• Фигура 3. Сезонно разпределение на дела на хартиените отпадъци по сезони
 • Таблица 7. Сезонно разпределение на дела на картонените отпадъци по сезони
 • Таблица 8. Сезонно разпределение на дела на градинските отпадъци по сезони
 • Фигура 5. Сезонно разпределение на дела на градинските отпадъци по сезони
 • Талица 9. Сезонно разпределение на дела на пластмасовите отпадъци по сезони
 • Фигура 6. Сезонно разпределение на дела на пластмасовите отпадъци по сезони
 • Таблица 10. Сезонно разпределение на дела на стъклените отпадъци по сезони
 • Фигура 7. Сезонно разпределение на дела на стъклените отпадъци по сезони
 • Таблица 11. Сезонно разпределение на дела на металните отпадъци по сезони
 • Фигура 8. Сезонно разпределение на дела на металните отпадъци по сезони
 • Таблица 12. Сезонно разпределение на дела на инертните отпадъци по сезони
 • Фигура 9. Сезонно разпределение на дела на инертните отпадъци по сезони
 • Таблица 13. Обемно тегло на смесените битови отпадъци на община Тервелпо сезони
 • Фигура 10. Обемно тегло на смесените битови отпадъци на община Тервелпо сезони
 • Таблица 14. Среден фракционен състав на смесените битови отпадъци на община Тервел
 • Фигура 11. Среден фракционен състав на смесените битови отпадъци на община Тервел
 • Таблица 15. Цели на регион Добрич за рециклиране на строителни отпадъци
 • Таблица 16. Характристики на системата за сметосъбиране
 • Фигура 12. Двуконтейнерен модел за разделно събиране на отпадъците от опаковки
 • Таблица 17. Данни за извозените количества, депонираното количество и отпадъците за рециклиране за 2014г.
 • Таблица 19. Приходи, разходи, размер на ТБО
 • Таблица 20. Демографска прогноза до 2020г.
 • Таблица 21. Количества разделно събрани отпадъци от системи за разделно събиране (полезна фракция), тона
 • Таблица 22. Разделно събрани зелени и биоотпадъци за компостиране и анаеробно разграждане (тона)
 • Таблица 23. Смесени битови отпадъци, предназначени за третиране в МБТ (механично биологично третиране) инсталации (тона)
 • Таблица 24. SWOT-анализ (анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите)
 • Таблица 25. Оперативни цели и подпрограми • страница4/5
  Дата28.08.2018
  Размер2.32 Mb.
  ТипПрограма

  Програма за управление на отпадъците на община тервел 2016 2020г. 2016 г


  1   2   3   4   5

  Таблица 6. Сезонно разпределение на дела на хартиените отпадъци по сезони

  Генератори по сезони

  Отпадъци от хартия %

  Тервел - лято

  4,70

  Тервел - есен

  6,20

  Тервел - зима

  8,59

  Тервел - пролет

  5,68

  Средно за годината

  6,29

  Фигура 3. Сезонно разпределение на дела на хартиените отпадъци по сезони  Таблица 7. Сезонно разпределение на дела на картонените отпадъци по сезони

  Генератори по сезони

  Отпадъци от картон %

  Тервел - лято

  4,44

  Тервел - есен

  6,86

  Тервел - зима

  11,06

  Тервел - пролет

  15,04

  Средно за годината

  9,35

  Фигура.4 Сезонно разпределение на дела на картонените отпадъци по сезони  Получените резултати дават основание да се заключи, че в генерирането на отпадъците от картонени опаковки има сезонна зависимост – най-висок е процента на картонените отпадъци през пролетта, когато потреблението е голямо. Представеният в Методиката процент за този вид населено място е 8,5%, а отчетения като среден резултат за общината е 9,35 %.  Градинскиотпадъци

  Таблица 8. Сезонно разпределение на дела на градинските отпадъци по сезони


  Генератори по сезони

  Градински отпадъци %

  Тервел - лято

  15,38

  Тервел - есен

  13,88

  Тервел - зима

  3,79

  Тервел - пролет

  9,76

  Средно за годината

  10,71

  Фигура 5. Сезонно разпределение на дела на градинските отпадъци по сезони


  Получените резултати дават основание да се заключи, че в генерирането на този вид отпадък има сезонна зависимост и тя е през сезоните лято и есен. Процентът, който е цитиран в Методиката е 21,7%,а за община Тервел отчитаме – 10.71% за годината.


  Пластмаси

  Пластмасовите отпадъци от опаковки са ценен ресурс и неговата събираемост е от изключително значение за всеки един гражданин на общината. Получените резултати обаче дават основание да се заключи, че в генерирането на този вид отпадък има сезонна зависимост. Най-високи нива на пластмасовите отпадъци се наблюдават в сезон пролет и лятото и най- ниски през есента. Средният процент за годината - 13,97%, е по-висок от представения в Методиката – 10,1%.
  Талица 9. Сезонно разпределение на дела на пластмасовите отпадъци по сезони

  Генератори по сезони

  Отпадъци от пластмаса %

  Тервел - лято

  17,18

  Тервел - есен

  6,20

  Тервел - зима

  15,67

  Тервел - пролет

  16,84

  Средно за годината

  13,97


  Фигура 6. Сезонно разпределение на дела на пластмасовите отпадъци по сезони

  Стъкло

  На фигурата по-долу са представени резултатите за дела на стъклените отпадъци за различните сезони на изследването.  Най-висок е процента през сезон зима и пролет, когато потреблението на спиртни напитки и вино е най-голямо. Процентът цитиран в Методиката е 6,1%,а средния резултат от изследванетое 4,66%.

  Таблица 10. Сезонно разпределение на дела на стъклените отпадъци по сезони

  Генератори по сезони

  Стъклени отпадъци %

  Тервел - лято

  1,88

  Тервел - есен

  2,40

  Тервел - зима

  9,29

  Тервел - пролет

  5,08

  средно за годината

  4,66


  Фигура 7. Сезонно разпределение на дела на стъклените отпадъци по сезони
  Метали
  Най-висок е процента на металните отпадъци през сезон есен и най-нисък през пролетта. Полученият резултат за годината е по–нисък от цитирания в Методиката – 2,0 %.

