• Хэрэглэгдэхэ hуралсалай методическа суглуулбари
 • Түрэлхи хэлэ γзэлгэдэ 4-хи класста 87, 5 час γгтэнэ, неделидэ 2,5 час. Жэлэй д үү рэхэдэ һ урагшадай мэдэсэ ба шадабаринууд. Т
 • Үхибүүнэй өөрын хүгжэлтын дүүнгүүд (личностные результаты)
 • Бэеэ гуримшуулаад ябаха шадабари (регулятивные УУД)
 • Оршон тойрониие шудалха шадабари (познавательные УУД)
 • Харилсаха шадабари (коммуникативные УУД)
 • Һуралсалай курсын бγридэл Тγрэлхи хэлэн тγрэhэн дайда Шγлэгγγд
 • Удха сэсэн аман зохеол урда γеын hургаал захяал
 • Уран шγлэгэй долгин дээрэ
 • Литературна онтохонууд
 • Уран шγлэгэй долгин дээрэ.
 • Буряад уран зохеолой эхи табигшад
 • Уран зохеолшод үхибүүдтэ
 • Классhаа гадуур уншалга Һурагшадай мэдэсэ, шадабари, дадал сэгнэхэ эрилтэ
 • Класс Сэгнэлтэ болон уншаха текстын γгын тоо «5»
 • Хэрэглэгдэhэн hуралсалай методическа хγсэд суглуулбари

 • Скачать 114.92 Kb.


  Дата16.05.2017
  Размер114.92 Kb.
  ТипПрограмма

  Скачать 114.92 Kb.

  Программа гγрэнэй федеральна hуралсалай стандарт дээрэ, эхин hургуулиин жэшээтэ программа дээрэ γндэhэлэгдэнхэй  Тайлбари бэшэг

  Бγргын юрэнхы дунда hургуулиин 4-хи классай тγрэл хэлээр программа гγрэнэй федеральна hуралсалай стандарт дээрэ, эхин hургуулиин жэшээтэ программа дээрэ γндэhэлэгдэнхэй.  Гол зорилго: эхин hургуулида γзэгдэхэ тγрэлхи хэлэн γхибγγдэй шадабаринуудай γндэhэ hуури хγгжѳѳхэ уялгатай, тодорхойлбол, γхибγγн тγрэлхи хэлэеэ мэдэхэ, буряад хэлэтэй буряад хγн гээшэб гэжэ бэеэ мэдэрхэ, хэлэлгэеэ хγгжѳѳхэ зорилготой.

  Эхин классуудта тγрэл хэлэ зааха тодорхой зорилгонууд гэхэдэ:  1. хэлэн ухаан хоерой хоорондоо нягта холбоотой байдаг дээрэhээ γхибγγдые тγрэл хэлэндэнь hургахадаа, тэдэнэй ухаан бодолые хγгжѳѳхэ, баяжуулха;

  2. hурагша бγхэниие зγбѳѳр, уран гоеор, удхыень ойлгон уншаха дадалтай болгохо;

  3. тγрэл арадай еhо заншалнуудые болон сэсэн мэргэн hургаалнуудые ойлгуулха;

  4. эхэ орондоо, тγрэhэн тоонто нютагтаа, тγрэл хэлэндээ, арад зондоо, бэшэшье γндэhэтэндэ дуратайгаар хγмγγжγγлхэ;

  5. hурагшадай аман хэлэлгые хэшээл бγхэндэ баяжуулха, тэдэниие эли тодоор, литературна хэлэн дээрэ хэлγγлжэ hургаха гэхэ мэтэ.

  Үгтэһэн программа эхин классай һурагшадай ухаан бодолдонь болон наһандань үндэһэлэн зохёогдонхой. Һурагшадые амаруулхын тула хэшээл бүхэндэ нэгэ гү, али хоёр дахин физминутка үнгэргэхэ хэрэгтэй. Физминуткын үедэ элдэб упражнени дүүргүүлхынгээ хажуугаар хэлэлгэ хүгжөөлгын хүдэлмэри ябуулжа боломоор.

