Скачать 278.61 Kb.


Дата27.10.2017
Размер278.61 Kb.

Скачать 278.61 Kb.

Първа общи разпоредби члНаредба за преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане,рекламни, информационни и монументално-декоративни елементии за рекламната дейност на територията на Община Стрелча
ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. (1) Тази наредба определя условията и реда за поставяне, регистриране и премахване на преместваеми обекти ( ПО), на рекламно-информационни елементи (РИЕ) и на монументално-декоративни елементи (МДЕ), както и осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Стрелча .

(2) Тази наредба не урежда обществени отношения, свързани с осъществяване на рекламна дейност посредством електронни медии и печатни издания.


Чл.2. Преместваемите обекти и рекламно- информационните елементи по чл. 1 на тази наредба нямат траен устройствен статут и не са трайно свързани с недвижимия имот. Те не представляват строежи по смисъла на § 5, т. 38 от ДР на ЗУТ, не представляват недвижими имоти по смисъла на чл. 110 от ЗС, не се нанасят в Кадастралния план и не подлежат на вписване в имотния регистър съгласно § 182 от ПЗР към ЗИДЗУТ.
Чл.3. Преместваемите обекти и рекламно-информационните елементи трябва да отговарят на градоустройствените и строителните правила за безопасност и за формиране на благоприятна жизнена среда и добър естетически облик на община Стрелча.
ГЛАВА ВТОРА
ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ

РАЗДЕЛ I
Преместваеми обекти
Чл. 4. Преместваеми са обектите, поставени в поземлени имоти въз основа на разрешение за поставяне по реда на Закона за устройство на територията и на тази наредба, които служат за увеселителни, търговски, и други обслужващи дейности и представляват: павилиони, кабини, маси за сергийна търговия, зарядни колони, както и други елементи на градското обзавеждане (обекти и елементи в обхвата на спирките на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).
Чл. 5. По своето предназначение и вид, преместваемите обекти могат да бъдат:
(1) Обслужващи увеселителни мероприятия :

1. Павилиони;

2. Шапита

3. Мобилни фургони

4. Временни базарни конструкции

5. Навеси

6. Атракционни обекти

7. Колички, хладилни и други съоръжения на открито

8. Слънцезащитни устройства (подвижни и конзолни чадъри, сенници, тенти и др.)
(2) Обслужващи търговията:

1. Павилиони

2. Временни базарни конструкции

3. Мобилни фургони

4. Навеси

5. Рекламни витрини и ветробрани

6. Сергии

7. Стелажи

8. Маси за хранене пред съществуващи заведения за обществено хранене 9. Колички, хладилни и други съоръжения на открито

10. Слънцезащитни устройства (подвижни и конзолни чадъри, сенници, тенти и др.)

(3) Обслужващи транспорта:

1. Навеси за спирки на градски транспорт

2. Павилиони за обслужване на градски транспорт

(4) Обслужващи отдиха:

1. Спортни , атракционни и детски съоръжения

2. Паркови и улични елементи на обзавеждане

(5)Тоалетни кабини

(6) Павилиони за охрана и за други обслужващи дейности и услуги

(7) Павилиони на спортния тотализатор

(8) Рекламни съоръжения

(9) За осигуряване на комуникации и други, с обслужващи инфраструктурата и сградите, функции

РАЗДЕЛ II

Изисквания към преместваемите обекти

Чл. 6. Преместваемите обекти следва да отговарят на градоустройствените, инженерно – техническите, противопожарните и санитарно – хигиенните норми.
Чл.7 (1) Преместваемите обекти следва:

1. да отговарят на нормите за безопасност;

2. да се поддържат в добро състояние;

3. да не нарушават условията на обитаване;

4. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;

5. да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;

7. да не са поставени върху съоръжения на инженерната инфраструктура или сервитутната им зона, съгласно съответната наредба на МРРБ;

8. да не препятстват нормалното ползване на съседни сгради, преместваеми обекти и рекламни елементи.

9. на други , специфични изисквания, по решение на Общинския съвет .

(2) Върху преместваемите обекти, предмет на тази наредба, трябва да бъде отбелязано името и адресът на собственика и/ или ползвателя им. Собственикът/ползувателят на преместваемия обект отговаря за спазване на визираните изисквания в ал. 1.


