страница1/8
Дата01.04.2019
Размер6.93 Mb.
ТипПрограма

Програма за разред Допуна Школског програма за разред


  1   2   3   4   5   6   7   8

OСНОВНА ШКОЛА '' СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ ''

У Ж И Ц Е

АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2017-2021
Јун, 2018.САДРЖАЈ


Редни број

Назив

1.

План наставе и учења за 1. разред основног образовања и васпитања

2.

Допуна Школског програма за 2. разред

3.

Допуна Школског програма за 3. разред

4.

Допуна Школског програма за 4. разред

5.

Допуна Припремног предшколског програма

6.

Допуна Програма рада библиотеке

7.

Програм излета , екскурзија и Наставе у природи

8.

Програм наставе и учења за 5. разред основног образовања и васпитања

9.

Допуна Школског програма за 6. разред

10.

Допуна Школског програма за 7. и 8. разред  1. ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

школске 2018/2019. године
ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;

3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, развијање међупредметних компетенција за потребе савремене науке и технологије;

10) развој свести о себи, развој стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;

12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства;

13) развијање позитивних људских вредности;

14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву;

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, развој толеранције и уважавање различитости;

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине;

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе засноване на знању.
ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД


Ред.

број

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД

Нед.

Год.Српски језик

5

180Енглески језик

2

72Математика

5

180Свет око нас

2

72Ликовна култура

1

36Музичка култура

1

36Физичкои здравствено васпитање

3

108

УКУПНО: А

19

684

Ред.

број

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

Нед.

Год.Верска настава/ Грађанско васпитање3

1

36

УКУПНО: Б

1

36

УКУПНО: А + Б

20

720

Ред.

број

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Нед.

Год.Редовна настава

20

720Пројектна настава5

1

36Допунска настава

1

36Настава у природи**

7-10 дана годишње

Ред.

број

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Нед.

Год.Час одељењског старешине

1

36Ваннаставне активности6

2

72Екскурзија7

1-3 дана годишње3 Ученик бира један од понуђених изборних програма.
5 Пројектна настава је обавезна за све ученике.
6 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта.

7Екскурзија се изводи у случају нереализовања наставе у природи.
** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником.
ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД


А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
СРПСКИ ЈЕЗИК
Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и других уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности.

Годишњи фонд часова: 180 часова


ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

- разликује изговорени глас и написано слово; изговорене и написане речи и реченице;
- влада основном техником читања и писања ћириличког текста;
- разуме оно што прочита;
- активно слуша и разуме садржај књижевноуметничког текста који му се чита;

- препозна песму, причу и драмски текст;


- одреди главни догађај, време (редослед догађаја) и место дешавања у вези са прочитаним текстом;
- уочи ликове и прави разлику између њихових позитивних и негативних особина;
- изрази своје мишљење о понашању ликова у књижевном делу;
- препозна загонетку и разуме њено значење;
- препозна басну и разуме њено значење;

- разликује слово, реч и реченицу;


- правилно изговори и напише кратку и потпуну реченицу једноставне структуре са одговарајућом интонацијом, односно интерпункцијским знаком на крају;
- правилно употреби велико слово;

- учтиво учествује у вођеном и слободном разговору;


- обликује усмену поруку служећи се одговарајућим речима;
- усмено препричава; усмено прича према слици/сликама и о доживљајима;
- усмено описује ствари из непосредног окружења;
- бира и користи одговарајуће речи у говору; на правилан начин користи нове речи у свакодневном говору;
- напамет говори краће књижевне текстове;
- учествује у сценском извођењу текста;
- пажљиво и културно слуша саговорнике;
- слуша, разуме и парафразира поруку;
- слуша интерпретативно читање и казивање књижевних текстова ради разумевања и доживљавања;
- примењује основна правописна правила;
- пише читко и уредно;
- писмено одговара на постављена питања;
- спаја више реченица у краћу целину;
- пише реченице по диктату примењујући основна правописна правила;
- гласно чита, правилно и са разумевањем;
- тихо чита (у себи) са разумевањем прочитаног;
- пронађе информације експлицитно изнете у тексту.

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

-Глас и слово; штампана и писана слова ћириличког писма.
-Речи и реченице као говорне и писане целине.
-Текстови засићени словима која се обрађују/текстови предвиђени за глобално читање.
-Све врсте текстова који су написани штампаним или писаним словима.
-Језичке игре.
-Аналитичко-синтетичка вежбања; лексичка и синтаксичка вежбања; моторичке вежбе.
-Писање (преписивање, самостално писање и диктат).
-Читање (шчитавање/глобално читање, гласно и тихо читање); питања којима се проверава разумевање прочитаног.
-Изговор и писање гласова који ученицима причињавају тешкоће (нпр. ђ, ћ; џ, ч; ј, љ).