  Таблица 11. Сезонно разпределение на дела на металните отпадъци по сезони


  Генератори по сезони

  Метални отпадъци %

  Тервел - лято

  1,03

  Тервел - есен

  2,56

  Тервел - зима

  2,48

  Тервел - пролет

  0,70

  Средно за годината

  1,69  Фигура 8. Сезонно разпределение на дела на металните отпадъци по сезони
  Инертниотпадъци

  Най–високо е съдържанието на инертните материали през сезон лято, което е типично за този сезон поради строително–ремонтните дейности. Процентът на инертните материали в община Тервел е доста по-нисък от предложения в Методиката - 14,8%.


  Таблица 12. Сезонно разпределение на дела на инертните отпадъци по сезони

  Генератори по сезони

  Инертни отпадъци %

  Тервел - лято

  5,13

  Тервел - есен

  3,06

  Тервел - зима

  0,95

  Тервел - пролет

  4,08

  Средно за годината

  3,30

  Фигура 9. Сезонно разпределение на дела на инертните отпадъци по сезони
    1. Обемно тегло на отпадъците в община Тервел

  Обемната маса изразява отношението на масата (теглото) на отпадъците към техния обем (kg/ m3, t/m3, kg/l). Този показател е необходим при определянето на броя на съдовете за събиране на отпадъците, броя на машините за извозването им и технологичното оразмеряване на съоръженията за обезвреждането им.


  Таблица 13. Обемно тегло на смесените битови отпадъци на община Тервелпо сезони


  Обемно тегло на смесените битови отпадъци на община Тервел по сезони

  Годишен сезон

  Средно аритметично

  Тервел - лято

  191,70

  Тервел - есен

  220,80

  Тервел - зима

  258,80

  Тервел - пролет

  213,19

  Средно за годината

  221,12  Фигура 10. Обемно тегло на смесените битови отпадъци на община Тервелпо сезони


  Най-тежък е отпадъка през зимата в община Тервел и най-лек през лятото.


  2.1.4. Фракционен състав на отпадъците в община Тервел
  С този показател се изразява процентното съдържание на масата на отделните компоненти в отпадъците по отношение на техните размери спрямо общата маса на отпадъците. Данните за фракционният състав са необходими при определяне на конструктивните параметри на някои съоръжения за третиранетона отпадъците (сита, дробилки и др.).

  Таблица 14. Среден фракционен състав на смесените битови отпадъци на община Тервел


  Среден фракционен състав на смесените битови отпадъци

  на община Тервел по сезони  Годишен сезон

  над 150 мм

  от 65 до 150 мм

  от 0 до 65 мм

  %

  %

  %

  Тервел - лято

  38,80

  30,59

  30,59

  Тервел - есен

  57,50

  33,64

  8,88

  Тервел - зима

  50,35

  38,32

  11,30

  Тервел - пролет

  47,0

  35,72

  17,30

  средно за годината

  48,41

  34,57

  17,02
  Фигура 11. Среден фракционен състав на смесените битови отпадъци на община Тервел  Фракционния анализ е важен компонент за изграждането ипотреблението на бъдещите инсталации за сортиране и показва сезонност в едрината отпадъка. Най-висок е процента на най-едрата фракция и най-нисък на най-дребната.


  ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
  Проведен бе непараметричен статистически анализ на базата данни от опробвания на различни категории битови отпадъци на община Тервел. Анализирани бяха резултатите от общо 4 опробвания, проведени през сезоните лято,есен, зима и пролет.

  В резюме са установени особености за тези дванадесет категории отпадъчни потоци, както следва:  • Хранителни отпадъци. Налице е изразена сезонна зависимост, като максимален процент такива отпадъци се генерира през сезон зима стигащ до 20,06% от пробата. Като цяло в пробите през четирите сезона се забелязва значително, доминиращо съдържание на хранителните отпадъци.

  • Отпадъци от хартия и картон. Дялът на картонените опаковки е относително равномерно разпределен между сезоните, като най-висок е през пролетта и зимата. Картонените опаковки са ценен материал за спестяване на природни ресурси. Най-висок процент на хартиени отпадъци

  (вестници, списания, брошури, санитарна хартия в т.ч и памперси) сме отчели през зимата, което обясняваме с използаването на хартиени отпадъци годни основно за компостиране и лошото и мокро време, което допринася за увеличаване теглото на този отпадък.

  • Пластмаса. Пастмасовите отпадъци от опаковки са ценен ресурс и неговата събираемост е от изключително значение за всеки един гражданин на общината. Получените резултати обаче дават основание да се заключи, че в генерирането на този вид отпадък има сезонна зависимост. Най–голямо количество подобни отпадъци са отчетени през лятото и пролетта.

  • Гума. Не е на лице силно изразена сезонна зависимост за този вид отпадъци. Присъствието на гумата като отпадък е отчетена във всяка една от пробите.

  • Кожа. В община Тервел се генерират такива отпадъци, особено през сезони зима. В останалите сезони дялът е приблизително еднакъв.

  • Текстил. В община Тервел през зимата и пролетта се изхвърлят най-много текстилни отпадъци, които трикратно надвишават прогнозирания процент в Методиката 3,7%. Средния годишен процент от изследванията е 4,99 %.

  • Градински и растителни. Налице е изразена сезонна зависимост в община Тервел. Най-висок процент от всички сезони се генерира през есента и лятото.

  • Отпадъци от дърво. Дялът на дървесните отпадъци е най-висок през есента. Минимален е процентът през сезон пролет.

  • Отпадъци от стъкло. В община Тервел се генерира средно годишно 4,41% процента стъклени отпадъци, по-нисък от прогнозите описани в Методиката – 6,1%. Налице е изразена сезонна зависимост, като най-висок е процента през сезон зимата, а минимален през сезон лятото.

  • Инертни и строителни. Има изразена сезонна зависимост в инертните и строителни отпадъци. Средният годишен процент е 3,39% .

  • Метални. За община Тервел процента на такива отпадъци е малко по–нисък от прогнозирания в Методиката. Най-висок е процента на метални отпадъци през зимата и есента.