Чл.8. Към проектната документация на преместваеми обекти с гъвкаво покритие на пътуващи циркове, увеселителни заведения, спортни съоръжения и др. във всички случаи се изисква конструктивно становище и съгласуване с органите по пожарна и аварийна безопасност.
РАЗДЕЛ I I I

Схеми за поставяне на преместваеми обекти
Чл.9. (1) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти върху държавни и общински имоти се издава въз основа на схема за поставяне, одобрена от Главния архитект на Община Стрелча.

  (2) За държавните имоти схемата за поставяне се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи – с областния управител.

(3) В чужди поземлени имоти разрешение за поставяне на преместваеми обекти, се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ.

  (4) Разрешения за поставяне на преместваеми обекти в недвижими имоти - културни ценности, се издава въз основа на схема след съгласуване с Министерството на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 6 от Закона за устройство на територията.

(5) Изменения в схемите се правят по реда на създаването им.

(6) Схемите се изработват върху копие от действащия подробен устройствен план или върху копие от кадастралната карта


РАЗДЕЛ I V

Поставяне на преместваеми обекти
Чл.10. Поставяне на преместваеми обекти се извършва въз основа на разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на общината на основание чл.56, ал.2 от ЗУТ и при условията на тази наредба.
Чл.11. (1) За издаване Разрешение за поставяне се представят следните документи:

1. Заявление – свободен текст ;

2. Документ за собственост, писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ и/или изрично писмено съгласие от собственика на имота;

3. Писмено съгласие от съсобствениците или носители на други вещни права в засегнатия имот ;

4. Скица – виза за разполагане на преместваем търговски обект, издадена от Главния архитект на общината

5. Проектна документация – при необходимост;

6. Документ за платена такса за одобряване на проектите

(2) Схемата за разполагане се съгласува със специализираните контролни и съгласувателни органи, в зависимост от вида и местоположението на преместваемия обект или рекламно съоръжение преди одобряването.

(3) За преместваемите обекти по чл. 5, ал. 1, т.3,6-9, ал.3, ал.3, т.2 и ал.4 и ал.5 от наредбата не се изисква проектна документация.
Чл. 12. (1) Разполагане на преместваеми обекти върху чужди поземлени имоти, собственост на физически и юридически лица се извършва:

1. по искане на собственика (собствениците) на поземления имот с представен документ за собственост на имота;

2. по искане на трети лица с изрично изразено писмено съгласие от собствениците на имота за разполагане на преместваемия обект или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ;

3. по искане на един от съсобствениците с изрично писмено съгласие от останалите съсобственици ;


Чл. 13.(1) За поставяне на преместваеми обекти по чл. 5, ал.1, т.1 в имоти - общинска собственост, се сключва договор за месечен наем, след провеждане на търг или конкурс, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Стрелча.

(2) За поставяне на мобилни преместваеми обекти в имоти, общинска собственост по чл. 5, ал.1, т.2, т.3, т. 6 до т. 10 вкл. и чл.5,ал.3, т.1, се заплащат такси за ползване съобразно площта и срока за поставянето им по реда на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча.


Чл. 14.(1) Разрешението за поставяне на преместваем обект в чужд имот е валидно за срока на договора за наем или за срока на даденото съгласие за поставянето.

(2) След изтичане срока по ал.1, преместваемият обект се премахва от собственика му за негова сметка, като теренът се възстановява в първоначалния му вид. Това обстоятелство се вписва в разрешението за поставяне.

(3) В случай на удължаване срока на сключения наемен договор, срокът на Разрешението за поставяне се счита автоматично за удължен, съобразно новия срок на наемния договор, без да се започва нова процедура. В разрешението за поставяне се вписва срокът на удължаване.

(4) В случай на предсрочно прекратяване на наемния договор, срокът на разрешението за поставяне се счита автоматично за изтекъл и обектът се премахва по реда на чл. 13, ал. 2 . Това обстоятелство се вписва в разрешението за поставяне.Глава втора

РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ
РАЗДЕЛ І

Общи положения

Чл.15.(1) Рекламен елемент по смисъла на тази наредба е съоръжение със самостоятелна или несамостоятелна конструкция, което се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект и служи за носител на рекламна информация.

