Скачать 151.58 Kb.


Дата23.01.2019
Размер151.58 Kb.
ТипПрограма

Скачать 151.58 Kb.

Програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на културата

З А П О В Е Д

РД 09………………./……………….2017 г.

На основание чл. 13д, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с осигуряването на обучението по учебен предмет
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М
Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „Виола“ – учебна практика, специалност код 2120103 „Виола” от професия код 212010 „Музикант-инструменталист” от професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкустваза придобиване на трета степен на професионална квалификация, съгласно приложението.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2017/2018 година.


Боил Банов

Министър на културата

Приложение

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

ЗА СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

ПО СПЕЦИАЛНОСТ ВИОЛА

ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА

за VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас

(УЧЕБНА ПРАКТИКА)

Утвърдена със Заповед № ……………………………

СПЕЦИАЛНОСТ :

код 2120103 „Виола”
ПРОФЕСИЯ:

код 212010 „Музикант-инструменталист”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 212 „Музикални и сценични изкуства

София, 2017 година

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма е предназначена за специфична професионална подготовка на учениците от VІІІ до ХІІ клас по музикален инструмент виола.

Усвоените теоретични знания са основа за овладяване на практически умения и навици. Основните теоретични познания върху стиловите особености, знанията за специфичното прилагане на инструменталните техники и щрихи, съчетани с практическите умения, ще доведат до по-качествено усвояване на учебния материал и по-високи резултати в обучението.

Спецификата на изучавания инструмент предлага тясна взаимовръзка с практическото обучение с цел овладяване на професионални навици и умения.

Ученикът трябва да премине солидна професионална подготовка с цел при завършването да бъде подготвен среден специалист за изпълнителска дейност в професионалните художествени състави. Това изисква последователна методична работа с инструмента, усвояване на навици за самостоятелна работа и справяне с художествената литература.

II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ

Практическото обучение по виола развива в учениците основните изпълнителски умения и познания, необходими за бъдещата им музикално-сценична дейност като изпълнители на виола, солово или в професионални художествени състави. Основната цел на дисциплината е развиване на изпълнителски навици и умения на принципа на единството на музикално-художественото техническо развитие на учениците, създаване на богата щрихова култура, а също така и възпитаване на верен критерий за интерпретацията на музика от различни стилове и епохи.III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

VІІІ клас: 36 учебни седмици по 0,5 учебни часа = 18 учебни часа годишно

ІХ клас: 36 учебни седмици по 0,5 учебни часа = 18 учебни часа годишно

Х клас: 36 учебни седмици по 0,5 учебни часа = 18 учебни часа годишно

ХІ клас: 36 учебни седмици по 1 учебен час = 36 учебни часа годишно

ХІІ клас: 29 учебни седмици по 1 учебен час = 29 учебни часа годишноІV. КРАТКИ МЕТОДИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Спецификата на изучаваната професия предполага тясна свързаност между теоретичните и практически познания на учениците. Теоретичната подготовка е предпоставка за по-пълноценна работа върху изучаваните музикални произведения. Настоящата програма дава практическите познания, необходими за осъществяване на основните задачи на дисциплината. Тя цели развитие, което да позволи най-цялостна изява на музикалните личностни и индивидуални качества на учениците, като предпоставка за постигане на цялостно и хармонично развитие на младия изпълнител. Важен момент в процеса на обучението представлява балансираното овладяване на теоретичния и практическия материал. Теоретичните знания, които ученикът придобива в процеса на обучение трябва да намерят музикално-естетическо приложение и осмисляне в музикалните пиеси. Посочената програма за различните класове е ориентировъчна. Всеки педагог може да използва и друг материал като се съобразява със съответните основни изисквания.

Преподавателят по музикален инструмент е основният и най-близък възпитател на учениците си. Освен изпълнителски навици и умения той трябва да формира в тях естетическо отношение към световната музикална литература. Педагогът трябва да полага непрекъснато грижи за цялостното развитие на учениците с оглед на индивидуалните им качества, както и да създава интерес към инструмента и знанията.

В часовете по практика е препоръчително да се използват разнообразни форми на урока – свирене, слушане на музика, срещи с изтъкнати изпълнители на виола, запознаване с нотна литература и др.

