страница5/5
Дата28.08.2018
Размер2.32 Mb.
ТипПрограма

Програма за управление на отпадъците на община тервел 2016 2020г. 2016 г


1   2   3   4   5

Оперативна цел 1:Нарастване на събраните и предадени за рециклиране или повторна употреба отпадъци, водещи до намаляване количествата на депонираните отпадъци в община Тервел
Подпрограма 1: Разделно събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло

 1. Въведение, основни положения, цел.

Съгласно Закона за управление на отпадъците са поставени национални цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци както следва : • до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло;

 • до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло;

Изпълнението им е възложено на общините, включени в регионалните системи за управление на отпадъците. Стремежът е да се увеличат количествата на рециклирани и оползотворени отпадъци и да се намали тяхното депониране на регионалните депа.

Отпадъците от хартия, картон, пластмаса и стъкла следва да се разглеждат като ресурс, от който могат да се извлекат както екологични, така и финансови ползи. Именно поради това е много важно всяка община да формулира и предприеме мерки за непопадането на тези видове отпадъци на регионалните депа.

В йерархията при управлението на отпадъците подготовката за повторна употреба се нарежда на второ място след предотвратяване образуването на отпадъците. Смисълът на тази подредба е именно максималното използване на отпадъците колкото е възможно в повече направления. Следва рециклирането, което цели превръщането на отпадъците в други суровини и материали, но разликата с подготовката за повторна употреба е, че тук за извършването на дейността е необходимо използване на много повече суровини. На предпоследно място се нарежда оползотворяването, основаващо се на използването на отпадъците за превръщане в енергия, биогорива и др.


Цел на подпрограмата - Достигане до 2020г. най-малко 50 на сто от общото тегло на разделно събираните, подготвените за повторна употреба и рециклираните битови отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло.


 1. Анализ и описание на съществуващото състояние, насоки за бъдещи мерки

Настоящата нормативна уредба определя отделянето на рециклируеми и оползотворими отпадъци от общия поток битови отпадъци да се осъществява посредством сътрудничество с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки и дейности по предварително третиране на отпадъците преди тяхното депониране. Общинска администрация изпълнява задълженията си чрез действащ до 2018г. договор за сътрудничество с БУЛЕКОПАК” АД гр.София /организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки/ и въведената двуконтейнерна цветна система за разделно събиране. Участието на община Тервел в регионалната системаза управление на отпадъците област Добрич гарантира и изпълнението на дейностите по предварително третиране на отпадъците преди депонирането им.

Работещите на територията на общината частни изкупвателни пунктове, развиващи дейности по събиране на хартиени отпадъци, метални отпадъци от опаковки, стъклени бутилки и опаковки от някои видове полимери (ПЕВН) допринасят съществено за намаляване количествата на изброените отпадъци от общия битов поток.

Насоките за бъдещите мерки се фокусират главно към:  • информиране и насърчаване жителите на общината да събират разделно. Именно населението е основния генератор на тези видове отпадъци.

  • оптимизиране на цветната система за разделно събиране на отпадъци

  • поощряване развитието на частния бизнес в сектора 1. План за действие на подпрограмата е представен в Приложение 1 на ОПУО 2016-2020г.

Подпрограма 2: Разделно събиране на биоразградими битови отпадъци, в т.ч. биоотпадъци


 1. Въведение, основни положения, цел.

"Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от паркове и градини, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.

"Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.

Закона за управление на отпадъците и Националния стратегически план за поетапно намаляване на количествата биоразградими отпадъци, предназначени за депониране /2010-2020/ изискват общините да постигнат най-малко следните регионални цели: • до 31 декември 2020 г. – не по-малко от 50 на сто от количествата на биоотпадъците, образувани в региона през 2014г.;

 • до 31 декември 2025г. - не по-малко от 70 на сто от количествата на биоотпадъците, образувани в региона през 2014г.

Законодателството разделя процесите, съпътстващи намаляването на депонираните биотпадъци на два етапа: разделно събиране на биоотпадъците и третирането им. Същевременно поставя конкретни изисквания относно организирането на системите за разделно събиране на биоотпадъци и начините на третирането им, разписани в:

 • Наредба за разделно събиране на биоотпадъците;

 • Наредба за третиране на биоотпадъците.


Цел на подпрограмата -Подготовка, изграждане и въвеждане на система за разделно събиране на биоотпадъци.


 1. Анализ и описание на съществуващото състояние, насоки за бъдещи мерки

Изводите от извършения четирисезонен морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на общината визират с най-високо процентно съдържание делът на хранителните и градинските отпадъци. Данните са определящи при избора и въвеждането на системи за разделно събиране на отпадъци, при оптимизация на същесвуващите такива, при определяне метода за предварително третиране и обезвреждане на отпадъците, включително вида и капацитета на съоръженията.

В община Тервел липсва въведена система за разделно събиране на биоотпадъци, но първите много важнистъпки вече са изминати – подготвена е необходимата инфраструктура за изграждането на общинска площадка за компостиране в границите на Претоварна станция Тервел и е изготвен морфологичен анализ на битовите отпадъци през 2015г.