  (2) Рекламните елементи представляват пана за плакати, билбордове, рекламни колони, рекламни касети, фирмени надписи и указателни табели, рекламни елементи с кратковременен характер (знамена, транспаранти) и други .


РАЗДЕЛ ІІ.

Изисквания към рекламните елементи

Чл.16. (1) Рекламните елементи трябва:

1. да отговарят на нормите за безопасност;

2. да се поддържат в добро състояние;

3. да не нарушават условията на обитаване;

4. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;

5. да не са поставени и да не се ползват в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;

6. да не застрашават безопасността на движение по улиците като закриват или наподобяват пътни знаци;

7. да не се поставят върху елементи от системата за регулиране на движението по пътищата;

8. да не се поставят върху съоръжения на инженерната инфраструктура или в сервитутната им зона по начин, нарушаващ изискванията за безопасност, препятстващ достъпа до тях или създаващ затруднения за нормалната им експлоатация;

9. да не се поставят в обхвата на спирките градския транспорт, освен съпътстващите спирката елементи с типови проекти;

10. да не се поставят върху скулптурни паметници и др. елементи на декоративната пластика, както и непосредствено във визуалния обсег на възприятието им;

11. да не се поставят върху сгради на представителни институции и на паметници на културата, както и непосредствено във визуалния обсег на възприятието им;

12. да не се поставят върху едроразмерна растителност;

13. да не се поставят върху фасади на сгради, с изключение към търговски обекти на партерните етажи, калкани и в изрично посочените в тази Наредба случаи.

14. да не се поставят върху стени на гробищни паркове, както и в самите паркове;

15. да не излизат извън рамките на поземления имот, в който са поставени;

16. да не закриват други рекламни елементи, елементи от архитектурния вид на сградите, търговски или друг обществен обект, както и да не се затрудняват подхода към тях;

17. да бъдат изработени от трайни материали, устойчиви на вятър и други атмосферни условия, съгласно нормативните изисквания;

18. да съответстват на приетите прототипи, когато рекламните елементи са по типови проекти;

(2) Всеки собственик или ползвател на рекламен елемент е длъжен да отбележи на видно място върху обекта името, адреса и телефона си, номера и датата на издаденото разрешение за поставяне .РАЗДЕЛ ІІІ.

Ред за разполагане
Чл.17. (1) Рекламно-информационни елементи (РИЕ) се разполагат на територията на Община Стрелча въз основа на одобрени проекти и издадени разрешения за поставяне.
Чл.18. (1) Исканията за разполагане на РИЕ се отправят в писмена форма до кмета на общината, който ги съгласува с главния архитект на община Стрелча, когато се отнасят за:

1.външна реклама;

2. реклама към елементите на градското обзавеждане;

надписи,

3.рекламни материали с временен характер, с изключение на случаите, когато попадат в граничещи райони;

4.информационно-указателни табели;

5. когато РИЕ засягат обекти – общинска собственост.
Чл.19. (1) Към исканията за разполагане на РИЕ трябва се прилагат :

1. документ за собственост или писмено съгласие на собственика на сградата, съоръжението или терена, където ще се разполагат РИЕ;

(2) Съгласието по ал. 1, т. 1 за имоти, които не са общинска собственост, се дава:

1. от ведомството или организацията, стопанисващи имота, при имоти държавна собственост;

2.от ръководителя на съответното предприятие, организация и др., за имоти, притежавани от юридически лица;

3.от физическото лице, собственик на имота, сградата или съоръжението;

(3) Върху сгради - етажна собственост, разрешението за поставяне на обекти по чл.17, ал. 1, се издава въз основа на изрично писмено съгласие на етажните собственици или писмен договор за наем с етажните собственици на заетата от съоръжението площ..
Чл.20. Главният архитект се произнася по искането за разполагане на РИЕ в 30-дневен срок от постъпването му, като:

1. издава виза за проучване и проектиране на видовете външна реклама, за които се изисква разрешение за поставяне, с която се определят конкретни изисквания, относно местоположението, параметрите, вида на рекламното съоръжение, използвани материали;

2.постановява мотивиран отказ.
Чл.21. (1) Проектът за РИЕ по чл.19, т.1 следва да съдържа :

1.ситуационно решение;

2.архитектурно-дизайнерски проект в подходящ мащаб;

3.снимки, колажи и др. материали, доказващи адаптацията на РИЕ в градската среда;

4.конструктивен проект;

5.инсталационен проект за ел. част в случаите на светлинна реклама;

6.обяснителна записка;

(2) Книжата по т. т. 1, 2, 4, 5 и 6 се представят в три екземпляра, изработени и подписани от правоспособен инженер.


