• 2014TC16I5CB007 Наименование Програма за ТГС по ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.
 • Република България - 6 области на ниво NUTS III: Видин, Монтана, Враца, София, Перник, Кюстендил
 • 2.2.1. ПРИОРИТЕТНА ОС 2: 58 2.2.2. Фонд, база за изчисление на помощта от ЕС и обосновка на избора на базата за изчисление 58 2.2.3.
 • Дейности, които ще бъдат подкрепяни (по тематични приоритети) 64 2.2.6. Общи показатели за резултатите и показатели за резултатите за конкретната програма
 • 2.2.7. Категории на интервенциите 71 2.2.8.
 • 2.3.1. Приоритетна ос 3 73 2.3.2. Фонд, база за изчисление на помощта от ЕС и обосновка на избора на базата за изчисление 73 2.3.3.
 • Дейности, които ще бъдат подкрепяни (по тематични приоритети) 77 2.3.6. Общи показатели за резултатите и показатели за резултатите за конкретната програма
 • 2.3.7. Категории на интервенциите 85 2.3.8.
 • 2.4.1. Приоритетна ос 4 87 2.4.2. Фонд, база за изчисление на помощта от ЕС и обосновка на избора на базата за изчисление 87 2.4.3.
 • Общи показатели за резултатите и показатели за резултатите за конкретната програма 91 2.4.6. Категории на интервенциите • страница1/16
  Дата01.09.2018
  Размер1.9 Mb.
  ТипПрограма

  Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, съфинансирана по Инструмента за Предприсъединителна Помощ 2014-2020 г


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

  Страница |

  Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, съфинансирана по Инструмента за Предприсъединителна Помощ 2014-2020 г.


  Референтен № CCI 2014TC16I5CB007

  Забележка:

  Преводът на програмата на бъгарски език е направен за удобство на потенциалните бенефициенти. В случай на неясна формулировка или разминаване в текста на български език, версията на програмата на английски език следва да се счита за водеща.
  CCI

  2014TC16I5CB007

  Наименование

  Програма за ТГС по ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.

  Вариант

  1.0

  Първа година

  2014 г.

  Последна година

  2020 г.

  Допустима от

  01.01.2014 г.

  Допустима до

  31.12.2023 г.

  на решението на ЕК  Дата на решението на ЕК  № на решението за изменение на държавата-членка  Дата на решението за изменение на държавата-членка  Дата на влизане в сила на решението за изменение на държавата-членка  Региони на ниво NUTSІІІ (или подобни региони в държава-нечленка) включени в програмата за трансгранично сътрудничество

  Република България - 6 области на ниво NUTS III: Видин, Монтана, Враца, София, Перник, Кюстендил

  Република Сърбия - 7 окръга на ниво NUTS III: Борски, Зайчарски, Пиротски, Нишавски, Топлички, Ябланички, Пчински


  СЪДЪРЖАНИЕ


  1.1.Стратегия за приноса на Програмата за сътрудничество към избраните тематични приоритети и съответно Споразумение за партньорство и стратегически документ(и) на страните 10

  1.2.Обосновка на отпусканите финансови средства 38

  Раздел 2.1. Описание на приоритетните оси (различни от техническа помощ) 43

  1ПРИОРИТЕТНА ОС 2: 61

  2Фонд, база за изчисление на помощта от ЕС и обосновка на избора на базата за изчисление 61

  3Конкретни цели на тематичния приоритет и очаквани резултати 61

  4Елементи на други тематични приоритети, добавени към приоритетната ос 66

  5Дейности, които ще бъдат подкрепяни (по тематични приоритети) 67

  6Общи показатели за резултатите и показатели за резултатите за конкретната програма 71

  7Категории на интервенциите 74

  8Кратко изложение на планираното използване на техническа помощ, включително, когато е необходимо, мерки за укрепване на административния капацитет на органите, участващи в управлението и контрола на програмите и бенефициентите, и, когато е необходимо, действия за повишаване на административния капацитет на съответните партньори за участие в изпълнението на програми (когато е необходимо) 75

