• Приоритети, цели, мерки и проекти
 • Приоритетна ос I . Развитие качеството на живот в Община Белица Мярка 1.
 • Приоритетна ос II . Развитие на устойчива икономика в Община Белица Мярка 1.
 • Приоритетна ос III . Развитие на туризма в Община Белица Мярка 1.
 • Приоритетна ос IV . Съвременно административно обслужване в Община Белица Мярка 1.

 • Скачать 369.6 Kb.


  Дата17.01.2018
  Размер369.6 Kb.
  ТипПрограма

  Скачать 369.6 Kb.

  Програмата за управление на Община Белица за мандат 2015-2019год е разработена въз основа на  П Р О Г Р А М А

  ЗА УПРАВЛЕНИЕ

  НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

  МАНДАТ 2015 – 2019 ГОДИНА

  КМЕТ: РАДОСЛАВ РЕВАНСКИ  I. Основания за разработване на програмата

  Програмата за управление на Община Белица за мандат 2015-2019год. е разработена въз основа на:  • Изисквания в чл.44 ал.5 на ЗМСМА във връзка с правата и задълженията на местните органи за управление.

  • Изпълнение на всички законови правомощия и задължения съгласно ЗМСМА и цялото Българско законодателство.

  • Общински план за развитие на Община Белица за периода 2014-2020год.

  • Анализ на съществуващото положение в Община Белица.

  • Предизборна програма и поети ангажименти на Кмета на Община Белица и неговия екип.

  II. Основни цели и приоритети на програмата.

  Чрез превръщане на Общинска администрация - Белица в Двигател за развитие на община Белица и подобряване качеството на живот на всички жители, да се работи за изпълнение на следните основни цели и приоритети.


  МИСИЯ: „Постигане на устойчиво развитие на Община Белица – място за спокоен живот и икономическа дейност, при съчетание на традиционни ценности и европейски стандарти”

  Визия за развитие

  Формулирането на мисията за развитие на община Белица е подчинено на логиката на визията на Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград и насоките в националните стратегически документи за периода 2014-2020.С пълно оползотворяване на местните дадености,култура и традиции да се подобри качеството на живот на населението, да се създадат подходящи условия за бизнес и да се стимулира местното икономическо развитие,чрез привличане на инвестиции,създаване на нови работни места,по-високи доходи за населението,по-добра среда за живот и достъп до качествени услуги.


  ВИЗИЯ: „Създаване и развитие на високо ефективна и качествена административна среда, в подкрепа на гражданското общество, неправителствените организации и бизнеса, за съхранение и надграждане на природните, културни и исторически богатства, подобряване качеството на живот и развитие на икономиката.”

  Приоритети, цели, мерки и проекти
  За постигането на визията за развитие на община Белица на база на социално-икономическия анализ е идентифицирана стратегическата цел.
  СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: „Подобряване условията за живот и развитие на бизнеса, на основата на съществуващия потенциал на Община Белица, традиционните и Европейски принципи и ценности”
  При извеждането на стратегическите цели и приоритети в общинската стратегия е приложен принципа на необходимостта и приемствеността – базират са на текущия анализ на състоянието и на стратегическите цели за текущия период. Запазва се и принципът за необвързаност на даден приоритет с конкретна стратегическа цел.

  Всеки един приоритет съответства на стратегическа цел, изведена в резултат от анализа на необходимостта и специфичните потребности на общината. Определени по тази логика стратегически цели и приоритетите на община Белица за периода 2014 – 2020 са:  • Развитие качеството на живот в Община Белица

  • Развитие на устойчива икономика в Община Белица

  • Развитие на туризма в Община Белица

  • Съвременно административно обслужване в Община Белица

  Всеки един от приоритетите е пряко подчинен на конкретната стратегическа цел, като заложените в него мерки допринасят за комплексното постигане на целите, доколкото съдържанието им има взаимно допълващ се характер.  Приоритетна ос I. Развитие качеството на живот в Община Белица
  Мярка 1. Развитие на човешкия потенциал в Община Белица

  Дейност1.1.Образование и Образователна инфраструктура  Създаване на „Център за бизнес обучение и квалификация в туризма”-срок:2016 г.

  Подобряване качеството на образованието в община Белица-срок: постоянен

  Дейност 1.2. Мобилност на работната сила  Изготвяне на програма за ранно професионално ориентиране-срок:2019 г.