Чл.22. (1) Срокът за одобряване на проектите или постановяване на мотивиран отказ е 30 дни след внасянето им в общината.

(2) В срока по ал. 1 общинските органи могат да поискат от заявителя да допълни или коригира представените документи, както и да съгласува представения проект с фирмите, доставчици на енергия, БТК АД , КАТ, РИОКОЗ, Пожарна и аварийна безопасност, Национален институт по паметниците на културата и др. инстанции. В този случай, общинските органи се произнасят в 10-дневен срок след изпълнението на горните изисквания.


Чл.23. (1) Кметът на общината може да откаже разполагането на РИЕ в случаите, когато:

1.РИЕ не отговарят на изискванията на закона, другите нормативни актове, както и на настоящата наредба;

2.заявителят е нарушавал системно или грубо изискванията на тази наредба или сключените с общината договори при или по повод разполагането на други РИЕ;

3.вече има зададено друго разрешение за разполагане на РИЕ върху или в непосредствена близост на мястото, посочено от заявителя;

4. искането за разполагане на РИЕ върху общински имот не е в интерес на общината.

(2) Отказът за разполагане на РИЕ се постановява в писмен вид, като се посочат мотивите за отказа.


Чл.24. (1) Ползването на общински имоти, сгради и съоръжения за разполагане на РИЕ се извършва въз основа на договор, който се сключва от кмета на община Стрелча или упълномощено от него лице.

(2) Копия от договорите по ал.1, се изпращат служебно на кметовете на населените места , в случаите когато договорите са за ползване на общински имоти, находящи се на територията на съответните населени места.

(3) Ползването на имоти, съоръжения и превозни средства, включени в уставния фонд, съответно в капитала на фирми и търговски дружества с повече от 50 % общинско участие, за разполагане на РИЕ, се извършва въз основа на наемен договор, който се сключва от ръководителя на съответното предприятие при спазване изискванията на тази наредба.

(4) Договорите по предходните алинеи се сключват при цени съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча.


Чл. 25.(1) Разрешението за поставяне на рекламен елемент важи за срока на договора за наем или за срока на даденото съгласие за поставянето им.

(2) След изтичане срока по ал.1, рекламният елемент се премахва от собственика му за негова сметка в 7-дневен срок от датата на изтичане на срока на разрешението за поставяне, като теренът се възстановява в първоначалния му вид. Това обстоятелство се вписва в разрешението за поставяне.

(3) В случай на удължаване срока на сключения наемен договор, срокът на Разрешението за поставяне се счита автоматично за удължен, съобразно новия срок на наемния договор, без да се започва нова процедура, като в Разрешението за поставяне се вписва новият срок .

(4) В случай на предсрочно прекратяване на наемния договор, срокът на разрешението за поставяне се счита автоматично за изтекъл и обектът се премахва по реда на чл. 24, ал. 2 . Това обстоятелство се вписва в разрешението за поставяне.


РАЗДЕЛ IV

Външна реклама

Чл.26. По смисъла на тази наредба
"Външна реклама" е всеки текст, обемна форма или изображение, предназначени да информират обществеността или да привличат нейното внимание с търговска цел, които не се разпространяват чрез средствата за масово осведомяване, телекомуникациите или пряко до индивидуален клиент;
Чл.27. Външната реклама може да бъде:

1.светлинна и друга реклама по покривите, фасадите и на терен ;

2.крайпътна реклама, закрепена неподвижно, касети, осветени отвътре, рекламни пана за лепене на плакати (осветени или неосветени);
Чл.28. Върху всяка реклама трябва да бъдат изписани фирмата и адресът на юридическото или физическото лице, извършващо рекламната дейност.
Чл.29. Несветещата реклама се поставя на не по-малко от 50 см от нивото на терена. Нейните параметри следва да бъдат съобразени с конкретната градоустройствена обстановка.
Чл.30. Светещата реклама е тази, която използва собствен източник на светлина. Ако съоръжението, носещо светеща реклама, е поставено върху покрив или фасада , неговите параметри следва да бъдат съобразени с архитектурния образ (силует, пластично оформление и др.) на сградата.