КЊИЖЕВНОСТ

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА
Поезија
Народна песма, Ја сам чудо видео
Јован Јовановић Змај, Зимска песма
Војислав Илић, Пролетња зора/Воја Царић, Пролеће/Мира Алечковић, Ветар сејач
Десанка Максимовић, Првак; Хвалисави зечеви/У гостима/Ливадско звонце
Гвидо Тартаља, Китова беба/Мрави/Постеља за зеку
Бранко Ћопић, Јежева кућица (читање у наставцима)
Душан Радовић, Јесења песма/Срећна Нова година
Љубивоје Ршумовић, Ау што је школа згодна; Дете/Деца су украс света
Стеван Раичковић, Цртанка/Бранислав Лазаревић, Сликар
Перо Зубац, Добар друг ти вреди више
Драгомир Ђорђевић, Није лако бити дете
Проза
Народна прича, Свети Сава и ђаци
Народна прича, Деда и репа /Голуб и пчела
Народна басна, Лисица и гавран
Доситеј Обрадовић, Два јарца; Две козе
Лав Николајевич Толстој, Два друга
Драган Лукић, Јоца вози тролејбус/Игор Коларов, Дум-дум Оливер и његов бубањ
Ђуро Дамјановић, Дан кад је јутро било слово/Весна Ћоровић Бутрић, Ноћни ћошак
Избор из народних и ауторских загонетки (Десанка Максимовић, Загонетке лаке за прваке ђаке, Загонетке Григора Витеза и Бране Цветковића)
Драмски текстови
Гвидо Тартаља, Зна он унапред
Душан Радовић, Тужибаба
Александар Поповић, Неће увек да буде први
Бора Ољачић, Први дан у школи
Популарни и информативни текстови
Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу о значајним личностима српског језика, књижевности и културе (Свети Сава, Вук Стефановић Караџић, знаменита завичајна личност и др.); Милан Шипка: Буквар
ДОМАЋА ЛЕКТИРА
Јован Јовановић Змај, Песме за децу (избор)
Избор из басни и сликовница за децу
Књижевни појмови:
- песма;
- прича;
- догађај; место и време збивања;
- књижевни лик - изглед, основне особине и поступци;
- драмски текст за децу;
- шаљива песма;
- басна;
- загонетка.

ЈЕЗИК
Граматика, правопис
и ортоепија


-Реченица; реч; слово.
-Улога гласа/слова у разликовању значења изговорене односно написане речи.
-Реченице као обавештење, питање и заповест.
-Велико слово на почетку реченице, у писању личних имена и презимена, имена насеља (једночланих) и назива места и улице у којој ученик живи, као и назив школе коју похађа.
-Правилно потписивање (име, па презиме).
-Тачка на крају реченице; место и функција упитника и узвичника у реченици.

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

Говорење

-Вођени и слободни разговор.
-Говорни предлошци.
-Усмена порука.
-Причање, препричавање и описивање.
-Казивање књижевног текста.
-Драмски, драматизовани текстови, сценска импровизација.
-Сценско извођење текста (драмско и луткарско).
-Богаћење речника: лексичке и синтаксичке вежбе.
-Разговорне, ситуационе и језичке игре.

Слушање

-Стварне и симулиране ситуације.
-Слушна порука.
-Аудио-визуелни записи.
-Игре за развијање слушне пажње.

Писање

-Питања о сопственом искуству, бићима, предметима, појавама, сликама, о књижевном и некњижевном тексту.
-Писана порука.
-Краћа текстуална целина: о сопственом искуству, о доживљају, о сликама, поводом књижевног текста.
-Реченице/кратак текст погодан за диктирање.

Читање

-Књижевни текстови.
-Текстови са практичном наменом: позивница, упутство, списак за куповину и др.
-Нелинеарни текстови: текст у табели, распоред часова, стрип, улазница и др.
-Информативни текстови:
1. уџбенички: Милан Шипка, Буквар; текстови о знаменитим личностима српске културе;
2. вануџбенички: о правилима учтивог понашања (бонтон); о месту у којем ученици живе; о животињама итд.


Кључни појмови: почетно читање и писање, књижевност, језик и језичка култура.
ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА

Примењује основна знања о српском језику и основна начела тумачења књижевних дела; поштује књижевнојезичку норму и користи језик као низ стваралачких могућности у усменој и писаној комуникацији – обликује логичан и структуриран говорени и писани текст; чита, тумачи, упоређује и вреднује књижевнеи неуметничке текстове прикладне узрасту ученика; уме да изабере дела за читање према свом литерарном укусу; чува, негује и воли српски језик.