Насоките за бъдещите мерки включват:  • логистика при избора на организирана система за разделно събиране на биоотпадъци;

  • логистика при избора на ефективно третиране на биоотпадъци;

  • въвеждане на организирана система за разделно събиране на биоотпадъци;

  • експлоатация на съръжение за третиране на биоотпадъци;

  • провеждане на разяснителна кампания сред ползвателите на системата.
 1. План за действие на подпрограмата е представен в Приложение 2 на ОПУО 2016-2020г.

Подпрограма 3: Рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци


 1. Въведение, основни положения, цел.

"Строителни отпадъци" са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците


Предначертаните национални цели относно третирането и оползотворяването на строителни отпадъци в Закона за управление на отпадъците определят:

- най-късно до 01 януари 2020г. повторната употреба, рециклирането или друго оползотворяване на материали от неопасни строителни отпадъци, включително при насипни дейности чрез заместване на други материали с отпадъци да достигне до 70 на сто от общото им тегло/от което се изключват незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние/.

Целите се постигат поетапно, като в подзаконовата нормативна уредба са указани сроковете, конкретните изисквания и проценти за всеки материал. Възложителите на строително-монтажни работи се задължават да изготвят и представят за одобрение в общинските администрации планове за управление на строителните отпадъци по време на строителните дейности и след приключването им.

Едновременно с това общините, като институции работещи с публични средства по различни оперативни програми са натоварени при рехабилитацията на сгради или изграждането на нови строителни обекти да спазват изискванията за влагане на рециклирани строителни материали, както следва:Таблица 26. Изисквания за влагане на рециклирани строителни материали към общинитепри рехабилитация на сгради или изграждане на нови строителни обекти,финансирани с публични средства по различни оперативни програми


Вид строителна дейност

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.


Строителствонасгради, финансирани с публичнисредства

1%

1,5%

1,5%

1,5%

2%

Строителство на пътища с публични средства

8,0%

8,0%

8,0%

10,0%

10,0%

Рехабилитация, основен ремонт и реконструкция на пътища, финансирани с публични средства

2,0%

2,0%

3,0%

3,0%

3,0%

Строителство, реконструкция и основен ремонт на други строежи от техническата инфраструктура, финансирани с публични средства

5,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

Оползотворяване на СО в обратни насипи

10,0%

11,0%

11,0%

11,0%

12%

На този етап това е трудно постижимо поради факта, че в България все още липсват фирми и/или предприятия, преработващи и предлагащи рециклирани строителни продукти.


Цел на подпрограмата - Постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци чрез активното участие на община Тервел в РСУО – Добрич.


 1. Анализ и описание на съществуващото състояние, насоки за бъдещи мерки

Средно годишното количество на инертните материали от общия битов поток на отпадъците, изведено от морфологичния анализ е 3,30%, значително по-нисък от представените в Методиката – 14,8%. Логично летния сезон се характеризира с генерирането на най-висок процент строителни отпадъци - 5,13. Предхождащата практика за третиране на строителните отпадъци се свеждаше до депонирането им на общинското сметище за твърди битови отпадъци.

Законодателството не задължава общините на сто процента да изграждат сроителни площадки за събиране и временно съхранение на строителни отпадъци. Допуска се да ползват съществуващи такива на частни физически или юридически лица при договорирани условия между страните.Като член на РСУО–Добрич община Тервел ще ползва изградената вече инфраструктура – съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет до 70 т/час.
Краткосрочните бъдещи мерки, които общинска администрация е необходимо да предприеме се изразяват в:


  • логистика при определянето на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци;

  • въвеждане в експлоатация на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци;

  • провеждане на разяснителна кампания сред обществеността;

  • транспортиране на събраните строителните отпадъци до регионалното депо в с.Стожер;

  • завеждане на отчетна документация и създаване на база данни за строителните отпадъци, образувани на територията на община Тервел.
 1. План за действие на подпрограмата е представен в Приложение 3 на ОПУО 2016-2020г.

Подпрограма 4: Рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци


 1. Въведение, основни положения, цел.

Управлението на специфичните потоци масово разпространени отпадъци е също ангажимент на местните администрации. Поставените цели в българското законодателство по отношение на масово разпространените отпадъци основно са насочени към организациите, притежаващи разрешителни за този вид дейности, като всяка една от тях ги изпълнява самостоятелно.Това не би могло да се осъществи без партньорството на местната власт, която съвместно с организации и/или фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи организира разделното събиране на масово разпространените отпадъци от домакинствата. Подзаконовата нормативна уредба е разписана за всеки конкретен вид поотделно, като регламентира условията и изискванията за осъществяването на дейностите по управлението им: • Наредба за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;

 • Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори;

 • Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;

 • Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми /ИУГ/;

 • Наредба за изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства;


Цел на подпрограмата –Нарастване на разделно събраните количества масово разпространени отпадъци.


 1. Анализ и описание на съществуващото състояние, насоки за бъдещи мерки

Анализа и описанието на разнородните потоци масово разпространени отпадъци са изложени на страница 20 от настоящата програма.

Насоките за бъдещите мерки обхващат:


  • подобряване на партньорските практики с Трансинс рециклираща компания Варна във връзка с организирането, изграждането и прилагането на системи за събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии, акумулатори, излезли от употреба гуми, електрическо и електронно оборудване и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане;

  • проследяване, актуализиране на информацията и данните за събираните отработени масла в частните автосервизни фирми;

  • провеждане на разяснителни и информационни кампании сред ползвателите на системите;
 1. План за действие на подпрограмата е представен в Приложение 4 на ОПУО 2016-2020г.


