• Таблица 4.Годишни количества битови отпадъци
 • Фигура 1. Среден морфологичен състав на смесените битови отпадъци на община Тервел за четирите сезона
 • Таблица 5. Сезонно разпределение на хранителните отпадъци в община Тервел • страница3/5
  Дата28.08.2018
  Размер2.32 Mb.
  ТипПрограма

  Програма за управление на отпадъците на община тервел 2016 2020г. 2016 г


  1   2   3   4   5

  Таблица 3. Брой безработни лица


  Регистрирани безработни лица, към 31.12.2010 г.

  1330

  Регистрирани безработни лица, към 31.12.2011 г.

  1317

  Регистрирани безработни лица, към 31.12.2012 г.

  1462

  Регистрирани безработни лица, към 31.12.2013 г.

  1539

  Регистрирани безработни лица, към 31.12.2014 г.

  1389

  Регистрирани безработни лица, към 30.06. 2015г.

  1281

  по данни на дирекция“Бюро по труда“ гр.Тервел

  Безработицата е основен рисков фактор, свързан с доходите и стандарта на живот на хората в трудоспособна възраст. Липсата на възможност за реализация на трудовия пазар лишава лицата от възможността за достойни доходи, с които да задоволят нуждите на своите домакинства.  Специфичните природни дадености и благоприятното географско положение на община Тервел определят и структурата на нейната икономика. Водещи отрасли са селското стопанство и свързаната с него преработваща хранително-вкусова промишленост, търговията и услугите. По-слабо застъпени са промишлеността, туризма и строителството.
  II.ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ.
  Отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, за който няма предварително непосредствено приложение или от който притежателят желае или е длъжен да се освободи. Вещества, предмети или части от предмети, предадени на специализираните фирми за третиране на отпадъци от собственика или упълномощени от него лица, също се определят като отпадъци до момента, в който възстановените от тях материали или произведената от тях енергия, бъдат включени в производствения цикъл.
  Възникват главно на два етапа:

  • при производството на продукти (промишлени)

  • след използването на продуктите (домакински, комунални и др.)


  Групират се на битови, производствени, строителни и опасни. Управлението на отпадъците се регламентира със Закона за управление на отпадъците (ЗУО).Законът урежда екологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права, задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им, както и различните форми на контрол. Дейностите по управление на отпадъците са регламентирани и в Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Програмата за управление на отпадъците включва конкретни мероприятия, срокове и изпълнители в краткосрочен и средносрочен аспект в светлината на новите изисквания на ЗУО.

  Информацията за количествата и състава на отпадъците е от много голяма важност за вземане на правилни решения за управлението им и оразмеряването на системите, инсталациите и съоръженията за третиране. Независимо от факта, че има различни източници и разработки, големите различия в представените данни показва, че не съществува достатъчно достоверна система за отчитане и документиране на необходимата информация.


  1. Основни изводи и препоръки от анализа на нормативната уредба
  • Европейските стратегически документи от последните години променят философията и подхода към отпадъците, и по-конкретно предлагат преход от целенасочено управление на отпадъците като фактор, увреждащ околната среда, към политика на предотвратяване на тяхното образуване и ефективното им използване като ресурси. Този подход цели прекъсване на връзката между икономическия растеж и генерирането на отпадъци, вредящи на околната среда и създаващи риск за човешкото здраве.

  • За разлика от принципите в предходната нормативна уредба, целяща намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, настоящото законодателство съдържа конкретни изисквания и количествени цели за намаляване депонирането на отпадъци, за рециклиране и оползотворяване на специфични отпадъчни потоци и за предотвратяването на отпадъците като най-високо ниво от йерархията на управление на отпадъците.

  • Отбелязвайки предвижданията на стратегическите документи на ниво ЕС, очертаващи политиките за по-ефективно използване на ресурсите и околна среда по пътя на устойчивото развитие, както и работната програма на ГД „Околна среда” за преглед на политиките в сектор „Отпадъци”, може да се очакват промени в европейското законодателство, целящи още по-висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве, както и преход от управление на отпадъците към устойчиво управление и по-ефективно използване на ресурсите, и вероятно:

  • допълнителни ограничения относно депонирането на отпадъци до 2020г., а именно депонирането да се ограничи само до отпадъци, които не могат да се рециклират и оползотворят, и по-конкретно – ограничения за депонирането на пластмасови и/или хранителни отпадъци, а в по-далечен хоризонт – повсеместна забрана за депониране на отпадъци

  • специални разпоредби за намаляване употребата и предотвратяване на отпадъци от полиетиленовите торби за еднократна употреба

  • ограничения за изгаряне на отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, като например пластмасови отпадъци, съответно въвеждане на по-високи цели за рециклиране на битовите отпадъци, особено на пластмасовите отпадъци

  • въвеждане на количествени цели за предотвратяване на образуването на отпадъци, особено за пластмасови, битови/хранителни и за опасни отпадъци

  • по-високи цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци от опаковки, излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и най-вече на пластмасовите отпадъци от тях, както и за батерии.
  1. Основни изводи и препоръки от анализа на състоянието на управлението на отпадъците в община Тервел

  Един от основните екологични проблеми на общината свързан с отпадъците е наличието на нерегламентирани сметища във всяко населено място. Напредък в това отношение е откриването през 2015г. на претоварна станция за твърди битови отпадъци в град Тервел, която ще обслужва всички населени места след въвеждане на организираното им сметосъбиране.
   1. Битови отпадъци

