• ТИПИЧНИ ПРОФИЛИ • страница23/24
  Дата14.01.2018
  Размер1.81 Mb.

  Prolongirana kaslica kaj vozrasni


  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

  БЕЛОДРОБНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВИ 5

  МЗД Упатства

  06.08.2010
   • Врвен експираторен проток (ПЕФ, ПЕФР)

   • Спирометрија

   • Бронходилататорен тест

   • Типични профили

   • Референци

  ВРВЕН ЕКСПИРАТОРЕН ПРОТОК (ПЕФ, ПЕФР)

  Основни правила

   • ПЕФ записот е одраз на протокот во големите дишни патишта. Не е многу сензитивен и специфичен тест но ефтин е и лесен за изведување

   • Снижен ПЕФ може да сугерира хронична опструктивна белодробна болест (ХОББ) кај пушачи.

  Индикации

   • Скрининг на белодробната функција

   • Дијагноза на астма

   • Следење на дневните варијации на опструкција на дишните патишта

   • Следење на одговорот на бронходилататорите во домашни услови

   • Следење на респираторната функција во работни услови

   • Бронхијални провокативни тестови

   • Следење на астмата

   • Сомнеж за ХОББ

   • Диференцијална дијагноза меѓу астма и ХОББ

  Изведување на ПЕФ

   • Пациентот стои

   • Максимална кратка експирација се изведува после максимална инспирација.

   • Пациентот ја затвара неговата/нејзината уста цврсто околу делот за дување

   • Тестот се повторува најмалку три пати, или уште почесто ако разликата помеѓу најдобрите две вредности е повеќе од 20 Л/мин.

   • Најдобрата вредност се запишува.

   • Резултатите се споредуваат со возраста, полот, и на должината прилагодените референтни вредности

  Дијагностичко ПЕФ следење во домашни услови

   • Прва недела

   • ПЕФ се изведува наутро и на пладне/навечер (секогаш во исто време на денот и во тек на епизоди на диспнеа или кашлица.

   • Бронходилататори се употребуваат само ако се неопходни

   • Втора недела

   • ПЕФ се следи наутро и на пладне/навечер пред инхалација на бронходилататор( обично бета симпатомиметик ) и 15 мин потоа

   • Следењето не мора да биде секогаш категорично; Понекогаш со лекови мора да се почне скоро веднаш. ПЕФ записот може да се направи и во друго време доколку постојат симптоми ( експозиција, вежби и др.)

   • Интерпретација

   • Ако разликата меѓу највисоката и најниската вредност земена како средна вредност надминува 20% (и е најмалку 60 Л/мин) силно ја поддржува дијагнозата на астма.

   • Ако остварената вредност е подобрена за 15% или повеќе од основната вредност во најмалку 3 случаи, и е најмалку 60 Л/мин. над основната вредност, подобрувањето е сигнификантно и сугерира астма.

   • Ниски ПЕФ вредности без дневни варијации можат да сугерираат ХОББ, но наодот не е специфичен.

   • Последователните мерења секогаш треба да се направени во исто време од денот. Најголемата разлика во 24-часовни варијации се јавува меѓу дувањата направени рано наутро и доцна навечер.

  СПИРОМЕТРИЈА1

  Базично правило

   • Спирометријата се користи како запис за белодробните волумени (статичка спирометрија) или промените во белодробните волумени во функција на време или проток (динамичка спирометрија).

  Индикации

   • Дијагноза и следење на обструктивните белодробни заболувања (астма и ХОББ)

   • Дијагноза и следење на рестриктивните белодробни заболувања(белодробни интерстицијални заболувања)

   • Проценка на работна способност

   • Проценка на можност за изведување на хируршка процедура

   • Следење на ефектот од радиотерапија, операции или третман со лекови.

  Подготовка за испитување

   • Да не се пуши најмалку 4 часа пред изведување на испитувањето

   • Да не се конзумираат тешки јадења, кафе или газирани пијалоци најмалку 2 часа пред испитувањето

   • Избегнување на физички вежби и вдишување на ладен воздух најмалку 2 часа пред испитувањето

   • Одмор најмалку 15 мин пред испитувањето.

   • Медикаменти треба да се прекинат ако испитувањето е од дијагностички карактер

   • Бета симпатомиметици, антихолинергици, леукотриен рецептор антагонисти во тек на 1-4 дена

   • Теофилин, комбинирани препарати, антитусици во тек на 3 дена

   • Кортикостероиди: ефектот е долготраен и не може да се процени (недели). Редовна кортикостероидна терапија не би требало да се отпочне пред дијагнозата за астма да биде потврдена.

   • Антихистаминици нема потреба да се прекинат пред дијагностичката спирометрија

   • Поради дневните варијации и наредните испитувања би требало да се изведуваат во исто време од денот ако е можно.

  Контраиндикации

   • Акутна респираторна инфекција во последните две недели

   • Тешка исхемична срцева болест

   • Тешки аритмии (кои би можеле да бидат провоцирани од бронходилататорниот тест)

  Апаратура

   • Спирометар за лабораториска употреба и џебен спирометар

   • Опремата би требало да ги исполнува стандардите на ЕРС (Еуропеан Респираторѕ Социетѕ).