Оперативна цел 2:Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания
Подпрограма 5: Намаляване вредното въздействие на старите замърсявания с отпадъци


 1. Въведение, основни положения, цел.

След преустановяване дейността на общинското депо за неопасни отпадъци, находящо се в местността"Саямаше", имот N 000042 от плана за земеразделяне на землището на гр.Тервел е нужно да се положат следексплоатационни грижи, разписани в

 • Наредба №8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци/ДВ бр.83-2004г./;

 • Нредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумостния пласт /ДВ бр.30-2002г./.

Закриването и рекултивацията на нарушени терени включително депа, обхваща комплекс от инженерни, мелиоративни, селскостопански, горскостопански и други дейности, чието изпълнение води до възстановяването им и подобряване на ландшафта.

Друг дългогодишен екологичен проблем в община Тервел са излезлите от употреба пестициди и препарати за растителна защита след раздържавяването на Аграрно промишленият комплекс /АПК/ през 90-те години на миналия век.


Цел на подпрограмата -Саниране, рекултивация на общинското депо за неопасни битови отпадъци гр.Тервел и екологосъобразно обезвреждане на пестициди и препарати за растителна защита с изтекла годност.


 1. Анализ и описание на съществуващото състояние, насоки за бъдещи мерки

Общата площ на депото е 72,3 дка, а фактически заетата – 33,4дка. Рекултивация до момента не е извършвана. Депонирани са предимно битови и по-малка част строителни отпадъци над 32 години. Концентрацията на смесени битови отпадъци е съсредоточена основно в източната и югоизточната част на депото. Съдържанието на вредни вещества се очаква да бъде по-голямо в тези зони, които се определят и като основните потенциални източници на въздействие. За да се направи оптимален избор в екологичен и икономически аспект на база доказан риск наложително е предварително да се извърши проучване за саниране.

Инвентаризираните 7 250кг. негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита се съхраняват в закрит и контролиран склад в с.Безмер.Община Тервел не разполага с финансов ресурс за обезпечаване обезвреждането на опасните твърди и течни препарати с изтекла годност, но е подготвила необходимата документация и е включена в проект“Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита“. Проекта се реализира по българо-швейцарска програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз. През 2016г. ще стартира преопаковането и изземването на инвентаризираните количества препарати, след което ще бъдат транспортирани в Швейцария за екологообразното им обезвреждане.

Предстоящите мерки, които общинска администрация е необходимо да предприеме се заключават в: • изготвяне на план за рекултивация на общинското депо;

 • подготовка на проектно предложение за осигуряване на финансови средства за осъществяване на рехабилитационните дейности и кандидатсване пред ПУДООС;

 • рекултивация на общинското депо и последващ мониторинг;

 • екологосъобразно обезвреждане на 7250кг. негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита;
 1. План за действие на подпрограмата е представен в Приложение 5 на ОПУО 2016-2020г.


Оперативна цел 3:Управление на отпадъците, осигуряващопо-чиста и безопасна околна среда

Подпрограма 6: Оптимизирано управление на отпадъците


 1. Въведение, основни положения, цел.

Информационното осигурявяне на дейностите по управлението на отпадъците е от изключително значение при осъществяване процесите на техния контрол. Наличието на достатъчно и надежни данни за различните видове потоци отпадъци, образуваните месечни и годишни количества дават възможност да се предприемат навременни действия и актуализации за оптимизиране на отделните системи /особено, когато част от тези потоци се управляват от други лица/.

Обобщението и анализирането на информацията за генерираните отпадъци на територията на общината влияе върху годишното изчисляване на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, както и за намаляване на депонираните количества. Едновременно с информационното

осигуряване е важно общинската администрация да разполага с квалифицирани кадри, които да събират,обработват текущи данни, изготвят отчети,справки включително до външни институции; изчисляват степента на постигане на годишните цели; актуализират общинските наредби, програми; следят и осъществяват работните процеси на съоръжения и машини; грижат се за организацията и безопасността на персонала по време на работа; подготвят и реализират предложения и идеи за подобряване работата на въведените системи и т.н.

През последните години във връзка с привеждане на българското екологично законодателство в съответствие с европейските директиви текат интензивни промени и много често местната власт се натоварва с отговорности и проблематика, които са трудно изпълними и разрешими дори за централната власт /най-често поради липсваща структура, създадена материална база и последващи производства/. Всичко това затруднява, забавя или поставя непреодолими пречки при изпълнението на вменените ангажименти.
Цел на подпрограмата - Информационно осигуряване и подобряване на административния капацитет на общината по управление на отпадъците


 1. Анализ и описание на съществуващото състояние, насоки за бъдещи мерки

В точка 3.1. е разгледано административното устройство на община Тервел отговорно за управлението на отпадъците.Констатиран е недостиг на длъжностни лица,изпълняващи контролни функции върху граждани и фирми относно спазването и прилагането на общинската нормативна уредба.

