• Учебна дейност 1) Привличане и подбор на качествени и мотивирани студенти
 • 2) Устойчиво повишаване на качеството на учебния процес
 • 3) Практически ориентирано обучение
 • Научноизследователска дейност A ктуализиран e
 • Засилване на синергията между практика и наука с ясно изразена добавена стойност, по посока на обществените потребности и реалните бизнес тенденции
 • Целево стимулиране на научното развитие
 • Проектна дейност Усъвършенстване на системата за управление и администриране на проектната дейност
 • Изготвяне на портфолио от научноизследователски проекти въз основа на интегрирана концепция за научно развитие, достъпни финансови схеми и изпълнение
 • Активно участие в отворени процедури за финансиране на проектни предложения
 • Библиотечна система и издателска дейност
 • Социално-битова сфера Подобряване на условията за труд, обучение и отдих
 • Нормативно регулиране на социално-битовите дейности
 • Разширяване обхвата на здравни грижи и профилактичните прегледи на преподавателите и служителите в Тракийски университет. Активен диалог със синдикатите.
 • Активизиране на дискусията в Съвета за социално партньорство и подписване на нов колективен трудов договор.
 • Престуктуриране на губещите дейности в печеливши – УОС и някои лаборатории.
 • Постепенно въвеждане на диференцирано допълнително финансово стимулиране на преподавателите и служителите за приноси към дейността на университета.
 • Кадрова политика и повишаване на административния капацитет
 • Протокол и връзки с обществеността

 • Скачать 140.72 Kb.


  Дата25.05.2017
  Размер140.72 Kb.
  ТипПрограма

  Скачать 140.72 Kb.

  Програма на ректорското ръководство


  c:\users\work pc 1\desktop\logo.png
  МОДЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ –

  МИСИЯ ВЪЗМОЖНА!


  МАНДАТНА ПРОГРАМА
  на РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО

  на Тракийски университет – Стара Загора

  (за периода ноември 2015 г. – ноември 2019 г.)

  Мандатната програма на Ректорското ръководство кореспондира със Закона за Висшето Образование, Закона за развитие на академичния състав и Националната стратегия за развитие на научните изследвания. В съдържателно отношение настоящият документ се основава на мисията на Тракийски университет и на стремежа на нашата академична общност да се развива като модел за качество на образование и наука, съвместявайки ролята и функциите на обществена институция с отношение към обществените процеси на национално и международно ниво.

  Тракийски университет e форум на свобода, плурализъм, прозрачност и етични стандарти. Ние сме общност, която се развива и усъвършенства, добавя стойност към образователното пространство въз основа на интердисциплинарност, трансфер на знания и добри практики.

  Стратегия

  Бъдещето на Тракийски университет се гради върху нашия потенциал да съвместим автономност с отговорност, да бъдем обществено значими за нашата страна и регион, както и да се конкурираме и сътрудничим с партньорите ни на международно ниво.


  Нашата стратегия се основава на четири основни принципа:

  • Съвместяване на традиции и иновации в образователния процес;

  • Научноизследователска дейност с обществено значение и приложимост;

  • Прозрачна и последователна административно-финансова политика;

  • Кадрова политика, съответна на стратегическите цели на Тракийски университет.
  1. Учебна дейност

  1) Привличане и подбор на качествени и мотивирани студенти

  • Поетапно въвеждане на он-лайн кандидатстване за специалностите в Тракийски университет.

  • Актуализиране на съществуващи и разкриване на нови специалности с оглед повишаване конкурентоспособността на завършващите специалисти.

  • Създаване на съвременни междудисциплинарни програми в образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър.

  • Разкриване на междууниверситетски магистърски програми с участието на български и европейски университети.

  • Акредитиране на дистанционно обучение и по-широко въвеждане на електронно обучение в специалности на повече професионални направления.

  • Привличане и стимулиране на докторанти и млади учени, като предпоставка за устойчивото развитие на научния потенциал на академичната общност.

  • Разширяване на следдипломното обучение до обучение през целия живот и превръщане на ДИПКУ в Департамент за обучение през целия живот.

  • Разширяване на обучението на английски език по бакалавърски и магистърски специалности, като се привличат повече студенти от Европейския съюз и трети страни.

  • Използване предимствата на електронната интегрирана информационна система за осигуряване на възможност всеки студент да оценява качеството на преподаване и обективността на оценяване на знанията

  • Активизиране на alumni за подпомагане и популяризиране на дейността на Тракийски университет и получаване на обратна връзка от практиката.


  2) Устойчиво повишаване на качеството на учебния процес

  • Устойчиво повишаване на качеството на учебния процес чрез програмна акредитация на специалности за ОКС и ОНС в повече професионални направления в Тракийски университет.