  2.3.1.Приоритетна ос 3 76

  2.3.2.Фонд, база за изчисление на помощта от ЕС и обосновка на избора на базата за изчисление 76

  2.3.3.Конкретни цели на тематичния приоритет и очаквани резултати 76

  2.3.4.Елементи на други тематични приоритети, добавени към приоритетната ос 79

  2.3.5.Дейности, които ще бъдат подкрепяни (по тематични приоритети) 80

  2.3.6.Общи показатели за резултатите и показатели за резултатите за конкретната програма 85

  2.3.7.Категории на интервенциите 88

  2.3.8.Кратко изложение на планираното използване на техническа помощ, включително, когато е необходимо, мерки за укрепване на административния капацитет на органите, участващи в управлението и контрола на програмите и бенефициентите, и, когато е необходимо, действия за повишаване на административния капацитет на съответните партньори за участие в изпълнението на програми (когато е необходимо) 89

  Раздел 2.2 Описание на приоритетните оси за техническа помощ 90

  2.6.1.Приоритетна ос 4 90

  2.6.2.Фонд, база за изчисление на помощта от ЕС и обосновка на избора на базата за изчисление 90

  2.6.3.Конкретни цели на тематичния приоритет и очаквани резултати 91

  2.6.4.Дейности, които ще бъдат подкрепяни (по тематични приоритети) 91

  2.6.5.Общи показатели за резултатите и показатели за резултатите за конкретната програма 94

  2.6.6.Категории на интервенциите 95

  Раздел 2.3 Обзорна таблица за показателите по приоритетни оси и тематични приоритети 96

  РАЗДЕЛ 3 mлан за финансиране 98

  3.1 Предвидени финансови средства от ИПП (в евро) 99

  3.2Общо предвидени финансови средства от ИПП и национално съфинансиране (в евро) 99

  3.3Разбивка по приоритетни оси и тематични цели 101

  РАЗДЕЛ 4 Интегриран подход към териториалното развитие (ако е уместно) 102

  4.1Водено от общностите местно развитие (където това е подходящо) 103

  4.2Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) (където това е подходящо) 103

  4.3Принос на планираните дейности за макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни, подчинени на нуждите на програмния район, така както са определени от страните-партньори и вземащи под внимание, когато това е приложимо, стратегически важните проекти, определени в тези стратегии (където е уместно) 104

  Раздел 5 Разпоредби по прилагането на програмата за сътрудничество 108

  5.1Съответни власти и органи 108

  5.2Съвместен комитет за наблюдение 109

  5.3Процедура за сформиране на Съвместния секретариат 112

  5.4Обобщено описание на организацията по управлението и контрола 113

  5.5Разпределение на задълженията сред участващите страни в случай на финансови корекции, наложени от управляващия орган или Комисията 128

  5.6Използване на еврото (където е приложимо) 129

  5.7Участие на партньорите 129

  РАЗДЕЛ 6 Хоризонтални принципи 132

  6.1Устойчиво развитие 132

  6.2Равни възможности и недискриминация 133

  6.3Равенство между мъжете и жените 134

  ПРИЛОЖЕНИЯ (качени на електронните системи за обмен на данни като отделни файлове): 136

  Приложение 1 Проект на доклад от предварителната оценка (включително резюме на доклада) 136

  Приложение 2 Писмено потвърждение на съгласие със съдържанието на програмата за сътрудничество (Източник: чл. 8(9) от Регламент (ЕС) № 1299/2013) 136

  Приложение 3 Карта на региона, включен в програмата за сътрудничество 136

  Приложение 4 „Резюме за гражданите“ за програмата за сътрудничество 136

  Приложение 5.1 Стратегическа екологична оценка 136

  Приложение 5.2 Становище по екологична оценка 136

  Приложение 6 Външна съгласуваност с СЕСДР 136

  Приложение 7 Ситуационен анализ и анализ на ССВР 136

  Приложение 8 Консултации с регионални заинтересовани страни 136

  Приложение 9 Сравнителна таблица на бележките от предварителната оценка с окончателния проект на програмата 136