Бъдещите мерки са насочени към:


 • повишаване компетентността на длъжностните лица чрез участия в обучения, семинари, информационни дни, асамблеи, включване в екологични мрежи и други;

 • ефективно прилагане на общинската нормативна уредба и завишаване контролните функции на общинските служители върху фирми, организации и граждани;

 • въвеждане на иновативни подходи и добри практики при управлението на различните видове потоци отпадъци.
 1. План за действие на подпрограмата е представен в Приложение 6 на ОПУО 2016-2020г.


Оперативна цел 4: Повишаване нивото на информираност на населението

Подпрограма 7: Прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците


 1. Въведение, основни положения, цел.


Активното участие на обществеността е най-важният фактор, определящ крайните резултати и ефективността на работещите системи по събиране, временно съхранение и третиране на отпадъци.

Всички цели, набелязани мерки и дейности в настоящата програма и разработените подпрограми към нея биха останали неизпълними без съдействието и включването на гражданите, фирмите, организациите, образователните и всички останали институции. Поради това е необходимо да се изгради и поддържа ползотворна политика за работа с обществеността.

Взаимният обмен на информация между всички страни ще подобри организацията на оперативните процеси при управлението на отпадъците; ще допринесе за повишаване на годишните количества разделносъбрани отпадъци; ще намали разходите за отчисления; ще подпомогне постигането на заложените цели и нормативни изисквания; ще осигури по-чиста околна среда за населението на община Тервел.
Цел на подпрограмата – Подобряване информираността и участието на населението, бизнеса, организациите и институциите в управлението на дейностите с отпадъци.


 1. Анализ и описание на съществуващото състояние, насоки за бъдещи мерки

Посредством общинския вестник”Тервел”/разпространяван безплатно/, електронната страница на община Тервел, информационните табла в сградите на общинска администрация и кметствата по населени места, осъществяваните телефонни и лични контакти с длъжностни лица от дирекция

”Човешки ресурси,социални услуги и екология” най-често се провежда информационното осведомяване на обществеността. Немаловажни за привличане на общественото внимание към дейностите по управление на отпадъците са широките заключителни конференции при финализирането на изпълняваните екологични проекти по оперативна програма „Околна среда”, както и официалните откривания на нововъведените системи за събиране и третиране на отпадъци.

Националната кампания ”Да изчистим България за един ден” се превърна в традиционна за жителите на тервелска община. Показател за това е ежегодно нарастващия брой участници в общинския център и селата Нова Камена, Зърнево, Каблешково, Кладенци, Безмер,Мали извор, Жегларци, Божан, Орляк, Коларци, Кочмар, Ангеларий, Балик.

Във връзка с чествания на световни екологични празници и популяризиране на системите за разделно събиране и третиране на отпадъците в детските градини, училищата, ОДК ”Малкия принц” всяка година се организират и провеждат разнообразни инициативи за формиране на устойчиво екологично съзнание у подрастващите поколения.

Въпреки това, предвид все по-нарастващите задължения на общините по отношение третиренето на отпадъци предприеманите действия се оказват недостатъчни.

Акцента на бъдещите мерки е насочен към:


 • повишаване екологичната отговорност на всички възрастови групи от населението;

 • създаване на подходящи възможности за активизиране на бизнеса в управлението на отпадъците;

 • мотивиране и насърчаване на организации, институции, малките фирми за въвеждане на локални мини-системи за разделно събиране на отпадъци.
 1. План за действие на подпрограмата е представен в Приложение 7 на ОПУО 2016-2020г.

Описаните стратегическа цел, оперативни цели и подпрограми за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци са част от общия комплекс политики в областта на устойчивото развитие, като при реализиране на целите и мерките трябва да се имат предвид социалните и икономическите аспекти през предстоящите четири години.VI. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИ ОБЩИНСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
Настоящата общинска програма за управление на отпадъците е елемент от цялостната национална система за планиране. При разработването на целите на ОПУО са взети предвид анализите и предвижданията на девет национални плана, от които пряко или косвено произтичат част от мерките, заложени в нея. Изпълнението им ще допринесе в по-малка или по-голяма степен постигането на целите на националните планови документи.


 1. Съответствие с Регионалния план за развитие на Североизточен район за планиране

Североизточният район има добри потенциали за бъдещо социално-икономическо развитие. На него се пада най-големият относителен дял в постигането на целите на Стратегия Европа 2020 по отношение на ВЕИ в крайното енергийно потребление (18%) и намаляването на енергийната интензивност на БВП с 54% при средно 50% за страната. Приоритетите за постигане на целите на регионалното развитие са обвързани с интегрираната морска политика и консолидираните приоритети на програмата за Черноморския регион. Стратегическият документ поставя постигането на следните цели и широка гама от приоритетни области:


Стратегическа цел 1: „Повишаване конкурентоспособността на района чрез активиране на специфичния му потенциал, съчетано с опазване на околната среда”;

Стратегическа цел 2: „Повишаване на социалния капитал на района чрез подобряване стандарта на живот и качеството на жизнената среда”;

Стратегическа цел 3: „Балансирано териториално развитие и сътрудничество чрез подобряване на свързаността и функционалната интегрираност на система от урбанизационни центрове”.