РАЗДЕЛ IV

Реклама към елементите на градското обзавеждане

Чл.31. Разполагането на реклами към автобусните спирки се разрешава само на определените за това места. Тези реклами могат да бъдат с единична площ до 2 м2.
Чл.32. Разполагането на реклами към павилионите се разрешава само на определените за това места. Тези реклами могат да бъдат с единична площ до 2 м2.
Чл.33. Съобщения за културни, спортни, хуманитарни прояви и др. се поставят само на определените за това места - афишни колонки, информационни табла и др. Върху тях не могат да се поставят други материали, преди завършването на проявата, за която информират.
РАЗДЕЛ V

Надписи

Чл.34. (1) "Надпис" е всеки текст, обемна форма или изображение, закрепени върху сграда, свързани с функцията на даден обект в нея;

(2) Надписите могат да бъдат поставени въз основа на одобрени проекти:

1.върху козирки, навеси и маркизи, ако тяхната височина не надвишава 1 м и не закрива отвори по фасадите;

2.пред балкони или прозоречни отвори, ако не са по-високи от парапета на балкона или под прозоречния парапет;

3.по фасадата на сградата;
Чл.35. Надписите, поставени върху стена или успоредно на нея, не трябва да надвишават нейните граници, нито да бъдат разположени на повече от 25 см от нея.
Чл.36. Надписът се премахва от собственика (ползвателя) и мястото се привежда в първоначалния му вид в срок до един месец след прекратяване на дейността в обекта, за който е предназначен.
РАЗДЕЛ VI

Информационно-указателни табели

Чл.37. (1) Информационно-указателна табела" е всеки текст, обемна форма или изображение, указващи близостта на една сграда или терен където се извършва определена дейност;

(2) Информационно-указателните табели изключват указателните знаци, описани в Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане.

(4) Всяко юридическо или физическо лице има право да разположи до 6 броя информационно-указателни табели, свързани с един негов обект.

(5) Размерите на информационно-указателните табели не трябва да надвишават 1,5 м2, като вертикалният ръб трябва да бъде поставен на разстояние от края на уличното платно не по-малко от 0,80 м, а долния хоризонтален - на височина не по-малко от 2,50 м от нивото на терена.

(6) Информационно – указателните табели на стълбове за улично осветление или такива по индивидуален проект се одобряват от главния архитект на общината или по негова преценка се внасят за разглеждане от ОЕСУТ.

РАЗДЕЛ VII

Рекламни материали с временен характер

Чл.38. (1) "Рекламни материали" ("знамена", "трансперанти") "надписи и информационно-указателни табели с временен характер" са обозначаващите акционни, обществени, строително-ремонтни работи или предоставяне под наем и други дейности

(2) Рекламни материали (знамена, трансперанти и др.) с временен характер, могат да се разполагат на определените за това места и могат да носят само информация, свързана с икономически, социални, културни, политически и спортни прояви. Те могат да бъдат поставяни за срок не по-дълъг от един месец. По изключение срокът може да бъде продължен от кмета на общината.

(3) Върху сгради могат да бъдат разполагани временни надписи за събития, които се извършват в сградата.
Чл.39. Безплатна временна информация може да бъде разрешена от кмета на общината по изключение, във връзка със събития от общоградски, национален или международен характер.
Чл.40. Рекламни материали (знамена, трансперанти), надписи и информационно-указателни табели с временен характер се демонтират до 5 дни след изтичане срока за разрешаването им.

ГЛАВА ТРЕТА
РЕГИСТРИ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ

 

Чл. 41. (1) Дирекция « УТ, ОС, МДТ, ПОП, ХСД» в Община Стрелча организира воденето на публичен регистър на разрешенията за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи и на удостоверенията за въвеждането им в експлоатация. Данните от регистъра се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет страницата на община Стрелча .

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват данни за местоположението на преместваемия обект, съответно на рекламния елемент, функцията му, титуляра на разрешението за поставяне и срока за поставяне, съгласно Приложение № 1.

