• ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 2016 - 2020г.
 • 2016 г. СЪДЪРЖАНИЕ
 • 1.1. Изисквания на националното законодателство 1.1.1. Списък на националната нормативна уредба в областта на управлението на отпадъците
 • 1.2. Задължения и правомощия на регионалните сдружения и общините 1.2.1. Задължения и правомощия на кметовете на населените места, съгласно Закона за управление на отпадъците.
 • 1.2.2. Задължения и правомощия на кметовете на населените места за създаване на Регионални системи за управление на отпадъците и общи изисквания към тях, съгласно Закона за управление на отпадъците.
 • 1.2.3. Други ключови разпоредби, произтичащи от ЗУО
 • 1.2.4. Регулация на други нормативни документи, имащи отношение към управлението на отпадъците на общинско ниво Закон за местните данъци и такси
 • Закон за устройство на територията
 • Общи характеристики на община Тервел Географско положение
 • Води и водни ресурси
 • Почвени ресурси и плодородие
 • Брой и динамика на населението • страница1/5
  Дата28.08.2018
  Размер2.32 Mb.
  ТипПрограма

  Програма за управление на отпадъците на община тервел 2016 2020г. 2016 г


    1   2   3   4   5


  Община Тервел

  Стр.  ОПУО 2016-2020  ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

  ЗА

  УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

  НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

  2016 - 2020г.


  2016 г.


  СЪДЪРЖАНИЕ:
  ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

  Стр.3
  СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

  Стр.3
  СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

  Стр.3


  I.

  ВЪВЕДЕНИЕ

  Стр.5

  1.

  ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

  Стр.5

  1.1.

  ИЗИСКВАНИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

  Стр.5

  1.1.1.

  СПИСЪК НА НАЦИОНАЛНАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

  Стр.5

  1.2.

  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВОМОЩИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ СДРУЖЕНИЯ И ОБЩИНИ

  Стр.7

  1.2.1.

  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТОВЕТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

  Стр.7

  1.2.2.

  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТОВЕТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗАУПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

  Стр.8

  1.2.3.

  ДРУГИ КЛЮЧОВИ РАЗПОРЕДБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗУО

  Стр.11

  1.2.4.

  РЕГУЛАЦИЯ НА ДРУГИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНСКО НИВО

  Стр.11

  2.

  ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

  Стр.12

  2.1.

  ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ

  Стр.12

  2.2.

  РЕЛЕФ

  Стр.12

  2.3.

  ВОДИ И ВОДНИ РЕСУРСИ

  Стр.13

  2.4.

  ПОЧВЕНИ РЕСУРСИ И ПЛОДОРОДИЕ

  Стр.13

  2.5.

  БРОЙ И ДИНАМИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО

  Стр.13

  2.6

  ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО

  Стр.15

  II.

  ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

  Стр.16

  1.

  ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

  Стр.16

  2.

  ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

  Стр.17

  2.1.

  БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

  Стр.17

  2.1.1.

  КОЛИЧЕСТВЕНИ И ВРЕМЕВИ ДАННИ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ АНАЛИЗИ

  Стр.18

  2.1.2.

  ОБОБЩЕН МОРФОЛОГИЧЕН СЪСТАВ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

  Стр.18

  2.1.3.

  ОБЕМНО ТЕГЛО НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

  Стр.23

  2.1.4.

  ФРАКЦИОНЕН СЪСТАВ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

  Стр.24

  2.2.

  СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

  Стр.26

  2.3.

  ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

  Стр.27

  2.4.

  ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ

  Стр.28

  2.5

  УТАЙКИ ОТ ПСОВ

  Стр.28

  2.6

  СТАРИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ С БИТОВИ И ДРУГИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА ИЗВЪН ПЛОЩАДКИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

  Стр.28

  3.

  СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРАКТИКИ ЗА ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

  Стр.29

  4.

  ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

  Стр.32

  5.

  АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

  Стр.33

  5.1.

  ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО

  Стр.33

  5.2.