  Литературна уншалгын шухала зорилго хадаа үхибүүдые уран үгэдэ, уран зохёолдо дуратай, тэрэниие уншаха дүй дүршэлтэй болгон хүмүүжүүлхэ. Үхибүүд бага наһандаа түрэлхи хэлэнэйнгээ баялигтай, илангаяа уран үгын удха шанартай танилсажа, бэеэ даагаад (багшын туһаламжагүйгөөр) уран зохёолнуудые саг үргэлжэ уншаха дадалтай болохо ёһотой.

  Удхаараа ойлгосотой богонихон рассказ, онтохо, шүлэг гү, али басни үхибүүд уншахадаа, зохёолой удхые, гол шухала һанал бодолые, үйлэдэгшэ нюурнуудые, тэдэнэрэй абари зан, үйлэ хэрэгүүдые бата бэхеэр ойлгожо абаха болоно. Уран зохёолой дүрсэлэн харуулдаг аргануудые, илангаяа хэлэнэйнь баялиг тухай ойлгожо абаха.

  Хоёрдохи классай программа соо жэлэй дүрбэн саг ба хүнүүдэй хэдэг ажал, арад зоной ёһо заншал, эжы абын алтан һургаал, гэр бүлэ ба уг гарбал, табан хушуу мал тухай, һайн һайхан абари зан хүмүүжүүлгэ харуулһан уран зохёолнууд гол һуури эзэлхэ болоно. Үшөө тиихэдэ уншаһан текстээ удхаарнь хэдэн хубинуудта хубааха, зохёолой гол һанал бодолыень оложо шадаха, болоһон үйлэ ушарнуудые, өөрынгөө хандалгые харуулха, уншаһанаа дэлгэрэнгыгээр ба тобшоор хөөрэхэ шадабаритай болохо.

  Гурбадахи классай программа соо түрэл һайхан тоонто нютаг, тэрэнэй баялиг, табан хушуу мал, тэрэнэй олзо хэшэг, түрэл гарал ба гал гуламта, буряад арадай ёһо заншал, арадай һайндэр – сагаалган, үхибүүдэй нааданууд, бэеэ зүбөөр абажа ябалга, сээрлэхэ ёһо гурим тухай уран зохёолнууд гол һуури эзэлхэ болоно. Уншаһан текстынгээ удхые, илангаяа басниин удхые ойлгоод, тобшохоноор хэлэжэ үгэхэ.

  Дүрбэдэхи классай программа соо түрэл һайхан Буряад нютаг, Эхэ байгаалияа хүндэлхэ ба гамнаха гурим, ёһо, нютагай зэрлиг амитад, шубууд ба тэдэнэй ажамидарал, буряад арадай ёһо заншалнууд, сэсэн һургаал заабаринууд, арад зоной һайндэрнүүд, Буддын шажанай түүхэһээ, «арбан нэгэн буян» ба «арбан хара нүгэл» тухай статьяанууд, рассказууд, онтохонууд, шүлэгүүд, дуунууд оруулагдахаар хараалагдана.

  Уран зохёол уншахадаа, бэеэ даанги уншалгада һураха, юундэб гэхэдэ, табадахи класста түрэлхи литература үзэлгэдэ бэлэдхэл боложо үгэхэ ха юм.

  Хэрэглэгдэхэ hуралсалай методическа суглуулбари


  1. Түрэлхи хэлэн: Үндэһэн буряад һургуулиин 4-дэхи классай һуралсалай ном: 2 хубитай. 1-хи хуби – Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл, 2010.

  2. Түрэлхи хэлэн: Үндэһэн буряад һургуулиин 4-дэхи классай һуралсалай ном: 2 хубитай. 2-хи хуби – Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл, 2010.

  3. С.Ц. Содномов. Методическа дурадхалнууд. Түрэлхи хэлэн. 4 класс. Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл, 2010 он.

  Түрэлхи хэлэ γзэлгэдэ 4-хи класста 87, 5 час γгтэнэ, неделидэ 2,5 час.

  Жэлэй дүүрэхэдэ һурагшадай мэдэсэ ба шадабаринууд.

