• Компликации Дијагноза
 • Основни правила при терапијата со лекови • страница17/24
  Дата14.01.2018
  Размер1.81 Mb.

  Prolongirana kaslica kaj vozrasni


  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

  МЗД Упатства

  06.09.2011  • Основни податоци

  • Дефиниција

  • Етиологија

  • Симптоми

  • Знаци

  • Компликации

  • Дијагноза

  • Терапија

  • Кислородна терапија во домашни услови1

  • Поврзани докази

  • Референци

  ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ


  • Земи ја предвид дијагнозата на ХОББ кај секој пушач кој ги има следниве симптоми кашлица, продукција на спутум или диспнеа.

  • Направи рана дијагноза со спирометрија и стимулирај откажување од пушење.

  • При лесна ХОББ ,ФЕВ1/ФВЦ е под 0.7 и ФЕВ1% > 80% од предвидениот (по критериумите на ГОЛД)

  • Обид со стероиди треба да се изведе ако се има цел долготраен кортикостероиден третман.

  • Најголем диференцијално дијагностички проблем е астмата. Исто така, многу астматичари пушат.

  ДЕФИНИЦИЈА


  • Хроничен бронхитис: спутум најмалку три месеи во две последователни години

  • Белодробен емфизем (тоа е патоанатомска дијагноза): воздушните простори проширени и искинати зидови на алвеолите.

  • Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) пациентот има хронична,во основа обструкција на дишните патишта без сигнификантен одговор на терапија.

  ЕТИОЛОГИЈА

  • Најголем број на ХОББ пациенти (> 95%) се пушачи. Половина од пушачите имаат симптоми на хроничен бронхитис. Најмалку 15 до 20% од пушачите имаат бавно влошувачка обструкција на дишните патишта.

  • Дефицитот на алфа 1 антитрипсин е ретка причина за емфизем кај млади пациенти.

  СИМПТОМИ


  • Кашлица и спутум екскреција се вообичаени симптоми на хроничниот бронхитис.

  • Пациентите со прогресивна болест патат од бавно растечка диспнеа при напор.

  • Симптомите се влошуваат со респираторна инфекција.

  ЗНАЦИ


  • Најголем број на пациенти бараат помош од доктор касно,кога веќе болеста е средно тешка до тешка. При лесна форма на болеста аускултацијата може да биде нормална и неможат да се слушнат аускултатрни знаци за обструкција.

  • Одсуството на следниве знаци за тешка ХОББ неисклучуваат постоење на лесен облик на ХОББ.

  • Поради обструкцијата на дишните патишта, визингот може да се слушне при крај на форсираниот експириум.

  • Пациентите со напреднат емфизем имаат бачваст граден кош а при аускултација нечујни респираторни звуци а при перкусија хиперсонорен звук.

  • Цијанозата е придружена со хипоксемија.

  КОМПЛИКАЦИИ


  • Акутни

  • Хронични

   • Кардиопулмонална болест

  ДИЈАГНОЗА


  • Рана дијагноза се поставува со спирометрија комбинирана со активно стимулирање на откажување од пушењето( основно).

  • Тест со бронходилататорен лек:

  • Објективен одговор на бронходилататор1 (пораст повеке од 15% измерен спирометриски при бронходилататорната доза на инхалаторен салбутамол 400 микограма двапати на ден)/ или ПЕФ пратен во тек на две недели.

  • Да се евалуира ефикасноста на антиинфламаторниот третман со стероиден обид.

  • Преднисолон даден преку уста,иницијално 30 до 40 мг на ден/ако има потреба дај улкусни протектори, на пр.. ППИ),или инхалаторни кортикостероиди (на пример буденосиде 800 микограма двапати дневно). При орално давање времетраењето на пробата е 2 недели,а со инхалаторни кортикостероиди е 6 недели.

  • Ако е присутен објективен одговор (ПЕФ или ФЕВ1 пораст повеќе од 15% и најмалку 200 мл),продолжи со инхалаторни стероиди (пациентот може исто така да има астма).

  • Дифузиски капацитет1

  • Намален при ХОББ, нормален при астма.

  • Гасни анализи: во касните стадиуми на ХОББ има пад на парцијалниот притисок на кислородот и пораст на парцијалниот притисок на јацглеродниотдиоксид.

  • Рентгенграфијата е со ограничено значење за дијагноза на ХОББ.

  ТЕРАПИЈА


  Откажување од пушење

  • Најважниот фактор за прогнозата.

  • Не ја нормализира белодробната функција, но го успорува прогресивниот пад на ФЕВ1 доведувајќи го на исто место како и кај непушачи.

  • Според досегашните сознанија, не постои медикаментозна терапија која би го одложила падот на белодробната функција ако пациентот продолжи да пуши. Лековите се корисни само за ослободување од субјективните симптоми и при терапијата на акутните егзацербации.

  Основни правила при терапијата со лекови


  • Пациенти со повремени симптоми (ФЕВ1 повеке од 50% од предвидените вредности)

  • Антихолинергици или краткотрајни бета2 агонисти во зависност од клиничкиот одговор

  • Третман со стероиди ако постои сомнеж за астма.

  • Постојани симптоми (генерално ФЕВ1 помалку од 50% од предвидените вредности)

  • Антихолинергици и краткотрајни бета2агонисти (комбинирано) во зависност од клиничкиот одговор или

  • Долгоделувачки антихолинергици или бета 2 агонисти ,или нивна комбинација.

  • Во селектирани случаји инхалаторни гликокортикоиди ако се работи за фрекфентни егзацербатори.

  • Третман со аминофилин (ннд)

  • Хирургија (булектомија, белодробна трансплантација1, белодробна волумен редукција) може да биде препорачана само на мал број на пациенти по внимателна евалуација.
  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Prolongirana kaslica kaj vozrasni