  ПРОУЧВАНЕ, ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ

  Стр.33

  III.

  SWOT АНАЛИЗ /АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ/

  Стр.35

  IV.

  ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

  Стр.36

  V.

  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

  Стр.37
  ПОДПРОГРАМА 1: РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ, ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ НАЙ-МАЛКО ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, МЕТАЛИ, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО

  Стр.38
  ПОДПРОГРАМА 2: РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИОРАЗГРАДИМИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, В Т.Ч. БИООТПАДЪЦИ

  Стр.39
  ПОДПРОГРАМА 3: РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

  Стр.39
  ПОДПРОГРАМА 4:РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

  Стр.41
  ПОДПРОГРАМА 5: НАМАЛЯВАНЕ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СТАРИТЕ ЗАМЪРСЯВАНИЯ С ОТПАДЪЦИ

  Стр.41
  ПОДПРОГРАМА 6: ОПТИМИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

  Стр.42
  ПОДПРОГРАМА 7: ПРИЛАГАНЕ НА РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ И ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

  Стр.43

  VI.

  КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

  Стр.44

  1.

  СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ

  Стр.45

  2.

  СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ 2014-2020Г.

  Стр.45

  3.

  СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 2014-2020Г.

  Стр.45

  VII.

  СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПУО

  Стр.46

  VIII.

  ПРИЛОЖЕНИЯ

  Стр.48  ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

  БВП

  Брутен вътрешен продукт

  ВЕИ

  Възобновяеми енергийни източници

  ГД

  Главна дирекция

  ГПСОВ

  Градска пречиствателна станция за отпадни води

  ЕС

  Европейски съюз

  ЗООС

  Закон за опазване на околната среда

  ЗУО

  Закон за управление на отпадъците

  ЗУТ

  Закон за устройство на територията

  МОСВ

  Министерство на околната среда и водите

  НПО

  Неправителствени организации

  НПУО

  Национален план за управление на отпадъците

  ОбА

  Общинска администрация

  ОП

  Оперативна програма

  ОПООС

  Общинска програма за опазване на околната среда

  ОПУО

  Общинска програма за управление на отпадъците

  ПСО

  Претоварна станция за отпадъци

  ПСОВ

  Пречиствателна станция за отпадни води

  ПУДООС

  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

  ПУЖО

  Пункт за управление на животински отпадъци

  РИОСВ

  Регионална инспекция по околна среда и води

  РСУО

  Регионално сдружение за управление на отпадъците

  СМР

  Строително-монтажни работи

  СО

  Строителни отпадъци

  ТБО

  Твърди битови отпадъци

  УО

  Управление на отпадъците

  ЧРСУЕ

  Човешки ресурси, социални услуги и екология
  СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

  Таблица 1

  Население по възраст и населени места

  Стр.14

  Таблица 2

  Община Тервел – Динамика на населението 2001-2013г.

  Стр.14

  Таблица 3

  Брой безработни лица

  Стр.15

  Таблица 4

  Годишни количества битови отпадъци

  Стр.17

  Таблица 5

  Сезонно разпределение на хранителните отпадъци в община Тервел

  Стр.19

  Таблица 6

  Сезонно разпределение на дела на хартиените отпадъци по сезони

  Стр.19

  Таблица 7

  Сезонно разпределение на дела на картонените отпадъци по сезони

  Стр.20

  Таблица 8

  Сезонно разпределение на дела на градинските отпадъци по сезони

  Стр.20

  Таблица 9

  Сезонно разпределение на дела на пластмасовите отпадъци по сезони

  Стр.21

  Таблица 10

  Сезонно разпределение на дела на стъклените отпадъци по сезони

  Стр.22

  Таблица 11

  Сезонно разпределение на дела на металните отпадъци по сеозни

  Стр.22

  Таблица 12

  Сезонно разпределение на дела на инертните отпадъци по сезони

  Стр.23

  Таблица 13

  Обемно тегло на смесените битови отпадъци на община Тервел по сезони

  Стр.24

  Таблица 14

  Среден фракционен състав на смесените битови отпадъци на община Тервел

  Стр.24

  Таблица 15

  Цели на регион Добрич за рециклиране на строителни отпадъци

  Стр.26

  Таблица 16

  Характеристики на системата за сметосъбиране

  Стр.29

  Таблица 17

  Данни за извозените количества, депонираното количество и отпадъците за рециклиране за 2014г.