  Тγрэлхи хэлээр шадабари (предметные результаты):

  - удхаараа ойлгосотой богонихон рассказ, онтохо, шγлэг гγ, али басни уншахадаа, зохеолой удхые, гол шухала hанал бодолые, γйлэдэгшэ нюурнуудые, тэдэнэй абари зан, γйлэ хэрэгγγдые ойлгожо абаха;

  - уншаhан зохеолойнгоо удхые тайлбарилан хѳѳрэлдэхэдѳѳ, зохеолой удхын гол шухала ба шухала бэшэ hанал бодолыень илган оложо, зохеолые хубинуудта хубаажа, тэдэнэйнгээ холбоое оложо шадаха;

  - рассказ гγ, али статьянуудые уншахадаа, γйлэдэгшэ нюурнуудайнь хэhэн хэрэгтэ сэгнэлтэ γгэжэ, тэдээн доторхи γйлэ ушарнуудта, геройнуудта характеристикэ γгэхэ дадалтай болохо;

  - абяагγйгѳѳр ба шангаар уншаhан зγйл тухайгаа багшын табиhан асуудалнуудта дγγрэн харюу γгэжэ шадаха;

  - уншаhан зγйлѳѳ дэлгэрэнгыгээр ба хуряамжаар хѳѳрэжэ шадаха;

  - шγлэгγγдые, оньhон γгэнγγдые, γреэлнγγдые, таабаринуудые сээжээр мэдэхэ;

  - hуралсалай hγγл багаар минута соо 60-70 γгэ уншадаг болохо;

  - уранаар уншалга, хамтадаа хабаадаха зγжэг, нюур нюураар уншалга, хэhэгγγдые сээжээр мэдэхэ;

  - уншаhанаа хубинуудта хубаажа, ѳѳhэдѳѳ тγсэб табяад, текстэеэ тобшоор ба тγγбэрилэн хѳѳрэжэ шадаха дадалтай болохо;

  - уншаhан юумэнэйнгээ удхые ойлгон, зγбѳѳр, нэгэ жэгдээр, уран гоеор, γгэнγγдые бγхэлеэрнь уншалга;

  - логическа сохилто ба мэдγγлэлнγγдэй, текстын хубинуудай хоорондохи зогсолто (пауза) баримталан уншалга;

  - ѳѳрынгѳѳ хараhан, дуулаhан юумэн тухай хѳѳрэжэ шадаха дγршэлтэй болохо.  Үхибүүнэй өөрын хүгжэлтын дүүнгүүд (личностные результаты):

  - өөрынгөө сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ;

  - оршон тойронхи байгаалиин, тиихэдэ хажуудахи хүнүүдэйнгээ байдал ойлгохо, тэдээндэ өөрынгөө хандаса, хүнүүдые дэмжэһэнээ, тэдээндэ туһалһанаа түрэл хэлэн дээрээ харуулха;

  - өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо;

  - тоонтодоо, түрэл орондоо дуратай байһанаа, өөрынгөө хандаса харуулха;

  - уншаха, харилсаха дуратай байха;

  - бэшэхэ шадабаритай байха, буулгажа бэшэхэ, шагнажа абаад бэшэхэ, өөрөө зохёон бэшэхэ;

  - өөрынгөө сэдьхэлэй байдал тухай, тиихэдэ үзэһэн юумэнууд тухайгаа бэшэжэ (эссе жанрын түхэлөөр) харуулха;

  - түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха;

  - өөрынгөө хэһэн ажал сэгнэжэ шадаха.  Бэеэ гуримшуулаад ябаха шадабари (регулятивные УУД):

  - өөрөө хэшээлэй тема хэлэхэ, зорилгыень табиха;

  - багшатаяа сугтаа һуралсалай проблемнэ асуудал яажа шиидхэхэ тухайгаа хөөрэлдэн, тусхай түсэб табиха;

  - өөрынгөө хэжэ байһан үйлэнүүдые түсэбэй, алгоритмын үйлэнүүдтэй тааруулха, зэргэсуулхэ, тиин өөрынгөө ажаябуулга шалгаха, сэгнэхэ, зүб болгохо;

  - өөрынгөө, ондоо хүнүүдэй, классайнгаа ажал тусхай критеринүүдээр шалгаха, хэр зэргэ шадабаритай болобобиб гэжэ элирүүлжэ һураха, критеринүүдые зохёохо;

  Оршон тойрониие шудалха шадабари (познавательные УУД):

  - текстээр дамжуулагдаһан мэдээсэлнүүдэй янза (виды информации) ойлгохо; юун тухай хэлэгдэнэб, удхань амар бэ, идейнь ямар бэ?