Компетенције:Компетенција за учење, комуникација,сарадња, естетска компетенција
Исходи воде развијању следећих стандарада:

  • Почетно читање и писање 1СЈ.121;1СЈ 122;1СЈ124;1СЈ128; 1СЈ131; 1СЈ132 1СЈ 135; 1СЈ137; 1СЈ139; 1СЈ221; 1СЈ 223;;1СЈ 227; 1СЈ228; 1СЈ229;1СЈ231; 1СЈ321; 1СЈ327; 1СЈ331; 1СЈ335

  • Књижевност : 1СЈ152; 1СЈ153; 1СЈ154; 1СЈ252; 1СЈ254; 1СЈ255; 1СЈ351; 1СЈ352

  • Језик: 1СЈ133; 1СЈ134; 1СЈ145; 1СЈ232; 1СЈ233; 1СЈ 234; 1СЈ344

  • Језичка култура : 1СЈ011; 1СЈ012; 1СЈ013; 1СЈ015; 1СЈ016; 1СЈ017

Језичка култура

1СЈ.0.1.1.познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања

1СЈ.О.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв.„певушења" или „скандирања"1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме, јасно структурира казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања), добро распоређујући основну информацију и додатне информације

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју

Почетно читање и писање1СЈ. 1.2.1.влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста

IСЈ. 1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећиинформације експлицитно исказане уједној реченици, пасусу, или у једноставнојтабели (ко, шта, где, када, колико и сл.)1СЈ. 1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, имеаутора; садржај, речник)

1СЈ. 1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му седопада, да ли му је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и еитуација изтекста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одредина ком месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста требапрочитати брже, а који спорије

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући иобједињујући информације исказане у различитим деловима текста (у различитимреченицама, пасусима, пољима табеле)

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње,објашњава расплет, уочава међусобну повезаност догађаја, на основу поступакајунака/актера закључује о њиховим особинама, осећањима, намерама и сл.)

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/недопада, због чега му је занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже сапоступцима ликова

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни

1СЈ. 1.3.1. пише писаним словима ћирилице

1СЈ. 1.3.2. уме да се потпише

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре

1СЈ. 1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи)

1СЈ. 1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, зашто касни, и сл.)

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације изразличитих делова дужег текста

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. Објашњавазашто је лик поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у односу на својапредвиђања током читања текста, или износи свој став о догађајима из текста)

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користиразноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст)

Књижевност

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)

1СЈ. 1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) укњижевноуметничком тексту

1СЈ. 1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине - пословице,загонетке, брзалице)1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; иодносе међу ликовима у књижевноуметничком тексту

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја укњижевноуметничком тексту)

1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту

Језик

1СЈ. 1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућиминтерпункцијским знаком

1СЈ. 1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места(једночланих), назива школе

СЈ. 1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају усвакодневној комуникацији (у кући, школи и сл.)

1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места ињихових становника; користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно пишеприсвојне придеве {-ов/-ев/-ии, -ски/-чки/-шки)\ правилно пише гласове ћ, ч, ђ, Љ;правилно пише сугласник ј у интервокалској позицији; правилно пише речцу л_и иречцу не; употребљава запету при набрајању

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи уреченици, типове реченица, дужину реченице...)

] СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста којупоткрепљује одговарајућим детаљима

1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације итекста/контекста у којем су употребљени
УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
Програм предмета Српски језик у првом разреду основне школе чине четири предметне области: Почетно читање и писање, Књижевност, Језик и Језичка култура.

Препоручена дистрибуција часова по предметним областима је следећа: Почетно читање и писање - 90 часова, Књижевност - 45 часова, Језик - 10 часова и Језичка култура - 35 часова. Све области се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са другим областима.

ОБЛАСТ/ТЕМА

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМАПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

Настава почетног читања и писања изводи се у првом полугодишту првог разреда основне школе, али, ако је потребно, наставља се и у другом полугодишту. Почетно читање и писање реализује се самостално, али обухвата и садржаје из Књижевности, Језика и Језичке културе.

Припремни период

У припремном периоду учитељи треба да испитају способности ученика, и то: причање, препричавање, познавање слова, познавање читања и писања, спретност у руковању прибором за писање и цртање. Испитивање ученика се обавља кроз активности које се међусобно прожимају.Усмено изражавање се уводи кроз игре и активности где се вежба комуникација.

Вежбе у посматрању се односе на уочавање целине и детаља, посматрање предмета, појава и околине. Треба их тематски организовати. Пажњу ученика треба усмерити на целину, затим на најважније појединости и на крају на мање важне појединости.

