• Һуралсалай т ї сэб соо буряад литература ї зэлгын hуури
 • Буряад литература предмедэй ценностнэ ориентирн її д
 • Жэлэй д үү рэхэдэ һ урагшадай мэдэсэ ба шадабаринууд. 3 класс. Турэлхи хэлээр шадабари ( предметные результаты )
 • Үхибүүнэй өөрын хүгжэлтын дүүнгүүд (личностные результаты)
 • Бэеэ гуримшуулаад ябаха шадабари (регулятивные УУД)
 • Оршон тойрониие шудалха шадабари (познавательные УУД)
 • Харилсаха шадабари (коммуникативные УУД)
 • Һуралсалай курсын бγридэл
 • Һурагшадай мэдэсэ, шадабари, дадал сэгнэхэ эрилтэ
 • Класс Сэгнэлтэ болон уншаха текстын γгын тоо «5»
 • Хэрэглэгдэхэ hуралсалай методическа х ї сэд суглуулбари
 • Хэрэглэгдэhэн hуралсалай методическа хγсэд суглуулбари
 • Календарна-тематическа түсэблэлгэ № Хэшээлэй темэ Ү гт. саг Үдэр Т ү сэблэгдэ һ
 • Тїрэлхи нангин хэлэмнай, тїшэ h эн нангин нютагнай – 9 ч.
 • Арадай аман зохёолнууд алтан h аа їнэтэй булашамнай – 14 ч.
 • Уран шїлэгэй долгин дээрэ – 3 ч.
 • Хїн болохо бага h аа -10 ч.
 • Уран шїлэгэй долгин дээрэ - 4 ч.
 • Буряад арадай h айндэр - Сагаалган - 18 ч.
 • Уран шїлэгэй долгин дээрэ – 2 ч.
 • Буряад уран зохёолой эхи табигшад – 12 ч.
 • Литературна онтохонууд – 9 ч.
 • Уран шїлэгэй долгин дээрэ – 5 ч.

 • Скачать 257.28 Kb.


  Дата16.05.2017
  Размер257.28 Kb.
  ТипЛитература

  Скачать 257.28 Kb.

  Программа гγрэнэй федеральна hуралсалай стандарт дээрэ, эхин hургуулиин жэшээтэ программа дээрэ γндэhэлэгдэнхэй  Тайлбари бэшэг

  Бγргын юрэнхы дунда hургуулиин 3-дахи классай буряад литератураар программа гγрэнэй федеральна hуралсалай стандарт дээрэ, эхин hургуулиин жэшээтэ программа дээрэ γндэhэлэгдэнхэй.

  Эхин hургуулида γзэгдэхэ тγрэлхи хэлэн γхибγγдэй шадабаринуудай γндэhэ hуури хγгжөөхэ уялгатай, тодорхойлбол, γхибγγн тγрэлхи хэлэеэ мэдэхэ, буряад хэлэтэй буряад хγн гээшэб гэжэ бэеэ мэдэрхэ, хэлэлгэеэ хγгжөөхэ зорилготой.

  Эхин классуудта буряад литература зааха тодорхой зорилгонууд гэхэдэ:  1. хэлэн ухаан хоерой хоорондоо нягта холбоотой байдаг дээрэhээ γхибγγдые тγрэл хэлэндэнь hургахадаа, тэдэнэй ухаан бодолые хγгжөөхэ, баяжуулха;

  2. hурагша бγхэниие зγбөөр, уран гоеор, удхыень ойлгон уншаха дадалтай болгохо;

  3. тγрэл арадай еhо заншалнуудые болон сэсэн мэргэн hургаалнуудые ойлгуулха;

  4. эхэ орондоо, тγрэhэн тоонто нютагтаа, тγрэл хэлэндээ, арад зондоо, бэшэшье γндэhэтэндэ дуратайгаар хγмγγжγγлхэ;

  5. hурагшадай аман хэлэлгые хэшээл бγхэндэ баяжуулха, тэдэниие эли тодоор, литературна хэлэн дээрэ хэлγγлжэ hургаха гэхэ мэтэ.

  Үгтэһэн программа эхин классай һурагшадай ухаан бодолдонь болон наһандань үндэһэлэн зохёогдонхой. Һурагшадые амаруулхын тула хэшээл бүхэндэ нэгэ гү, али хоёр дахин физминутка үнгэргэхэ хэрэгтэй. Физминуткын үедэ элдэб упражнени дүүргүүлхынгээ хажуугаар хэлэлгэ хүгжөөлгын хүдэлмэри ябуулжа боломоор.

  Литературна уншалгын шухала зорилго хадаа үхибүүдые уран үгэдэ, уран зохёолдо дуратай, тэрэниие уншаха дүй дүршэлтэй болгон хүмүүжүүлхэ. Үхибүүд бага наһандаа түрэлхи хэлэнэйнгээ баялигтай, илангаяа уран үгын удха шанартай танилсажа, бэеэ даагаад (багшын туһаламжагүйгөөр) уран зохёолнуудые саг үргэлжэ уншаха дадалтай болохо ёһотой.