  - олон ондоо янзын уншалга хэрэглэхэ;

  - ондо ондоо түхэлтэй текстнууд (текст, схема, таблица, зураг) сооһоо өөртөө мэдээсэл олохо;

  - үгөөр хэлэгдэһэн ойлгосо схемэ, таблица, модель болгохо, тиин һөөргэнь модель соо харуулаатай ойлгосо үгөөр хэлэхэ;

  - анализ, синтез хэхэ;

  - шалтагаан хойшолон хоёрой хоорондохи холбоо харуулха, тодоруулан зохёон тогтоохо;

  - бодомжолхо.  Харилсаха шадабари (коммуникативные УУД):

  - хэлэлгып зорилгоһоо дулдыдуулан өөрынгөө һанал бодол аман ба бэшэгэй хэлэн дээрэ харуулха;

  - хэлэхэ, харилсаха зорилгоһоо үндэһэлэн, хэрэгтэй сагта монолог гү, али диалог хэрэглэжэ шадаха;

  - өөрынгөө һанал бодол, һанамжа хэлэжэ, баталжа шадаха;

  - хүнүүдэй хэлэһые шагнаха, ойлгохо, тиин өөрынгөө һанал бодол хубилгахаяа бэлэн байха;

  - ажаябуулга эмхидхэхэдээ, хөөрэлдэжэ, хоорондоо хэлсэжэ, нэгэ һанал бодолдо ерэхэ;

  - асуудалнуудье табиха.

  Һуралсалай курсын бγридэл

  Тγрэлхи хэлэн тγрэhэн дайда

  Шγлэгγγд: Буряад хэлэмнай. М. Чойбонов. Сахижа ябая. Э. Манзаров. Буряад орон. Д. Жлсараев. Эхэ нютагай γреэл. Б-Х. Цыренжапова. Байгалаа гамнаял! Д. Хобраков. Байгал далай. З. Гомбожабай. Рассказууд: Сэсэгэй γнэр. И. Калашников. Гγлзѳѳргэнэ. Э. Дугаров. Ой модоной аша туhа. А. Жамбалон. Ерээдγйн нарhад. А. Жамбалон. Ойн барабанша. Г. Дашабылов.

  Удха сэсэн аман зохеол урда γеын hургаал захяал

  Таабаринууд. Оньhон γгэнγγд. Үреэлнγγд. Буряад арадай онтохонууд. Россиин арадуудай онтохонууд. Зγγн зγгэй арадуудай онтохонууд.  Уран шγлэгэй долгин дээрэ

  Баярмаагай одон. Д. Жалсараев. Харгы. Ш-Х. Базарсадаева. Намар. К. Бальмонт. Хюруу. Д-Х. Цынгуева. Намар. Ц. Цырендоржиев. Намарай ольбон. Ш. Нимбуев. Таряан. Б. Базарон. Баян ургаса. Ш. Нимбуев. Шубуудай аян. Х. Намсараев. Аянай шубуунай дуун. Б. Базарон.  Литературна онтохонууд

  Эреэн гγрѳѳһэ эмээллэгшэ. Б. Абидуев. Туламтай шоно. Д. Дашинимаев. Зоригтой хоер. Ц. Номтоев.  Уран шγлэгэй долгин дээрэ

  Хγлэг минии морин. Ж. Тумунов. Үбэл. Ч-Р. Намжилов. Тγрγγшын саhан. Б. Гармажапов. Саhаханууд. Г. Чимитов. Үбэлэй харгы. А. Пушкин. Үбэл. Г. Дашабылов. Елко. Г. Чимитов. Һурга. Б-Б. Намсарайн. Зол талаантай байдаг hайт! А. Жамбалон.  Арадай баатар Гэсэр