  Чл. 42. (1) Собствениците на преместваеми обекти и на рекламни елементи по индивидуален проект са длъжни в седемдневен срок от поставянето им да поискат издаване на удостоверение за въвеждането им в експлоатация от органа, издал разрешението за поставянето им. Удостоверението за въвеждане в експлоатация се издава в седемдневен срок.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ

Чл. 43. (1) В случай на наличие на обстояятелствата по чл. 57а, ал.1 от ЗУТ и констатирането им по отношение на поставени преместваеми обекти, определените служители от общинската администрация по чл. 223, ал.2 от ЗУТ, съставят констативни актове по реда на чл. 57а, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

(2) В седемдневен срок от връчването на констативния акт по ал. 1, кметът на общината издава заповед за премахване на преместваемия обект, на рекламния, информационния или монументално-декоративен елемент, в която указва срок за доброволно изпълнение и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, да прекратят доставките до определения за премахване обект.

(3) Когато обектът или елементът са поставени в противоречие с издаденото разрешение, срокът за доброволно изпълнение по ал. 2 е за привеждането на обекта или елемента в съответствие с издаденото разрешение.

(4) Когато собственикът на преместваемия обект, на рекламния, информационния или монументално-декоративния елемент, поставен в чужд имот, е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай със заповедта по ал. 2 кметът на общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.

(5) В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта по ал. 2, служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията извършват проверка дали заповедта е изпълнена и съставят констативен протокол.

(6) В седемдневен срок от съставяне на протокола по ал. 5, когато обектът или елементът не е премахнат или не е приведен в съответствие с издаденото разрешение доброволно, той се премахва принудително от община Стрелча за сметка на нарушителя, а ако той е неизвестен - за сметка на собственика на земята или на обекта, върху който е поставен.

(7) Когато собственикът на преместваемия обект, на рекламния, информационния или монументално-декоративния елемент, поставен върху имот общинска собственост, е неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общинската администрация, за което се съставя протокол.

  Чл. 44. (1) Фактическото изпълнение на премахването се извършва от служители на община Стрелча .

(2) Директорът на дирекция „УТ, ОС, МДТ, ПОП, ХСД” определя дата и час за принудителното изпълнение на издадената заповед от кмета, които се съобщават на заинтересованите лица чрез поставяне на съобщение на видно място върху обекта в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на районната общинската администрация, за което се съставя протокол.

(3) На определените дата и час по ал. 2 лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ а в исъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на МВР, съставят протокол за състоянието на обекта преди започване на принудителното изпълнение на заповедта за премахване.

4) В случаите, когато обектът не е освободен доброволно от движимо имущество, намиращо се в него, служителите по чл. 223 ал.2 от ЗУТ пристъпват към принудителното премахване на обекта в присъствия на органите на МВР.

(5) Изнесеното движимо имущество се предава на собствениците му, а в случай че същите не желаят да го приемат или ако не може да се установи неговият собственик служителите по чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията съставят опис за вида, състоянието и количеството му при изнасянето и същото се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета на общината.

(8) След изпълнението на заповедта за принудително премахване се съставя протокол за установяване състоянието на обекта и терена след завършване на принудителното изпълнение от служителите на общината , представители на експлоатационните дружества и органите на Министерството на вътрешните работи.

(9) Премахнатият обект или елемент се съхранява от общината за срок от един месец.

(10) Възстановяването и почистването на терена от отпадъци, получени при премахването на обектите или на елементите се извършва от адресата/адресатите на заповедта и е за тяхна сметка, в случай че се изпълни от общинската администрация.

(11) За извършените разходи по премахването се съставя протокол от представители на общинската администрация, въз основа на който се издава изпълнителен лист за събиране на вземането по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс. Когато собственикът на обекта или на елемента, поставен върху общински терен е неизвестен, разходите по премахването са за сметка на общинския бюджет.

 


ГЛАВА ПЕТА

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ
РАЗДЕЛ І.

Общи положения

Чл. 45.  (1) Рекламна дейност по смисъла на тази наредба е всякаква дейност на лице, насочена към оповестяване на информация, във връзка с търговия, работа, занаят, професия, културна, спортна, обществена, акционна, хуманитарна или др. проява, имаща за цел да насърчи продажбата, покупката, или наемането на стока или услуга, да съдейства за популяризирането на кауза или идея.