Изпълнението на настоящия документ пряко ще допринесе за постигането на планираните цели.
 1. Съответствие с Областна стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020

Главната стратегическа цел е насочена към идеята област Добрич да продължи да се развива на основата на своите сравнителни предимства, динамично развиваща се местна икономика, ефективно усвояваща средствата от националния бюджет и европейските фондове. Реализирането на главната цел следва да стане в условията на тясно взаимодействие и партньорство между държавните и местните власти, бизнеса и НПО. Това ще се осъществи на базата на следните стратегически цели:


Стратегическа цел 1: Повишаване на потенциала на човешките ресурси, увеличаване равнището на заетостта, доходите и постигане на социална интеграция на групите в неравностойно положение.

Стратегическа цел 2: Създаване на условия за увеличаване на конкурентоспособността за постигане на динамично развитие на областта при намаляване на различията, както вътре в нея, така и спрямо съседните области.

Стратегическа цел 3: Стимулиране на балансираното териториално развитие чрез установяването на адекватни модели на териториално устройство, подобряване на екологичните условия, ефективно използване на механизмите за трансгранично и междурегионално сътрудничество”.

Програмата за управление на отпадъците на община Тервел пряко допринася за постигане на стратегически цели 3 и 1 на областната стратегия, като интегрира решенията на областната стратегия на местно ниво.


 1. Съответствие с Общински план за развитие на община Тервел 2014-2020

Определените стратегически цели като приоритетни области на развитието за периода 2014-2020г. се основават на потенциала и ресурсите на община Тервел, натрупания опит и съществуващите силни традиции. Те отразяват важни потребности за разработване на перспективни отрасли, модернизация на социалната и техническата инфраструктура, съхраняване и опазване на околната среда и инвестиране в човешкия фактор, най-вече в младите хора, като важни лостове за постигане на обща висока степен на развитие на общината в края на 2020 год.


Програмата за управление на отпадъците пряко кореспондира със следните приоритети, специфични цели и мерки на Общинския план за развитие 2014-2020:

Приоритет 1: Устойчиво и конкурентно селско и горско стопанство и създаване на условия за динамично икономическо развитие.

Специфична цел 1: Стимулиране на икономическото развитие в селата с насочване на инвестиции към селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и туризма.

Мярка 1.1.4. Рекултивация на земеделския фонд.

Приоритет 3: Подобряване качествените характеристики на работната сила за повишаване на доходите от труд.

Специфична цел 3: Насърчаване на икономическата активност и превенция на отпадането от пазара на труда.

Мярка 3.3.2. Насърчаване на заетостта чрез повишаване на квалификацията на заетите и безработни лица.

Специфична цел 4: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места.

Мярка 3.4.1. Подобряване достъпа до заетост и намаляване равнището на безработица.

Приоритет 4: Интегрирано развитие на инфраструктурата и опазването на околната среда.

Специфична цел 2: Инфраструктура, свързана с опазването на околната среда.

Мярка 4.2.2. Изграждане и развитие на необходимата инфраструктура за третиране на отпадъците.

Приоритет 5: Добро управление в полза на местната общност и бизнеса.

Специфична цел 1: Повишаване на административния и проектен капацитет и подобряване на публичните услуги.

Мярка 5.1.1. Повишаване компетентността и ефективността на общинска администрация;

Мярка 5.1.2. Укрепване капацитета на стратегическо планиране и разработване на местни политики и партньорства;

Специфична цел 2: Транснационално и междурегионално сътрудничество.

Мярка 5.2.1. Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики;

Мярка 5.1.2. Транснационално сътрудничество и обмяна на опит в подкрепа на малкия бизнес капацитета на стратегическо планиране и разработване на местни политики и партньорства.
Планът за действие на общинската програма за управление на отпадъците 2016-2020г. отразява всички гореизброени мерки,цели и приоритети, като по този начин допълва и обогатява Общински план за развитие на община Тервел 2014-2020.
VII. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПУО
Наблюдението на ОПУО представлява процес на систематично събиране и анализ на информация за етапите на изпълнение на набелязаните в програмата мерки. Всяка мярка е обвързана с очаквани резултати от изпълнението й, индикатори за текущо и целево изпълнение, времево измерение, прогнозни финансови ресурси. Това е същността на системата за наблюдение, отчет и контрол.
Наблюдението включва няколко важни аспекта:

 • Разпределение на отговорностите – Кметът на община Тервел организира наблюдението на ОПУО, като възлага на дирекция“Човешки ресурси, социални услуги и екология“ отговорностите за събиране и обобщаване на данните, анализирането им и изготвянето на годишните отчети. Директора на дирекцията преразпределя информационните изисквания към вътрешните звена и външните структури.

 • Събиране на информация - Директора на дирекция “ЧРСУЕ“ координира обхватът на информационните формуляри, справки и периодичността на докладване от вътрешните звена и външните партньори.

 • Междинни оценки и/или окончателна оценка за степента на изпълнение на целите на програмата – изготвят се от служителите на дирекция “ЧРСУЕ“ след анализиране на цялостната информация. При отчитане на възникнали непреодолими проблеми се подготвят предложения за актуализация на програмата.