  Удхаараа ойлгосотой богонихон рассказ, онтохо, шүлэг гү, али басни үхибүүд уншахадаа, зохёолой удхые, гол шухала һанал бодолые, үйлэдэгшэ нюурнуудые, тэдэнэрэй абари зан, үйлэ хэрэгүүдые бата бэхеэр ойлгожо абаха болоно. Уран зохёолой дүрсэлэн харуулдаг аргануудые, илангаяа хэлэнэйнь баялиг тухай ойлгожо абаха.

  Гурбадахи классай программа соо түрэл һайхан тоонто нютаг, тэрэнэй баялиг, табан хушуу мал, тэрэнэй олзо хэшэг, түрэл гарал болон гуламта, буряад арадай ёһо заншал, арадай һайндэр – сагаалган, үхибүүдэй нааданууд, бэеэ зүбөөр абажа ябалга, сээрлэхэ ёһо гурим тухай уран зохёолнууд гол һуури эзэлхэ болоно. Уншаһан текстынгээ удхые, илангаяа басниин удхые ойлгоод, тобшохоноор хэлэжэ үгэхэ.

  Уран зохёол уншахадаа, бэеэ даанги уншалгада һураха, юундэб гэхэдэ, табадахи класста түрэлхи литература үзэлгэдэ бэлэдхэл боложо үгэхэ ха юм.

  Буряад литература заалгын зорилгонууд Содномовой С.Ц., Жамбаловагай Д.П., Дулмаевагай Б-Х.О. Түрэлхи хэлэн: Үндэһэн буряад һургуулиин 3-дахи классай литературна уншалгын ном: 2 хубитай.– Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл, 2011. гэhэн номоор бэелїїлэгдэнэ.  Һуралсалай тїсэб соо буряад литература їзэлгын hуури

  Түрэлхи хэлэ узэлгэдэ 3-дахи класста 105 час їгтэнэ, неделидэ 3 час, hуралсалай жэлдэ 35 недели.  Буряад литература предмедэй ценностнэ ориентирнїїд

  Гурбадахи класста уншагдаха уран зохёолнууд hурагшадта мэдэсэ їгэхэhөө гадна, тэдэниие уран зохёолнуудай образуудай нїлөө доро hайхан абари зан, тїрэл арадтаа, тїрэлхи хэлэндээ унтаршагїй дурлал хїмїїжїїлхэ ёhотой. Дээдэ хэмжээнэй зохеолнуудые уншажа, сэдьхэлээрээ мэдэржэ буряад арадайнгаа, элинсэг хулинсагайнгаа ёhонуудые, заншалнуудые, сэсэн hургаалнуудые гїнзэгыгөөр ойлгожо, бодожо їзэжэ оршон тойронхи байдалда бэеэ абажа, ерээдїй аха наhанайнгаа ажабайдалда хэрэглэжэ hургаха болоно.


  Жэлэй дүүрэхэдэ һурагшадай мэдэсэ ба шадабаринууд. 3 класс.

  Турэлхи хэлээр шадабари (предметные результаты):
  - удхын сохилто баримталан, сэглэлтын тэмдэг зγбөөр илган уншаха;

  - уншаhан текстын гол удха зγбөөр ойлгоод, хэлэжэ, хөөрэжэ шадаха;

  - уншаhан текст хубинуудта хубаажа шадаха;

  - шγлэг сээжээр хэлэхэдээ, γгэнγγдээ зγбөөр, нэгэшье торонгγй, уран гоеор уншажа hураха.


  Үхибүүнэй өөрын хүгжэлтын дүүнгүүд (личностные результаты):

  - өөрынгөө сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ;

  - оршон тойронхи байгаалиин, тиихэдэ хажуудахи хүнүүдэйнгээ байдал ойлгохо, тэдээндэ өөрынгөө хандаса, хүнүүдые дэмжэһэнээ, тэдээндэ туһалһанаа түрэл хэлэн дээрээ харуулха;

  - өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо;

  - тоонтодоо, түрэл орондоо дуратай байһанаа, өөрынгөө хандаса харуулха;

  - уншаха, харилсаха дуратай байха;

  - бэшэхэ шадабаритай байха, буулгажа бэшэхэ, шагнажа абаад бэшэхэ, өөрөө зохёон бэшэхэ;

  - өөрынгөө сэдьхэлэй байдал тухай, тиихэдэ үзэһэн юумэнууд тухайгаа бэшэжэ (эссе жанрын түхэлөөр) харуулха;

  - түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха;

  - өөрынгөө хэһэн ажал сэгнэжэ шадаха.


  Бэеэ гуримшуулаад ябаха шадабари (регулятивные УУД):
  - өөрөө хэшээлэй тема хэлэхэ, зорилгыень табиха;

  - багшатаяа сугтаа һуралсалай проблемнэ асуудал яажа шиидхэхэ тухайгаа хөөрэлдэн, тусхай түсэб табиха;

  - өөрынгөө хэжэ байһан үйлэнүүдые түсэбэй, алгоритмын үйлэнүүдтэй тааруулха, зэргэсуулхэ, тиин өөрынгөө ажаябуулга шалгаха, сэгнэхэ, зүб болгохо;

  - өөрынгөө, ондоо хүнүүдэй, классайнгаа ажал тусхай критеринүүдээр шалгаха, хэр зэргэ шадабаритай болобобиб гэжэ элирүүлжэ һураха, критеринүүдые зохёохо;  Оршон тойрониие шудалха шадабари (познавательные УУД):
  - текстээр дамжуулагдаһан мэдээсэлнүүдэй янза (виды информации) ойлгохо; юун тухай хэлэгдэнэб, удхань амар бэ, идейнь ямар бэ?

