• Имплементација на долгорочниот менаџмент
 • Индикации Дозирање
 • Класификација на тежината на астматскиот напад
 • ПРИНЦИПИ НА ДОЛГОРОЧЕН ТРЕТМАН
 • ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ДОЛГОРОЧНИОТ ТРЕТМАН • страница8/24
  Дата14.01.2018
  Размер1.81 Mb.

  Prolongirana kaslica kaj vozrasni


  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

  ДОЛГОРОЧЕН ТРЕТМАН НА АСТМА


  МЗД Упатства

  04.11.2011  • Основни податоци

  • Принципи на долгорочен третман

  • Имплементација на долгорочниот менаџмент

  • Постепено намалување на дозата на лековите

  • Други третмани за астма

  • Курс на орални кортикостероиди

  • Индикации

  • Дозирање

  • Индикации за консултација со специјалист за астма

  • Следење

  • Класификација на тежината на астмата

  • Скалест пристап кон долгорочна терапија на астмата

  • Класификација на тежината на астматскиот напад

  • Поврзани докази

  • Референци

  • Алгоритам

  ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ


   • Учете ги пациентите за само-контрола, следење и третман (ннд -А)

   • Матичниот доктор на пациентот треба редовно да ја проверува адекватноста на третманот

   • Минимални симптоми

   • Способност за нормално функционирање

   • Минимална потреба од инхалаторни симпатикомиметици

   • Минимални дневно-ноќни варијации на вредностите на пеф (максимум 10-20%)

   • Без несакани ефекти од лековите

   • Нормална белодробна функција, барем после инхалација на симпатико-миметик

   • Дијагностицирај синуситис како потенцијална причина за егзацербации

  ПРИНЦИПИ НА ДОЛГОРОЧЕН ТРЕТМАН


   • Анти-инфламаторните лекови (кортикостероиди) се есенцијален дел во третманот (ннд)

   • Едукација и мониторинг на техниката на инхалација на лековите е мошне важна

   • Третманот треба да се модифицира за секој пациент посебно, во зависност од тежината на болеста и да се модифицира постепено, чекор по чекор

   • Само-контрола на дозирањето на лекови треба да се охрабрува (само по опсежна и континуирана едукација на болните, поддржана со пишани упатства)

   • Краток курс на орални кортикостероиди е потребен при знаци за акутна егзацербација

   • Сите астматичари треба да избегнуваат контакт со високи концентрации на алергени (ннд) како и професионална експозиција на сензибилизирачки хемиски материи (експозициона профилакса)

   • Аспиринот и другите нестероидни антиреуматици треба да се употребуваат претпазливо поради тоа што 10-20% од астматичарите имаат интолеранција на овие лекарства

   • Неселективните Бета блокатори често ги егзацербираат астматските симптоми

   • Пушењето може да ги поремети резултатите од астматскиот третман

   • Десензибилизацијата може да помогне кај некои болни (ннд)

  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ДОЛГОРОЧНИОТ ТРЕТМАН


  • експозициона профилакса (ннд-Д) (алерголошка контрола на околината) и престанок на пушење

  • инхалаторни кратко-делувачки бета симпатикомиметици по потреба (ннд -Б)

  (салбутамол, тербуталин 1 или фенотерол2)

  • Ако се потребни инхалаторни симпатикомиметици неколку пати неделно или има нарушување на сонот поради астматски тегоби, индицирана е редовна анти-инфламаторна терапија

    • Инхалаторен (ннд -Б) кортикостероид (беклометазон, будезонид (ннд) или флутиказон (ннд)) 100-400 г два пати на ден

  • најефикасен анти-инфламаторен лек

  • дозиран аеросол не треба да се користи без волуматик

  • прашковите инхалатори обично добро се толерираат; сепак, болните со ослабена респираторна мускулатура или низок витален капацитет подобро е да користат лекови со дозиран аеросол со волуматик

  • Леукотриенски антагонист (на пр. монтелукаст1 10 мг на ден, или зафирлукаст2 20 мг два пати на ден (ннд -А) може да се препише како алтернатива, но ефектот на вообичаените дози е инфериорен во споредба со инхалаторните кортикостероиди (ннд -А)

    • Инхалаторен кромогликат 5-20 мг 4 пати на ден или недокромил 4 мг 2-4 пати на ден, е можна алтернатива

  • Овие лекови обично не се ефикасни колку кортикостероидите

  • Нема докази дека антилеукотриените би имале ефект на заштеда на кортикостероиди. Нема доволно докази за корисниот ефект од дуплирање на дозата на инхалаторните кортикостероиди (ннд -Ц)

  • Ако симптомите се континуирани и секојдневни, ако потребата од инхалаторни симпатикомиметици е честа и присутна е бронхо-опструкција, документирана со ПЕФ мониторинг:

  • Проверете ја техниката на инхалација, прашајте за можни факти кои би можеле да ја влошуваат астмата и проверете дали болниот се придржува кон терапијата

  • Додајте долго-делувачки инхалаторен симпатикомиметик (ннд) (салметерол 50 г два пати на ден, формотерол 12-24 г два пати ден), без да се изостави потребната анти-инфламаторна терапија

  • Ако долгоделувачкиот симпатикомиметик не е ефикасен или лошо се толерира, прекинете го и направете тераписки обид со леукотриенски антагонист (ннд -Б) или теофилин 200-300 мг, навечер.

  • Ако симптомите не се контролираат адекватно со комбинација од 800 г инхалаторен стероид на ден и долго-делувачки симпатикомиметик, заедно со кратко-делувачки симпатикомиметик по потреба, додајте еден или повеќе од следните лекови:

    • Инхалаторен стероид , во дневна доза до 2 мг (2000 г)

    • Леукотриенски антагонист (ннд -Ц), монтелукаст или зафирлукаст

    • Долго-делувачки теофилин 200-300 мг, навечер

    • Раствор на бета симпатикомиметик со небулајзер

    • Инхалаторен антихолинергик(ннд -Ц), ако астмата е комплицирана со симптоми на ХОББ (ипратропиум 40 г или Тиотропиум бромид еднаш на ден)

    • Кромогликат или недокромил (често со ограничен ефект)

    • Следете го ефектот од додадениот лек. Ако не се добие позитивен одговор во тек на 3-4 недели, лекот треба да се прекине.

  • Ако симптомите не се контролираат адекватно со горенаведената терапија да се додаде:

  • Орални кортикостероиди (преднизолон, метил преднизолон). Користете ја најмалата доза која е доволна да ги држи симптомите под контрола. Администрација на оралниот кортикостероид на секој втор ден понекогаш не е доволна за да се контролира тешка астма кај возрасни и треба да се дава секојдневно, во минималната доза која ја контролира астмата, индивидуално одредена за секој понединечен болен.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Prolongirana kaslica kaj vozrasni