   • Да се посвети посебно внимание на контрола на квалитетот

   • Едукација (стручно усовршување) на персоналот

   • Калибрирање на опремата и правилно одржување

   • референтни вредности прилагодена на пол, возраст и тежина

  Методи и параметри

   • Статичка спирометрија

   • Најважен параметар е виталниот капацитет (ВЦ)

   • Првенствено инспираторниот витален капацитет би требало да се запише (максимална спора инспирација после максимална експирација)

   • Најголемите 3 вредности се запишуваат

   • Разликата меѓу две највисоки вредност не би требало да биде поголема од 0.2Л.

   • Динамичка спирометрија (волумен-време запис)

   • Брзо и комплетно издишување после максимално вдишување

   • Параметри

       • Форсиран витален капацитет (ФВЦ)

       • Форсиран експираторен волумен во прва секунфа (ФЕВ1)

       • Процент на ФЕВ1 од ФВЦ (ФЕВ%)

   • Резултатите се прилагодуваат на телесната температура (телесната температура ја стандардизира притисочната сатурација, БТПС) бидејќи издишаниот воздух се лади на пат до спирометарот.

   • Најголемиот и втор по големина ФЕВ1 и ФВЦ не би требало да се разликуваат повеќе од 4 % еден од друг. Нереалните записи не би требало да се печатат.

   • Динамичка спирометрија (проток-волумен запис)

  • ФВЦ,ФЕВ1 и ФЕВ%

  • Вршен експираторен проток (ПЕФ)

  • Проток на волумени на 75, 50 и 25% од ФВЦ (МЕФ75, МЕФ50 и МЕФ25)

   • ПЕФ и МЕФ75 зависат од калибаропт на големите дишни патишта од мускулната сила употребена за време на експирација и од комплијансата на белите дрообови

   • МЕФ50 и МЕФ25 записите се поврзани со неколку извори на грешка. Дијагнозата на ХОББ и астма се зависни од вредностите на ФЕВ1/ФВЦ и зависат од калибарот на средните и малите дишни патишта, комплијансата и мускулната сила.

   • Записите на неколку респираторни циклуси се запишуваат еден преку друг. Графиконот кој е различен од останатите не се вклучува.

  БРОНХОДИЛАТАТОРЕН ТЕСТ1

  Индикации

   • Детекција на реверзибилноста на обструкција во дијагноза на астма

   • Проценка на адекватноста на фармакотерапијата за астма: пациентот ги употребува неговите вообичаени медикаменти (констатирај ја употребата на лекот и запиши го времето на давање во извештајот).

  Изведување на тестот


   • Спирометријата или ПЕФ се запишуваат пред инхалација на бета симпатомиметици (пр.0.4 мг салбутамол) и по 10 мин.

  Интерпретација

   • ФЕВ1 15% (0.20Л)

   • ВЦ и ФВЦ 15% (0.25Л)

   • ПЕФ 15% (најмалку 60 Л/мин мерено со ПЕФ метар).
  ТИПИЧНИ ПРОФИЛИ

  Астма

   • ФЕВ1, ФЕВ% и ПЕФ ( и исто така МЕФ50 или МЕФ25) се намалени или времено нормални кај лесна или добро контролирана астма.

   • ВЦ и ФВЦ се обично нормални

   • ФВЦ може да биде намален (динамична рестрикција кај тешка астма каде ВЦ може да биде јасно поголем од ФВЦ, и ФЕВ% може да биде нормален.

   • Значаен одговор се забележува кај бронходилататорниот тест

   • МЕФ50 и МЕФ25 се многу сензитивни на техничките варијации при експирацијата. Патолошки резултати во МЕФ50 или МЕФ25 без значајни абнормалности во ФЕВ 1, ФЕВ% и ПЕФ не се дијагностички значајни.

  Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

   • ФЕВ1, ФЕВ% или ПЕФ

   • континуирано се намалуваат или се нормални кај лесна ХОББ

   • МЕФ50 и МЕФ25

   • се често намалени во раните стадиуми на болеста, дури и пред клинички симптоми(обструкција на мали дишни патишта)

   • особено кај емфизем МЕФ50 и МЕФ25 можат да бидат многу ниски (колапс)

   • ФВЦ е често намален (динамичка рестрикција)

   • Нема сигнификантен одговор на бронходилататорен тест.

  Рестриктивни белодробни заболувања

   • Причини

   • Белодробни интерстицијални заболувања (алвеолитис, фиброза)

   • Екстрапулмонални причини (задебелување на плеврата, плеврални изливи, деформитети на градниот кош или торакалниот рбет, обезност)

   • ВЦ и ФВЦ се намалени

   • ФЕВ 1 и ПЕФ се намалени (ФЕВ% е нормален)

   • Нема значаен одговор на бронходилататорен тест

  Проценка на состојбата за изведување на хируршка интервенција   • Општи начела: ФЕВ1 би требало да надмине 1 литар за избраната интервенција

   • Вредностите би требало да бидат компарирани со референтните вредности (на пр. пол и возраст на пациентот)
  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Prolongirana kaslica kaj vozrasni