  - олон ондоо янзын уншалга хэрэглэхэ;

  - ондо ондоо түхэлтэй текстнууд (текст, схема, таблица, зураг) сооһоо өөртөө мэдээсэл олохо;

  - үгөөр хэлэгдэһэн ойлгосо схемэ, таблица, модель болгохо, тиин һөөргэнь модель соо харуулаатай ойлгосо үгөөр хэлэхэ;

  - анализ, синтез хэхэ;

  - шалтагаан хойшолон хоёрой хоорондохи холбоо харуулха, тодоруулан зохёон тогтоохо;

  - бодомжолхо.
  Харилсаха шадабари (коммуникативные УУД):
  - хэлэлгып зорилгоһөө дулдыдуулан өөрынгөөһанал бодол аман ба бэшэгэй хэлэн дээрэ харуулха;

  - хэлэхэ, харилсаха зорилгоһоо үндэһэлэн, хэрэгтэй сагта монолог гү, али диалог хэрэглэжэ шадаха;

  - өөрынгөөһанал бодол, һанамжа хэлэжэ, баталжа шадаха;

  - хүнүүдэй хэлэһые шагнаха, ойлгохо, тиин өөрынгөөһанал бодол хубилгахаяа бэлэн байха;

  - ажаябуулга эмхидхэхэдээ, хөөрэлдэжэ, хоорондоо хэлсэжэ, нэгэ һанал бодолдо ерэхэ;

  - асуудалнуудье табиха.


  Һуралсалай курсын бγридэл
  Мэндэ амар, -hургуули! – 1 ч.

  Тγрэлхи нангин хэлэмнай, тγшэhэн нангин нютагнай (9 ч.)

  Арадай аман зохеолнууд алтанhаа їнэтэй булашамнай (14 ч.)

  Уран шγлэгэй долгин дээрэ (3 ч.)

  Хїн болохо багаhаа (10 ч.)

  Уран шγлэгэй долгин дээрэ (3 ч.)

  Үльгэрнїїд (4 ч.)

  Уран шγлэгэй долгин дээрэ (3 ч.)

  Буряад арадай hайндэр - Сагаалган - 18 ч.

  Уран шїлэгэй долгин дээрэ – 2 ч.

  Буряад уран зохёолой эхи табигшад – 12 ч.

  Їхибїїдэй дуратай уран зохёолшод – 9 ч.

  Уран шїлэгэй долгин дээрэ – 2 ч.

  Литературна онтохонууд – 9 ч.

  Уран шїлэгэй долгин дээрэ – 4 ч.


  Һурагшадай мэдэсэ, шадабари, дадал сэгнэхэ эрилтэ

  Текст дээрэ хγдэлхэ шадабари хараадаа абан, класс бγридэ программын эрилтын γндэhөөр табигдаhан хэмжээ баримталан, hурагшадай уншалгын дγршэл сэгнэхэ.

  «5» сэгнэлтэ хэрбээ:


  • удхын сохилто баримталан, сэглэлтын тэмдэг зγбөөр илган уншахадань; уншаhан текстын гол удха зγбөөр ойлгоод, хэлэжэ, хөөрэжэ шадаа hаань;

  • уншаhан текст хубинуудта хубаажа шадаа hаань;

  • шγлэг сээжээр хэлэхэдээ, γгэнγγдээ зγбөөр, нэгэшье торонгγй, уран гоеор уншаhан байхадань табиха.

  «4» сэгнэлтэ хэрбээ hурагшын:

  • уншахадаа, γгэнγγдтэ 2-3 алдуу гаргаа hаань, сэглэлтын тэмдэгэй хойно (точко, запятой, асууhан ба шангадхаhан) зогсолто хээгуй hаань;

  • сээжээр уншахадаа, γгэнγγдтэ 2-3 алдуу гаргаа hаань гγ, али сэглэлтын тэмдэг хоолойгоороо илгаагγй hаань; уншаhан текстынгээ удха зγбөөр ойлгобошье, тэрэнээ тодо бэшээр найруулан хөөрөө hаань;

  • уншаhанаа хөөрэжэ γгэхэдөө, зарим нэгэ ушарта торолсожо, багшын туhаламжаар заhажа хэлэhэн байхадань табиха.

  «3» сэглэлтэ хэрбээ hурагшын:

  • уншахадаа, γгэ хазагайруулжа гγ, али γгэ ба γенγγдые hэлгγγлжэ, орхижо, 4-5 алдуу гаргаа hаань, эли тодоор уншаагуй hаань;

  • уншаhан текстынгээ гол удха багшын туhаламжаар хэлэжэ шадаа hаань;

  • сээжээр уншахадаа, текст гγйсэд мэдэхэгγй, сэглэлтын тэмдэгγγдтэ зогсолто хээгγй hаань;

  • хэлэлгэ соогоо алдуу гаргахадаа (γгэ буруу хэрэглэхэ, мэдγγлэл дутуу, γсөөн γгэтэй г.м.), уншаhан текстынгээ удаа дараа алдаашье hаа, найруулан хэлэжэ шададаг байхадань табиха.