Вежбе у слушању почињу слушањем онога што говоре учитељи, други ученици, глумци и спикери. Слушани говор се коментарише да би се одредиле говорне карактеристике говорника. Слушање треба да буде повезано са мимиком и гестовима који прате оно што се говори. Обавезно инсистирати на подражавању правилног говора.

Аналитичка вежбања треба да буду занимљива и подстицајна јер су један од најважнијих предуслова за учење читања и писања. Не изводе се изоловано већ су повезана са вежбама слушања и посматрања. Уочава се позиција гласова у речи која је изговорена и позиција слова у речи која је написана. Када ученици савладају уочавање гласова и њихову позицију у речима, прелази се на растављање речи на гласове.

Синтетичка вежбања се организују упоредо са аналитичким. Речи које су већ растављене на гласове опет се сливају у целину.

Учитељи посебну пажњу треба да обрате на изговор гласова ђ, ћ; џ, ч; ј, љ.

Моторичке вежбе за развијање руке, шаке и прстију се развијају кроз игру. Графомоторичке вежбе су веома важне у припреми за писање. Свака графомоторичка вежба треба да се повеже са неким догађајем, вежбом слушања, посматрања, причања и сл.Учење читања и писања

Дидактичко-методичка организација наставе почетног читања и писања зависи од много фактора, а најважнији је онај који се односи на предзнања ученика. Наставу почетног читања и писања треба изводити на више нивоа уз примену принципа индивидуализације. У овом периоду ученици треба да вежбају читање одговарајућих текстова, правилно изговарају све гласове и правилно наглашавају речи и реченице. Треба обратити пажњу на индивидуалне способности ученика.

Ученици уче да пишу појединачна штампана и писана слова, речи и реченице; цифре.Писање увежбавати кроз преписивање, допуњавање реченица, састављање реченица на основу слике, састављање реченица на основу низа слика, диктате и самостално писање реченица и краћих текстуалних целина.Леворука деца пишу левом руком.

Усавршавање читања и писања

У овом периоду ученик треба да влада основном техником читања и писања. Усавршавање читања треба вежбати на текстовима који су кратки, динамични, интересантни и примерени узрасту ученика, као и на текстовима школске и домаће лектире. Посебну пажњу обратити на разумевање прочитаних речи, реченица и текстова.Често проверавати степен савладаности технике читања и разумевања прочитаног. Редовним вежбањем ученици аутоматизују процес читања и писања. Појединачно писање слова се ограничава на један до два реда у свесци.Дневна оптерћност писањем не треба да је дужа од 25 минута.КЊИЖЕВНОСТ

Препоручени садржаји из области Књижевност савладавају се током целе школске године, из буквара/почетнице и уз помоћ читанке као основних наставних средстава, тако што учитељ планира њихову реализацију у складу са индивидуалним карактеристикама ученика и укупним могућностима колектива, руководећи се исходима учења.

Приликом оспособљавања ученика да уз помоћ учитеља разумеју текстове из школске лектире, али и популарне, информативне текстове из часописа за децу, енциклопедија и сл. важно је настојати да се уоче догађаји, просторни и временски односи и битне појединости у описима бића и природе.

Први пут се уводи читање текста у наставцима, на примеру Јежеве кућице Бранка Ћопића.

Ученик треба да одреди где се и када дешава радња и да разуме узрочно-последични распоред догађаја, односно шта се у фабулативном тексту десило прво, а шта следеће, шта је претходило неком догађају а шта из њега следи.

Ученик треба да уочи формалну различитост поезије, прозе и драмског текста. Ученик треба да буде у стању да разуме пренесено значење загонетке без формулисања у њој постојећих стилских поступака; да препознаје жанр басне као приче са пренесеним значењем (без увођења појма алегорије), да буде упознат са постојањем народне и ауторске басне (које могу бити у стиху или у прози), да у баснама ликови могу бити не само животиње, већ и биљке, предмети, антропоморфизована бића (Срећа, Нада) или људи и, коначно, да буде у стању да разуме њено пренесено значење и издвоји њену поуку.

Ученици се оспособљавају да уоче непознате и мање познате речи у тексту и да питају учитеља за њихово објашњење како би што боље разумели значење текста.

Приликом читања лирских песама ученици поступно уче да препознају и доживе мелодичност песама и да их изражајно читају и рецитују (по избору). Успостављање разлике између дела у стиху и дела у прози не врши се на теоријском нивоу.

Приликом обраде драмских текстова за децу ученици се мотивишу на читав низ стваралачких активности које настају поводом дела (сценски наступ, драмска игра, луткрска игра, драмски дијалози, гледање дечје позоришне представе, снимање и коментарисање драматизованих одломака). Притом ученици усвајају и правила понашања у позоришту у оквиру васпитног деловања школе.