Програмата е примерна и не бива да спира инициативата на преподавателя. След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

• проявява отговорно отношение към репетиционните и концертните ангажименти и изпълнява в оптимална степен възложените му артистични задачи;

• владее съответни методики и отделя достатъчно време и внимание за самоподготовка и поддържане на музикалния си слух;

• познава особеностите и приложната роля на различните музикални медии - устна, писмена, електронна;

• свири добре по ноти, на прима виста, наизуст или по слух музика, свързана с дейността, която упражнява;

• проявява интерес към новостите в областта на съвременната музика и култура и в проблематиката на неговия тип музициране;

• следи и изразява отношение към най-актуалните тенденции в музикално-артистичната дейност, която осъществява;

• притежава разнообразен по тип и вид музикален репертоар с оглед евентуална промяна на профила на своята музикално-артистична дейност;

• познава развитието на музикалното изкуство в исторически план (тенденции, школи);

V. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛА

Структурирането на учебното съдържание е по раздели и теми. За всеки раздел в програмата са записани препоръчителен брой теми. Учителят конкретизира броя на учебните часове за всяка тема в зависимост от изучавания технически и художествен материал в часовете по учебна практика.VІІІ клас

І. Основни насоки за работа и очаквани резултати за учебната година

- Съблюдаване за правилна постановка, интонация, звукоизвличане;

- Усвояване на инструментални техники за изпълнение на музикалните пиеси;

- Усвояване на стиловите особености за изпълнение на музика от различни епохи;


ІІ. Минимум материал за учебната година:

Гами, тризвучия и четиризвучия в три октави

Технически упражнения от Шевчик, Шрадек, Сит

Етюди от Кайзер, Хофман или подобна трудност

Концерт от Хандошкин, Друшецки, или подобна трудност

Пиеси от български композитори

Пиеси от бароковата, класическата, романтичната и съвременната епоха

III. Изисквания за текущо изпитване за оценяване изходното ниво на учениците:


 1. Гама с тризвучия и четиризвучия в три октави

 2. Етюд от Кайзер, Хофман или подобна трудност

 3. Концерт първа или втора и трета част от Хандошкин, Друшецки, или подобна трудност

 4. Пиеса (с използване на преходи до трета позиция)

ІV. Очаквани резултати от обучението - знания, умения и компетентности в края на обучението:

а/ знания:

 • Основни техники на изпълнение и начини за тяхното овладяване.

 • Работа с инструктивен материал – гами, етюди, технически упражнения

 • Основни познания за различните музикални стилове и епохи

 • Специфична интерпретация при изпълнението на различните музикални стилове

б/ умения:

 • Технически

 • Художествено - интерпретационни

в/ компетентности:

IX КЛАС

І. Основни насоки за работа и очаквани резултати за учебната година

- Съблюдаване за правилна постановка, интонация, звукоизвличане;

- Усвояване на инструментални техники за изпълнение на музикалните пиеси;

- Усвояване на стиловите особености за изпълнение на музика от различни епохи;


ІІ. Минимум материал за учебната година:

Гами, тризвучия и четиризвучия в три октави

Технически упражнения от Шевчик, Шрадек, Сит

Етюди Фиорило, Сит или подобна трудност

Концерт от Ванхал или подобна трудност

Пиеси от български композитори

Пиеси от бароковата, класическата, романтичната и съвременната епоха

III. Изисквания за текущо изпитване за оценяване изходното ниво на учениците:


 1. Гама с тризвучия и четиризвучия в три октави

 2. Етюд от Фиорило, Сит или подобна трудност

 3. Концерт първа или втора и трета част от Ванхал или подобна трудност

 4. Пиеса (с използване на преходи до трета позиция)

ІV. Очаквани резултати от обучението - знания, умения и компетентности в края на обучението:

а/ знания:

 • Основни техники на изпълнение и начини за тяхното овладяване.

 • Работа с инструктивен материал – гами, етюди, технически упражнения

 • Основни познания за различните музикални стилове и епохи

 • Специфична интерпретация при изпълнението на различните музикални стилове

б/ умения:

 • Технически

 • Художествено - интерпретационни

в/ компетентности:

 • правилна постановка, точна интонация и качествено звукоизвличане

 • умение да свири наизуст

 • правилно интерпретиране на различни музикални стилове

 • адекватно сценично поведение пред публика


X КЛАС

І. Основни насоки за работа и очаквани резултати за учебната година

- Съблюдаване за правилна постановка, интонация, звукоизвличане;

- Усвояване на висши инструментални техники за изпълнение на музикалните пиеси;

- Усвояване на стиловите особености за изпълнение на музика от различни епохи;

- Приучаване към самостоятелно разрешаване на технически и интерпретационни проблеми

ІІ. Минимум материал за учебната година:

Гами, тризвучия и четиризвучия в три октави, гами в двоен гриф (октави)

Технически упражнения от Шевчик, Шрадек, Сит

Етюди от Кройцер, Палашко или подобна трудност

Сюити за соло виолончело от Бах (транскрипция за виола)

Концерт от Й. Кр. Бах или подобна трудност

Пиеси от български композитори

Пиеси от бароковата, класическата, романтичната и съвременната епохаIII. Изисквания за текущо изпитване за оценяване изходното ниво на учениците:

 1. Гама с тризвучия и четиризвучия в три октави

 2. Етюд от Кройцер, Палашко или подобна трудност

 3. Две контрастни части от солова сюита от Бах

 4. Концерт първа или втора и трета част от Й. Кр. Бах или подобна трудност

 5. Пиеса (с използване на преходи до трета позиция и разнообразни лъкови щрихи)ІV. Очаквани резултати от обучението - знания, умения и компетентности в края на обучението:

а/ знания:

 • Висши техники на изпълнение и начини за тяхното овладяване.