  • Опасни. Генерираният процент опасни отпадъци нормален 0,6% и съизмерим с прогнозирания в Методикта. Не се предават батериите, опаковките от масла и антифриз, бои и лакове, а се изхвърлят в контейнерите.

  • Други отпадъци. Процентът такива отпадъци се движи в сравнително равни интервали през четирите сезона. Най-нисък е процента през зимата.

  Заб. Сравнителните данни в проценти са взети от Методиката – стр.28, Таблица за „Типични данни за морфологичния състав за определените типове герератори за периода 2012-2015 г, %“.


   1. Строителни отпадъци


  Строителни отпадъци се образуват в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения. Генерират се при извършване на строителна и ремонтна дейност от еднолични търговци и юридически лица. Делът на физическите лица, формиращи строителни отпадъци главно при ремонт на жилища е незначителен спрямо другите количества. Отчетените количества строителни отпадъци за 2011г. са 1030 тона, а за 2012г. – 540 т. Проблематика:

  • необходимост от обособяване на общински терен в площадка за събиране и временно съхранение на строителни отпадъци в близост или на претоварна станция, където физическите лица и фирмите, извършващи строително ремонтни дейности да транспортират отпадъците от този вид дейности.

  • провеждане на широка информационна кампания сред живущите относно недопустимостта на изхвърлянето на строителни отпадъци в кофите,контейнерите за битови отпадъци или цветните контейнери за разделно събиране.

  Пазарът за рециклирани строителни отпадъци в България не е достатъчно развит и използването на рециклирани строителни материали в строителството е слабо разпространено. Не се прилагат административни и икономически стимули за насърчаване на рециклирането на отпадъците от строителство и разрушаване. Това в голяма степен допринася за ниските нива на оползотворяване и рециклиране, които се наблюдават в страната. За третиране на строителните отпадъци като част от Регионалната система е предвидена инсталация за третиране - мобилна трошачка с капацитет 15 000 т./годишно или до 70т/час. Тя ще подпомогне постигането на целите на регион Добрич за рециклиране на строителни отпадъци, както следва:

  Таблица 15. Цели на регион Добрич за рециклиране на строителни отпадъци  Код на отпадъка

  2014 г.

  2015 г.

  2016 г.

  2017 г.

  2018 г.

  2019 г.

  2020 г.

  17 01 01 бетон

  85%

  85%

  85%

  85%

  85%

  85%

  85%

  17 01 02 тухли

  30%

  37%

  43%

  50%

  57%

  63%

  70%

  17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

  30%

  37%

  43%

  50%

  57%

  63%

  70%

  17 02 01 дървесен материал

  60%

  63%

  67%

  70%

  73%

  77%

  80%

  17 02 02 стъкло

  27%

  36%

  44%

  53%

  62%

  71%

  80%

  17 02 03 пластмаса

  47%

  52%

  58%

  63%

  69%

  74%

  80%

  17 04 05 желязо и стомана

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  17 04 01 мед, бронз, месинг

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  17 04 02 алуминий

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  10 04 03 олово

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  17 04 04 цинк

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  17 04 06 калай

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  17 04 11 кабели, различни от упоменатите в 17 04 10

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  90%

  17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01

  53%

  58%

  62%

  67%

  71%

  76%

  80%

  Пътен сектор [т.]

  60%

  63%

  67%

  70%

  73%

  77%

  80%

  ЖП сектор [т.]

  60%

  63%

  67%

  70%

  73%

  77%

  80%

  Община Тервел стриктно ще следи за спазване на разпоредбите на НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, след отреждането на площадка за строителни отпадъци. При започване на СМР и/или разрушаване на съществуващи сгради на територията на общината, от Възложителите ще се изисква План за управление на СО, без който няма да се издават съответните документи по реда на ЗУТ за разрешаване на строителните дейности.
   1. Опасни отпадъци


  Опасни отпадъци са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени като такива, според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. Опасни отпадъци се генерират както от производствената, така и от комунално–битовата дейност на човека. При подмяна на двигателни масла от леките автомобили, гражданите на общината ползват услугите на частни фирми извършващи авторемонтни дейности. Сравнително голям дял сред опасните отпадъци имат излезлите от употреба батерии и акумулатори, които съдържат тежки метали (олово, цинк, никел, кадмий, манган). Те са обект на Наредбата за изискванията за производство и пускане на пазара и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори. През 2013г. са подписани Договори за сътрудничество с „Трансинс батери“ ООД гр.Варна, „Трансинс авторециклиращ консорциум“ АД гр.Варна и „Трансинс технорециклираща компания“ АД гр.Варна във връзка с организирането, изграждането и прилагането на система за събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии, акумулатори, излезли от употреба гуми, електрическо и електронно оборудване и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане. На територията на общината са разпределени 50бр. контейнери за събиране на негодни за употреба батерии в административни сгради, търговски обекти, учебни заведения. Площадка за събиране на излезли от употреба гуми е обособена в звено “Чистота“, находящо се на ул.“Хан Аспарух“ №78. Събирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване се извършва кампанийно веднъж годишно.

  Понастоящем приблизително 75% до 80% от излезлите от употреба МПС по отношение на теглото, главно металните фракции – както черни, така и цветни метали, се рециклират. На територията на община Тервел фирмите, които имат лиценз за изкупуване на черни и цветни метали са:

  „Ровен груп” ЕООД, гр. София, лицензия № 577/05.04.2007г.

  „Ню Металс” ЕООД , гр. Белослав, лицензия № 838/13.06.2008г.

  „Хидропонт М” ЕООД, гр. София, лицензия № 956/15.05.2009г.

  „Вторични суровини Варна” ЕООД, с.Тополи, лицензия № 1182/ 20.02.2012г.


