• МЗД Упатства • страница24/24
  Дата14.01.2018
  Размер1.81 Mb.

  Prolongirana kaslica kaj vozrasni


  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

  РЕФЕРЕНЦИ


  1. Вилјанен А ѕм. Сцанд Ј Цлин Лаб Инвест 1982;42 (суппл 159)

  2. Миллер МР, Ханкинсон Ј, Брусасцо В, ет ал; АТС/ЕРС Таск Форце. Стандардисатион оф спирометрѕ. Еур Респир Ј 2005 Ауг;26(2):319-3
  1. ЕБМ Гуиделинес, 06.8.2010, њњњ.ебм-гуиделинес.цом.

  2. Упатството треба да се опреснува еднаш на 2 години.

  3. Предвидено следно опреснување во 2013г.

  ИСПИТУВАЊЕ НА АТОПИЈА1

  МЗД Упатства

  05.10.2009
  ВИДОВИ НА ИСПИТУВАЊАТА И ИЗБОР НА ВРЕМЕ

  • Анамнезата претставува најдобра потврда на алергијата.

  • Третирајте го пациентот, не ги третирајте резултатите.

  • Кожните прицк тестови се основен метод за сите возрасни групи.

  • Одредувањето на вкупното ниво на ИгЕ антителата во крвта е несензивен метод и е од мала корист за болните. Нормалното ниво не исклучува постоење на алергија, но високото ниво сугерира атопична тенденција. Меѓутоа, ниту високото ниво не го одредува алергенот.

  • Скрининг за сконост кон атопија може да биде направен со тестирање за ИгЕ антитела кон вообичаените инхалативни алергени. Позитивните резултати индицираат хиперсензитивност и може да ги оправда испитувањата за специфични алергени.

  • Не треба да се прави скрининг за хиперсензитивност кон храна.

  • Алергија претставува обезбеден доказ за имунолошка сензитизација и присуство на позитивни клинички симптоми.

  Ринитис


  • Алерголошките испитувања се потребни при сомнеж за алергиски ринитис.

  • Кај перзистентен ринитис може да е корисно болните да се тестираат за да подоцна се елиминира специфичниот алерген.

  • ИгЕ-посредувана сензитивност мора да биде верифицирана во сите случаи кога се размислува за спроведување на специфична имунотерапија.1

  Астма

  • Од основна важност е земање добра анамнеза за постоење на алергии. Кожните тестови кон релевантни инхалативни алергени во повеќето случаи се доволни.

  • Ретко постои корист од засилената елиминација на алергените.

  • Инструкции за тоа како да се избегнат алергените се даваат индивидуално и тоа на база на верифицирана сензитивност или верифицирана алергија.

  Егзем


  • Присуството на екстензивен атописки егзем, егзем околу устата или очите или аналниот отвор, особено ако болниот има и гастроинтестинални или симптоми од страна на дишните патишта сугерира алергија кај децата. Теба да се избегнува екстензивно тестирање (на пример кожните прик тестови).

  • Таканаречените симптоми на зимски стопала обично не се придружени со алергија.

  • Екстензивен атописки егзем кај возрасни индицира дополнителни испитувања.

  • Излекувањето на егземот за време на лето со многу голема сигурност го исклучува постоењето на алергија кон храна.

  КОЖНИ ПРИК (ПРИЦК) ТЕСТОВИ 1

  • Веднаш се утврдува (ИгЕ -посредуваната) алергија

  • Потребно е да се следат инструкциите за избор на произведувач на материјал за тестирање

  Базични серии на кожни прик тестови

  • Вклучуваат соодветни алергени (алергени кои најчесто се одговорни за инхалативна алергија во Р. Македонија):

   • Трева

   • Рж

   • Бреза

   • Бука

   • Јова

   • Леска

   • Пелин

   • жиловек

   • Коров

   • Микрокрлежи од домашна прашина (дерматопхагоидес птерониссинус и дерматопхагоидес фаринае)

   • Влакна од куче

   • Влакна од мачка

   • Влакна од коњ

   • Алетернариа тениус

  Интерпретација на кожните прик тетсови

  • Хистаминскиот раствор се употребува како позитивна контрола, а основниот раствор во кои се растворени алергенските екстракти како негативна контрола

  • Позитивна реакција се смета онаа каде е присутно црвенило кое доведува до јадеж или папула околу која постои еритем. Реакцијата вообичаено достигнува свој најголем интензитет по 15 минути од тестирањето.