  • Актуализация на учебните планове, съобразно нуждите на бизнеса и стандартите на Европейския съюз.

  • Фокусиране върху извънаудиторната работа за самоподготовка на студентите и практически ориентирано обучение.

  • Aктивно въвеждане на авангардни технологии в обучението и в клиничната практика.

  • Организиране на открити лекции и обновяване на съдържанието на лекционните курсове, както и привличане на гост-лектори от водещи университети и от практиката.

  • Активизиране на академичната система за контрол на качеството на обучение посредством система за външно (акредитации, рейтингово проучване) и вътрешно оценяване (стандарти, коригиращи действия, одити) на академичната подготовка.

  • Непрекъснато повишаване на компетентността и педагогическите умения на преподавателите, въвеждане на нови актуални методи на преподаване.

  • Увеличаване възможностите за чуждоезиково обучение на студентите по време на следването чрез включване изучаването на чужд език в учебните планове като избираема дисциплина.

  • Мотивиране на студентите в неравностойно положение и социализация на младежи в риск за обучение в Тракийски университет.

  • Прерастване на новосъздадения Национален център за професионално обучение и компетентност в Университетски център за компетентности по всички професионални направления.

  3) Практически ориентирано обучение


  • Извеждане на практически занятия от утвърдени представители на бизнеса, като участници в преподаването и споделяне на добри практики от опита им на действащи професионалисти.

  • Въвеждане на практически задания в учебните програми на всяка дисциплина, като условие за придобиване на кредитите по дисциплинатa.

  • Поддържане на постоянна обратна връзка с работодателите, при които работят възпитаници на Тракийски университет и проследяемост на реализацията им; създаване на база данни с информация за завършили и реализирали се студенти.

  • Подпомагане провеждането на практическо обучение от Центъра за кариерно развитие, чрез разнообразяване различните практики и посредничество при професионалната реализация на нашите студенти.

  • Увеличаване на договорите с водещи организации и фирми за професионален стаж на студентите.

  • Създаване на възможности както за следдипломна реализация, така и за стажове и практики по време на обучение по специалностите и професионалното направление.

  • Осъществяване на студентска мобилност в елитни сродни висши училища в страната и чужбина.

  • Увеличаване на договорите с водещи организации и фирми за професионален стаж на студентите.

  • Активно сътрудничество с фондации, научни и професионални съюзи, клубове, търговско-промишлената палата и други с цел предлагане на стипендии на студенти.

  • Търсене на възможности за въвеждане на бизнес стипендии за студенти, от работодатели, с оглед започване на работа след дипломирането си.

  • Създаване на Съвет на студентите за кариерно развитие към Центъра за кариерно развитие за ускоряване на професионалното им формиране и развитие.

  • Стартиране на он-лайн система за подбор и кариерна ориентация на студентите по посока на нуждите на бизнеса.  1. Научноизследователска дейност

  1. Aктуализиранe на правила и наредби за организация на научноизследователската дейност в Тракийски университет, които включват:

  • Правила за условията и реда за изразходване на средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на Тракийски университет научна дейност за 2016 -2020 г.;

  • Система за оценка, наблюдение и отчитане на научните проекти;

  • Правилник за развитието на академичния състав в Тракийски университет;

  • Правила за организация на научноизследователската дейност в Тракийски университет.

  1. Засилване на синергията между практика и наука с ясно изразена добавена стойност, по посока на обществените потребности и реалните бизнес тенденции

  • Финансиране с предимство на научноизследователска работа обвързана с бизнеса, решаваща конкретни проблеми на реалната практика.

  • Поемане на решителен курс към акредитация/сертификация на основните университетски лаборатории, за осъществяване в тях на практико-ориентирани научни изследвания на високо равнище.

  • Структуриране на научноизследователския капацитет на Тракийски университет в стратегически клъстери, формиране на изследователски консорциуми с участието на бизнеса, участие на ръководни кадри от Тракийски университет в управлението на УМБАЛ.

  • Закупуване на апаратура за научни изследвания, която да се ползва съвместно с УМБАЛ.

  • Търсене на възможности за финансиране на Централната научна лаборатория на Тракийски университет с участието на лабораториите в отделните факултети чрез сключване на договори с потребители за извършване на научни и приложни изследвания.
  1. Целево стимулиране на научното развитие

  • Създаване на организационни условия за провеждане на научните изследвания чрез формиране на научни колективи за разработване на актуални национални и регионални проблеми в областта на здравеопазването на хората и животните, екологията, безопасността на хранителните продукти, педагогиката, селекционната дейност и др.

  • Създаване на академичен модел за развитие, постепенно изграждане и стимулиране на научноизследователския потенциал от средите на студентите (ранно развитие на научен потенциал и култура), докторантите (докторантско и пост-докторантско обучение по приотетни интереси), младите учени (мобилност и участие в международни проекти за наука и обучение).

