• 24” травня 2016 р. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА Підготовки
 • кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури (протокол № 10 від 24 травня 2016 року)
 • С писок джерел

 • Скачать 85.35 Kb.


  Дата10.11.2017
  Размер85.35 Kb.
  ТипПрограма

  Скачать 85.35 Kb.

  Програма вступного випробування з літературознавства підготовки доктора філософії

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
  Кафедра теорії літератури та зарубіжної літератури
  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Завідувач кафедри теорії літератури

  та зарубіжної літератури

  _____________ проф. Моклиця М. В.

  24” травня 2016 р.


  ПРОГРАМА

  ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

  З ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
  Підготовки доктора філософії

  Галузі знань 03 Гуманітарні науки

  Спеціальності 035 Філологія

  (спеціалізація літературознавство)  Програма затверджена на засіданні

  кафедри теорії літератури

  та зарубіжної літератури

  (протокол № 10 від 24 травня 2016 року)
  Луцьк 2016
  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
  Програму вступного екзамену до аспірантури з літературознавства складено відповідно до нині чинних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, зі змінами, схваленими кафедрою теорії літератури та зарубіжної літератури СНУ ім. Лесі Українки. Вступні іспити базуються на теоретичних дисциплінах, які вивчаються в магістратурі філологічної спеціалізації: теорії літератури, порівняльного літературознавства, історії українського літературознавства.

  Вступники до аспірантури повинні мислити науковими категоріями, свідомо і творчо сприймати художні твори, вміти давати їм оцінку за чітко визначеними критеріями, бачити загальну панораму літературного розвитку за епохами і країнами.

  Вступники повинні продемонструвати свою літературну освіту, знання, здобуті під час вивчення історії української та зарубіжної літератури, теоретичних дисциплін, дієздатний термінологічний словник літературознавця, знання методів наукового дослідження, навички багаторівневої інтерпретації художнього тексту.

  Вступники повинні знати :  1. Як систематизувати філологічні знання, отримані під час навчання в університеті, піднести їх на більш високий рівень абстрактного мислення, в якості бази для виходу на наступний виток освітнього процесу.

  2. Словник літературознавчих термінів.

  3. Основні етапи розвитку літературознавства.

  4. Основні літературознавчі школи, напрями, методи.

  5. Основні закономірності розвитку літератури, орієнтуватись в літературних напрямах, течіях, школах.

  6. Теорію стилю і літературного твору.


  вміти :

  1. Аналізувати художній твір, визначати його художній рівень.

  2. Вільно володіти понятійним апаратом літературознавства.

  3. Орієнтуватись в головних літературознавчих напрямах.

  4. Володіти найбільш поширеними методами літературознавчого аналізу.

  5. Розуміти закономірності літературного розвитку, бачити кожен твір і творчість письменника у контексті епохи.

  1. Порівняльне літературознавство як наука. Зв’язки з історією світової літератури.

  2. Інтермедіальні зв’язки та їхнє вивчення в порівняльному літературознавстві.

  3. Літературна компаративістика на сучасному етапі, нові парадигми й інтенції.

  4. Вплив і рецепція у розвитку літератур. Компаративістичний дискурс у сучасній рецептології.

  5. Основні типи й форми літературних взаємин. Взаємопов’язаність і взаємодія генетико-контактних зв’язків і типологічних спільностей у розвитку літератури.

  6. Імагологія як галузь порівняльного літературознавства.

  7. Національна література та її міжнаціональні контексти. Множинність цих контекстів. Національні літератури й культурно-історичні спільноти. Їхня роль у русі й міжнаціональних спілкуваннях літератур.

  8. Генологічний рівень порівняльно-типологічного вивчення літератур. Трансформація жанрів і жанрових форм у національних літературах.

  9. Нова українська література в європейському контексті.

  10. Міфологія й література. Особливості зв’язків літератури з міфологією на різних етапах її розвитку і в різних художніх системах.

  11. Проблеми періодизації і типологізації українсько-європейських літературних взаємин.

  12. Інтертекстуальність у порівняльному літературознавстві. Поняття претексту.

  13. Порівняльно-типологічне вивчення літератури на рівні художніх напрямів і стилів. Їх трансформації в національних літературах.

  14. Давня українська література в системі європейських літератур.

  15. Вічні образи, мотиви, сюжети як предмет порівняльного літературознавства.

  16. Українське порівняльне літературознавство, історія й сучасний стан.

