• СКАЛЕСТ ПРИСТАП КОН ДОЛГОРОЧНАТА ТЕРАПИЈА НА
 • Возрасни и деца постари од 5 години
 • Степен на тежина Редовни (дневни) лекови за контрола на болеста Други можности за лекување
 • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТЕЖИНАТА НА АСТМАТСКИОТ НАПАД Табела 5 претставува класификација на тежината на астматскиот напад. 2 Табела 5.
 • Лесен Средно тежок Тежок Претечки респираторен арест
 • Респираторна фреквенција
 • Употреба на помошна мускулатура и супрастернална ретракција • страница10/24
  Дата14.01.2018
  Размер1.81 Mb.

  Prolongirana kaslica kaj vozrasni


  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24   • Постоење на еден од параметрите за тежина на болеста е доволно да се класира болниот во соодветната категорија

   • Болните со било кој степен на тежина можат да добијат тешки напади на астма.

  СКАЛЕСТ ПРИСТАП КОН ДОЛГОРОЧНАТА ТЕРАПИЈА НА АСТМАТА

  • Табела 4 претставува скалест пристап за постигнување и одржување на контрола на астмата. Земете го во предвид скалестиот пристап за класифицирање на астмата.


  Табела 4. Препорачани лекарства според ниво на тежина на астмата. 1

  ПРЕПОРАЧАНИ ЛЕКАРСТВА СПОРЕД НИВО НА ТЕЖИНА:


  Возрасни и деца постари од 5 години

  За сите нивоа: Освен редовната терапија за котрола на болеста, брзо-делувачки инхалаторен 2 агонист треба да се даде по потреба за ослободување од симптомите, но не почесто од 3-4 пати на ден

  Едукацијата на болните е важна на секое ниво.  Степен на тежина

  Редовни (дневни) лекови за контрола на болеста

  Други можности за лекување

  Чекор 1

  Интермитентна  • Не е потребна котинуирана терапија
  Чекор 2

  Лесна перзистентна

  • Ниски дози на ИКС*

  • Долгоделувачки теофилин, или

  • Кромолин, или

  • Антилеукотриен

  Чекор 3

  Средно тешка перзистентна  • Ниски до средни дози на ИКС + долгоделувачки инхалаторен 2 агонист

  • Средна доза на ИКС + долго-делувачки теофилин, или

  • Средна доза на ИКС + долго-делувачки орален 2 агонист, или

  • Висока доза на ИКС , или

  • Средна доза на ИКС + антилеукотриен

  Чекор 4

  Тешка перзистентна  • Висока доза на ИКС + долгоделувачки инхалаторен 2 агонист + едно или повеќе од следните, според потреба:

  • Долгоделувачки теофилин

  • Антилеукотриен

  • Долгоделувачки орален 2 агонист

  • Орален кортикостероид

  • Анти-ИгЕ ** 1
  За сите степени: одкога ќе се постигне контрола на астмата и таа се одржува 3 месеци, треба да се направи обид за постепено намалување на терапијата на одржување, за да се одреди минималната терапија потребна за одржување на контрола.

  * ИКС= глукокортикостероиди за инхалација; ** Актуелните докази ја подржуваат употребата кај адулти и деца над 12 години.
  КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТЕЖИНАТА НА АСТМАТСКИОТ НАПАД

  • Табела 5 претставува класификација на тежината на астматскиот напад.2

  Табела 5. Класификација на тежината на астматскиот напад. *3
  Лесен

  Средно тежок

  Тежок

  Претечки респираторен арест

  Диспнеа

  При
  одење
  Може да легне

  При зборување

  Претпочита да седи

  Во мирување
  Седи исправено
  Зборува во

  Реченици

  Фрази

  Зборови
  Состојба на свест

  Може да е агитиран

  Обично агитиран

  Обично агитиран

  Зашеметен, конфузен

  Респираторна фреквенција

  Зголемена

  Зголемена

  Често > 30/мин
  Употреба на помошна мускулатура и супрастернална ретракција

  Вообично не

  Вообичаено

  Често

  Пардоксални торако-абдоминални движења

  Визинг

  Умерен,само на крај на експириум

  Гласен, во тек на цел експириум

  Обично гласен, во тек на цел инспириум и експириум

  Отсуство на визинг

  Пулс/мин

  < 100

  100-120

  > 120

  радикардија

  Парадоксален пулс

  Нема <10 мм Хг

  Може да е присутен

  10-20 мм Хг  Често присутен >25 мм Хг


  Отсуство сугерира мускулен замор

  ПЕФ

  после иницијален бронходилататор

  % од предвиден или % од личен максимум


  Над 80%

  Околу 60-80%

  < 60% предвиден или индивидуално најдобар (< 100 Л/мин или одговор кој трае < 2 часа)
  ПаО2
  и/или

  ПаЦО2

  Нормален

  Обично тестот не е потребен


  < 45 мм Хг

  > 60 мм Хг


  < 45 мм Хг

  < 60 мм Хг

  Можна е цијаноза


  > 45 мм Хг

  Можна е респ. слабост


  СаО2 %


  > 95%

  91-95%

  < 90%  Хиперкапнија (хиповетилација) се развива почесто кај мали деца одколку кај возрасни и адолесценти

  * Присуството на повеќе параметри, но не е неопходно сите, ја индицира генералната класификација на тежината на нападот  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Prolongirana kaslica kaj vozrasni