  • Увеличаване броя на докторантите с цел изграждане на научен потенциал и кадрово обезпечаване на учебния и научноизследователския процес.
  1. Проектна дейност

   1. Усъвършенстване на системата за управление и администриране на проектната дейност:

  • Актуализиране на правилата и механизма за управление и администриране, включително в частта технологичен трансфер и управление на интелектуалната собственост.

  • Създаване на система за мониторинг и оценка на: 1) научното развитие с индивидуален подход и мотивация според приноса на изследователя; 2) администрирането и управлението, с индивидуален подход и мотивация според приноса на администрацията.

  • Провеждане на конкурси при ясни правила за целево финансово подпомагане на участието на колективи, преподаватели, докторанти и студенти в международни научни форуми.

  • Регулярни работни срещи и семинари за промотиране на финансиращи програми.

   1. Изготвяне на портфолио от научноизследователски проекти въз основа на интегрирана концепция за научно развитие, достъпни финансови схеми и изпълнение

  • Категоризиране на научните проекти – фундаментални изследвания (теоретично ориентирани), стратегически-ориентирани проекти (със социо-икономически ефект), проекти с план за комерсиализация (таргет групи и потребители на научния продукт).

  • Приоритетно финансиране на проекти, формиращи школи в развитието на определено направление на науката.

  • Конкурсно финансиране на публикуването на научни разработки в списания с импакт фактор.

  • Въвеждане на конкурсно начало за финансиране на участие във форуми и специализации в чужбина за млади преподаватели, максимално използване на възможностите на Еразъм+

  • Изграждане на инкубатори за иновации чрез сътрудничество между учени в различните научни направления и широк кръг заинтересовани страни – бизнес, регионална администрация и национални представителства, НПО и др.
   1. Активно участие в отворени процедури за финансиране на проектни предложения:

  • Международно сътрудничество за наука, обучение и обмен чрез разработване на съвместни научни проекти с университети от Балканите, Европа и Азия.

  • Максимално участие с проекти по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ и отворените операции: поддържане на рейтинговата система; студентски практики; студентски стипендии; подкрепа развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени; подкрепа на уязвими групи за достъп в нашия университет.

  • Разработване на проекти, свързани с усвояването на европейски фондове в контекста на стратегията на Европейската комисия „Европа 2020” без увеличаване на административния персонал, но при съответно допълнително възнаграждение на ангажираните преподаватели и служители в проектите.  1. Работа със студентите

  • Активно включване и участие на студентите във всички сфери на академичния живот в Тракийски университет.

  • Пълно зачитане правата на студентите при участието им в органите на управление.

  • Методично и експертно подпомагане работата на студентските комисии, включително домсъветите в студентските общежития.

  • Финансиране на Студентския съвет определен в Закона за държавния бюджет.

  • Стимулиране участието на студентите в научни колективи и проекти, научни конференции и други форуми.

  • Активно съдействие за художествено-творческата и спортна дейност на студентите.

  • Активно сътрудничество със университетски спортен клуб „Тракия“.

  • Oсигуряване на финансови средства за участие и поощряване на студентските спортни отбори и групи в национални и други форуми и изяви.
  1. Библиотечна система и издателска дейност

  • Създаване на модерна и достъпна библиотечна база и пребазиране на Централната университетска библиотека.

  • Модернизиране и развитие на автоматизираната библиотечно-информационна система като част от академичната и национална информационна инфраструктура. Осигуряване на свободен отдалечен достъп до библиотечни ресурси и услуги 24/7.

  • Развитие на дигиталната компетентност на студенти, докторанти и преподаватели.

  • Оптимизиране отпечатването и разпространението на учебни помагала с оглед по-добрата обезпеченост на студентите в процеса на тяхната подготовка.

  • Повишаване видимостта на публикациите на преподавателите и докторантите чрез развитие на Електронния репозиториум на Тракийски университет и базата Научен архив.

  • Осигуряване на достъп до качествени научни електронно информационни ресурси – електронни списания и книги.
  1. Социално-битова сфера

   1. Подобряване на условията за труд, обучение и отдих

   • Поетапно довършване санирането на всички корпуси на Тракийски университет.

   • Изграждане на многофункционална зала и довършване на строителството в студентски град.

   • Саниране сградата на ДИПКУ, на морфоблока на МФ и сградния фонд на ФТТ; надграждане на клиничната база с цел покриване на европейските стандарти.

   • Поддържане, завършване и реновиране на базите за почивка и спорт за целия академичен състав и за служителите на Тракийски университет.

   • Подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода в сградите на университета.