  Битови отпадъци са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.  Количеството на интегрираните битови отпадъци е променлива величина – функция от вида на годишния сезон, мястото, начина на живот, стандарта на населението и други. Общият поток битови отпадъци съдържа различни компоненти, които ако не се третират правилно могат да окажат вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда. В същото време в битовете отпадъци има редица подходящи за оползотворяване материали като хартия, метали, стъкло, пластмаса, биоразградими отпадъци и други.Това налага въвеждането/оптимизирането на практиките за разделно събиране на масово разпространените отпадъци, като отпадъците от опаковки, биоразградимите отпадъци и опасните отпадъци от домакинствата.Отделянето от общия поток битови отпадъци, на опасните вещества и веществата, които могат да бъдат рециклирани и оползотворени, предотвратява замърсяването на околната среда, води до пестене на естествени суровини и в значителна степен намалява количествата на отпадъците постъпващи за обезвреждане, което от своя страна намалява разходите, които се изразходват от общината за обезвреждане на битови отпадъци.

  Таблица 4.Годишни количества битови отпадъци:


  Смесени битови отпадъци за 2011г., в тонове

  1519

  Смесени битови отпадъци за 2012г., в тонове

  810

  Смесени битови отпадъци за 2013г., в тонове

  937

  Смесени битови отпадъци за 2014г., в тонове

  900

  Смесени битови отпадъци за 2015г., в тонове

  775

  Наличната информация и тенденциите дават основание да се направят следните основни изводи относно битовите отпадъци генерирани в общинския център.  • общото количеството на образуваните битови отпадъци намалява;

  • количествата генерирани битови отпадъци на човек от населението/средно годишно/ е много ниско – 163 кг/ж/г., при средно за страната 346 кг/ж/г. и 492 кг/ж/г. средно за ЕС;

  • основен източник на битовите отпадъци са домакинствата – около 90% от битовите и приравнените на тях отпадъци;

  • над 50%- 60% от битовите отпадъци са биоразградими;

  • препоръчително е да се презентира и въведе фамилното компостиране сред част от населението или да се организира нова общинска дейност в звено”Чистота”, като мярка за намаляване количествата на зелените отпадъци в общия състав на битовите отпадъци;
    1. Количествени и времеви данни за проведените анализи.

  В периода 15.07.2014г. – 30.04.2015г. бе извършен четирисезонен морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на общината.
    1. Обобщен морфологичен състав на отпадъците на Община Тервел.

  Този показател характеризира количеството на отделните компоненти спрямо общото количество на отпадъците (хартия, хранителни отпадъци, пластмаси, текстил, стъкло, метали, опасни отпадъци и др.). Данните за морфологичния състав са необходими при избор на системи за разделно събиране на отпадъци или при оптимизация на съществуващите такива. Имат важно значение при определяне метода за предварително третиране и обезвреждане на отпадъците, включително вида и капацитета на съоръженията.


  В рамките на анализа се определиха - хранителни, хартия, картон, пластмаса, текстил, гума, кожа, градински, дървесни, стъкло, метали, инертни, опасни, други отпадъци, трудни за класифициране.
  Средните резултати за морфологичния състав по сезони са визуализирани на фиг 1.

  Фигура 1. Среден морфологичен състав на смесените битови отпадъци на община Тервел за четирите сезона
  Представените резултати дават възможност да се направят следните изводи:


  • Хранителните, пластмасовите и градинските са с най-виско процентно съдържание.

  • Делът на хранителните отпадъци е най-висок, което е типично за този вид населени места.

  • Сравнително висок е процента на отпадъците „други“–18,97%, което показва че в контейнерите за битова смет се изхвърлят доста пръст, пепел, сгур, окосени треви, които допринасят за „омърсяване и омокряне“ на пробите и довеждат до невъзможност да се идентифицира произхода на отпадъка. Най-голям процент от тази фракция „други“ се състои от пепел, пръст и сено.  Хранителниотпадъци

  На фигурата по-долу са представени резултатите за разпределение на дела на хранителните отпадъци по сезони. Най-високо съдържание на хранителни отпадъци се наблюдава през сезон зима. В останалите сезони процентното съдържание се движи в приблизително еднакви граници. Представеният в Методиката процент за този вид населено място е 23,2%,а отчетения като среден резултат за общината е 15,68 %.  Таблица 5. Сезонно разпределение на хранителните отпадъци в община Тервел

  Генератори по сезони

  Хранителни отпадъци %

  Тервел - лято

  16,58

  Тервел - есен

  12,64

  Тервел - зима

  20,06

  Тервел - пролет

  13,45

  средно за годината

  15,68


  Фигура 2. Сезонно разпределение на хранителните отпадъци в община Тервел
  Хартия

  Получените резултати не дават основание да се заключи, че генерирането на този вид отпадък има сезонна зависимост. Напротив, през есента и зимата е отчетено най-високо съдържание на хартиени отпадъци, което отдаваме на омокрянето на хартиените ( вестници, санитарна хартия, офисна хартия, брошури – т.н) отпадъци от снега и дъждовете. Този факт увеличава теглото на хартията и изкривява резултата.  1   2   3   4   5

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Програма за управление на отпадъците на община тервел 2016 2020г. 2016 г