  Екологична заплаха за здравето на населението и компонентите на околната среда представляват излезлите от употреба пестициди и препарати за растителна защита след раздържавяването на Аграрно промишленият комплекс /АПК/ в община Тервели съхраняването им до момента в склад в с.Безмер. Община Тервел не разполага с финансов ресурс за обезпечаване обезвреждането на опасните твърди и течни препарати с изтекла годност.
  Болнични отпадъци – при оказване на медицинска помощ в здравните заведения се генерират две категории медицински отпадъци:

  неопасни болнични отпадъципо-голямата част от формираните отпадъци нямат характеристика на опасни. Такива са хартиените и пластмасови опаковки от хранителни продукти, хранителни отпадъци, ампули от лекарства, лабораторна стъклария и използвани хирургически инструменти след хирургическа дезинфекция – всички те се приравняват към битовите отпадъци и се изхвърлят в съдовете за битова смет.

  опасни болнични отпадъци – такива са отпадъците класифицирани съгласно НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра наоколната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн.ДВ, бр.66 от 8.08.2014г.,отменила Наредба №3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците(обн.ДВ, бр.44/25.05.2004). Опасните отпадъци се събират и третират съгласно Наредба №1 от 9.02.2015г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения, издадена от министерството на здравеопазването и министерството на околната среда и водите обн.ДВ., бр.13 от 17 февруари 2015г.

  Опасните отпадъци от Медицински Център-Тервел се предават за третиране и транспортиране на фирма „Ескалибур” ЕООД гр.Добрич.
   1. Производствени отпадъци


  Обхваща отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица(§1,т.32 от Допълнителните разпоредби на ЗУО,обн.ДВ,бр.53 от 13.07.2012г.).

  Производствените предприятия на територията на общината образуват предимно отпадъци с характер на битови, специфични масово разпространени и рециклируеми отпадъци. Фирмите ги водят на отчет пред РИОСВ-Варна, която провежда и контрола по изпълнението на фирмените програми за управление на отпадъците. Следва да се отбележи, че фирмите изпълняват задълженият си да предоставят необходимата информация за генерираните от тях отпадъци в РИОСВ-Варна.
   1. Утайки от ПСОВ

  ГПСОВ в Тервел не функционира от години, липсват получени по време на работните процеси утайки. След стартирането на дейността на модернизираната и разширена ГПСОВ, провеждането на необходимите лабораторни изследвания ще се вземат конкретни решения за оползотворяването им. На този етап са разглеждани възможности за включването им в получаването на компост, както и за директно наторяване на земеделски площи.
   1. Стари замърсявания с битови и други отпадъци на територията на общината извън площадките на предприятията, рискове за човешкото здраве


  Един от основните компоненти на общинската програма за управление на дейностите по отпадъците е намаляване на риска от стари замърсявания, включващи строителни, градински, селскостопански и домакински отпадъци.

  Една от причините за образуване на незаконни сметища е недостатъчният административен капацитет в общината, водещ до занижен контрол. Някои отпадъци като тези от строително-ремонтна дейност, които гражданите са задължени нормативно сами да транспортират до сметището, се изхвърлят в околоселищните райони. Множество от тези нерегламентирани сметища стават традиционни и въпреки полагащите се усилия за почистване създадените навици на част от хората се оказват непреодолими.

  Същестуващите селски сметища, съгласно законовата уредба се третират като нерегламентирани сметища. Въвеждането на сметосъбираща система за селата ще се извърши поетапно и ще доведе до ликвидирането им. Капацитетът на изградената Претоварна станция е оразмерен да поеме количествата отпадъци от цялата селищна система.  1. Съществуващи практики за третиране и транспортиране на отпадъците

  Въведената през 2015г. Регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич включва:

  А) Регионално депо за неопасни отпадъци, разположено в землището на с.Стожер:


  • клетка І на депото с площ 30 030 m2 и обем 240 000 m3;

  • клетка ІІ на депото с площ около 18 000 m2 и обем 145000 m3

  • клетка ІІІ на депото с площ около 33 000 m2 и обем 300 000 m3.

  • инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет 41 200 т/год.,

  • съоръжение за открито компостиране с капацитет до 15 000 т/год.,

  • съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет до 70 т/час, 15 000 т/год;

  • склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци.

  Б) Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Балчик, включваща:

  • инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет до 11 000т/год. и компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо на остатъчната фракция за депониране и подситова (биоразградима фракция) за компостиране с претоварващ и транспортен капацитет до 8 800 тона на месец;

  • съоръжение за открито компостиране на зелени отпадъци с капацитет до 1 647 т/год.;

  В) Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Тервел, включваща:

  • съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо с претоварващ и транспортен капацитет 400 т/месец (4 521 тона/годишно).

  Действащата общинска система за организирано сметосъбиране обхваща само град Тервел. Дейностите се осъществяват от звено „Чистота“ на общинска администрация. На 16.10.2015г. бе открита претоварна станция за битови отпадъци Тервел, а от м.ноември 2015г. за регионалното депо в с.Стожер се извозват компактирани отпадъци от общинския център.Претоварната станция е изградена върху 22дка общинска земя. Теренът отстои на 1км. от околовръстния път (участък от път Добрич-Силистра). Претоварната станция включва няколко сгради и съоръжения: гараж с работилница и автомивка на обща площ от 461 кв.м., конструкция с подход към преса за отпадъци, кантар, административна сграда с лаборатория, столова и офиси (обща площ 229 кв.м.), регистрационен пункт с автоматично отчитане на показания на кантар, трансформаторен пункт, авариен дизел-агрегат и резервоар с черпателни помпи. Оборудването включва преса с бункер за зареждане, 5 пресконтейнера всеки с обем по 20 куб.м., специализиран автомобил с мултилифт за качване и сваляне на пресконтейнери.Община Тервел предвижда да разшири дейността на претоварната станция, като кандидатства по наскоро обявена схема за изграждане на площадки за компостиране. Финансирането се осигурява от ОП "Околна среда 2014-2020". Претоварната станция разполага с резервиран за такава площадка терен. Площадката за компостиране ще допринесе за намаляване обема на зелените отпадъци в общия поток битови отпадъци и занижаване на разходите за депониране.

  Претоварна станция за битови отпадъци в гр.Тервел ще позволи услугата да обхване и останалите населени места в общината след поетапното им включване в общинската система за организирано сметосъбиране.Паралелно с това ще се търсят и решения за рекултивация на нерегламентираните сметища по селата.