Усвајање књижевних појмова не подразумева учење њихових дефиниција, већ њихово именовање и описно образлагање појма, уочавање његове улоге у књижевноуметничком тексту.

Стицању читалачких навика доприноси поновно враћање домаће лектире у школске програме. У првом разреду часови домаће лектире реализују се у другом полугодишту. У намери да се ученици од првог разреда навикавају на читање лектире у обавезном и слободном избору, успоставља се сарадња са школским библиотекаром, а неколико часова се током године може реализовати у школској библиотеци.

Вештина читања и разумевања прочитаног стиче се и у оквиру Језичке културе и при обради књижевноуметничких текстова.
ЈЕЗИК

У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију стандардним српским језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на језичка правила и граматичке норме већ и на њихову функцију.

Граматика

Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик представи и тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би требало да се изучава изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функција.

Потребно је указивати на разликовну функцију гласа у оквиру речи (нпр. ђак, џак). Тако се посредно скреће пажња на важност правилног писања слова, односно правилног изговарања гласова.

Елементарне основе из морфологије ученици стичу уочавајући реч као језичку јединицу између гласа и реченице.

Реченице треба уочавати, кад год је то могуће, у оквиру текста. У писању посебно треба скренути пажњу на то да реченице почињу великим словом и завршавају се тачком, знаком питања или знаком узвика.

Садржај вежбања у настави језика мора одређивати на основу систематског праћења говора и писања ученика.Правопис

Правописна правила ученици треба да савладају путем систематских вежбања (елементарних и сложених). Ова вежбања треба да буду што разноврснија и треба их организовати што чешће.

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

Област Језичка култура обухвата развијање основне писмености ученика, односно усавршавање говорења, слушања, читања и писања. Ове четири програмске подобласти усмерене су на неговање културе говора, писменог изражавања, богаћење речника и, у ширем смислу, на развијање комуникативних способности ученика.

Говорење ученика развија се у разговору у којем их учитељ усмерава да усавршавају своју комуникацију. У вођеном разговору о књижевном тексту или о одређеној теми, ученици одговарају на питања, постављају питања, износе своја мишљења и ставове. У току сваког разговора ученици се подстичу да говоре, односно да износе информације, своја мишљења, именују осећања, уз одабир одговарајућих речи.

Препоручени облици усменог изражавања јесу причање, препричавање и описивање. То су садржаји програма, односно садржаји учења. Ученик се постепено уводи у усмено изражавање и учи како да преприча текст, како да прича или како да описује. Изражавање се реализује кроз говорне вежбе уз помоћ датог или заједничког плана. Ученици се упућују на правилно говорно изражавање.

Учење напамет и говорење одабраних текстова или њихових кратких одломака усмерено је на богаћење речника и правилан говор.Циљ ове врсте говорења је изражајни говор, а не само меморисање текста.

Богаћење речника у функцији јасног изражавања реализује се кроз коришћење адекватних речи у говору, усвајање и коришћење нових речи, као и проширивање опсега значења у оквиру једне речи.

Језичка култура ученика негује се и кроз игровне активности, посебно кроз језичке игре.

Слушање је важна активност у комуникацији. Ученици се у разговору упућују да пажљиво и културно слушају саговорнике.

Запис по слушању подразумева диктат, којим се вежба и писање. Међутим, први корак у реализацији диктата је слушање и уочавање границе између речи и реченица у зависности од интонације, чиме се развија језичко повезивање изговорене и записане речи.

Писање и читање се увежбавају у настави почетног читања и писања, а затим у областима Књижевност, Језик и Језичка култура. У садржајима програма из области Језичка култура дати су основни елементи који се односе на писменост ученика, с тим да се они не могу посматрати изоловано, већ у садејству са исходима и препорученим садржајима у свим областима предмета.

У првом разреду ученици пишу реченице и краће текстуалне целине. Посебно се води рачуна о индивидуалном приступу ученику, што подразумева подстицање према способностима и могућностима у писању. Ученици се оспособљавају да запишу краћу писану поруку којом преносе информације и која има практичну намену.

Читање се увежбава на делима школске и домаће лектире, и на другим књижевним и некњижевним текстовима. Посебна пажња треба да је усмерена на читање информативних текстова, према интересовањима ученика и у друштвеном контексту, према препорученим садржајима програма. Потребно је практиковати следеће врсте читања: гласно читање (целог текста, штафетно, флексибилно, драмског текста по улогама); тихо читање (у себи). Разумевање текста показује се помоћу подстицаја или питања и исказивањем теме/поенте текста (у складу са предзнањем), као и представљањем кључних делова текста сликом (илустрација текста). Информације у тексту проналазе се вођено (одговарањем на репродуктивна питања ко?, где?, како?, када?) и самостално, без детаљно датих упутстава.
Допунска настава из српског језика – годишњи фонд часова 18.