Контролен орган относно изпълнението на програмата за управление на отпадъците е общинският съвет.Кметът на общината информира ежегодно общинския съвет и обществеността за изпълнението на програмата през предходната календарна година. За целта служителите на дирекция “ЧРСУЕ“ изготвят отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъци. Отчетът се представя в срок до 31 Март. Предназначението на отчета за изпълнение на програмата през предходната календарна година е да се проследи напредъкът по изпълнението и да се идентифицират необходимите промени или адаптиране на програмата за текущата година.Отчетът се изготвя на достъпен език и стил, може да включва графики, фигури, таблици, които да илюстрират напредъка по изпълнение на мерките и целите.Всичко това целеносочено води до по-добро представяне и разбиране на съдържанието от страна на неспециалисти в областта на отпадъците – както общински съветници, така и широката общественост.


VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 – План за действие на подпрограма за разделно събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло;

Приложение №2 – План за действие на подпрограма за разделно събиране на биоразградими отпадъци в т.ч. биоотпадъци;

Приложение №3 – План за действие на подпрограма за рециклиране и оползотворяване

на строителни отпадъци;

Приложение №4 – План за действие на подпрограма за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци;

Приложение №5 – План за действие на подпрограма за намаляване вредното въздействие на

старите замърсявания с отпадъци;

Приложение №6 – План за действие на подпрограма за оптимизирано управление на отпадъците;

Приложение №7 – План за действие на подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците;

Изготвили: Цветелина Петрова – технически сътрудникМиглена Василева – директор дирекция “ЧРСУЕ“

Приложение № 1
План за действие на подпрограма за разделно събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло


Стратегическа цел

Оперативна

цел

Дейности(мерки)

Бюджет

(хил.лв.)

Източници

на

финансиране

Срок за реализация (година)

Очаквани

резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорни

институции

Текущи

Целеви

Водеща

Партньор

Предоставяне на икономически достъпни,законосъобразни услуги по управление на отпадъците на територията на общината в съответствие с екологичното законодателство, националната политика по управление на отпадъците и общинския план за развитие 2014-2020г.Нарастване на събраните и предадени за рециклиране или повторна употреба отпадъци, водещи до намаляване количествата на депонирани отпадъци в община Тервел1.Разширяване на контейнерния парк, оптимизиране на цветната с-ма за разделно събиране на отпадъци


2.Нарастване на количествата отпадъци преминали през сепарираща инсталация преди депониране
3.Популяризиране ползите от разделното събиране, подготовката за повторна употреба и рециклирането на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло заформиране на трайни навици у населението на община Тервел.
4.Подпомагане на частния бизнес в сектора


-

-


15

-

Булекопак АД

Общински бюджет

Общински бюджет
Булекопак АД

Частни инвестиции


30.12.2020г.

30.12.2020г.
постоянен

постояненУвеличени количества разделно събрани отпадъци от хартия,

картон, метали, пластмаси и стъкло
Повишена екологична отговорност у населението

Работещи фирми, физически лица в сектора


1.Ежегодно актуализиране точките на системата и нарастване на броят им до 20%.


2.Въведена проследима отчетна документация

3.Разработени и приложени разнообразни подходи за представяне на информация, съобразно възрастовите групи на населението

4.Заведен регистър на фирмите и физическите лица

2020г. - 50% от

количеството на битовите огпадъци от ХКМПС образувани в община Тервел през 2014 г. са разделно събрани и оползотворени

3.Брой проведени мероприятия

4.Брой работещи частни фирми

Община


Тервел
Община

Тервел


Община

Тервел

Община

ТервелБулекопак АД


общини в

РСУО- Добрич


Булекопак АД


физически, юридически лица

Приложение № 2
План за действие на подпрограма за разделно събиране на биоразградими отпадъци в т.ч. биоотпадъци


Стратегическа цел

Оперативна

цел

Дейности(мерки)

Бюджет

(хил.лв.)

Източници

на

финансиране

Срок за реализация (година)

Очаквани

резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорни

институции

Текущи

Целеви

Водеща

Партньор

Предоставяне на икономически достъпни,законосъобразни услуги по управление на отпадъците на територията на общината в съответствие с екологичното законодателство, националната политика по управление на отпадъците и общинския план за развитие 2014-2020г.Нарастване на събраните и предадени за рециклиране или повторна употреба отпадъци, водещи до намаляване количествата на депонирани отпадъци в община Тервел1.Предпроектно проучване за изграждане на инсталация за оползотворяване на биоотпадъци и подготовка на проект за кандидатстване по ОПОС 2014-2020


2.Управление и изпълнение на проект за изграждане на инсталация за оползотворяване на биоотпадъци

3.Въвеждане и прилагане на системата за разделно събиране на биоотпадъците

4. Провеждане на разяснителна информационна кампания

5

съгласно одобрените за финансиране средства по проектаслед изготвен анализ

2

Общински бюджет

ОПОС 2014-2020

Общински бюджет

ПУДООС


Общински бюджет

План - сметка

Общински бюджет

План - сметка


30.12.2016г.

30.12.2019г.

30.12.2020г.


постоянен

Изготвен проект в съответствие с изискванията на ОПОС 2014-2020


Изградена инсталация за третиране на биоотпадъци

Функционираща система за разделно събиране на биоотпадъци

Повишена екологична отговорност у населението

1.Етапи на предпроектно проучване

2.Успешно реализиран проект по ОПОС 2014-2020

3.Брой разпределени съдове по схема

4.Обхванати възрастови групи, заведения за обществено хранене1.Одобрен проект от УО на ОПОС

2.Въведена в експлоатация инсталация.