  «2» сэглэлтэ хэрбээ hурагшын:

  • γгэ бухэниие таhалдангяар, сэглэлтын тэмдэгтэ зогсолто хэнгγй уншахадань, 6-hаа γлγγ алдуу гаргахадань;

  • сээжээр уншаха текстынгээ ехэнхи хубиие мэдэхэгγйдэ, абяан ба γзэгγγдые хазагайруулжа, 6-hаа γлγγ алдуу гаргахадань;

  • уншаhан текстынгээ гол удха хэлэжэ шадаагγй hаань;

  • текстын удхын удаа дараа найруулан хэлэжэ шададаггγй, хэлэлгэдээ олон алдуу гаргадаг байхадань табиха.

  Һуралсалай жэлдэ уншалгаар hурагшадай дадал саг γргэлжэ шалгагдажа байха еhотой (четверть бγхэнэй hγγл багаар).Һурагшадай уншаагγй тусхай текст ондоо ном сооhоо абтаха, hурагша бγхэнэй дγршэл шалгахын тула нэгэ текст хэрэглэхэ.

  Нэгэ минута соо уншаhан γгэнγγдэй тоо хараада абажа, сэглэлтэ иигэжэ табиха:  Класс

  Сэгнэлтэ болон уншаха текстын γгын тоо

  «5»

  «4»

  «3»

  «2»

  1.

  30-hаа дээшэ

  15-20

  15 доошо

  -

  2.

  40-hөө дээшэ

  30-40

  25-30

  25-hаа доошо

  3.

  60-hаа дээшэ

  50-60

  35-50

  35-hаа доошо

  4.

  70-hаа дээшэ

  60-70

  45-60

  45-hаа доошо


  Хэрэглэгдэхэ hуралсалай методическа хїсэд суглуулбари

  1. Содномов С.Ц., Жамбалова Д.П., Дулмаева Б-Х.О. Түрэлхи хэлэн: Үндэһэн буряад һургуулиин 3-дахи классай литературна уншалгын ном: 2 хубитай. 1-хи хуби – Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл, 2011.

  2. Содномов С.Ц., Жамбалова Д.П., Дулмаева Б-Х.О.Түрэлхи хэлэн: Үндэһэн буряад һургуулиин 3-дахи классай литературна уншалгын ном: 2 хубитай. 2-хи хуби – Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл, 2011.

  3. Содномов С.Ц., Жамбалова Д.П., Дулмаева Б-Х.О. А:жалай дэбтэр: Түрэлхи хэлэн. 3дахи класс. 2 хубитай. – Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл, 2012.

  4. Буряад хэлэн, уншалга, хэлэлгэ хүгжөөлгэ. Буряад һургуулиин программанууд, 1 – 4 классууд. / Зохёогшо Д.Д.Ошоров. – 2-дохи хэблэл. – Улаан-Үдэ, «Бэлиг», 2004.

  5. Буряад хэлээр, уншалгаар, буряад литератураар һурагшадай мэдэсэ, шадабари, дадал сэгнэхэ эрилтэ / Харюусалгата редакторнууд Ц.Б.Цыренова, Б.Б.Жалсанов. – Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл, 2007.

  Хэрэглэгдэhэн hуралсалай методическа хγсэд суглуулбари

  1. Ошоров Д.Д. Буряад хэлэн, уншалга, хэлэлгэ хүгжөөлгэ. Буряад һургуулиин программанууд, 1-4 классууд. - Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл, 2004 он.

  2. С.Ц. Содномов. Методическа дурадхалнууд. Түрэлхи хэлэн. 4 класс. Улаан-Үдэ: «Бэлиг» хэблэл, 2010 он.

  1. Буряад хэлэнэй сахим һураха бэшэг.


  Календарна-тематическа түсэблэлгэ  Хэшээлэй темэ  Үгт. саг

  Үдэр

  Түсэблэгдэһэн дүнгүүд

  Турэлхи хэлээр шадабари

  Метапредметнэ дүнгүүд

  Өөрын хүгжэлтын дүнгүүд

  Мэндэ амар, hургуули! – 1 ч.

  1

  Мэндэ амар, hургуули!  1

  Шїлэг соо хэлэгдэhэн гол бодолнуудые, їйлэдэгшэ нюйрнуудай сэдьхэлэй мэдэрэл дамжуулжа шадаха

  Р. Өөрөө хэшээлэй темэ хэлэхэ, зорилгыень табиха;

  П. Текстээр дамжуулагдаһан мэдээсэлнүүдэй янза (виды информации) ойлгохо: юун тухай хэлэгдэнэб, удхань ямар бэ, идейнь ямар бэ?

  К. Хэлэлгын зорилгоһоо дулдыдуулан өөрынгөөһанал бодол аман ба бэшэгэй хэлэн дээрэ харуулха.

  Өөрынгөө сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ; оршон тойронхи байгаалиин, тиихэдэ хажуудахи хүнүүдэйнгээ байдал ойлгохо, тэдээндэ өөрынгөө хандаса, хүнүүдые дэмжэһэнээ, тэдээндэ туһалһанаа түрэл хэлэн дээрээ харуулха  Тїрэлхи нангин хэлэмнай, тїшэhэн нангин нютагнай – 9 ч.