  Таблица 16. Характристики на системата за сметосъбиране


  Параметри на системата

  Обем

  Брой

  Претоварна станция за отпадъци

  22 дка

  1

  СА - СКАНИЯ П280
  1

  СА - Шкода ЛИАЗ
  1

  Сметосъбиращ автомобил „Ивеко”
  1

  Сметосъбиращ автомобил „Skoda Европа”

  10 м³

  1

  Контейнеровоз ГАЗ 53А

  -

  1

  Трактор за поддръжка на сметища

  -

  3

  Ежегодно се обновяват съдовете за отпадъци:

  • 2013г. закупени 117 бр. пластмасови контейнери на обща стойност 4 777,60 лв.

  • 2014г. закупени 250 бр. пластмасови контейнери /9 999 лв./ и 17бр. контейнери - тип „Бобър” /9 975,60 лв./

  • 2015г. закупени 248 бр. пластмасови контейнери /10 118,40 лв./.


  Разделно събиране и сортиране на отпадъците:

  През 2014г. е въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в партньорство с “БУЛЕКОПАК” АД гр.София – организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки.


  Елементи на системата за разделно събиране:

  Контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки, модел„Бобър”, с обем 1100 лира – 62 (шестдесет и два) броя, в това число:
  Жълт – 31бр.

  за пластмасови, хартиени и метални опаковки

  Зелен – 31 бр.

  за стъклени опаковки

  Съдържанието на цветните контейнери се събира по график от различна по вид транспортна техника, което прави невъзможно смесването на отпадъците при транспортирането им. След пристигането им в сепариращи инсталации, допълнително се сортират, за да могат да бъдат рециклирани в съответните преработвателни предприятия.

  Работата с обществеността е приоритет за община Тервел. Успехът на разделното събиране на отпадъците зависи в най-голяма степен от участието на населението в системата. Ето защо, общинска администрация съвместно с Булекопак организира различни инициативи за популяризиране на необходимостта и ползите от разделното събиране. Използва се диференциран подход към различните възрастови групи при реализиране на информационно-образователната стратегия. Отпечатват се и се разпространяват информационни материали, организират се различни събития. Осъществяват се образователни срещи с подрастващите в учебните заведения на цялата селищна систима.

  За нуждите на общината е оптимизиран двуконтейнерен модел за разделно събиране на отпадъци от опаковки.


  Фигура 12. Двуконтейнерен модел за разделно събиране на отпадъците от опаковки


  Информация за количествените стойности на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки:  Таблица 17. Данни за извозените количества, депонираното количество и отпадъците за рециклиране за 2014г.


  Месец

  Извозено количество (тон)

  Депонирано количество (тон)

  Отпадъци за рециклиране (тон)

   

   

   

  Хартия

  Метали

  Пластмаса

  Стъкло

  Септември 2014 г.

  0,470

  0,000

  0,214

  0,003

  0,095

  0,149

  Октомври 2014 г.

  6,350

  0,000

  1,662

  0,016

  0,618

  1,514

  Ноември 2014 г.

  6,400

  0,000

  1,328

  0,010

  0,493

  1,368

  Декември 2014 г.

  5,150

  5,020

  0,819

  0,009

  0,343

  0,889

  ОБЩО:

  18,370

  5,020

  4,023

  0,038

  1,549

  3,920  Таблица 18. Данни за извозените количества, депонираното количество и отпадъците за рециклиране за 2015г.

  Месец

  Извозено количество (тон)

  Депонирано количество (тон)

  Отпадъци за рециклиране (тон)

   

   

   

  Хартия

  Метали

  Пластмаса

  Стъкло

  Януари 2015 г.

  5,300

  0,000

  0,875

  0,010

  0,323

  0,912

  Февруари 2015 г.

  5,520

  0,000

  0,645

  0,008

  0,280

  0,723

  Март 2015 г.

  4,390

  0,000

  0,330

  0,016

  0,306

  0,966

  Април 2015 г.

  4,450

  0,000

  0,334

  0,016

  0,318

  0,973

  Май 2015 г.

  4,430

  0,000

  0,326

  0,016

  0,310

  0,98

  Юни 2015 г.

  4,430

  0,000

  0,330

  0,016

  0,314

  0,972

  Юли 2015 г.

  4,380

  15,680

  0,322

  0,017

  0,305

  0,969

  Август 2015 г.

  4,380

  0,000

  0,322

  0,017

  0,305

  0,969

  Септември 2015 г.

  4,390

  0,000

  0,324

  0,016

  0,308

  0,969

  Октомври 2015 г.

  4,370

  8,940

  0,324

  0,016

  0,308

  0,962

  Ноември 2015 г.

  4,390

  0,000

  0,324

  0,018

  0,306

  0,969

  Декември 2015 г.

  4,410

  6,860

  0,322

  0,017

  0,305

  0,979

  ОБЩО:

  54,840

  31,480

  4,778

  0,183

  3,688

  11,343

  Частни изкупвателни пунктове също развиват дейности по събиране на хартиени отпадъци, метални отпадъци от опаковки, стъклени бутилки и опаковки от някои видове полимери (ПЕВН).  Пункт за управление на животински отпадъци
  В страната има само две изградени съоръжения в общините Тервел и Стралджа, които предлагат възможност за устройване на съобразен с евродирективите подход към животинските отпадъци.