  Стр.31

  Таблица 18

  Данни за извозените количества, депонираното количество и отпадъците за рециклиране за 2015г.

  Стр.31

  Таблица 19

  Приходи, разходи, размер на ТБО

  Стр.33

  Таблица 20

  Демографска прогноза до 2020г.

  Стр.34

  Таблица 21

  Количества разделно събрани отпадъци от системи за разделно събиране (полезна фракция), тона

  Стр.34

  Таблица 22

  Разделно събрани зелени и биоотпадъци за компостиране и анаеробно разграждане (тона)

  Стр.35

  Таблица 23

  Смесени битови отпадъци, предназначени за третиране в МБТ (механично биологично третиране) инсталации (тона)

  Стр.35

  Таблица 24

  SWOT-анализ (анализ на силните и слабите страни, възмоностите и заплахите)

  Стр.35

  Таблица 25

  Оперативни цели и подпрограми

  Стр.37

  Таблица 26

  Изисквания за влагане на рециклирани строителни материали към общините при рехабилитация на сгради или изграждане на нови строителни обекти, финансирани с публични средства по различни оперативни програми

  Стр.40  СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

  Фиг.1

  Среден морфологичен състав на смесените битови отпадъци на община Тервел за четирите сезона

  Стр.18

  Фиг.2

  Сезонно разпределение на хранителните отпадъци в община Тервел

  Стр.19

  Фиг.3

  Сезонно разпределение на дела на хартиените отпадъци по сезони

  Стр.20

  Фиг.4

  Сезонно разпределение на дела на картонените отпадъци по сезони

  Стр.20

  Фиг.5

  Сезонно разпределение на дела на градинските отпадъци по сезони

  Стр.21

  Фиг.6

  Сезонно разпределение на дела на пластмасовите отпадъци по сезони

  Стр.21

  Фиг.7

  Сезонно разпределение на дела на стъклените отпадъци по сезони

  Стр.22

  Фиг.8

  Сезонно разпределение на дела на металните отпадъци по сеозни

  Стр.23

  Фиг.9

  Сезонно разпределение на дела на инертните отпадъци по сезони

  Стр.23

  Фиг.10

  Обемно тегло на смесените битови отпадъци на община Тервел по сезони

  Стр.24

  Фиг.11

  Среден фракционен състав на смесените битови отпадъци на община Тервел

  Стр.25

  Фиг.12

  Двуконтейнерен модел за разделно събиране на отпадъците от опаковки

  Стр.30


  I. ВЪВЕДЕНИЕ

  Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Тервел за периода 2016 – 2020г. е разработена на основание чл.79 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл.52 от Закона за управление на отпадъците/ЗУО/. Изготвена е в съответствие с целите, структурата, предвижданията, програмния период на Националния план за управление на отпадъците /НПУО/ и Заповед №РД-211/31.03.2015г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване „Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020г.". Цели да определи методите и средствата за най-ефективно и екологично третиране на отпадъците, като отчита риска и въздействието им върху околната среда и човешкото здраве. Спомага за по-ясното формулиране на конкретни цели и действия, както и за по-точното планиране на необходимия финансов ресурс за тяхното реализиране.
  1. Обхват на програмата

  Програмата обхваща ангажиментите на местната администрация по третиране на отпадъците, произтичащи от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите нормативни актове към него. Конкретизира мерки за събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на различните потоци отпадъци, образувани както от жизнената дейност на гражданите, така и от административни, търговски, промишлени и други източници. Представя в дългосрочен план достигането на националните цели за рециклиране на отпадъците, както и намаляване количеството на депонираните отпадъци.