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/ТЕМА

САДРЖАЈИ

- разликује изговорени глас и написано слово; изговорене и написане речи и реченице;
- влада основном техником читања и писања ћириличког текста;
- разуме оно што прочита;
- активно слуша и разуме садржај књижевноуметничког текста који му се чита;

- препозна песму, причу и драмски текст;


- одреди главни догађај, време (редослед догађаја) и место дешавања у вези са прочитаним текстом;
- уочи ликове и прави разлику између њихових позитивних и негативних особина;
- препозна басну и разуме њено значење;

- разликује слово, реч и реченицу;


- правилно изговори и напише кратку и потпуну реченицу једноставне структуре са одговарајућом интонацијом, односно интерпункцијским знаком на крају;
- правилно употреби велико слово;

- учтиво учествује у вођеном и слободном разговору;


- обликује усмену поруку служећи се одговарајућим речима;
- усмено препричава; усмено прича према слици/сликама и о доживљајима;
- усмено описује ствари из непосредног окружења;
- бира и користи одговарајуће речи у говору; на правилан начин користи нове речи у свакодневном говору;
- пажљиво и културно слуша саговорнике;
- слуша, разуме и парафразира поруку;
- слуша интерпретативно читање и казивање књижевних текстова ради разумевања и доживљавања;
- писмено одговара на постављена питања;

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ

-Глас и слово; штампана и писана слова ћириличког писма.
-Речи и реченице као говорне и писане целине.
-Текстови засићени словима која се обрађују/текстови предвиђени за глобално читање.
-Писање (преписивање, самостално писање и диктат).
-Читање (шчитавање/глобално читање, гласно и тихо читање); питања којима се проверава разумевање прочитаног.
-Изговор и писање гласова који ученицима причињавају тешкоће (нпр. ђ, ћ; џ, ч; ј, љ).

КЊИЖЕВНОСТ
ЈЕЗИК
Граматика, правопис
и ортоепија


-Реченица; реч; слово.
-Улога гласа/слова у разликовању значења изговорене односно написане речи.
-Реченице као обавештење, питање и заповест.
-Велико слово на почетку реченице, у писању личних имена и презимена, имена насеља (једночланих) и назива места и улице у којој ученик живи, као и назив школе коју похађа.
-Правилно потписивање (име, па презиме).
-Тачка на крају реченице; место и функција упитника и узвичника у реченици.

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

Говорење

-Вођени и слободни разговор.
-Усмена порука.
-Причање, препричавање и описивање.

Слушање

-Стварне и симулиране ситуације.
-Слушна порука..

Писање

-Питања о сопственом искуству, бићима, предметима, појавама, сликама, о књижевном и некњижевном тексту.
-Писана порука.

Читање

-Књижевни текстови.
-Текстови са практичном наменом: позивница, упутство, списак за куповину и др.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Циључења страног jезика у основном образовању и васпитању jе да се ученикусваjањем функционалних знања о jезичком систему икултури и развиjањем стратегиjа учења страног jезика оспособи за основну усмену и писану комуникациjу и стекне позитиван односпрема другим jезицима и културама, као и према сопственом jезику и културном наслеђу.

Број часова: 72Садржаји и исходи предмета по областима

ИСХОДИ

По завршетку разредаученик ће бити у стању да:ОБЛАСТ/ТЕМА


САДРЖАЈИ

– поздрави и отпоздрави,

примењуjућинаjjеднос-тавниjа jезичкасредства;

– представи себе и другог;

– разуме jасно постављена

jедноставна питања личне

природе и одговара на њих;

– разуме кратка иjедно-ставна упутства иналоге и реагуjе на њих;

– даjе кратка и jедноставна

упутства и налоге;

– разуме позив и реагуjе нањега;

– упути позив на заjедничкуактивност;

– разуме кратке иjедноставне молбе и реагуjена њих;

– упути кратке иjедноставне молбе;

– искаже и прихватизахвал-ност и извињење наjедноставан начин;

– разуме jедноставно исказане честитке иодговара на њих;

– упути jедноставнечеститке;

– препозна и именуjе жива

бића, предмете и места из

непосредног окружења;

– разуме jедноставне описе

живих бића, предмета иместа;

– опише жива бића,пред-мете и местакористећи jедноставнаjезичка средства;