  Приложение 10 Писмо за включване на административните единици Враца и Топлица. 136

  Приложение 11 Концептуална бележка за методологията за установяване на показателите за резултатите по Програма ТГС ИПП България-Сърбия 2014-2020 г. 136  РАЗДЕЛ 1 Стратегия за приноса на Програмата за сътрудничество за избраните тематични приоритети и съответно Споразумение за партньорство и стратегически документ(и) на страните 7

  1.1. Стратегия за приноса на Програмата за сътрудничество за избраните тематични приоритети и съответно Споразумение за партньорство и стратегически документ(и) на страните 7

  1.1.1. Описание на стратегията на програмата за сътрудничество за принос за избраните тематични приоритети и съответното Споразумение за партньорство и стратегически документ(и) на страните 7

  1.1.2. Обосновка за избора на тематични приоритети, на основата на анализ на нуждите в програмния регион като цяло и избраната стратегия в отговор на тези нужди, занимаваща се когато това е подходящо с липсващите звена в трансграничната инфраструктура като се очитат резултатите от предварителната оценка. 33

  1.2. Обосновка на отпусканите финансови средства 36

  РАЗДЕЛ 2. Приоритетни оси 40

  Раздел 2.1. Описание на приоритетните оси (различни от техническа помощ) 40

  2.1.1. ПРИОРИТЕТНА ОС 1: 40

  2.1.2. Фонд, база за изчисление на помощта от ЕС и обосновка на избора на базата за изчисление 40

  2.1.3. Специфични цели на тематичния приоритет и очаквани резултати 41

  2.1.4. Елементи на други тематични приоритети, добавени към приоритетната ос 45

  2.1.5. Дейности, които ще бъдат подкрепяни (по тематични приоритети) 46

  2.1.6. Общи показатели за резултатите и показатели за резултатите за конкретната програма 52

  2.1.7. Категории на интервенциите 56

  2.1.8. Кратко изложение на планираното използване на техническа помощ, включително, когато е необходимо, мерки за укрепване на административния капацитет на органите, участващи в управлението и контрола на програмите и бенефициентите, и, когато е необходимо, дествия за повишаване на административния капацитет на съответните партньори за участие в изпълнението на програми (когато е необходимо) 57

  2.2.1. ПРИОРИТЕТНА ОС 2: 58

  2.2.2. Фонд, база за изчисление на помощта от ЕС и обосновка на избора на базата за изчисление 58

  2.2.3. Конкретни цели на тематичния приоритет и очаквани резултати 58

  2.2.4. Елементи на други тематични приоритети, добавени към приоритетната ос 63

  2.2.5. Дейности, които ще бъдат подкрепяни (по тематични приоритети) 64

  2.2.6. Общи показатели за резултатите и показатели за резултатите за конкретната програма 68

  2.2.7. Категории на интервенциите 71

  2.2.8. Кратко изложение на планираното използване на техническа помощ, включително, когато е необходимо, мерки за укрепване на административния капацитет на органите, участващи в управлението и контрола на програмите и бенефициентите, и, когато е необходимо, дествия за повишаване на административния капацитет на съответните партньори за участие в изпълнението на програми (когато е необходимо) 72

  2.3.1. Приоритетна ос 3 73

  2.3.2. Фонд, база за изчисление на помощта от ЕС и обосновка на избора на базата за изчисление 73

  2.3.3. Конкретни цели на тематичния приоритет и очаквани резултати 73

  2.3.4. Елементи на други тематични приоритети, добавени към приоритетната ос 77

  2.3.5. Дейности, които ще бъдат подкрепяни (по тематични приоритети) 77

  2.3.6. Общи показатели за резултатите и показатели за резултатите за конкретната програма 82