  1.1. Изисквания на националното законодателство

  1.1.1. Списък на националната нормативна уредба в областта на управлението на отпадъците
  • Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012 г.)

  • Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г.)

  • Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничния превоз на опасни отпадъци и тяхното третиране.

  • Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013г.)

  • Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013г.)

  • Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Oбн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013г.)

  • Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012г. (Oбн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012г.)

  • Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999г., ДВ, бр.29/1999г.)

  • Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012г., изм. и доп., бр. 76/30.08.2013г.)

  • Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид(обн. ДВ, бр. 49/04.06.2013г.)

  • Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр. 36 от 2013г.)

  • Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004г. )

  • Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013г.)

  • Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (приета с ПМС № 11 от 15.01.2013г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.11.2013г., в сила от 1.11.2013г.)

  • Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004г.).

  • Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013г.)

  • Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013г.)

  • Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013г., в сила от 01.01.2014г.)

  • Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци (приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г., изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 69 от 3.09.2010 г., изм., бр. 85 от 29.10.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 8.04.2011 г., бр. 47 от 22.06.2012 г., в сила от 22.06.2012 г., изм., бр. 75 от 2.10.2012 г., в сила от 1.10.2012 г.; изм. с Решение № 9028 от 22.06.2012 г. на ВАС на РБ - бр. 87 от 9.11.2012 г., изм., бр. 76 от 30.08.2013 г., в сила от 30.08.2013 г., бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.)

  • Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (приета с ПМС № 221 от 14.09.2012г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012г.)

  • Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци (приета с ПМС № 76 от 31.03.2011г., обн. ДВ. бр.29 от 08.04.2011г.)

  • Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификацията на отпадъците. Наредбата въвежда европейската класификация на отпадъците, задължителна за прилагане и от общините.

  • Наредба № 1 от 04 юни 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Наредбата определя изискванията за предоставяне на информация на НСИ и ИАОС относно отпадъците и съоръженията и инсталациите за отпадъците, включително от информация и общините;
  ПОСТАНОВЛЕНИЯ:
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 на МС от 20 август 2009 г. за осигуряване на финансиране за изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци, на регионалните съоръжения за предварително третиране на битовите отпадъци и за закриването на общински депа за битови отпадъци (обн., ДВ, бр. 68 от 25.08.2009 г.)

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 от 15 юни 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 45 от 2009 г., бр. 69 и 85 от 2010 г. и бр. 29 от 2011 г.)

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 от 01 октомври 2012 г. за изменение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 45 от 2009 г., бр. 69 и 85 от 2010 г. и бр. 29 от 2011 г. и бр. 47 от 2012 г.)

  • Механизъм за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците с подкрепата на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, ноември 2009г.;

  • Национален план за управление на дейностите по отпадъците 2014-2020г.;

  • Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020г.).

  • Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р.България за периода 2011-2020г.
  1.2. Задължения и правомощия на регионалните сдружения и общините

  1.2.1. Задължения и правомощия на кметовете на населените места, съгласно Закона за управление на отпадъците.
  • Кметът на общината организира управлението на битовите и строителните отпадъци,

  образувани на нейна територия, съобразно изискванията на ЗУО и наредбата по чл. 22 от ЗУО.

  • Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица по чл.35, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

  • Кметът на общината отговаря за:
  1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

  2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;

  3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

  4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци;

  5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната община;

  6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;

  7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци;

  8. изпълнението на решенията на общото събрание на регионалните сдружения за управление на отпадъците на регионален принцип и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба;

  9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл.13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;

  10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;

  11. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места;

  12. почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 от ЗУО - почистване на отпадъци от пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси, както и осигуряване на съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръжения за тяхното третиране;

  13. осигуряването на информация на обществеността по всички въпроси и ангажименти, вменени от закона чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ начин;

  14. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община;
  1. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.

  • Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране на отпадъци от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло, като сключва договори при условия и ред, определен с решение на общинския съвет, със:
  1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III,и/или

  2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

  3. С договорите по т. 1 се определят най-малко следните условия:

   1. изискванията към системата за разделно събиране на отпадъците от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване;

   2. количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът за отчитане на тяхното изпълнение;

   3. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на съответната община;

   4. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.

  • Кметът на общината самостоятелно, когато не участва в регионално сдружение, или съвместно с другите кметове на общините от регионалното сдружение предприема действия по възлагане и извършване на прединвестиционни проучвания за изграждане на ново съоръжение/я за третиране на битовите отпадъци най-малко три години преди изчерпване обема на депото за битови отпадъци или изтичането на експлоатационния срок на инсталацията, за което уведомява съответната РИОСВ.

  • Съгласно чл.22 ал.1 от ЗУО, Общинският съвет /по предложение на кмета на съответната община/ приема наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на своя територия, разработена съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. С наредбата се уреждат и изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както и условията за предаване на отпадъци на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други /изискването е валидно за населени места с население над 10 000 жители/.
  1.2.2. Задължения и правомощия на кметовете на населените места за създаване на Регионални системи за управление на отпадъците и общи изисквания към тях, съгласно Закона за управление на отпадъците.
  • Общините, включени във всеки от регионите в Националния план за управление на отпадъците, създават регионална система за управление на отпадъците, състояща се от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци.

  • Регионалната система за управление на отпадъците има за цел да постигне тяхното ефективно събиране, транспортиране и третиране съобразно изискванията за приоритетен ред при управлението на отпадъците, определен от чл.6 ал.1 на ЗУО и да постигне изпълнение на задълженията на кметовете на общините, по чл.19 от ЗУО.

  • Общините - членове на регионалното сдружение, определят собствеността на регионалното депо и/или друго съоръжение за третиране на отпадъците. Собствеността може да бъде:


  1. на общината, която е собственик на терена или има учредено право на строеж върху определения за изграждане терен;

  2. съсобственост на общините - членове на сдружението;

  3. съсобственост между финансиращия частен партньор и общината - собственик на терена, и/или общините - членове на сдружението;

  4. собственост на финансиращия частен партньор за съоръженията за подготовка преди оползотворяване или обезвреждане и оползотворяване на отпадъците;

  • Цената за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система за управление на отпадъците, е еднаква за всички членове на регионалното сдружение и в нея не може да бъде калкулирана печалба за сдруженията.

  • Община, неучастваща в регионалната система за управление на отпадъците, може да ползва същата или друга такава при условия и цени, определени от съответното регионално сдружение.

  • Общините, включени във всеки от регионите в Националния план за управление на отпадъците, създават по реда на този закон регионално сдружение.

  • Общинският съвет на съответната община приема решение за участие в регионалното сдружение, копие от което се изпраща на кмета на общината, на чиято територия се предвижда изграждането или са разположени съоръжения за третиране на отпадъците.

  • Общинският съвет на община, включена в регион по Националния план за управление на отпадъците може да приеме решение за присъединяването й към сдружение на общини от друг регион, при условие че не се осуетява създаването или функционирането на регионалното сдружение или регионалната система за управление на отпадъците в собствения й регион след представяне на положителни становища на двете регионални сдружения и на РИОСВ.

  • Членове на регионалното сдружение могат да бъдат само общини.

  • Регионалното сдружение възниква от датата на неговото първо общо събрание, протоколът от което се изпраща на министъра на околната среда и водите и на съответния областен управител.

  • Регионалното сдружение е юридическо лице със седалище в общината, която е собственик на терена, върху който е изградено или се предвижда изграждането на съоръжението за третиране на отпадъци, или която има учредено право на строеж.

  • Регионалното сдружение няма за цел да формира и не разпределя печалба, не придобива собственост. Неговата дейност се подпомага и осигурява от съответните общински администрации.

  • Органи на управление на регионалното сдружение са общото събрание и председателят на сдружението.