  Тэнгэришγγлэй хоорондохи дайн. Баатарай газар дээрэ тγрэлгэ. Нюhата-Нюургай гэжэ нэрэ хγбγγндэ γгтэбэ. Баатар бэеэ бэелжэ, Гэсэр боложо тодорбо. Гэсэрэй 3-хи hамган. Алма -Мэргэн хатан. Гэсэр орголи эреэн гγрѳѳhые, Шэрэм-Минаата хааниие, Абарга-Сэсэн мангадхайе бута сохибо. Гэсэр Шара голой хаашуулые дараба.  Сагаалган

  Сагаан hарын мэндэ амар! Ц. Батожапов. Сагаалганай магтаал. Ж. Юбухов. Луу болон бусад амитадай арбан хоер жэлдэ нэрэеэ γгэhэн тухай. (хитад онтохон). Сагаалган. С. Хγбγγхэйн.  Уран шγлэгэй долгин дээрэ.

  Хабар. Д. Узытуев. Хабар. Н. Дамдинов. Эжы, эжы, эжыхэмни. Ц. Цыриторон. Эжы. Ц. Бабуева. Эржэн. Э. Дугаров. Хабсагай. М. Лермонтов. Хуhан. Ц. Номтоев. Хуhахан. А. Уланов. Хуhанай угэ. Ж. Зимин.  Буряад уран зохеолой эхи табигшад

  Х. Намсарае. Үншэдэй γхэл. Б. Абидуев. Хабарай γдэшэ. Ч. Цыдендамбаев.Һэргэг нойр. Ц. Номтоев. Үнэн зγрхэнэйм γгэ γреэл. Алтан гартан. Ашата γбгэн. Ж. Тумунов. Талын бγргэд.  Баснинууд

  Б. Базарон. Арсалдаан. Г. Чимитов. Баабгайн хγбγγн. Үнэгэн шоно хоер. Э. Манзаров. Үнэгэнэй hургуули. «Барилдааша» баабгай. И. Крылов. Гэрэл ба Һармагшан.  Уран зохеолшод үхибүүдтэ

  Ц-Д. Дамдинжапов. Арюухан хγбγγн. Н. Дамдинов. Мартамхай хонишон. Ц-Б. Бадмаев. Залхуу Шагдар. А. Жамбалон. Дурамбай-херхо нюдэн. Г. Бадмаева. «Гэмтэй гээшэб…». Ц. Дондогой. Һайзгай.  Уран шγлэгэй долгин дээрэ

  Наранай туяа. Б. Абидуев. Наран ба хγγгэд. Ц. Цыремпилов. Үглѳѳгуур ойдо. Б. Базарон. Үүлэн. А. Пушкин. Ухаан тухай γгэ. Ч-Р. Намжилов. Улаалзай. Б. Базарон. Саг. Ц. Жамбалов.  Классhаа_гадуур_уншалга___Һурагшадай_мэдэсэ,_шадабари,_дадал_сэгнэхэ_эрилтэ'>Классhаа гадуур уншалга

  Һурагшадай мэдэсэ, шадабари, дадал сэгнэхэ эрилтэ

  Текст дээрэ хγдэлхэ шадабари хараадаа абан, класс бγридэ программын эрилтын γндэhѳѳр табигдаhан хэмжээ баримталан, hурагшадай уншалгын дγршэл сэгнэхэ.

  «5» сэгнэлтэ хэрбээ:


  • удхын сохилто баримталан, сэглэлтын тэмдэг зγбѳѳр илган уншахадань; уншаhан текстын гол удха зγбѳѳр ойлгоод, хэлэжэ, хѳѳрэжэ шадаа hаань;

  • уншаhан текст хубинуудта хубаажа шадаа hаань;

  • шγлэг сээжээр хэлэхэдээ, γгэнγγдээ зγбѳѳр, нэгэшье торонгγй, уран гоеор уншаhан байхадань табиха.

  «4» сэгнэлтэ хэрбээ hурагшын:

  • уншахадаа, γгэнγγдтэ 2-3 алдуу гаргаа hаань, сэглэлтын тэмдэгэй хойно (точко, запятой, асууhан ба шангадхаhан) зогсолто хээгуй hаань;

  • сээжээр уншахадаа, γгэнγγдтэ 2-3 алдуу гаргаа hаань гγ, али сэглэлтын тэмдэг хоолойгоороо илгаагγй hаань; уншаhан текстынгээ удха зγбѳѳр ойлгобошье, тэрэнээ тодо бэшээр найруулан хѳѳрѳѳ hаань;

  • уншаhанаа хѳѳрэжэ γгэхэдѳѳ, зарим нэгэ ушарта торолсожо, багшын туhаламжаар заhажа хэлэhэн байхадань табиха.