  Дейност 1.3. Последващо и продължаващо обучение, и обучение през целия живот  Осигуряване на по-лесен достъп до целеви обучения, информационни дейности, основно за земеделски и горски стопани-срок:постоянен
  Мярка 2. Развитие на социалните услуги в Община Белица

  Дейност 2.1. Социални услуги и социална инфраструктура  Реализиране на цялостна общинска стратегия за развитие на социалните услуги-срок:постоянен

  Дейност 2.2. Работа с маргинализирани общности и социално уязвими групи –срок:постоянен

  Дейност 2.3. Борба със социалната изолация

  Интегриране на уязвими групи на пазара на труда чрез включване в заетост-срок:постоянен

  Дейност 2.4. Лица в неравностойно положение и ефективна интеграция-Срок:постоянен

  Дейност 2.5. Включване в програми и мерки за заетост на хора в неравностойно положение-срок:постоянен

  Дневен център за възрастни хора и хора в неравностойно положение-срок:2016-2017 год.

  Дейност 2.6. Достъп до качествено здравеопазване, бърза медицинска помощ и превантивно здравеопазване-срок:постоянен  Подобряване на доболничната помощ в отдалечени райони в община Белица –срок:2016-2017 г.
  Мярка 3. Развитие на възможностите за отдих и спорт в Община Белица

  Дейност 3.1. Места за масов спорт и отдих  Поддържане на изградената спортна и туристическа материално-техническа база-срок:постоянен

  Дейност 3.2. Развитие на възможностите и добрите практики за младежки спорт-срок:постоянен  Подкрепа на спортните клубове в общината за развитие на детско-юношеския спорт-срок:постоянен
  Мярка 4. Развитие на инженерната-техническа инфра­струк­ту­ра в Община Белица

  Дейност 4.1. Подобряване и доизграждане на водопроводната и канализационна инфраструктура в населените места в Общината-срок:постоянен  Доизграждане на водопроводна мрежа в с. Бабяк и ПСПВ-срок:2018-2019г.

  Доизграждане на водопроводна мрежа в малки населени места /с. Палатик, с. Черешово, с. Кузьово, с. Гълъбово, с. Лютово, с. Орцево, с. Златарица/-срок:2018-2019г

  Изграждане на канализационна мрежа в малки населени места /с. Палатик, с. Черешово, с. Кузьово, с. Гълъбово, с. Лютово, с. Орцево, с. Златарица/-срок:2018-2019г

  Изграждане на ПСОВ - с. Бабяк –срок:2017 год.

  Ремонт на канализационна мрежа в КК "Семково" –срок:2017 год.

  Реконструкция на водния цикъл на гр. Белица-срок:2018-2019 год.

  Реконструкция на довеждащ водопровод за група Белица-срок:2018-2019 год.

  Дейност 4.2. Осигуряване ефективно управление на отпадъците в Общината-срок:постоянен

  Дейност 4.3. Развитие и доизграждане на съвременни комуникационни мрежи –срок:постоянен

  Дейност 4.4. Осигуряване на енергийна сигурност, качествено електроснабдяване и енергийна ефективност-срок:постоянен  Обследване на общинските сгради за ЕЕФ-срок:2017-2019 г.

  Внедряване на ЕЕФ мерки на общинските сгради-срок:2016-2018 г.

  Дейност 4.5. Развитие и поддържане на качествена транспортна инфраструктура  Основен ремонт на път Белица-Семково-срок:2016-2018 г.

  Основен ремонт на път гара Белица-Краище-Лютово-Бабяк-Орцево-срок:2016-2018 г.

  Основен ремонт на път Елешница-Палатик-Черешово-Срок:2016-2018 г.

  Основен ремонт на път Белица-Драглище-срок:2016-2018 г.

  Рехабилитация и благоустройство на улици в с.Бабяк-Срок:2016-2017 г

  Рехабилитация и улици в гр.Белица-срок2016-2018 г.

  Рехабилитация и благоустройство на улици в с.Краище, Горно Краище и Дагоново-срок:2016-2018 г.

  Дейност 4.6. Подобряване и поддържане на дребномащабната инфраструктура в Общината-срок:постоянен  Корекция на реки в урбанизираната територия на гр. Белица-срок:2016-2019 г.

  Доизграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения от р. Места в с. Дагоново и с. Краище –срок:2016-2019г.

  Ремонт на напоителни канали в община Белица-срок:2016-2019г.