  • Общините могат да получат финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите или други национални публични източници на финансиране само след създаването на регионално сдружение.

  • Община, която откаже да участва, предизвика забавяне, осуети създаването или функционирането на регионално сдружение и/или на регионална система за управление на отпадъците, заплаща вредите и пропуснатите ползи на останалите общини от съответния регион.

  • Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете на участващите в него общини.

  • Областният управител, а ако съответният регион попада на територията на две или повече области - техните областни управители, участват в общото събрание на регионалното сдружение без право на глас.

  • Общото събрание на сдружението се свиква от неговия председател веднъж на 6 месеца или по искане на някои от кметовете на общините – членове на сдружението или на областния управител.

  • Общото събрание взема решения за:


  1. избор на председател;

  2. приемане на нови членове в регионалното сдружение;

  3. даване становище за присъединяване на община към сдружение на общини;

  4. определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и развитието на РСУО;

  5. определяне на общините, които възлагат обществени поръчки за избор на доставчици и изпълнители по изграждането на елементите на регионалната система управление на отпадъци, както и за представителността на общините в комисиите за провеждане на обществените поръчки;

  6. разпределението на задълженията между отделните общини за изпълнение на целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци;

  7. приемане на инвестиционна програма за развитието на регионалната система за управление на отпадъците;

  8. определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от потребителите на системата (общините - членове на регионалното сдружение);

  9. даване на съгласие и определяне на цените в случаите, когато регионалната система за управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното сдружение или от други притежатели на отпадъци;

  10. осъществяване на контрола на експлоатацията на регионалната система за управление на отпадъците и дейността на избрания оператор/и;

  11. собствеността на регионалното депо и/или на съоръженията за третиране на отпадъци;

  12. вътрешни правила за работа на сдружението;

  13. други въпроси, свързани с дейността на регионалното сдружение;

  • Община, която не изпълни решение на общото събрание в определения й за това срок, отговаря за нанесените вреди и пропуснатите ползи на членовете на регионалното сдружение.

  • Председателят на регионалното сдружение се избира измежду лицата, представляващи общините, членове на регионалното сдружение за срок, съвпадащ с мандата му като кмет.

  • Председателят на сдружението участва в гласуванията на общото събрание наравно с останалите кметове на общини.

  • Председателят на сдружението:
  1. представлява сдружението;

  2. изготвя дневния ред за заседанията на общото събрание;

  3. свиква и ръководи заседанията на общото събрание;

  4. поддържа достоверна информация за броя на жителите на общините - членове на регионалното сдружение, на основата на официалните данни от Националния статистически институт;

  5. организира и ръководи изпълнението на решенията на общото събрание;

  6. извършва други дейности, възложени му от общото събрание.


  • Страните в сдружението заявяват и гарантират, че:
  1. ще развиват система за събиране на битови отпадъци по начин осигуряващ извозването за обезвреждане в Регионалния център;

  2. ще уведомяват останалите СТРАНИ по споразумението незабавно в случаите, когато предприемат действия за сключване на каквито и да е договори или споразумения с други лица, които пряко или косвено касаят дейностите по събиране, транспортиране, съхранение, сортиране и обработка на отпадъци, образувани на територията на съответната община;

  3. всяка от страните няма да изгражда друго съоръжение за обезвреждане на битови отпадъци на нейна територия;

  4. всяка от страните ще актуализира съответната общинска програма за управление на отпадъците в съответствие с изискванията на споразумението;

  5. всяка от страните ще актуализира договорите с лица извършващи събиране и транспортиране на битовите отпадъци в съответствие с изискванията на споразумението;

  6. всяка от страните ще актуализира съответната общинска тарифа за определяне на такса битови отпадъци до нива покриващи разходите за обезвреждане на отпадъци в Регионалния център;

  7. всяка от страните ще осигурява закриването на старите депа на нейната територия, при условия и срокове, регламентирани в националното законодателство.
  1.2.3. Други ключови разпоредби, произтичащи от ЗУО
  • Количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, които да достигнат общините, в следните срокове и количества:
  до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло
  до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло
  до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло
  • Най-късно до края на 2020г. общините да ограничат количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995 г.