– разуме свакодневнеиска-зе у вези сaнепосредним потребама,осетима и осе-ћањима иреагуjе на њих;

– изрази основне потребе,осете и осећања кратким иjедноставним jезичкимсредствима;

– разуме jедноставнаобавештења о положаjу упростору и реагуjе на њих;

– тражи и пружи кратка и

jедноставна обавештења о

положаjу у простору;

– разуме jедноставнеиска-зе коjима се изражаваприпадање/неприпадање,поседовање/непоседовањеи реагуjе на њих;

– тражи и даjе jедноставне

исказе коjима се изражава

припадање/неприпадање,

поседовање/непоседовање;

– разуме jедноставнеисказе за изражавањедопадања/недопадања иреагуjе на њих;

– тражи мишљење иизражавадопадање/недопадањеjедноставним jезичким средствима.


ПОЗДРАВЉАЊЕ

Језичке активностиу комуникативним ситуациjама.

Реаговање на усмени импулс саговорника (наставника, вршњака, и слично);успостављање контакта при сусрету.

Садржаjи

Hi! Hello. Good мorning/afternoon/evening/night. How are you? I’m fine, thank you, and you? Goodbye.Bye. See you (later/tomorrow). Have a nice day/weekend! Thanks, same to you!

(Интер)културни садржаjи:

Формално и неформално поздравља-ње; устаљенaправила учтивости.ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И

ДРУГИХ; ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ;

ДАВАЊЕ И И ТРАЖЕЊЕ

ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О ДРУГИМА

Језичке активности у комуникатив-

ним ситуациjама.

Слушање кратких и jедноставних текстова у коjима се неко представљапредстављање себе и других особа, присутних и одсутних.

Садржаjи

My name’s Maria/I’m Maria. What’s your name? This is my friend. Hisname’s/name is Marko. Maria,this is Barbara. Barbara, this is Maria. This is Miss Ivona. She’s my teacher. That is Mr Jones. He’syour teacher. How old are you? I’m seven. He’s ten. Who’s this/that? It’s my father. Is Tom your

brother/friend? Yes, he is/No, he isn’t. Is Jane your sister/friend? Yes, she is/No, she isn’t. Who’s inthe picture? It’s my sister. Her name’s Susan.

Личне заменице у функциjи субjекта – I, you ...

Присвоjни придеви – my, your...

Показне заменице – this, that

Глаголto be – the Present Simple Tense

Питања са Who /How (old)

Основни броjеви (1–10)

(Интер)културни садржаjи:

Препознавање наjосновниjих слич-ности и разлика уначину упознавања и представљања у нашоj земљи и земљама енглеског говорног подручјаРАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ

ЈЕДНОСТАВНИХ

УПУТСТАВА И

НАЛОГА


Језичке активности

у комуникативним ситуациjама

Слушање налога и упутстава и реаговање на њих; давање кратких и jедноставнихупутстава (комуника-циjа у учионици – упутства и налози коjе размењуjу учесници унаставном процесу, упутства за игру и слично).

Садржаjи

Let’s start. Quiet, please. Listen to me! Look! Look at me/the picture! Sit down. Stand up. Turn around.Jump. Say hello/goodbye to your friend. Open/Close your books/notebooks. Put down yоur

pencils. Pick up the rubber. Wash your hands. Open the window, please. Come in. Comeherе/to the board. Give me your book, please. Don’t do that. Listen andsay/sing/do/number/match/draw/repeat... Cut out/stick/touch/point to... Colour the door yellow.Count from ... to .... My turn now.Hurry up! Quick! Watch out! I understand/I don’t understand. I’mfinished.

Императив

(Интер)културни садржаjи:

Поштовање основних норми учтивости; дечjе песме одговараjућег садржаjа.


ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ

АКТИВНОСТИ


Језичке активности

у комуникативним ситуациjама

Слушање кратких jедноставних позива на заjедничку активност и реаговање на њих(позив на рођендан, игру, дружење...); упућивање и прихватање/одбиjање позива на

заjедничку активност, уз коришћење наjjедноставниjих израза.

Садржаjи

Let’s play football/the memory game/go to the park/sing. Come and play with me! Come to my birthdayparty. Cool! Super! Great! OK. All right. Sorry, I can’t.

Императив

(Интер)културни садржаjи:

Прикладно прихватање и одбиjање позива; прослава рођендана, игре, забава и разонода.


ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ,

ЗАХВАЛНОСТИ И ИЗВИЊЕЊА


Језичке активности

у комуникативним ситуациjама

Слушање jедноставних исказа коjима се тражи помоћ, услуга или обавеш-тење;давање jедноставног, усменог одговора на исказану молбу; изража-вање иприхватање молби, захвалнос-ти и извињења.