  • Треба да се нотира секој позитивен резултат што претставува најмалку 3 мм црвенило во дијаметар. Треба да се забележи добиениот дијаметар (средна вредност од најголемиот и најмалиот дијаметар (Д+д)/2). Големината на реакцијата треба да биде најмалку една половина од големината на црвенилото добиено кај хистаминската провокација, за да истиот биде сигнификантен.

  • Во исто време негативната контрола мора да биде вистински негативниа, т.е. без папула.

  • Клиничарот кој го третира болниот е единствениот кој одлучува за вистинската клиничка сигнификантност на резултатите.

  • Особено критички треба да се разгледува клиничката сензитизација кон храна и истата треба да се евалуира само во корелација со симптомите.

  • Некои луѓе имаат склоност кон дермографизам: кај нив самиот убод на кожата предизвикува мала папула. Не ја заменувајте оваа реакција со постоење на алергија.

  РЕФЕРЕНЦИ

  1. Минна Каила Артицле ИД: ебм00295 (014.002) 2012 Дуодецим Медицал Публицатионс Лтд
  1. ЕБМ Гуиделинес, 05.10.2009, њњњ.ебм-гуиделинес.цом.

  2. Упатството треба да се опреснува еднаш на 3 години.

  3. Предвидено следно опреснување во 2013г.  1 Nnd =Nivo na dokaz

  2 Nema mo`nosti za primena vo primarna zdravstvena za{tita

  3 Nema mo`nosti za primena vo primarna zdravstvena za{tita

  1 Nema mo`nosti za primena vo primarna zdravstvena za{tita.


  1 Nema mo`nost za sproveduvawe vo primarna zdravstvena za{tita

  2 Nema mo`nost za sproveduvawe vo primarna zdravstvena za{tita

  3 Nema mo`nost za sproveduvawe vo primarna zdravstvena za{tita

  1 Nema mo`nost za primena vo primarna zdravstvena za{tita


  1 Nema mo`nost za primena vo primarna zdravstvena za{tita


  1 Nema mo`nost za sproveduvawe vo primarna zdravstvena za{tita

  2 Nema mo`nost za sproveduvawe vo primarna zdravstvena za{tita

  3 Ograni~eno dostapno vo R.Makedonija

  1 Ograni~eno dostapno vo R.Makedonija

  2 Nedostapni vo R. Makedonija(neregistriran lek vo RM)

  3 Nedostapni vo R. Makedonija(neregistriran lek vo RM)

  1 Nedostapni vo R. Makedonija (neregistriran lek vo RM)

  2 Nedostapni vo R. Makedonija


  1 Nema mo`nosti za primena vo primarna zdravstvena za{tita


  1 Nema mo`nosti za primena vo primarna zdravstvena za{tita

  2 Nema mo`nosti za primena vo primarna zdravstvena za{tita

  1 Nema mo`nosti za primena vo primarna zdravstvena za{tita


  1 Nedostapno vo R.Makedonija

  2 Ograni~eno dostapno vo R.Makedonija (lekot ne e na pozitivna lista na lekovi)

  3 Ograni~eno dostapno vo R.Makedonija

  1 Nedostapni vo primarna zdravstvena za{tita

  2 Nedostapni vo primarna zdravstvena za{tita

  3 Nedostapni vo R.Makedonija

  1 Nedostapen vo R.Makedonija

  2


  1 Nedostapen vo R.Makedonija

  2 Nedostapen vo R.Makedonija

  1 Global Strategy for Asthma Management and Prevention, updated 2005, www.ginasthma.org.

  1 Global Strategy for Asthma Management and Prevention, updated 2005, www.ginasthma.org.