  «3» сэглэлтэ хэрбээ hурагшын:

  • уншахадаа, γгэ хазагайруулжа гγ, али γгэ ба γенγγдые hэлгγγлжэ, орхижо, 4-5 алдуу гаргаа hаань, эли тодоор уншаагуй hаань;

  • уншаhан текстынгээ гол удха багшын туhаламжаар хэлэжэ шадаа hаань;

  • сээжээр уншахадаа, текст гγйсэд мэдэхэгγй, сэглэлтын тэмдэгγγдтэ зогсолто хээгγй hаань;

  • хэлэлгэ соогоо алдуу гаргахадаа (γгэ буруу хэрэглэхэ, мэдγγлэл дутуу, γсѳѳн γгэтэй г.м.), уншаhан текстынгээ удаа дараа алдаашье hаа, найруулан хэлэжэ шададаг байхадань табиха.

  «2» сэглэлтэ хэрбээ hурагшын:

  • γгэ бухэниие таhалдангяар, сэглэлтын тэмдэгтэ зогсолто хэнгγй уншахадань, 6-hаа γлγγ алдуу гаргахадань;

  • сээжээр уншаха текстынгээ ехэнхи хубиие мэдэхэгγйдэ, абяан ба γзэгγγдые хазагайруулжа, 6-hаа γлγγ алдуу гаргахадань;

  • уншаhан текстынгээ гол удха хэлэжэ шадаагγй hаань;

  • текстын удхын удаа дараа найруулан хэлэжэ шададаггγй, хэлэлгэдээ олон алдуу гаргадаг байхадань табиха.

  Һуралсалай жэлдэ уншалгаар hурагшадай дадал саг γргэлжэ шалгагдажа байха еhотой (четверть бγхэнэй hγγл багаар). Һурагшадай уншаагγй тусхай текст ондоо ном сооhоо абтаха, hурагша бγхэнэй дγршэл шалгахын тула нэгэ текст хэрэглэхэ.

  Нэгэ минута соо уншаhан γгэнγγдэй тоо хараада абажа, сэглэлтэ иигэжэ табиха:  Класс

  Сэгнэлтэ болон уншаха текстын γгын тоо

  «5»

  «4»

  «3»

  «2»

  1.

  30-hаа дээшэ

  15-20

  15 доошо

  -

  2.

  40-hѳѳ дээшэ

  30-40

  25-30

  25-hаа доошо

  3.

  60-hаа дээшэ

  50-60

  35-50

  35-hаа доошо

  4.

  70-hаа дээшэ

  60-70

  45-60

  45-hаа доошо


  Хэрэглэгдэhэн hуралсалай методическа хγсэд суглуулбари

  1. Ошоров Д.Д. Буряад хэлэн, уншалга, хэлэлгэ хүгжөөлгэ. Буряад һургуулиин программанууд, 1-4 классууд. - Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл, 2004 он.

  2. С.Ц. Содномов. Методическа дурадхалнууд. Түрэлхи хэлэн. 4 класс. Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл, 2010 он.

  3. Буряад хэлээр, уншалгаар, буряад литератураар һурагшадай мэдэсэ, шадабари, дадал сэгнэхэ эрилтэ / Харюусалгата редакторнууд Ц.Б.Цыренова, Б.Б.Жалсанов. – Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл, 2007.

  4. Буряад хэлэнэй сахим һураха бэшэг.

  5. Түрэлхи хэлэн: Үндэһэн буряад һургуулиин 4-дэхи классай һуралсалай ном: 2 хубитай. 1-хи хуби – Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл, 2010.

  6. Түрэлхи хэлэн: Үндэһэн буряад һургуулиин 4-дэхи классай һуралсалай ном: 2 хубитай. 2-хи хуби – Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл, 2010.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Программа гγрэнэй федеральна hуралсалай стандарт дээрэ, эхин hургуулиин жэшээтэ программа дээрэ γндэhэлэгдэнхэй

  Скачать 114.92 Kb.