3.Брой обекти, включени в системата

4.Брой проведени мероприятияОбщина


Тервел

Община


Тервел
Община

Тервел


Община

Тервел-

общини вРСУО- Добрич
ползватели на системата за разделно събиране на биоотпадъци

образователни институции,

домоуправители, пенсионерски клубове


Приложение № 3
План за действие на подпрограма за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци


Стратегическа цел

Оперативна

цел

Дейности(мерки)

Бюджет

(хил.лв.)

Източници

на

финансиране

Срок за реализация (година)

Очаквани

резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорни

институции

Текущи

Целеви

Водеща

Партньор

Предоставяне на икономически достъпни,законосъобразни услуги по управление на отпадъците на територията на общината в съответствие с екологичното законодателство, националната политика по управление на отпадъците и общинския план за развитие 2014-2020г.Нарастване на събраните и предадени за рециклиране или повторна употреба отпадъци, водещи до намаляване количествата на депонирани отпадъци в община Тервел1.Логистика за определяне на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци

2.Експлоатация на площадка за временно съхранение на СО

3. Информационно представяне на системата за разделно събиране и оползотворяване на строителните отпадъци сред обществеността

4.Транспортиране на СО до регионалното депо

5. Създаване на база данни относно строителните отпадъци

4
10

2

100


3

Общински бюджет

частни инвестиции

Общински бюджет

План - сметка

Общински бюджет

Общински бюджет

План - сметка

Общински бюджет

30.12.2017г.


30.06.2018г.

2018г.

постоянен

постоянен


Наличие на площадка за разделно събиране и временно съхранение на СО

Ефективно функциониране на системата

Формирани навици за разделно събиране на СО

Екологосъобразно третиране на СО

Изпълнени изисквания на нормативната уредба


1.Определен общински терен или сключен договор с частна фирма

2.Ежегодно увеличение на събраните СО

3.Брой публикации в регионални и местни медии, съобщения на интернет страницата на община Тервел
4.Брой пътни листи, приемо-предавателни бележки и др.

5. Изготвени справни,протоколи, отчети и др.


2020г. - 70% от СО в общия битов поток са разделно събрани и оползотворени спрямо отчетените през 2014-2015г.

3.Успешно проведена информационна кампания

4.Предадени количества СО за последващо третиране
5. Въведена проследима отчетна документация

Община


Тервел

Община


Тервел

Община


Тервел

Община


Тервел

Община


Тервел


физически, юридически лица


-

-


-

-Приложение № 4
План за действие на подпрограма за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци


Стратегическа цел

Оперативна

цел

Дейности (мерки)

Бюджет

(хил.лв.)

Източници

на

финансиране

Срок за реализация (година)

Очаквани

резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорни

институции

Текущи

Целеви

Водеща

Партньор

Предоставяне на икономически достъпни,законосъобразни услуги по управление на отпадъците на територията на общината в съответствие с екологичното законодателство, националната политика по управление на отпадъците и общинския план за развитие 2014-2020г.Нарастване на събраните и предадени за рециклиране или повторна употреба отпадъци, водещи до намаляване количествата на депонирани отпадъци в община Тервел1.Подобряване ефективността на партньорското сътрудничество с Трансинс рещиклираща компания

2. Въвеждане на база данни за събираните отработени масла на общинска територия

3.Организиране на информационно-разяснителни кампании за ползвателите на системите.

35

26

Трансинс рециклираща компания Варна

частни инвестиции на местни фирми

общински бюджет

общински бюджет

Трансинс рециклираща компания Варна


общински бюджет


постоянен

30.12.2017г.

постоянен

Увеличени годишни количества от разделно събрани батерии, акумулатори, стари гуми,излезли от употреба електрическо и електронно обурудване, моторни превозни средства

Прозрачност и информираност при управлението на потока- отработени масла

Повишена екологична отговорност у населението1.Брой реализирани работни срещи с представители на Трансинс рециклираща компания

2. Брой справки, информации,

заведен регистър,

осъществени контакти с местния бизнес

в сектора


3.Брой публикации в регионални и местни медии, съобщения на интернет страницата на община Тервел, мероприятия
1.Подобрена комуникативност между партньорите,оптимизирани системи на управление за масово разпространени отпадъци

2. Създадена информационна банка данни относно събираните количества отработени масла

3.Брой ежегодно проведени успешни кампании

Община


Тервел

Община


Тервел

Община


Тервел

Трансинс рециклираща компания Варна

местни автосервизни фирми

Трансинс рециклираща компания Варна

Приложение №5
План за действие на подпрограма за намаляване вредното въздействие на старите замърсявания с отпадъци


Стратегическа цел

Оперативна

цел

Дейности(мерки)

Бюджет

(хил.лв.)