  17. Генетико-контактні зв’язки в літературі, діапазон і механізм їхньої дії. Типи і форми генетико-контекстних / контактних зв’язків у літературі.

  18. Художній переклад як форма міжлітературних взаємин. Історичні види і форми перекладів.

  19. Сучасне трактування проблеми діалогу в культурології та в порівняльному літературознавстві.

  20. Теорія літератури й компаративістика. Концепція компаративної поетики.

  21. Система естетичних категорій. Поняття художності.

  22. Теорія літератури як наука. Стан теорії в сучасному країнському літературознавстві.

  23. Художня література як вид мистецтва. Словесно-образний характер літературного твору.

  24. Зародження та становлення літературної теорії (від античності до романтизму).

  25. Головні наукові школи і методи в європейському літературознавстві XIX століття.

  26. Основні літературознавчі напрями та методи XX ст.

  27. Формальна школа і структуралізм. Метод структуралізму в сучасному українському літературознавстві.

  28. Цілісний та інтертекстуальний аналіз тексту (на прикладі української поезії).

  29. Національна специфіка літератури, література і фольклор.

  30. Інтуїтивізм і фройдизм в літературознавстві XX ст. Фройдизм у сучасному українському літературознавстві.

  31. Психологія творчості.

  32. З.Фройд і К.Г.Юнг про психологію творчого процесу.

  33. Психологія сприйняття художнього тексту.

  34. Слово і образ. Психолінгвістична теорія О.Потебні.

  35. Міф, образ, архетип.

  36. Поняття про текст і його інтерпретацію.

  37. Зміст і форма як головна бінарна опозиція тексту.

  38. Мова художнього твору.

  39. Автор / наратор / читач.

  40. Образ автора і оповідача.

  41. Проза і вірш як різновиди художньої мови.

  42. Системи віршування в їх історичному розвитку.

  43. Наратологія як наука. Наратологічний аналіз твору.

  44. Структура драматичного тексту. На прикладі однієї з драм Лесі Українки.

  45. Структура ліричного вірша. На прикладі з української поезії ХХ ст.

  46. Епоха – метод – напрям – стиль.

  47. Бароко як метод і стиль. Історія українського бароко.

  48. Класицизм як метод і стиль. Класицизм і неокласицизм в українській літературі.

  49. Український романтизм в європейському контексті.

  50. Реалізм і його різновиди в історії української літератури.

  51. Модернізм як епоха, напрями і течії модернізму в українській літературі.

  52. Символізм як стиль. Символізм у творчості Лесі Українки, представників «Молодої Музи» і «Української хати».

  53. Імпресіонізм як стиль. Імпресіонізм у творчості Павла Тичини.

  54. Експресіонізм як стиль. Експресіонізм у творчості М. Куліша і Л. Курбаса, у творчості О. Довженка.

  55. Російська й українська версія європейського футуризму.

  56. Сюрреалізм як стиль. Сюрреалізм у творчості Б.-І. Антонича.


  1. Список джерел:

  1. Аверинцев С.С. Софія – Логос. Словник. – К.: Дух і Літера, 1999. – 464 с.

  2. Адорно Т. Теорія естетики. : К.: Основи, 2002. – 518 с.

  3. Арістотель. Поетика. – К.: Мистецтво, 1967. – 134 с.

  4. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія: Пер. з англ. – К.Смолоскип, 2008. – 358 с.

  5. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, 1989. – 616 с

  6. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986. – 443 с.

  7. Бауэр В., Дюмотц И., Головин С. Энциклопедия символов: Пер. с немецкого. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1995. – 512 с.

  8. Буало М. Мистецтво поетичне: Пер. з фр. М. Рильського. – К.: Мистецтво, 1965. – 136 с.

  9. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. – К.: ВД «Києво-Могилянська акад.», 2008. – 430 с.

  10. Брюховецький В. Специфіка і функції літературно-критичної діяльності. – К.: Наук. думка, 1986. – 176 с.

  11. Введение в литературоведение: Учебное пособие / Л.В.Чернец, В.Е.Хализев, А.Я.Эсалнек и др.; Под ред. Л.В.Чернец. 2-е изд. – М.: Высш. шк., 2006. – 680 с.

  12. Веселовский А. Историческая поэтика. – М.: Высшая школа, 1989. – 404 с.

  13. Волинський П.К. Основи теорії літератури. – К.: Наук. думка, 1967. – 365 с.

  14. Вступ до літературознавства: Хрестоматія: Навч. посібник для студентів. – К.: Либідь, 1995. – 256 с.