  2

  Хэлэмнай.  Б-Б.Намсарайн.

  Тїрэл буряад хэлэмни.

  Д-Н.Халхаров.

  1

  Эдэ зохеолнуудые їзэжэ байхадаа, hурагша тойроод байhан байгаалиингаа баялигта ехэ наринаар хандажа, гамнажа, тїрэл нютагаараа, тїрэлхи хэлээрээ, Байгалаараа омогорхожо шадаха  Р. Багшатаяа сугтаа һуралсалай проблемнэасуудал яажа шиидхэхэ тухайгаа хөөрэлдэн, тусхай түсэб табиха;

  П. Олон ондоо янзын уншалга хэрэглэхэ

  К. Хэлэхэ, харилсаха зорилгоһоо үндэһэлэн, хэрэгтэй сагта монолог гү, али диалог хэрэглэжэ шадаха.

  Р. Өөрынгөөһанал бодол, һанамжа хэлэжэ, баталжа шадаха;

  П. Ондо ондоо түхэлтэй текстнүүд (текст, схемэ, таблица, зураг) сооһоо өөртөө мэдээсэл олохо;

  К. Ажаябуулга эмхидхэхэдээ, хөөрэлдэжэ, хоорондоо хэлсэжэ, нэгэ һанал бодолдо ерэхэ.

  Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо;

  Тоонтодоо, түрэл орондоо дуратай байһанаа, өөрынгөө хандаса харуулха

  3

  Актриса болохоб! Ц-Д.Дондокова.  1

  4

  Манай Эхэ орон.  1

  5

  Улаан-Үдэ  1

  6

  Байгал далай тухай домог.  1

  Р.Өөрынгөө хэжэ байһан үйлэнүүдые түсэбэй, алгоритмын үйлэнүүдтэй тааруулха, зэргэсүүлхэ, тиин өөрынгөө ажаябуулга шалгаха, сэгнэхэ, зүб болгохо;

  П. Ондо ондоо түхэлтэй текстнүүд (текст, схемэ, таблица, зураг) сооһоо өөртөө мэдээсэл олохо;

  К. Өөрынгөө һанал бодол, һанамжа хэлэжэ, баталжа шадаха.

  Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо

  Тоонтодоо, түрэл орондоо дуратай байһанаа, өөрынгөө хандаса харуулха

  7

  Ага нютаг.  1

  8

  Хоридой мэргэн ба Хун шубуун тухай домог.  1

  9

  Эхирэд ба Булгад гарбалтайшуул тухай.  1

  10

  Усть-Орда.  Бїлэгөөр дїн гаргалга.

  1

  Арадай аман зохёолнууд алтанhаа їнэтэй булашамнай – 14 ч.

  11-12

  Буряад арадай онтохонууд. Шоно, бар, хоёр хїлтэй хїймэлдөөн.  2

  Арадай аман зохеолнууд тухай мэдэсэеэ гїнзэгырїїлнэ.

  Р.Багшын заһаһан алдуу ойлгожо, өөрынгөөһанал бодол хубилгахаяа бэлэн байха.

  П.Дүримүүдые хэрэглэжэ шадаха шадабари, мэдэсэ элируулхэ.

  К.Өөрынгөө һанал бодол, һанамжа хэлэжэ, баталжа шадаха

  Уншаха, харилсаха дуратай байха;

  13

  Тэнэг шоно  1

  14-15


  Хуурша хїбїїн

  2

  16-17  Одхон хїбїїн

  2

  Сээжээр уншалга шэнжэлхэ.  Хэлэлгэеэ хїгжөөхэ, їгын нөөсэ элбэгжїїлхэ. Тїрэлхи буряад хэлэнэйнгээ баялигтай танилсаха.

  Р. Өөрынгөө һанал бодол, һанамжа хэлэжэ, баталжа шадаха;

  П. Ондо ондоо түхэлтэй текстнүүд (текст, схемэ, таблица, зураг) сооһоо өөртөө мэдээсэл олохо;

  К. Ажаябуулга эмхидхэхэдээ, хөөрэлдэжэ, хоорондоо хэлсэжэ, нэгэ һанал бодолдо ерэхэ.

  Уншаха, харилсаха дуратай байха;

  18-19


  Ерэнтэй сэсэн далантай тэнэг хоёр

  2

  20  Таряашан Тархаас.

  1

  21  Хїлhэншэ хїн.

  1

  22  Таабаринууд

  1

  23  Оньhон їгэнїїд.

  1

  24  Бїлэгөөр дїн гаргалга.

  1

  Уран шїлэгэй долгин дээрэ – 3 ч.

  25

  Зундаа. Б.Базарон.  Намар. Г.Дашабылов.

  1

  Шїлэгїїдые їзэхэдөө, нэн тїрїїн тэрэнэй удхатайнь, образуудтайнь танилсаха. Удаань анхаралтайгаар шагнажа, уран гоёор уншаха, сээжэлдэхэ.  Р.Өөрынгөө хэжэ байһан үйлэнүүдые түсэбэй, алгоритмын үйлэнүүдтэй тааруулха, зэргэсүүлхэ, тиин өөрынгөө ажаябуулга шалгаха, сэгнэхэ, зүб болгохо;

  П. Ондо ондоо түхэлтэй текстнүүд (текст, схемэ, таблица, зураг) сооһоо өөртөө мэдээсэл олохо;

  К. Өөрынгөө һанал бодол, һанамжа хэлэжэ, баталжа шадаха.

  Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо

  Уншаха, харилсаха дуратай байха;

  Өөрынгөө сэдьхэлэй байдал тухай, тиихэдэ үзэһэн юумэнүүд тухайгаа бэшэжэ (эссе жанрын түхэлөөр) харуулха

  26

  Шара набшын халуун.Ц-Ж.Жимбиев.  Намар. Д.Мадасон.

  1

  27  Бїлэгөөр дїн гаргалга

  1

  Хїн болохо багаhаа -10 ч.

  28-29

  Табан патроной тангариг нюуса. Ч.Цыдендамбаев.  2

  Р. Багшатаяа сугтаа һуралсалай проблемнэасуудал яажа шиидхэхэ тухайгаа хөөрэлдэн, тусхай түсэб табиха;

  П. Олон ондоо янзын уншалга хэрэглэхэ

  К. Хэлэхэ, харилсаха зорилгоһоо үндэһэлэн, хэрэгтэй сагта монолог гү, али диалог хэрэглэжэ шадаха.

  Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха;

  Өөрынгөө хэһэн ажал сэгнэжэ шадаха

  30

  Гахай ба Шаазгай. Э.Манзаров.  1

  31

  Алтанхан хурьган. Ж.Балданжабон.  1

  32

  Шулуутайн Будамшуу.  Ц-Б.Бадмаев

  1

  33  Дэбтэрэй гомдол. Б-Б.Намсарайн.

  1

  34  Соохорхон инзаган. Ц.Шагжин.

  1

  35  Эхын захяа. Ц.Шагжин.

  1

  36  Алтан хараасгай. Д.Цырендашиев.

  1

  37  Бїлэгөөр дїн гаргалга.

  1

  Уран шїлэгэй долгин дээрэ – 3 ч.

  38

  Амар сайн!. Ж.Зимин.  1

  Шїлэгїїдые їзэхэдөө, нэн тїрїїн тэрэнэй удхатайнь, образуудтайнь танилсаха. Удаань анхаралтайгаар шагнажа, уран гоёор уншаха, сээжэлдэхэ.

  Р. Өөрынгөө, ондоо хүнүүдэй, классайнгаа ажал тусхай критеринүүдээр шалгаха, хэр зэргэ шадабаритай болобобиб гэжэ элирүүлжэ һураха, критеринүүдые зохёохо;

  П. Шалтагаан хойшолон хоёрой хоорондохи холбоо харуулха, тодоруулан зохёон тогтоохо;

  К. Хүнүүдэй хэлэһые шагнаха, ойлгохо, тиин өөрынгөөһанал бодол хубилгахаяа бэлэн байха

  Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха;

  Өөрынгөө хэһэн ажал сэгнэжэ шадаха

  39

  Эдир залуу їетэндэ. А.Жамбалон.  1

  40

  Хїн. Г.Чимитов.  Бїлэгөөр дїн гаргалга

  1

  Їльгэрнїїд – 4 ч.

  41

  Шоные мэхэлhэн шандаган. А.Тороев  Аймхай. А.Тороев

  1

  льгэрнїїдэй хэлэн тусгаар онсо, баян, гоёоhон маягтай, тиимэhээ їльгэрэй удха хөөрэжэ шадаха.  Р. Өөрынгөө һанал бодол, һанамжа хэлэжэ, баталжа шадаха;

  П. Ондо ондоо түхэлтэй текстнүүд (текст, схемэ, таблица, зураг) сооһоо өөртөө мэдээсэл олохо;

  К. Ажаябуулга эмхидхэхэдээ, хөөрэлдэжэ, хоорондоо хэлсэжэ, нэгэ һанал бодолдо ерэхэ.

  Өөрынгөөсэдьхэлэйбайдалтүрэлхэлэндээрээхэлэхэ; оршон тойронхи байгаалиин, тиихэдэ хажуудахи хүнүүдэйнгээ байдал ойлгохо, тэдээндэ өөрынгөө хандаса, хүнүүдые дэмжэһэнээ, тэдээндэ туһалһанаа түрэл хэлэн дээрээ харуулха

  42

  Хїн хара баабгай хоер. Е.Сороковиков-Магай  1

  43

  Будамшуу. А.Шадаев.  Хирээ Шаазгай хоер. А.Шадаев

  1

  44  Бїлэгөөр дїн гаргалга.

  1

  Уран шїлэгэй долгин дээрэ - 4 ч.

  45

  бэлэй їдэр. Г.Чимитов.  Далитай їхибїїд. Ч-Р.Намжилов

  1

  Шїлэгїїдые їзэхэдөө, нэн тїрїїн тэрэнэй удхатайнь, образуудтайнь танилсаха. Удаань анхаралтайгаар шагнажа, уран гоёор уншаха, сээжэлдэхэ.  Р. Өөрынгөө, ондоо хүнүүдэй, классайнгаа ажал тусхай критеринүүдээр шалгаха, хэр зэргэ шадабаритай болобобиб гэжэ элирүүлжэ һураха, критеринүүдые зохёохо;

  П. Үгөөр хэлэгдэһэн ойлгосо схемэ, таблица, модель болгохо, тиин һөөргэнь модель соо харуулаатай ойлгосо үгөөр хэлэхэ;

  К. Хүнүүдэй хэлэһые шагнаха, ойлгохо, тиин өөрынгөөһанал бодол хубилгахаяа бэлэн байха.

  Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха;

  Өөрынгөө хэһэн ажал сэгнэжэ шадаха

  46

  Санашан. Ш.Нимбуев  1

  47

  Хадхууртайхан хасуури. Д.Мадасон.  Ёлкын дуун. Ц-Ж.Жимбиев

  1

  48  Хахад жэлэй дїн гаргалга

  1

  Буряад арадай hайндэр - Сагаалган - 18 ч.

  49

  Сагаан hарын шэнээр. Э.Дугаров.  Сагаалган тухай.

  1

  Уг гарбалаа мэдэхэ, хїндэлхэ, арад зонойнгоо еhо заншал сахижа ябаха дадалтай болохо.  Р. Өөрөө хэшээлэй темэ хэлэхэ, зорилгыень табиха;

  П. Текстээр дамжуулагдаһан мэдээсэлнүүдэй янза (виды информации) ойлгохо: юун тухай хэлэгдэнэб, удхань ямар бэ, идейнь ямар бэ?

  К. Хэлэлгын зорилгоһоо дулдыдуулан өөрынгөө һанал бодол аман ба бэшэгэй хэлэн дээрэ харуулха.

  Тоонтодоо, түрэл орондоо дуратай байһанаа, өөрынгөө хандаса харуулха

  50

  Арбан хоер жэлнїїд.  Угтамжын дуун. Ш.Нимбуев

  1

  51-53  Сагаалган. Г-Д.Дамбаев

  3

  54  Уг гарбалта ууган буряад араднай. Д.Цынгуева

  1

  55  Морин эрдэни.

  1

  56-58  Шагжын хула. Ц.Номтоев

  3

  59-60  Табан хушуун тїл.

  Б-Б.Намсарайн

  2

  61-65


  Минии табан нїхэд. Г.Дашабылов

  5

  66  Бїлэгөөр дїн гаргалга

  1

  Уран шїлэгэй долгин дээрэ – 2 ч.

  67

  Һэеы гэр – элинсэг хулинсагаймнай гуламта  1

  Шїлэгїїдые їзэхэдөө, нэн тїрїїн тэрэнэй удхатайнь, образуудтайнь танилсаха. Удаань анхаралтайгаар шагнажа, уран гоёор уншаха, сээжэлдэхэ.

  Р.Дүримүүдые хэрэглэжэ шадаха шадабари, мэдэсэ элируулхэ.

  П.Багшатаяа сугтаа һуралсалай проблемнэасуудал яажа шиидхэхэ тухайгаа хөөрэлдэн, тусхай түсэб табиха;

  К.Хэлэхэ, харилсаха зорилгоһоо үндэһэлэн, хэрэгтэй сагта монолог гү, али диалог хэрэглэжэ шадаха

  Уншаха, харилсаха дуратай байха;

  68

  Аяга сай.  Ц-Ж.Жимбиев.

  Харгы дээрэ. Э.Дугаров

  1

  Буряад уран зохёолой эхи табигшад – 12 ч.

  69-71


  Х.Н.Намсараев. Үри нэхэбэри

  3

  Эндэ їгтэhэн зохеолнуудтай танилсахадаа, hурагшад аман хэлэлгэ, хэлэнэй нөөсэ баяжуулха, тhргэн уншалгын дадал хїгжөөхэ. Ажал хїдэлмэридэ дуратай болохо, анхаралтай хёрхо ябаха, аха зоноо, эжы абаяа хїндэлжэ, туhалжа, гамнажа, баяраараа баярлуулжа, жаргалаараа жаргуулжа ябаха.  Р. Өөрынгөө, ондоо хүнүүдэй, классайнгаа ажал тусхай критеринүүдээр шалгаха, хэр зэргэ шадабаритай болобобиб гэжэ элирүүлжэ һураха, критеринүүдые зохёохо;

  П. Үгөөр хэлэгдэһэн ойлгосо схемэ, таблица, модель болгохо, тиин һөөргэнь модель соо харуулаатай ойлгосо үгөөр хэлэхэ;

  К. Хүнүүдэй хэлэһые шагнаха, ойлгохо, тиин өөрынгөөһанал бодол хубилгахаяа бэлэн байха.

  Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха;

  Өөрынгөө хэһэн ажал сэгнэжэ шадаха

  72

  Б.Д.Абидуев. Үїлэн  1

  73-74


  Ц-Д.Д.Дондокова. Хаан Хуша

  2

  75-76  Ш.Н.Нимбуев. Эбтэй hаа, хїсэтэй (басни)

  2

  77-78  Ц-Д.Ж-Б. Дамдинжапов. Шандаган бїргэд хоер

  2

  79  Б.Б.Базарон. Эхэ оромнай hайхан даа!

  1

  80  Бїлэгөөр дїн гаргалга

  1

  хибїїдэй дуратай уран зохёолшод – 9 ч.