  Пунктът за управление на животински отпадъци бе изграден през 2015г. и е разположен в бизнес-зоната на гр.Тервел. Включва сграда с вертикална планировка, пет паркоместа и автомивка, обзавеждане и оборудване, транспортни средства. Локална пречиствателна станция осигурява пречистване на отпадните води от пункта преди те да се влеят в градската канализация. Застроената площ на сградата е 387 кв,м. Основна й част - 160 кв.м. се заема от три хладилни помещения - едно за шоково замразяване (-35 градуса) и две за замразяване при ниски температури (-18 градуса). Капацитетът на трите камери е 25 000кг. отпадък. Обособени са помещения за приемане на отпадъците, за измиване и дезинфекциране, за обслужващия персонал, складови помещения. Транспортните средства са представени от три оборудвани с хладилни фургони и подемни съоръжения камиони, електрокар и транспалетни колички. Камионите са с различна товароподемност. Най-малкият с 3,5 тона, среден - 6,5 тона и най-големият - 18 тона.В помещенията на ПУЖО ще се замразяват и временно съхраняват трупове от всички видове умрели домашни животни като: едри преживни животни /ЕПЖ/ – крави, бикове, волове, юници, телета, малаци, малакини, биволи, биволски бици, и др; дребни преживни животни /ДПЖ/ - овце, овни, шилета, агнета, кози, козли, козлета и др; свине /прасенца, подрастващи прасета, свине-майки, нерези/; коне, кобили, кончета, магарета, магарици и др; зайци; домашни птици като: пиленца, пилета, бройлери, кокошки, петли, патици, гъски, пуйки и пр., щрауси и други екзотични животински видове отглеждани у нас. При получени сигнали ще се прибират и прегазени животни на пътната мрежа.

  Предстоят да се извършат необходимите действия, за да се устрои работата на новия пункт в съответствие с ангажиментите на местната власт и съобразно закона за ветеринарномедицинската дейност, подзаконовите нормативни актове. При работа на пълен капацитет, съоръжението ще се обслужва от осем души.
  За намаляване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда е необходимо да се предприемат следните мерки:


  • Осъществяване на рационална регионална политика в областта на управлението на отпадъците, според приоритетите на НПУО;

  • Рекултивация на общинското депо за ТБО;

  • Транспортиране на генерираните ТБО на територията на общината изключително на регионално депо;

  • Недопускане създаването на нерегламентирани замърсявания;

  • Изработване на ефективна схема за организирано обслужване на гр.Тервел и селата – транспортни маршрути, часови графици, разходи, такси, начин на финансиране;

  • Въвеждане на зеленото компостиране като основен фактор за намаляване делът на депонираните отпадъци;

  • Структуриране на адекватен административен персонал по управление на отпадъците, чийто отговорности, включват спазване, контролиране хигиенните норми от страна на гражданите и фирмите на територията на общината.
  1. Източници за финансиране на дейностите по управление на отпадъците

  За изпълнение на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината за преходния период за използвани следните основни източници на финансиране: такса „битови отпадъци“, ОП„Околна среда 2007-2013г.”, държавен бюджет, а за програмния период 2014-2020г. могат да се използват средствата по ОП „Околна среда 2014-2020г.“, държавен бюджет, предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към МОСВ или друго външно финансиране.  Основният финансов механизъм за акумулиране на средства за финансиране на дейностите по управление на битовите отпадъци, следващ принципа „замърсителя плаща” е регламентиран със Закона за местните данъци и такси (обн.ДВ,бр.117 от 10.12.1997г.), глава трета “Местни такси”, раздел I “Такса за битови отпадъци”.

  Съгласно закона, “такса битови отпадъци” се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения за битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

  Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. Таксата се заплаща по ред, определен от общинския съвет.

  Таблица 19. Приходи, разходи, размер на ТБО

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  Планирани приходи

  385 651

  468 360

  463 218

  410 599

  410 599

  Реализирани приходи

  375 429

  451 758

  410 418

  411085

  425 075

  Реализирани разходи

  333 613

  388 038

  358 855

  386 225

  410 946

  План разходи

  335 024

  403 882

  399 021

  388 811

  410 946

  - от тях инвестиции

  50 627

  38 360

  22 377

  -

  -

  отчисления, лихви и други

  -

  40 987

  29 949

  19 864

  11 546  Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. Таксата се заплаща по ред, определен от общинския съвет

  За да се постигнат изискванията на законосъобразното третиране и обезвреждане, приходите от ТБО е необходимо да нарастват, за да покриват оперативните и инвестиционните разходи.  1. Администриране на дейностите по управление на отпадъците
   1. Организационно устройство

  Администрирането и управлението на отпадъците в общинска администрация се осъществява от дирекция„Човешки ресурси, социални услуги и екология“. Дирекцията е ангажирана с подготовката на програми, наредби, планиране на нови и разширяване обхвата на съществуващи дейности, организация, координация и вътрешен контрол.Служителите и реализират всички проекти и програми, чрез които се наемат безработни лица за изпълнение на разнородни общински дейности, включително такива свързани с поддържането на чистотата, зелените площи, управлението на отпадъците, озеленяването на обществени терени. Въпреки, че труда на лицата е неквалифициран и има временен характер, това значително подпомага постигането на заложените цели по управлението на отпадъците. Дирекцията е подчинена на ресорен заместник кмет “Регионално развитие и хуманитарни дейности“.

  Структурирано е и звено„Чистота” с 35 щатни служители и работници. Те са пряко отговорни за изпълнението на оперативните задачи по сметосъбиране и сметоизвозване. Отговорникът на звеното изготвя ежеседмични графици за почистване и контролира спазването им. Част от длъжностните лица съвместяват и други дейности, включително почистване, поддръжка на градски парк и обществени територии в град Тервел.


   1. Проучване, прогнозиране и планиране

  Планирането, регулирането и налагането на законодателството по управление на отпадъците зависи от наличните човешки ресурси в общината. За да се подпомогне изпълнението на законодателството, компетентните органи на национално, регионално и общинско ниво се нуждаят от достатъчен и добре обучен персонал, ангажиран със:  • Разработване и прилагане на законодателството, технически стандарти и ръководства за дейностите по управление на отпадъците;

  • Разработване на политиката за управление на отпадъците, планиране и прилагането на местно ниво;

  • Съгласуване на разрешения за дейности с отпадъци и за изграждане и експлоатация на инсталации за оползотворяване и обезвреждане;

  • Упражняване на контрол, извършване на проверки и мониторинг на дейностите и инсталациите, образуващи и/или третиращи отпадъци;

  • Иницииране и налагане на мерките по прилагане на законодателството;

  • Събиране, обработка, анализиране и докладване на данни;

  • Подготовка, разработване, оценка, прилагане и надзор на проекти за изграждане на общинската инфраструктура за обезвреждане на отпадъци.