  15. Галич О.А., Назарець В.М., Васильєв Є.М. Загальне літературознавство. – Рівне, 1997. – 544 с.

  16. Галич О.А., Назарець В.М., Васильєв Є.М. Теорія літератури. – К.: Наук. думка, 2000.

  17. Гром‘як Р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ ст.) – Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. – 1999. – 224 с.

  18. Державин В. Література і літературознавство. Вибрані теоретичні та літературно-критичні праці. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 492 с.

  19. Дерида Ж. Письмо та відмінність: Пер. з фр. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004. – 602 с.

  20. Дидро Д. Эстетика и литературная критика. – М.: Худ. лит., 1980. – 659 с.

  22.Домбровський В. Українська стилістика й ритміка. Українська поетика / Фотопередрук. – Мюнхен, 1993. – 446 с.

  23. Женетт Ж. Фигуры. Работы по поэтике.: Пер. с фр. В 2-х. т. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998.  1. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика: Избр. труды. – Л.: Наука, 1977. – 497 с.

  2. Западное литературоведение ХХ века: Энциклопедия. – М.: Intrada, 2004. – 560 с.

  3. Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство. Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 392 с.

  4. Зенкин С.Н. Введение в литературоведение. Теория литературы. Учебное пособие. – М.: РГГУ, 2000. – 81 с.

  5. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа: М.: Интрада, 1998. – 255 с.

  6. История психоанализа в Украине / Сост. И.И.Кутько, Л.И.Бондаренко, П.Т.Петрюк. – Х.: Основа, 1996. – 360 с.

  7. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / Пер. з англ. – Львів: Літопис, 2004. – 384 с.

  8. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч.Вінквіста, В.Тейлора: Пер. з англ. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2003. – 503 с.

  9. Квіт С. Герменевтика. Посібник. – К.: ВЦ «Києво-Могилянська академя», 2005. – 42 с.

  10. Краснова Л. Словник юного гуманітарія. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2007. – 266 с.

  11. Ласло-Куцюк М. Засади поетики. – Бухарест: Критеріон, 1983. – 384 с.

  12. Літературна компаративістика. Вип. 1. – К.: ПЦ «Фоліант», 2005. – 362 с.

  13. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / За ред. А.Волкова, О.Бойченка, І.Варича та ін. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 636 с.

  14. Лесин В.М., Пулинець О.С. Словник літературознавчих термінів. – Вид. 3-е. – К.: Рад. школа, 1971. – 486 с.

  15. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Гром‘яка, Ю.Коваліва, В.Теремка. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 752 с.

  16. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1970. – 384 с.

  17. Мелетинский Е. Поэтика мифа. – М.: Наука, 1976. – 406 с.

  18. Наєнко М.К. Українське літературознавство: Школи, напрями, тенденції. – К.: ВЦ «Академія», 1997. – 320 с.

  19. Моклиця М. Вступ до літературознавства. Посібник. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2011 . – 496 с.

  20. Нич Р. Світ тексту: постструктуралізм і літературознавство: Пер. з польськ. – Львів: Літопис, 2007. – 316 с.

  21. Пахаренко В. Українська поетика. – 2- вид. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2002. – 320 с.

  22. Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. – Л.: ЛГУ, 1986. – 262 с.

  23. Потебня О. Естетика і поетика слова: Зб. Пер. з рос. – К.: Мистецтво, 1985. – 302 с.

  24. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. За ред. М.Зубрицької: Пер.з англ. Л.Онишкевич. – Львів: Літопис, 1996; 2000.

  25. Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ с. / Упоряд. Б.Бакули; За заг. ред. В.Моренця; Пер. з польськ. С.Яковенка.– К.: Вид.дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 531 с.

  26. Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства: Підручник для студентів. Вид. 2-е. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 448 с.

  27. Ткачук О. Наратологічний словник. – Тернопіль: Астон, 2002. – 174 с.

  28. Тодоров Ц. Поняття літератури та інші есе: Пер. з фр. – К.: ВД “Києво-Могилянська академія”, 2006. – С.5-21.

  29. Фройд З. Вступ до психоаналізу: Лекції зі вступу до психоаналізу з новими висновками. – К.: Основи, 1998. – 710 с.

  30. Хализев В.Е.Теория литературы. – М.: Высшая школа, 1999. – 398 с.

  31. Шмид В. Нарратология. – М. : Языки славянской культуры, 2003. – 312 с.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Програма вступного випробування з літературознавства підготовки доктора філософії

  Скачать 85.35 Kb.