  Ремонт на полски и горски пътища в община Белица-срок72016-х 2019г.
  Мярка 5. Запазване и развитие на природното, културно и историческо наследство в Община Белица

  Дейност 5.1. Запазване и развитие на природните дадености и биоразнообразието-срок:постоянен

  Дейност 5.2. Запазване и популяризиране на културното и историческо наследство –срок:постоянен

  Дейност 5.3. Развитие на културно-масови мероприятия –срок: постоянен


  Приоритетна ос II. Развитие на устойчива икономика в Община Белица
  Мярка 1. Развитие на устойчива икономика в Община Белица

  Дейност 1.1. Създаване и развитие на класически и съвременни форми на заетост-срок:постоянен

  Дейност 1.2. Стимулиране на предприемачеството и иновациите в общината-срок:постоянен

  Създаване на бизнес информационен център в гр.Белица-срок:2016-2017 г.

  Дейност 1.3. Развитие на Клъстери и Бизнес мрежи в подкрепа на икономиката-срок:постоянен  Насърчаване на кооперирането между местните дърводобивни фирми с цел привличане на инвеститори-срок:постоянен

  Дейност 1.4. Привличане на стратегически инвеститори-срок:постоянен  Изготвяне на инвеститорски профил на общината-срок:2016 год.
  Мярка 2.. Развитие на селското и горското стопанство в Община Белица

  Дейност 2.1. Създаване и развитие на информационни системи в подкрепа на селскостопанските производители –срок:2017 год.

  Дейност 2.2. Диверсификация дейността на селскостопанските производители –срок:постоянен
  Мярка 3. Развитие на леката промишленост в Община Белица

  Дейност 3.1. Стимулиране развитието на лека промишленост-срок:постоянен

  Дейност 3.2. Развитие на сътрудничеството Образование – Бизнес-срок: постоянен
  Приоритетна ос III. Развитие на туризма в Община Белица
  Мярка 1. Изграждане на техническата, комуникационната и прилежаща инфраструктура към туристическите обекти в общината

  Изграждане / обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и атракции за посетителите; -срок:2016-2019 г.

  Обособяване на терен за Ваканционно селище в курорта «Семково» и Западни Родопи-срок:2017 год.

  Информационно обозначаване на важните обекти в Белица и общината –срок:2016г.
  Мярка 2. Стимулиране развитието и диверсификацията на общински и регионални туристически продукти

  Изясняване статута на КК”Семково”-срок:2016-2017 г.

  Разработване и маркетинг на туристическия продукт с Марка EDEN и РAN Parks Стимулиране и привличане на инвеститори за развитие на курорта „Семково”-срок:2017-2019 г.

  Създаване на Съвет по въпросите за развитие на туризма-срок:2016 год.

  Създаване на Клуб за вело-туризъм-срок:2017 г.
  Мярка 3. Стимулиране въвеждането на съвременни технологии за популяризиране на туристическия продукт в Общината

  Разработване на сайт на община Белица и внедряване на туристически географски информационни системи-срок:2017 г.
  Приоритетна ос IV. Съвременно административно обслужване в Община Белица
  Мярка 1. Стратегическо планиране и гражданско участие

  Дейност 1.1. Стимулиране и развитие на гражданското участие при създаване и реализиране политиките на общината-срок:постоянен


  Мярка 2. Развитие на административните услуги –срок:постоянен

  Дейност 2.1. Създаване и развитие на инфраструктура за предоставяне на съвременно, качествено административно обслужване –срок 2016-2019 г.

  Дейност 2.2. Разнообразяване и развитие на структурата от общински и административни услуги –срок:постоянен
  Мярка 3. Ефективно и ефикасно усвояване на средствата от фондовете на ЕС

  Дейност 3.1. Изграждане на мрежа от партньорства за ефективно и ефикасно усвояване на средствата от фондовете на ЕС и други донорски програми и инициативи-срок:2016-2019 г.

  Дейност 3.2. Въвеждането на добри практики за работа на проектен принцип-срок:постоянен

  Дейност 3.3. Прилагане на интегриран подход в работата по програми и изпълнението на проекти-срок:постоянен


  III.Очаквани Резултати

  Реализацията на програмата за управление ще допринесе за постигане на следните резултати:

  - качество на средата за живот,осигуряващо равен достъп до инфраструктура и услуги

  - устойчива икономика в Община Белица

  - развитие на туризма

  - привличане на инвестиции , създаване на нови работни места и задържане младите хора в района

  - достъп до качествени и ефективни услуги  Програмата за управление на община Белица за мандат 2015-2019 година може да бъде променяна за периода на действието си, в зависимост от състоянието и възможностите на общината.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Програмата за управление на Община Белица за мандат 2015-2019год е разработена въз основа на

  Скачать 369.6 Kb.