансови институции в СИБАНК

  Тема на презентацията: “Финансовите инструменти в подкрепа за развитието на бизнеса”


  Стамен Янев, Изпълнителен директор на БАИ

  Тема на презентацията: “Финансови стимули за развитие на инвестициите”
  Марияна Хамънова - Рондини, Executive Director, Cleantech Bulgaria.

  Тема на презентацията: Финансови инструменти, улесняващи излизането на иновативни решения на пазара

  Модератор: гл.ас.д-р Савина Михайлова-Големинова


  17.45 - 18.00

  Заключителна сесия

  18.00 - 21.00

  Коктейл

  Централното фоайе на Аулата на Софийския Университет в Ректората  *Организаторите запазват правото си да променят програмата.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Програма 08. 00-09. 00 Регистрация 09. 00 09. 10 Откриване