(2) Рекламната дейност се осъществява чрез рекламно-информационни елементи по смисъла на Глава втора.

(3) За извършване на рекламна дейност чрез рекламни елементи е необходимо последните да са поставени по реда на Глава втора, РАЗДЕЛ III от настоящата Наредба.

(4) Разпределението на постъпленията от реклама върху или чрез използване на общински имоти и движими вещи се определя от общинския съвет.
РАЗДЕЛ ІІ.

Осъществяване на рекламна дейност

Чл. 46.  (1) Рекламната дейност се осъществява при спазване на следните изисквания:

1. да не представлява реклама забранена със закон, както и да не  накърнява общоприетите морални ценности;

2. рекламните послания да не провокират, под каквато и да е форма, омраза, насилие, расова и етническа или политическа нетърпимост;

3. рекламните послания да не съдържат невярна или подвеждаща информация;

4. да не нарушава правилата за търговия и защита на потребителите;

5. да се използват  форми и носители, отговарящи на нормативните изисквания за ползването им с такова предназначение;

6. рекламните послания да са с текст на български език, като се допуска към българския текст , същият да е в превод и на друг език .

7. рекламните послания да не накърняват правата и доброто име на физически или юридически лица, както и да не представлява реклама на стоки или услуги посредством твърдения за недостатъци на други стоки и услуги.

(2) Не се допуска рекламирането на:

1.забранени за употреба вещества и препарати с наркотично и/или стимулиращо действие;

2.лекарствени средства, за които има забрана или ограничения, предвидени в специални нормативни актове;

3.тютюневи изделия;

4.полезни качества на алкохолни напитки;

5.порнографски материали;

6.оръжия;

7.други материали в отклонение от моралните норми в страната;

8.определена религия или религиозна общност.

(3) Забранява се извършването на политическа агитация със средствата на рекламата, освен по време на предизборна кампания.

(4) Собствениците на рекламно-информационните елементи носят цялата отговорност за причинените от рекламните им средства щети на трети лица.

 

ГЛАВА ШЕСТА


АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 47. (1)Наказва се с глоба в размер от 1000 до 5000 лева физически лице, което допуснало да бъде поставен върху негов имот или е поставило преместваем обект или рекламен елемент в противоречие с изискванията на на тази наредба .
(2) Наказват се с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лева юридическо лице или на едноличен търговец, който е допуснало да бъде поставен върху негов имот или е поставило преместваем обект или рекламен елемент в противоречие с изискванията на тази наредба.

 


  Чл. 48. Когато едно и също лице извърши повторно нарушение на тази наредба, за повторното нарушение се налага определената максимална глоба или имуществена санкция .

Чл.49. (1) На виновните лица се съставят актове за установяване на административни нарушения от служители на община Стрелча, изрично посочени със заповед на кмета на общината.

(2) След връчване на акта по ал. 1, кметът на общината издава наказателно постановление, с което налага глоба на физически лица, а на еднолични търговци и юридически лица - имуществена санкция, съобразно тежестта на извършеното нарушение на наредбата, ако нарушителят не подлежи на по-тежко наказание по друг нормативен акт.


  Чл.50. За неуредените в тази глава въпроси се прилага ЗУТ, АПК и Законът за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 § 1. По смисъла на тази наредба:

1. “Преместваем обект” е обект, предназначен за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, който може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя.Преместваемите обекти по тази наредба не представляват недвижими имоти по чл.110 от Закона за собствеността, не се нанасят в кадастралната карта,, не се записват в кадастралните регистри, а за удостоверяване на правото на собственост или на други права върху тях не се съставят или издават актове, подлежащи на вписване в имотния регистър.

2.”Елементи на градското обзавеждане” са пейки, осветителни тела, съдове за
събиране на отпадъци, часовници, атракционни съоръжения и други,
които не са трайно свързани с терена.

3. “Рекламен елемент” е преместваем обект със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, който се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект, при необходимост и с фундамент, и служи за извършване на реклама.

4.Информационни елементи са всички текстове, обемни форми или изображения свързани с функцията на даден обект или указващи близостта на сграда или терен, където се извършва определена дейност.

5.Монументално-декоративни елементи са произведения на изобразителното
изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти.