  2.3.7. Категории на интервенциите 85

  2.3.8. Кратко изложение на планираното използване на техническа помощ, включително, когато е необходимо, мерки за укрепване на административния капацитет на органите, участващи в управлението и контрола на програмите и бенефициентите, и, когато е необходимо, дествия за повишаване на административния капацитет на съответните партньори за участие в изпълнението на програми (когато е необходимо) 86

  Раздел 2.2 Описание на приоритетните оси за техническа помощ 87  2.4.1. Приоритетна ос 4 87

  2.4.2. Фонд, база за изчисление на помощта от ЕС и обосновка на избора на базата за изчисление 87

  2.4.3. Конкретни цели на тематичния приоритет и очаквани резултати 88

  2.4.4. Дейности, които ще бъдат подкрепяни (по тематични приоритети) 88

  2.4.5. Общи показатели за резултатите и показатели за резултатите за конкретната програма 91

  2.4.6. Категории на интервенциите 92

  Раздел 2.3 Обзорна таблица за показателите по приоритетни оси и тематични приоритети 93

  РАЗДЕЛ 3 mлан за финансиране 95

  3.1 Предвидени финансови средства от ИПП (в евро) 95

  3.2 Общо предвидени финансови средства от ИПП и национално съфинансиране (в евро) 96

  3.3 Разбивка по приоритетни оси и тематични цели 98

  РАЗДЕЛ 4 Интегриран подход към териториалното развитие (ако е уместно) 99

  4.1 Водено от общностите местно развитие (където това е подходящо) 100

  4.2 Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) (където това е подходящо) 100

  4.3 Принос на планираните дейности за макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни, подчинени на нуждите на програмния район, така както са определени от страните-партньори и вземащи под внимание, когато това е приложимо, стратегически важние проекти, определени в тези стратегии (където е уместно) 101

  Раздел 5 Разпоредби по прилагането на програмата за сътрудничество 105

  5.1 Съответни власти и органи 105

  5.2 Съвместен комитет за наблюдение 106

  5.3 Процедура за сформиране на Съвместния секретариат 109

  5.4 Обобщено описание на организацията по управлението и контрола 110

  5.5 Разпределение на задълженията сред участващите страни в случай на финансови корекции, наложени от управляващия орган или Комисията 125

  5.6 Използване на еврото (където е приложимо) 126

  5.7 Участие на партньорите 126

  РАЗДЕЛ 6 Хоризонтални принципи 129

  6.1 Устойчиво развитие 129

  6.2 Равни възможности и недискриминация 130

  6.3 Равенство между мъжете и жените 131

  ПРИЛОЖЕНИЯ (качени на електронните системи за обмен на данни като отделни файлове): 133

   Приложение 1 Проект на доклад от предварителната оценка (включително резюме на доклада) 133

   Приложение 2 Писмено потвърждение на съгласие със съдържанието на програмата за сътрудничество (Източник: чл. 8(9) от Регламент (ЕС) № 1299/2013) 133

   Приложение 3 Карта на региона, включен в програмата за сътрудничество 133

   Приложение 4 „Резюме за гражданите“ за програмата за сътрудничество 133

   Приложение 5.1 Стратегическа екологична оценка 133

   Приложение 5.2 Становище по екологична оценка 133

   Приложение 6 Външна съгласуваност с СЕСДР 133

   Приложение 7 Ситуационен анализ и анализ на ССВР 133

   Приложение 8 Консултации с регионални заинтересовани страни 133

   Приложение 9 Сравнителна таблица на бележките от предварителната оценка с окончателния проект на програмата 133

   Приложение 10 Писмо за включване на административните единици Враца и Топлица. 133

   Приложение 11 Концептуална бележка за методологията за установяване на показателите за резултатите по Програма ТГС ИПП България-Сърбия 2014-2020 г. 133

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, съфинансирана по Инструмента за Предприсъединителна Помощ 2014-2020 г