Скачать 494.29 Kb.


страница1/3
Дата31.08.2018
Размер494.29 Kb.
ТипПрограма

Скачать 494.29 Kb.

Програма за Развитие на Селските райони 014-2020 г., Мярка «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони»


  1   2   3

Откита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектантски услуги, свързани с подготовката на инвестиционен проект:

„Реконструкция на част от водоснабдителните системи на

с. Рабиша, с. Боровица, с. Стакевци, с. Чифлик и с. Дъбравка - Община Белоградчик”ОБРАЗЕЦ №1
О Ф Е Р Т А З А У Ч А С Т И Е

Настоящата оферта е подадена от ............................................................................................


.......................................................................................................................................................

(наименование на участника и посочване на Булстат/ЕИК:)
и подписана от ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ......................................................................................................................

(на длъжност)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Проектантски услуги, свързани с подготовката на инвестиционен проект: „Реконструкция на част от водоснабдителните системи на с. Рабиша, с. Боровица, с. Стакевци, с. Чифлик и с. Дъбравка - Община Белоградчик” за кандидатстване за финансиране съгласно условията на Програма за Развитие на Селските райони 2014-2020 г., Мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2 «Инвестиции в подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура» при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичането на 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас ще изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, заложени в документацията за участие за настоящата поръчка и на българското законодателство.


Приложение: Списък на документите

Дата, .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1 КЪМ ОБРАЗЕЦ № 1

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА

ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА
Съдържание

Вид на документа

(оригинал или заверено копие)

Брой страници на всеки документ
ПЛИК № 1 – “Документи за подбор”1.

Оферта за участие и списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 1, Приложение № 1.12.

Административни сведения за участникаОбразец № 2;

Забележка: В случай, че участникът е обединение образец №2 се попълва от обединението като цяло и от всеки от участниците в обединението поотделно.


3.

Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от участниците, в който се посочва представляващият (в случай че участникът е обединение)4.

Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 3 (в случай че участникът е обединение).5.

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОПпопълва се Образец № 4;

Забележка: В случай, че участникът е обединение което не е юридическо лице, декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец №4) се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението6.

Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т.2 от ЗОП – попълва се Образец № 5;7.

Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 6;

Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка.

    • Декларация за съгласие за участие от подизпълнител – образец №6.1.


8.

Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие (Образец № 7.1)9

Доказателства за финансовите и икономически възможности:9.1.

Удостоверение от банка, че участникът разполага със свободни, оборотни финансови средства, или че има осигурен достъп до кредитна линия – Участникът представя документа в оригинал10.

Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:10.1.

Списък (образец №14) на услугите изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.10.2.

Списък на експертите, ангажирани за изпълнението на поръчката (образец №15).

        • декларации от лицата посочени в него, че са на разположение за изпълнение на поръчката - Образец № 15.110.3.

- Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент;

- Сертификат за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент.

11.

Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката – попълва се Образец № 8;12.

Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 913.

Декларация за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец № 10;14.

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – попълва се Образец 1115.

Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно извлечението от Търговския регистър).ПЛИК № 2 – “Предложение за изпълнение на поръчката”1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 12;

Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (при необходимост).............................

...............
ПЛИК № 3 – “Предлагана цена”1.

Ценова оферта – Образец № 13


Дата, .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................ОБРАЗЕЦ № 2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Наименование на участника:2. Координати на участника:

Седалище и адрес на управление:
Булстат/ЕИК:
телефон:
факс:
e-mail:
интернет адрес:
3. Лице, упълномощено официално да представлява участника:

Име Презиме Фамилия
ЕГН
Данни по документ за самоличност:
Длъжност на лицето:
4. Лице за контакти

Име Презиме Фамилия
Длъжност на лицето:
Телефон/факс
5. Банкова сметка:

Име на обслужваща банка:
IBAN сметка:
BIC код:
Титуляр на сметката:
Дата:.......................................... Подпис и печат:...........................

ОБРАЗЕЦ 3
ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният ............................................................................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………..…….(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..……………………………………..........................………..

(длъжност)

на участник: …………………………………………………………………….…….

(наименование на участника)


ДЕКЛАРИРАМ,
като член на обединението/консорциума, участник в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектантски услуги, свързани с подготовката на инвестиционен проект: „Реконструкция на част от водоснабдителните системи на с. Рабиша, с. Боровица, с. Стакевци, с. Чифлик и с. Дъбравка - Община Белоградчик” за кандидатстване за финансиране съгласно условията на Програма за Развитие на Селските райони 2014-2020 г., Мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони», подмярка 7.2 «Инвестиции в подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура»., че:

  1. всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на обществената поръчка;

  2. всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на обществената поръчка.

Дата: .................... ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис, печат)


Забележка:

Декларацията се попълва и представя от представляващият дружеството, което е член на обединението.
ОБРАЗЕЦ №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
Подписаният /ата/: ............................................................................................................с

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ...........................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община ............................,

област ............................, ул. ...................................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. ..................................., факс ..............................., е-mail ....................................................,
в качеството си на ......................................................................................................................

(длъжност)

на .................................................................................................................................................,(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:


1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253  260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.


3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.


4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.


6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


7. Представляваният от мен участник (вярното се отбелязва):а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

б) не се намира в подобна на посочената в буква „а“ процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни участници);

в) не е преустановил дейността си.

8. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм лишен/лишена от право да упражнявам консултантска/проектантска дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.


9. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.


10. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд;

б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

11. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.


Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 – 4, както и по т. 7, 8, 10 и 11 са:
1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 – 4, както и по т. 7, 8, 10 и 11, са:1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.


Дата, .............................. Декларатор: ................................

/подпис/
ОБРАЗЕЦ №5
  1   2   3

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Програма за Развитие на Селските райони 014-2020 г., Мярка «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони»

Скачать 494.29 Kb.