  1 Nedostapno vo R.Makedonija

  2 Global Strategy for Asthma Management and Prevention, updated 2005, www.ginasthma.org.

  3 Global Strategy for Asthma Management and Prevention, updated 2005, www.ginasthma.org.

  1 Centers for Disease Control and Prevention. Prevention and Control of Influenza. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP).MMWR 1993;42(No RR-6):1-14.Wong CA, Macfarlane JT., Pneumococcal and influenza vaccination, ERJ European Respiratory Monograph, Vol 2 ,Monograph 3, 1997;56-81.


  1 Nedostapen vo R.Makedonija

  1 Nedostapni na nivo na primarna zdravstvena za{tita

  2 Nedostapen na nivo na primarna zdravstvena za{tita

  1 Nedostapen na nivo na primarna zdravstvena za{tita

  1 CRP= C-reaktiven protein

  2 Nema mo`nost za sproveduvawe vo primarna zdravstvena za{tita

  4 Nema mo`nost za sproveduvawe vo primarna zdravstvena za{tita


  1 Nema mo`nost za primena vo primarna zdravstvena za{tita

  2 Nema mo`nost za primena vo primarna zdravstvena za{tita

  1 Nema mo`nost za primena vo primarna zdravstvena za{tita

  2 Nema mo`nost za primena vo primarna zdravstvena za{tita


  1 Nedostapnо во РМ

  2 Ograni~eno dostapno vo ПЗЗ

  1 Ограничено dostapni na nivo na primarna zdravstvena za{tita

  1 Nedostapni na nivo na primarna zdravstvena za{tita

  1 Nedostapni na nivo na primarna zdravstvena za{tita

  2 Nedostapni na nivo na primarna zdravstvena za{tita

  1 Nedostapnо во РМ (интервенцијата не се изведува во РМ)

  2 Nedostapnо во РМ


  3 Nedostapnо во РМ

  4 Nedostapnо во РМ

  1 Неdostapno vo РМ

  2 Nedostapnо во РМ

  1 Ograni~eno dostapno vo ПЗЗ(Лекот не е на позитивната листа на лекови во РМ)

  2 Ograni~eno dostapno vo ПЗЗ(Лекот не е на позитивната листа на лекови во РМ)

  3 Неdostapno vo РМ (Лекот не е регистриран во РМ)

  1 Неdostapno vo РМ

  2 Ograni~eno dostapno vo ПЗЗ

  3 Ograni~eno dostapno vo ПЗЗ

  1 Ограничено dostapen vo R.Makedonija (Лекот не е на позитивната листа на лекови во РМ)

  2 Nedostapen vo R.Makedonija

  1 Nedostapen na nivo na primarna zdravstvena za{tita

  1 Nedostapen na nivo na primarna zdravstvena za{tita

  1 Nedostapno vo R.Makedonija

  2 Ograni~eno dostapen vo R.Makedonija

  3 Nedostapno vo R.Makedonija

  1 Ograni~eno dostapno vo R. Makedonija

  1 Nedostapno na nivo na primarna zdravstvena za{tita

  2 Nedostapno na nivo na primarna zdravstvena za{tita


  1 Nedostapno na nivo na primarna zdravstvena za{tita

  2 Nedostapno na nivo na primarna zdravstvena za{tita

  1 Nedostapno na nivo na primarna zdravstvena za{tita

  2 Nedostapno vo R.Makedonija

  3 Nedostapno vo R.Makedonija

  4 Nedostapna vo R.Makedonija

  5 Nedostapni na nivo na primarna zdravstvena za{tita

  1 Nedostapni na nivo na primarna zdravstvena za{tita
  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Prolongirana kaslica kaj vozrasni