  81

  Ц-Б.Б.Бадмаев. Дондогой зїїдэн  1

  Сэдьхэл хїдэлгэмөөр уран гоеор уншалгада hураха. Өөрынгөө хараа бодол дамжуулха дадалтай болохо.

  Р. Өөрынгөө, ондоо хүнүүдэй, классайнгаа ажал тусхай критеринүүдээр шалгаха, хэр зэргэ шадабаритай болобобиб гэжэ элирүүлжэ һураха, критеринүүдые зохёохо;

  П. Үгөөр хэлэгдэһэн ойлгосо схемэ, таблица, модель болгохо, тиин һөөргэнь модель соо харуулаатай ойлгосо үгөөр хэлэхэ;

  К. Хүнүүдэй хэлэһые шагнаха, ойлгохо, тиин өөрынгөөһанал бодол хубилгахаяа бэлэн байха.

  Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо;

  Тоонтодоо, түрэл орондоо дуратай байһанаа, өөрынгөө хандаса харуулха

  82

  М.М.Осодоев. Хараасгайн добтолго  1

  83

  Ч.Ц.Цыдендамбаев. Ургыхан  1

  84-86


  Ц.Б.Цырендоржиев. Аршаанда болоhон ушар.

  3

  87  Д.А.Улзытуев. Гуурhанай гурбан нюуса

  1

  88  Ц-Ж.А.Жимбиев. Эхэ нютаг

  1

  89  Бїлэгөөр дїн гаргалга

  1

  Уран шїлэгэй долгин дээрэ – 2 ч.

  90

  Хабарай саг.  Д-Р. Намжилон

  1

  Шїлэгїїдые їзэхэдөө, нэн тїрїїн тэрэнэй удхатайнь, образуудтайнь танилсаха. Удаань анхаралтайгаар шагнажа, уран гоёор уншаха, сээжэлдэхэ.  Багшын заһаһан алдуу ойлгожо, өөрынгөөһанал бодол хубилгахаяа бэлэн байха.

  Өөрынгөө хэлэ уран, баян, тодо, сэбэр болгохоёо оролдохо;

  Тоонтодоо, түрэл орондоо дуратай байһанаа, өөрынгөө хандаса харуулха

  91

  Эхын сэдьхэл. С.Махабадарова  1

  Литературна онтохонууд – 9 ч.

  92-95


  Шаалай Шаанай хоёр. Б.Абидуев

  4

  Литературна онтохонууд удхаараа ажабайдалда ушардаг элдэб муу шанар шэнжые усадхахын тулөөтэмсэхэ хїсэл тїрїїлдэг.  Р. Өөрөө хэшээлэй темэ хэлэхэ, зорилгыень табиха;

  П. Текстээр дамжуулагдаһан мэдээсэлнүүдэй янза (виды информации) ойлгохо: юун тухай хэлэгдэнэб, удхань ямар бэ, идейнь ямар бэ?

  К. Хэлэлгын зорилгоһоо дулдыдуулан өөрынгөөһанал бодол аман ба бэшэгэй хэлэн дээрэ харуулха.

  Өөрынгөө сэдьхэлэй байдал түрэл хэлэн дээрээ хэлэхэ; оршон тойронхи байгаалиин, тиихэдэ хажуудахи хүнүүдэйнгээ байдал ойлгохо, тэдээндэ өөрынгөө хандаса, хүнүүдые дэмжэһэнээ, тэдээндэ туһалһанаа түрэл хэлэн дээрээ харуулха

  96-97

  Гахай мэргэн. Н.Намсарайн  2

  98-99


  Жэргэмэл. Э.Манзаров

  2

  100  Бїлэгөөр дїн гаргалга

  1

  Уран шїлэгэй долгин дээрэ – 5 ч.

  101

  Байгаалияа гамная! Д.Батоболотова  1

  Шїлэгїїдые їзэхэдөө, нэн тїрїїн тэрэнэй удхатайнь, образуудтайнь танилсаха. Удаань анхаралтайгаар шагнажа, уран гоёор уншаха, сээжэлдэхэ.

  Р. Багшатаяа сугтаа һуралсалай проблемнэасуудал яажа шиидхэхэ тухайгаа хөөрэлдэн, тусхай түсэб табиха;

  П. Шалтагаан хойшолон хоёрой хоорондохи холбоо харуулха, тодоруулан зохёон тогтоохо;

  К. Ажаябуулга эмхидхэхэдээ, хөөрэлдэжэ, хоорондоо хэлсэжэ, нэгэ һанал бодолдо ерэхэ.

  Түрэл хэлэеэ шудалха эрмэлзэлтэй байха;

  Өөрынгөө хэһэн ажал сэгнэжэ шадаха

  102


  Тайгын туужа домог. Ж.Зимин.

  Бороохон. Д.Улзытуев

  1

  103


  Шубууд. Г.Чимитов.

  Лагерьта. Б.Бальжинимаев

  1

  104


  Бїлэгөөр дїн гаргалга

  1

  105  Жэлэй дїн гаргалга

  1

  Хэр зэргэ хэмжээн дээрэ байнабииб гэжэ мэдэхэ ба ойлгохо.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Программа гγрэнэй федеральна hуралсалай стандарт дээрэ, эхин hургуулиин жэшээтэ программа дээрэ γндэhэлэгдэнхэй

  Скачать 257.28 Kb.