Садржаjи

Can I have an apple, please? Yes, here you are. Thank you/Thank you, Maria/Thanks. You’rewelcome. No, sorry/Not now/No, you can’t. Can you help me, please? Can/May I have some water,

please? Can/May I go to the toilet/go out/come in? Excuse me, Teacher, ...? I can’t see. Can youmove, please? Sorry, can you repeat that, please? I’m sorry I’m late. It’s OK. No problem.

Модални глаголи за изражавање молбе – can/may

(Интер)културни садржаjи:

Правила учтиве комуникациjе.

ЧЕСТИТАЊЕ

Језичке активности

у комуникативним ситуациjама

Слушање кратких и jедноставних устаљених израза коjима се честита празник,рођендан; реаговање на упућену честитку и упућивање кратких пригоднихчеститки.

Садржаjи

Happy birthday to you! Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter! Thanks, same to you!

(Интер)културни садржаjи:

Наjзначаjниjи празници и начин обележавања/прославе и честитања; пригодне дечје песме и игре.


ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ БИЋА,

ПРЕДМЕТА, МЕСТА И ПОЈАВА


Језичке активности у комуникативним ситуациjама

Слушање краћих jедноставних описа живих бића, предмета и места у коjима сепоjављуjу информациjе о спољном изгледу, поjавним блицима,

димензиjама и осталим наjjедностав-ниjим карактеристикама; давање краткихусмених описа живих бића, предмета и места.

Садржаjи

It’s a/an... It’s сhort/long/small/big/blue. It’s a blue ruler. I can see one red apple and two yellowbananas/three blue and four orange balloons. Here’s a crayon. What colour is it?It’s blue/The crayon isblue.

Глаголиhave got, to beза давање описа

Правилна множина именица:

book – books, apple – apples...

Модални глагол can уз глагол see

(Интер)културни садржаjи:

Дечjе песме и приче одговараjућег садржаjа.

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА,

ОСЕТА

И ОСЕЋАЊА


Језичке активности у комуникативним ситуациjама

Слушање исказа у вези са потребама, осетима, осећањима; саопштавање своjихпотреба, осета и осећања и (емпатично) реаговање на туђа.

Садржаjи

I’m thirsty/hungry. Here’s a sandwich for you. Do you want some water? Yes, please. No, thank you.

Are you happy/sad/hot/cold?

The Present Simple Tense ( be, want)

Модални глагол canза изражавање предлога

(Интер)културни садржаjи:

Правила учтиве комуникациjе.


ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У

ПРОСТОРУ


Језичке активности у комуникативним ситуациjама

Слушање кратких текстова у коjима се на jедноставан начин описуjе положаj упростору; усмено тражење и давање информациjа о положаjу у простору.

Садржаjи

Where’s my dad? Is he in the bedroom? No, he’s in the bathroom. Where’s your dog? It’s in the garden.Where’s my bag? It’s on the chair. Where’s the toilet? It’s here/over there.

Прилози и предлози за изражавање положаjа и просторних односа –

here, there, in, on

Питања са Where

(Интер)културни садржаjи:

Култура становања: село, град.


ИЗРАЖАВАЊЕ

ПРИПАДАЊА/

НЕПРИПАДАЊА И

ПОСЕДОВАЊА/

НЕПОСЕДОВАЊА


Језичке активности у комуникативним ситуациjама

Слушање кратких текстова с jедноставним исказима за зражавање

припадања/неприпадања и поседовања/непоседовања и реаговање на њих; усменоисказива-ње припадања/неприпадања и поседовања/непоседовања.

Садржаjи

This is my ball. Is that your bike?

I’ve got a dog. Have you got a pet? He/She’s got two brothers.This is my ball. Is that your bike?I’ve got a dog. Have you got a pet? He/She’s got two brothers. Who’sgot a/an...?

Присвоjни придевиmy, your...

Have got за изражавање припадања/ поседовања

(Интер)културни садржаjи:

Породица, приjатељи, кућни љубимци, играчке.
ИЗРАЖАВАЊЕ

ДОПАДАЊА/

НЕДОПАДАЊА


Језичке активности у комуникативним ситуациjама

Слушање кратких текстова с jедноставним исказима за зражавање

допадања/недопадања и реаговање на њих; усмено исказивање слагања/неслагања,допадања/недопадања

Садржаjи

Do you like ice cream? Yes, I do/No, I don’t. Ilike apples and oranges. I don’t like milk or cheese. Doyou like games?

The Present Simple Tense глаголаlike

(Интер)културни садржаjи:

Храна и пиће.


  1   2   3   4   5   6   7   8

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Програма за разред Допуна Школског програма за разред