  Изпълнението на Програмата за управление на отпадъците ще изисква подобряване на административния капацитет на местно ниво.

  Планирането и установяването на финансово обезпечени и поносими за населението системи за събиране (включително разделно) и транспортиране на отпадъците, изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации, е предизвикателство за голяма част от по-малките общини. Това налага приемането на мерки за насърчаване на кооперирането между общините, с цел изпълнение на техните отговорности и ще подпомогне усъвършенстването на системите за управление на отпадъците в общините и чрез регионалните инициативи ще бъде осигурен достъп до техническа инфраструктура за обезвреждане на приемлива за населението цена.

  Общинските специалисти по околна среда ще участват в програми за обучение, организирани от регионални, национални институции и НПО. Ще се обърне специално внимание на възможностите и добрите практики за въвеждане на разделно събиране на отпадъците; третиране и обезвреждане на битови отпадъци, управление на строителни отпадъци и на масово разпространени отпадъци от опаковки и опасни отпадъци (отработени масла, излезли от употреба автомобили, негодни за употреба батерии и акумулатори, луминисцентни лампи и др.).


  През последните години в общината са разработени:

  Наредба за управление на дейностите по третиране на твърди битови отпадъци и поддържане на чистотата на територията на общината

  Първата ОПУО за периода 2001-2005г. е приета с решение 3-37/10.05.2001г. на Общински съвет. Актуализация е направена през 2004г., като ПУО става част от ОПООС на община Тервел. Плана за действие е до края на 2009г., а ОПООС е приета от Общинския съвет с решение 8-102/30.07.2004 г. Втората ОПУО е за периода 2009 – 2013г., приета от Общинския съвет с решение 7-77/28.09.2009г.

  План за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на съществуващото депо за ТБО – 2005г.,както и ежегодни отчети и планиране на конкретните задачи за следващите години.

  С решение на Общинския съвет 9-131/27.12.2013г. са приети Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобнявеми източници и биогорива в Община Тервел 2013-2023г., както и краткосрочна такава за периода 2013-2016 г.

  Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите в Община Тервел 2011-2015г., приета от Общинския съвет с решение 2-15/10.02.2012г.  Общинска програма за опазване на околната среда 2011-2020г., приета от Общинския съвет с решение 2-13/10.02.2012г.
  Прогноза: Прогнозата за количествата отпадъци от община Тервел се базира на информацията предоставена от „Булекопак“ АД за събраните количества през 2015г. до м.юни 2016г., и данните за морфологията на отпадъците от „АЛАРА 2000“ ООД.

  Таблица 20. Демографска прогноза до 2020г.


  Година

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  Община Тервел

  6268

  6300

  6320

  6350

  6380

  Източник: ОбА Тервел

  Таблица 21. Количества разделно събрани отпадъци от системи за разделно събиране (полезна фракция), тона


  Година Отпадъци

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  Хартия

  4,000

  4,300

  4,800

  5,200

  5,500

  Пластмаси

  3,780

  3,850

  3,970

  4,200

  4,500

  Стъкло

  12,200

  12,500

  13,000

  13,500

  14,000

  Метали

  0,220

  0,250

  0,270

  0,300

  0,400

  Общо

  20,200

  20,900

  22,040

  23,200

  24,400

  Разделно събирани зелени и биоотпадъци за компостиране и анаеробно разграждане се предвижда от 2018г.


  Таблица 22. Разделно събрани зелени и биоотпадъци за компостиране и анаеробно разграждане (тона)


  Година

  Отпадъци

  2018

  2019

  2020

  градински

  110,31

  110,85

  111,38

  В резултат

  компост

  55,16

  55,42

  55,69

  Таблица 23. Смесени битови отпадъци, предназначени за третиране в МБТ (механично биологично третиране) инсталации (тона)


  Година
  Отпадъци


  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  Хранителни отпадъци

  160,09

  161,03

  161,50

  162,29

  163,07

  Хартия

  64,22

  64,60

  64,79

  65,10

  65,42

  Картон

  95,46

  96,02

  96,30

  96,77

  97,24

  Пластмаси

  142,63

  143,47

  143,89

  144,59

  145,29

  Текстил

  50,95

  51,25

  51,40

  51,65

  51,90

  Гума

  14,80

  14,89

  14,93

  15,01

  15,08

  Кожа

  21,24

  21,36

  21,42

  21,53

  21,63

  Зелени отпадъци

  109,35

  109,99

  110,31

  110,85

  111,38

  Дървесни отпадъци

  59,52

  59,87

  60,05

  60,34

  60,63

  Стъкло

  47,58

  47,86

  48,00

  48,23

  48,46

  Метали

  17,25

  17,36

  17,41

  17,49

  17,58

  Инертни

  33,69

  33,89

  33,99

  34,15

  34,32

  Електронно оборудване

  9,09

  9,14

  9,17

  9,21

  9,26

  Опасни отпадъци

  6,13

  6,16

  6,18

  6,21

  6,24

  Други

  188,99

  190,10

  190,65

  191,58

  192,50

  Общо

  1020,99

  1026,99

  1029,99

  1035,00

  1040,00  III. SWOT-АНАЛИЗ/АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ/
  Mетодологията на този анализ, включва взаимообвързана оценка на вътрешните за дадена организация или община силни (Strengths) и слаби (Weaknesses) страни, както и на външните за организацията или общината възможности (Opportunities) и заплахи (Threats). Въпреки, че този подход първоначално се е използвал за анализ на бизнес организации, неговите основни елементи се оказват много удобни и приложими при формиране на бъдещата политика на една община, по отношение опазването на околна среда и в частност управлението на отпадъците.

  Резултатите от SWOT-анализа позволяват по-точно формулиране на приоритетите и целите за управлението на отпадъците в регион Добрич, както и направата на периодична оценка на позицията на Регионалното сдружение и предприемането на мерки (дейности) за коригиране на нейното състояние. Между елементите на този анализ има отделни взаимовръзки, които разкриват потенциала или проблемите, които стоят на преден план за разрешаване.