Източници

на

финансиране

Срок за реализация (година)

Очаквани

резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорни

институции

Текущи

Целеви

Водеща

Партньор

Предоставяне на икономически достъпни,законосъобразни услуги по управление на отпадъците на територията на общината в съответствие с екологичното законодателство, националната политика по управление на отпадъците и общинския план за развитие 2014-2020г.Предотвратяване и намаляване риска от стари замърсявания с отпадъци


1.Изготвяне на план за рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци

2.Подготовка на проектно предложение и кандидатстване пред ПУДООС

3.Рекултивация и последващ мониторинг на общинското депо в

гр.Тервел.

4.Финализиране участието на община Тервел в проект“Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита“.

2
1


по одобрен бюджет на проекта
Бюджет на проекта


Общински бюджет

Общински бюджет

ПУДООС


Общински бюджет
Българо-швейцарска програма

30.12.2017г.


2018г.

30.12.2019г.

30.12.2019г.

Изготвен план за рекултивация

Одобрен проект за финансиране от ПУДООС

Извършена рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци, прилагане на плана за дългосрочно наблюдение


Разрешаване на дългогодишен екологичен проблем, застрашаващ здравето на населението и представляващ заплаха за компонентите на околната среда в района1.Подготвена документация за възлагане по ЗОП


2. Изготвено проектно предложение


3.Изпълнени технологични и оздравителни дейности

4.Извършени дейности по преопаковане на инвентаризирани-те количества препарати за растителна защита с изтекла годност

1.Избран изпълнител на обществената поръчка и сключен договор2.Спазени сроковеза кандидатстване

3.Приложен модел на саниране, съобразно степента на риск, подготвен план за дългосрочен мониторинг

4.Иззети 7 250кг. пестициди и препарати за РЗ с изтекъл срок на годност

Община


Тервел

Община


Тервел

Община


Тервел

ПУДООС


-
-
избран

изпълнител

Община


Тервел


Приложение №6
План за действие на подпрограма за оптимизирано управление на отпадъците


Стратегическа цел

Оперативна

цел

Дейности(мерки)

Бюджет

(хил.лв.)

Източници

на

финансиране

Срок за реализация (година)

Очаквани

резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорни

институции

Текущи

Целеви

Водеща

Партньор

Предоставяне на икономически достъпни,законосъобразни услуги по управление на отпадъците на територията на общината в съответствие с екологичното законодателство, националната политика по управление на отпадъците и общинския план за развитие 2014-2020г.Управление на отпадъците, осигуряващо по-чиста и безопасна околна среда


1.Повишаване компетентността на длъжностните лица чрез участия в обучения, семинари,информационни дни, асамблеи, екологични мрежи и други


2.Актуализиране на общинската нормативна уредба, акцентиране върху контролните функции на служителите
3.Въвеждане на иновативни подходи и добри практики при управлението на различните видове потоци отпадъци


6


15
-

Общински бюджет

Общински бюджет
План-сметка

Общински бюджет


Оперативни програми

постоянен


постоянен


постоянен

Повишена компетентнот на лицата работещи в областта на отпадъците, приложен почерпен опит в община Тервел


Ефективно прилагане на общинската нормативна уредба и завишен контрол

Въведени и функциониращи новаторски модели, практики в управлението на отпадъците

1.Брой участия на общински

служители
2.Брой подготвени проекти на общински наредби, програми
3.Проучени иновативни подходи и добри практики

1.Придобита нова практическа информация, обмен на общински опит и добри практики от международен характер


2.Брой приети актуализирани наредби;длъжностни лица провеждащи контрол
3.Приложени

новаторски модели и практики


Община


Тервел

Община


Тервел

Община


Тервел

асоциация на еколозите в България

НПО, МОСВ

-
-


Приложение №7
План за действие на подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управление на отпадъците


Стратегическа цел

Оперативна

цел

Дейности(мерки)

Бюджет

(хил.лв.)

Източници

на

финансиране

Срок за реализация (година)

Очаквани

резултати

Индикатори за изпълнение

Отговорни

институции

Текущи

Целеви

Водеща

Партньор

Предоставяне на икономически достъпни,законосъобразни услуги по управление на отпадъците на територията на общината в съответствие с екологичното законодателство, националната политика по управление на отпадъците и общинския план за развитие 2014-2020г.Повишавне нивото на информирност

на населението

1.Повишаване екологичната отговорност на всички възрастови групи от населението


2.Създаване на подходящи възможности за активизиране на бизниса в управлението на отпадъците

3.Мотивиране и насърчаване на организации, институции, малки фирми за въвеждане на локални мини-системи за разделно събиране на отпадъци
8

6


4

Общински бюджет


Общински бюджет

Общински бюджет


постоянен

постоянен
след

01.01.2017г.Подобрена екологична култура на населението


Активно участващ местен бизнес в управлението на различните потоци отпаъдци

Въведени локални мини-системи за разделно събиране на отпадъци от малки фирми, организации, институции и други

1.Брой подготвени материали, прессъобщения,мероприятия,чествания


2.Брой изготвени предложения до местни фирми

3.Проведени разговори с представители на дребния бизнес, организиции, институции и др.
1.Брой проведени инициативи
2.Брой привлечени представители на местния бизнес


3.Брой партниращи на общинска администрация малки фирми, организации, институции и други

Община


Тервел

Община


Тервел

Община


Тервел

образователни институции и други

представители на местния бизнес

малки фирми, организации, институции
1   2   3   4   5

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Програма за управление на отпадъците на община тервел 2016 2020г. 2016 г