  • Постигане на поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, за което отговорност имат възложителите на строителни дейности, както публични органи, така и бизнес:


  до 1 януари 2016 г. - най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците;
  до 1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците;
  до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците;
  • Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места с над 5000 жители и в курортните населени места са задължени от началото на 2013г. да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали в съответствие с наредбите на общините по чл.22 от ЗУО.
  1.2.4. Регулация на други нормативни документи, имащи отношение към управлението на отпадъците на общинско ниво
  Закон за местните данъци и такси
  Механизмът за финансиране на изпълнението на задълженията на общините по управлението на битовите отпадъци, възложени със Закона за управление на отпадъците е регламентиран със Закона за местните данъци и такси. Въведена е “такса битови отпадъци”, която се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

  Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност (чл. 66 от ЗМДТ):  • осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци: контейнери, кофи и други;

  • събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

  • почистване на улици, площади, алеи, паркове и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

  • проектиране, строителство, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци.


  Закон за устройство на територията
  Законът урежда административно-обществените отношения, свързани с устройството на територията, изискванията към инвестиционното проектиране и строителството в страната, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.

  Съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци са определени като елементи на техническата инфраструктура.

  Законът съдържа разпоредби във връзка с произтичащите от ЗУО изисквания относно строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване на сгради, както следва:
  • Оценката за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите обхваща проверката на тези проекти за съответствие с редица изисквания, включително и с изискванията за разделно събиране на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране.

  • Премахването на строежи се извършва след одобряване на план за управление на строителни отпадъци, изискван от ЗУО.
  1. Общи характеристики на община Тервел
   1. Географско положение

  Община Тервел е разположена в Североизточна България и заема западната част на област Добрич. Територията на общината е 583 кв.², обхваща 26 населени места – град Тервел и 25 села -Ангеларий, Балик, Безмер, Божан, Бонево, Брестница, Войниково, Главанци, Градница, Гуслар, Жегларци, Зърнево, Каблешково, Кладенци, Коларци, Кочмар, Мали Извор, Нова Камена, Оногур, Орляк, Полковник Савово, Поп Груево, Професор Златарски, Сърнец и Честименско.

  На север и северозапад граничи с общините Дулово, Алфатар и Кайнарджа от област Силистра, на изток с Крушари и Добричка от област Добрич, на юг с Вълчи дол от област Варна, на югозапад с Никола Козлево и Каолиново от област Шумен. Административният център - гр.Тервел, отстои на 42 км от областния център - гр.Добрич,на 91км от морското пристанище Варна и на 58км от Дунавското пристанище Силистра.


   1. Релеф

  Територията на общината попада в обсега на Лудогорското сводово издигане, част от Дунавската равнина и се характеризира с ниско хълмист релеф, леко наклонен на север и изток, поради което преобладават северните, североизточните, северозападните и източните изложения. Релефът се изгражда от Добруджанските плата. Надморската височина е от 50 до 300 метра. Територията е дълбоко нарязана от суходолия, насочени на север. По-големи суходолия са “Сухата река” и “Кана гьол”. Към тях от платовидната равнина се вливат “Малкото суходолие”, “Големия дол”, “Тополовия дол”, “Сухия дол” и др. Платата между тях са накъсани от долове, поради което релефът има ниско хълмист характер. Релефът е добре разчленен със сравнително добре запазена льосова покривка. В теренно отношение общината има благоприятни условия за строителство на сгради и съоръжения от различен вид и тип. Нивото на подпочвените води е дълбоко и не усложнява инженерно–геоложката обстановка. На терена не се наблюдават физико-геоложки явления като свлачища и срутища. Районът предлага подходящи условия за развитие на селищната мрежа, с уместно разположение на техническата инфраструктура и сравнително удобни територии за развитие на селското стопанство.
   1. Води и водни ресурси

  Територията на община Тервел, както и цяла Южна Добруджа, са бедни на течащи повърхностни води. Средногодишните валежи са от порядъка на 500 мм, което е под средните стойности за страната. Формираният от тях отток в по-голямата си част се насочва към естествените корита на деретата и по поречията на Суха река и Хърсовска река в община Тервел.