   • Довършване на дейностите, свързани с проектите за енергийна ефективност.
   1. Нормативно регулиране на социално-битовите дейности:

   • Завишаване на контрола към фирмите, извършващи строително монтажни работи (СМР) на сградите и помещенията в университета.

   • Ограничаване на свободния достъп на външни лица и автомобили до паркингите и зелените площи на университета, чрез подобряване на хоризонталната и вертикалната маркировка.

   • Оптимизиране работата на звената, отговорни за хигиенизирането на сградите и районите около тях.

   • Актуализиране на правилата за отдаване под наем на сгради, помещения и други обекти, собственост на университета.

   • Създаване на фонд за неотложни и аварийни ремонти в университета.

   • Въвеждане на система за контрол на движението на собствените транспортните средства.

   • Да се разработи и приеме правилник за вътрешния трудов ред.

   • Проучване на възможностите за отдаване на обекти на концесия и публично-частно партньорство.
   1. Разширяване обхвата на здравни грижи и профилактичните прегледи на преподавателите и служителите в Тракийски университет.

   2. Активен диалог със синдикатите.

   3. Активизиране на дискусията в Съвета за социално партньорство и подписване на нов колективен трудов договор.
  1. Административна и финансова сфера

  1) Увеличаване на притока от финансови средства

  • Увеличаване на притока от финансови средства, чрез: привличане на чуждестранни студенти; работа на лабораториите с бизнеса; продължаващо обучение.

  • Търсене на източници на финансиране в партньорство с Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика, с Регионалния инспекторат по образованието и с бизнеса по посока на възможности за обучение, специализация и квалификация.

  • Компенсиране за недостатъчна натовареност с аудиторни занятия или намаляване на аудиторната заетост на преподаватели, активно работещи по научноизследователски проекти с конкретен финансов резултат.

  • Контрол и централизирана отчетност на приходите и разходите – довършване на процедурата по закупуване на централизиран счетоводен софтуер и внедряването му.

  • Създаване на бюджетно-финансова комисия за проследяване разходването на постъпилите финансови ресурси.

  1. Рационално разпределение на държавната субсидия при безусловна грижа за всички структурни звена и финансово подпомагане на специалностите с по-ниска държавна издръжка, както и рационализиране на разходите по основни приоритети.

  2. Престуктуриране на губещите дейности в печеливши – УОС и някои лаборатории.

  3. Постепенно и устойчиво нарастване на доходите и увеличаване на работните заплати с целенасочена подготвителна работа за всички групи длъжности и степени!

  4. Постепенно въвеждане на диференцирано допълнително финансово стимулиране на преподавателите и служителите за приноси към дейността на университета.
  1. Кадрова политика и повишаване на административния капацитет

  • Създаване на система за планиране и подкрепа на кадровото развитие.

  • Поддържане на непрекъсната връзка на ректорското ръководство с деканските и факултетните съвети.

  • Поддържане на публичност на решенията на Академичния съвет.

  • Усъвършенстване на методиката за обективна атестация на академичния състав чрез нейното широко обсъждане и приемане.

  • Пълно въвеждане на интегрираната управленска информационна система по веригата катедра – факултет – ректорат – МОН.

  • Динамизиране на централната университетска администрация – разписване на задълженията в задачи и срокове за изпълнение.

  • Решително подобряване на административното обслужване на студенти и преподаватели; постъпателен график в работата на администрацията на деканатите, без прекъсване и в удобно време за студенти и преподаватели.

  • Ежегодно допитване за одобрението за осъществяваното управление – ще си „сверяваме часовника” с надеждни социологически он-лайн сондажи.

  • Недопускане на конфликти на интереси.

  1. Протокол и връзки с обществеността

  • Широко популяризиране на цялостната дейност и укрепване на имиджа на Тракийски университет като устойчиво развиващо се престижно висше учебно заведение.

  • Продължаване на интензивната работа, на тесните и непрекъснати контакти и изключително доброто сътрудничество с централната и местна власт, особено с ръководствата на МОН, МЗ, МЗХ, МРРБ, МИ, НАОА, общинските и областни ръководства на Стара Загора, Ямбол и Хасково.

  • Продължаващо засилване и разнообразяване на медийното присъствие на университета - за привличане на повече студенти от България и чужбина.

  • Поддържане на ползотворни комуникации с директорите на професионалните гимназии, които готвят бъдещи кандидат-студенти по специалности в нашия университет.

  • По-широко отваряне на университета към гражданството и по-ефективно популяризиране на дейността му с цел повишаване на интереса за постъпване на нови студенти.

  • По-широка видимост на Тракийски университет в международното образователно пространство чрез промотиране на образователните и научните ни постижения и академизъм.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Програма на ректорското ръководство

  Скачать 140.72 Kb.