6.Художествени рекламни изображения" са рисувани рекламни послания върху непокрити калкани на сгради или върху други естествени или изкуствени обекти и повърхности.

7. „Рекламна (информационна) площ" по смисъла на тази наредба е всяка площ на рекламен (информационен) елемент, сграда или друг обект, предназначена или използвана за осъществяване на реклама или предоставяне на друга информация. Рекламна (информационна) площ на ажурен рекламен елемент, съдържащ фирмено лого, надпис и други подобни, който не е поставен върху носеща плоскост, е площта на правоъгълния контур, обхващащ най-външните точки на елемента. Рекламна (информационна) площ на обемна фигура е площта на най-големия правоъгълен контур, обхващащ най-външните точки на обемната фигура;

8. „Рекламна дейност" е дейността по ползване и/или предоставяне на рекламна площ за реклама по смисъла на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията.

9. „Празнична украса" са временни декоративни елементи на градско обзавеждане, поставяни по повод национални и местни празници и чествания;

§ 2. Кметът и главният архитект на общината могат да прехвърлят свои функции по тази наредба на други длъжностни лица от администрацията на Община Стрелча.

§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от кмета и/или от главния архитект на общината, които се публикуват на интернет страницата на община Стрелча.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§ 1. Започнатите производства за поставяне и премахване на преместваеми обекти и на рекламни елементи се довършват при условията и по реда на тази наредба.

§ 2. (1) Всички схеми за поставяне, одобрени преди влизане в сила на тази наредба, запазват действието си до приемането на нови схеми.

(2) Срокът на действащите към влизане в сила на тази наредба разрешения за поставяне и други разрешения се удължава до размера на максимално определените срокове в наредбата, с изключение на разрешенията за поставяне на обекти или елементи в терени на зелената система.

(3) Действащите към момента на влизане в сила на тази наредба разрешения за поставяне, издадени без определен срок, се смятат за издадени за максимално определения срок по тази наредба.

 § 3. (1) Собствениците на преместваеми обекти и рекламно – информационни елементи, следва в тримесечен срок от влизане в сила на наредбата да приведат обектите си в съответствие с наредбата.

(2) Собствениците на преместваеми обекти и рекламно – информационни елементи, поставени без правно основание, са длъжни да ги премахнат за своя сметка след влизане в сила на тази наредба. При неизпълнение на това задължение обектите и/или елементите се премахват принудително, а на нарушителите се налагат санкции.§ 4. Кметът на община Стрелча може да възложи със заповед премахването на
незаконосъобразно поставените преместваеми обекти и рекламно – информационни елементи на трети лица, след провеждане на процедура по реда на Закона за обществени поръчки, съгласно разпоредбите на чл. 57 а от ЗУТ.

§ 5. Всички издадени до приемане на настоящата наредба разрешения за поставяне, са валидни до изтичане срока на договора по тях.

§ 6. В Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община Стрелча се правят следните изменения и допълнения :

§7. С тази наредба се отменят :

1.Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Стрелча /приета от Общински съвет -гр. Стрелча с Решение № 364/25.03.2010г. на Общински съвет гр. Стрелча / и Решение №364/25.08.2008г. от ОбС гр. Стрелча., изменена и допълнена с Решение № 364/25.03.2010г. и Решение № 208/27.09. 2016 г.// и

2. Наредба за рекламната дейност на община Стрелча / приета от Общинския съвет Стрелча с Решение № 168, Протокол № 21 в заседанието му на 01.06.2005 г. и влиза в сила от 01.06.2005г. /

§8. Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 и чл. 57а от Закона за устройство на територията, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и влиза в сила от влизане в сила на решението на Общинския съвет за приемането й.


§ 9. Тази наредба е приета с Решение № 407 на Общински съвет- Стрелча на заседание проведено на 28.09.2017г. година, Протокол № 31.

Приложение № 1. към чл. 41 Наредба за преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане,рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи за рекламната дейност на територията на Община Стрелча.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ И НА УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО ИМ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 

 по ред в схемата

Вид на ПО

Функция на ПО

Покрита площ

Открита
площ


Одобрен проект

Разрешение
за поставяне


Титуляр

Забележки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Първа общи разпоредби чл

Скачать 278.61 Kb.