  В землищата на общината има много на брой естествени чешми. Водните маси от тях и от дъждовете отчасти се акумулират в изградените микроязовири. Други водоизточници на територията на общините са изградените в населените места шахтови/селски/ кладенци и тръбните сондажи около населените места.

  Язовири:Микроязовирите, изградени в община Тервел са единадесет. Подхранват се от повърхностния отток /дъждове и снеготопене/ и от естествените чешми.

  Поречия на реки и дерета: В община Тервел преминават поречията на Суха река и нейния приток р.Добричка, както и р.Хърсовска. Съществуват и дерета, които имат постоянен отток от повърхностни води, извори, естествени чешми. Оттокът по коритото на Суха река и десния ѝ приток – Добричка река, е уловен в изградените язовири Оногур и Брестница. Подпочвените води се намират най-малко на 25м. дълбочина. За питейни нужди експлоатацията трябва да се води посредством сондажи на дълбочина 500-1000 м.

  На територията на община Тервел има наличие на подземни води, разположени в два основни водоносни хоризонта. По-плиткият водоносен хоризонт /сарматски/ се намира на дълбочина от 30 до 70м. от кота терен. Изградените сондажни кладенци на тази дълбочина имат дебит от 3 до 7л/сек. По-водообилният водоносен хоризонт /малм-валанжски/ се намира на по-голяма дълбочина от кота терен - от 500 до 1500 м. Дебитът му е значително по-голям – 9÷30 л/сек.
   1. Почвени ресурси и плодородие

  Община Тервел не се отличава с широко почвено разнообразие. Срещат се два основни почвени типа: черноземи и хумусно–карбонатни почви.  Черноземите са представени от един подтип – излужен чернозем. Заемат 57,8% от територията на общината. Те са едни от най-плодородните почви, с мощен хумусен хоризонт - 50-80см, а заедно с преходния достигат до 120-140см. Разпространени са по-широко от карбонатните черноземи. Излужените черноземи са подходящи за отглеждане на разнообразни култури, за развитието на които са налице благоприятни климатични условия.

  Карбонатните и типичните черноземи се характеризират със слабо до средно мощен хумусен хоризонт. Относителният им дял е 6,8% от територията. По механичен състав са средно до тежко песъчливо-глинести. Запасени са с органично вещество и съдържат големи количества карбонати. Неблагоприятни свойства, които притежават, са голяма водопропускливост и слаба водозадържаща способност. Срещат се около селата Професор Златарски, Войниково и източно от с.Жегларци. Ерозираните черноземи и сивите горски почви заемат доста висок процент (30,3%) от територията. Разположени са по склоновете на терена. При тях главна грижа трябва да бъде ограничаването на ерозията. Алувиално-ливадните почви се срещат в речните суходолия и имат най-малък относителен дял – 5,1%. Техните свойства позволяват отглеждането на разнородни култури.


   1. Брой и динамика на населението

  Населението на община Тервел по официални статистически данни от последното преброяване към 01.02.2011г. е 16 178 души, което е около 8,52%(189 677) от населението на област Добрич и 1,67%(966 097) от населението на Североизточен район.  Актуалният анализ потвърждава предходните прогнози относно промените във възрастовата структура. Увеличава се делът на населението в икономически активна и надтрудоспособна (пенсионна) възраст и намаляване на този в подтрудоспособна. През следващите години този процес ще продължи, като ефектът му ще бъде най-осезаем в населените места с подчертано регресивен характер на демографската структура.
    1   2   3   4   5

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Програма за управление на отпадъците на община тервел 2016 2020г. 2016 г