 • Работа с инструктивен материал – гами, етюди, технически упражнения

 • Задълбочени познания върху специфичната интерпретация при изпълнението на различните музикални стилове

б/ умения:

 • Технически

 • Художествено - интерпретационни

в/ компетентности:

 • правилна постановка, точна интонация и качествено звукоизвличане

 • умение да свири наизуст

 • правилно интерпретиране на различни музикални стилове

 • адекватно сценично поведение пред публика


XI КЛАС

І. Основни насоки за работа и очаквани резултати за учебната година

- Задълбочена работа над интонация и звукоизвличане;

- Усвояване и системно прилагане на висши инструментални техники при изпълнение на музикалните пиеси;

- Задълбочена работа над стиловите особености за изпълнение на музика от различни епохи;

- Приучаване към самостоятелно разрешаване на технически и интерпретационни проблеми

ІІ. Минимум материал за учебната година

Гами, тризвучия и четиризвучия в три октави, гами в двоен гриф (сексти, октави)

Технически упражнения от Шевчик, Шрадек, Сит

Етюди от Кампаньоли, Хофмайстер, или подобна трудност

Сюити за соло виолончело от Бах (транскрипция за виола)

Концерт от Хофмайстер или подобна трудност

Пиеси от български композитори

Пиеси от бароковата, класическата, романтичната и съвременната епохаIII. Изисквания за текущо изпитване за оценяване изходното ниво на учениците:

 1. Гама с тризвучия и четиризвучия в три октави

 2. Етюд от Кампаньоли, Хофмайстер, или подобна трудност

 3. Две контрастни части от солова сюита от Бах

 4. Концерт първа част или втора и трета част от Хофмайстер или подобна трудност

 5. Пиеса (с използване на преходи до пета позиция и разнообразни лъкови щрихи)


ІV. Очаквани резултати от обучението - знания, умения и компетентности в края на обучението:

а/ знания:

 • Висши техники на изпълнение и начини за тяхното овладяване.

 • Работа с инструктивен материал – гами, етюди, технически упражнения

 • Задълбочени познания върху специфичната интерпретация при изпълнението на различните музикални стилове

б/ умения:

 • Технически

 • Художествено - интерпретационни

в/ компетентности:

 • правилна постановка, точна интонация и качествено звукоизвличане

 • умение да свири наизуст и сценична издръжливост

 • правилно интерпретиране на различни музикални стилове


XII КЛАС

І. Основни насоки за работа и очаквани резултати за учебната година

- Задълбочена работа над интонация и звукоизвличане;

- Усвояване и системно прилагане на висши инструментални техники при изпълнение на музикалните пиеси;

- Задълбочена работа над стиловите особености за изпълнение на музика от различни епохи;

- Системно самостоятелно разрешаване на технически и интерпретационни проблеми

ІІ. Минимум материал за учебната година

Гами, тризвучия и четиризвучия в три октави, гами в двоен гриф (терци, сексти, октави)

Етюди Данкла, Плашко или подобна трудност

Сюити за соло виолончело от Бах (транскрипция за виола)

Концерт от Щамиц или подобна трудност

Пиеси от български композиториПиеси от бароковата, класическата, романтичната и съвременната епоха

III. Изисквания за държавен изпит по практика на професията

 1. Етюд от Данкла, Плашко или подобна трудност

 2. Две контрастни части от солова сюита от Бах

 3. Бароков или класически концерт първа или втора и трета част (Щамиц или подобна трудност)

 4. Друг концерт в различен стил, първа или втора и трета част

 5. Пиеса (с използване на преходи до пета позиция и разнообразни лъкови щрихи)

ІV. Очаквани резултати от обучението - знания, умения и компетентности в края на обучението:

а/ знания:

 • Да познава развитието на музикалното изкуство в исторически план (тенденции, школи);

 • Да познава епохите, направленията, теченията и стиловете в музикалното изкуство, както и съдържанието, стиловите особености, изразните средства и начините за използването им в музикалните произведения от различните епохи;

 • Да познава и сравнява автори и техните творби, анализира определена творба с характерната за нея терминология и изразни средства;

б/ умения:

 • Да прилага принципите за изграждане на музикалната композиция;

 • Да използва различни възможности за повишаване на квалификацията си;

в/ компетентности:

 • Да познава възможностите и ролята на отделните инструменти във формацията (камерен ансамбъл или оркестър);

 • Да познава изпълнителското майсторство на големите национални и световни имена в съответното инструментално изкуство.

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет „

Скачать 151.58 Kb.