  Таблица 24. SWOT-анализ (анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите)


  Силни страни

  Възможности

  • Налична нормативна уредба за управление на местно ниво;

  • Участие в регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич;

  • Функционираща Претоварна станция за отпадъци;

  • Структурирано звено „Чистота”, пряко изпълняващо дейностите по УО; (не се използват услуги на концесионери)

  • Наличие на свободни общински терени за изграждане на инфраструктура за третиране на различни отпадъци; (площадка за компостиране на биоразградими зелени отпадъци и други)

  • Приемлива такса за битови отпадъци;

  • Много добра събираемост на приходите от такса битови отпадъци;

  • Администриране на такса битови отпадъци от отдел „Местни данъци и такси” на общинска администрация;

  • Въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване в общинския център;

  • Изграден пункт за животински отпадъци; (предстои въвеждане в експлоатация)

  • Сключени договори с лицензирани фирми за разделно събиране на отпадъци от опаковки; негодни за употреба батерии и акумулатори; излезли от употреба гуми, електрическо и електронно оборудване; опасни болнични отпадъци;

  • Достатъчен човешки ресурс за изпълнение на дейностите по УО;

  • Използване на финансовите инструменти на европейския съюз;

  • Промяна на обществените нагласи в полза на ефективното управление на отпадъците;

  • Привличане на инвеститори, които да изградят и експлоатират инфраструктури за третиране на отпадъци;

  • Превръщане на общината в стратегическо място за третиране на отпадъците в областта;

  • Изграждане на площадка за компостиране на биоразградими зелени отпадъци;

  • Повишаване квалификацията и компетентността на длъжностните лица;

  • Популяризиране ползите от разделното събиране на отпадъци за човешкото здраве и опазване компонентите на околната средасред възрастното население и подрастващите с цел – подобряване на екологичното възпитание и култура;

  • Оценка на ефективността на разходните центрове и необходимостта от актуализация при определяне на „такса за битови отпадъци”;

  • Провеждане на различни кампании, свързани с местни, национални и световни инициативи.
  Слаби страни

  Заплахи

  • Наличие на нерегламентирани сметища във всички села на община Тервел;

  • Ниска социална поносимост към увеличаване на таксите, което ограничава осигуряването на собствен финансов ресурс за инвестиции в сектора; (ниска платежоспособност)

  • Липса на въведено сметосъбиране и сметоизвозване в населените места, извън общинския център;

  • Липса на частни инвестиции;

  • Занижен контрол върху граждани и фирми относно спазването на местните регламенти за дейностите с отпадъци;

  • Трудност на нискодоходните групи да отделят допълнителни средства за услуги и дейности, свързани с управлението на отпадъците;

  • Увеличаване на разхода за управление на отпадъците и необходимостта от повишаване на такса смет;

  • Необходимост от допълнителни инвестиции;

  • Налагане на санкции при неспазване на изискванията на националното и местно законодателство;

  • Липса на интерес от частни инвеститори за развитие на дейностите по третиране на отпадъците на територията на общината;

  • Наличие на централизирана система за финансиране и правила за изготвяне на общинския бюджет;  IV. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
  В българското законодателство (чл. 31-34 ЗУО) са определени конкретни цели при управлението на някои видове отпадъци, респективно за тяхното намаляване. Съгласно тези цели до 2020г. количеството на депонираните биоразградими отпадъци трябва да намалее с не по-малко от 35%; на повторно употребените, рециклираните и на оползотворените по друг начин строителни отпадъци трябва да достигне 70% от общото им тегло, а при отпадъчните материали от хартия, картон,метал,пластмаса,стъкло и други подобни отпадъци 50%. Системите за разделно събиране на опаковки трябва да обхващат не по-малко от 6 милиона жители, като задължително включват всички населени места с над 5 000 жители.

  Въз основа на анализа на съществуващите практиктики по управление на отпадъците, идентифицираните проблеми и несъответствия, отчитайки изискванията на националното законодателството, конкретните условия и нужди на района, са изведени основните цели на програмата:


  СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:Предоставяне на икономически достъпни,законосъобразни услуги по управление на отпадъците на територията на общината в съответствие с екологичното законодателство, националната политика по управление на отпадъците и общинския план за развитие 2014-2020г.

  Оперативна цел 1: Нарастване на събраните и предадени за рециклиране или повторна употреба отпадъци, водещи до намаляване количествата на депонирани отпадъци в община Тервел.

  Оперативна цел 2: Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци.

  Оперативна цел 3: Управление на отпадъците, осигуряващо по-чиста и безопасна околна среда.

  Оперативна цел 4: Повишаване нивото на информираност нанаселението.

  За да се изпълнят оперативните цели и постигне стратегическата цел на програмата е необходимо да се планират и осъществят определен набор от дейности, включени в подпрограми.


  V. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
  Планът за действие обхваща краткосрочни и дългосрочни мерки и инвестиции, които общинска администрация следва да предприеме и реализира при провеждането на законосъобразна и устойчива политика в сферата на отпадъците. Подпрограмите са съобразени с оперативните цели, които от своя страна пряко кореспондират със стратегическата цел и включват прогнозни разходи, мероприятия и дейности, отговорни длъжностни лица, звена, дирекции в община Тервел, организации и институции, ангажирани с провеждането на националната политика по управление на отпадъците.

  Таблица 25. Оперативни цели и подпрограми


  Оперативни цели

  Подпрограми

  1. Нарастване на събраните и предадени за рециклиране или повторна употреба отпадъци, водещи до намаляване количествата на депонираните отпадъци в община Тервел

  • Разделно събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло

  • Разделно събиране на биоразградими битови отпадъци в т.ч. биоотпадъци

  • Рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци

  • Рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци

  1. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци

  • Намаляване вредното въздействие на старите замърсявания с отпадъци

  1. Управление на отпадъците, осигуряващо по-чиста и безопасна околна среда

  • Оптимизирано управление на отпадъците

  1. Повишаване нивото на информираност на населението

  • Прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците
  1   2   3   4   5

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Програма за управление на отпадъците на община тервел 2016 2020г. 2016 г