• МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ВИЗИЯ
 • ДОПУСТИМ СТОКОВ АСОРТИМЕНТ
 • 08.00 часа на 01.02.201 8 г. до 16.00 часа на 07.02.201 8 г.
 • 09.02.201 8 година от 10.00 часа в залата на ОП Обреден дом град Добрич, ул. Адриана Будевска №1
 • Забранява се извършването на търговска дейност на открито

 • Скачать 54.82 Kb.


  Дата24.09.2018
  Размер54.82 Kb.

  Скачать 54.82 Kb.

  Р е г л а м е н т за търговия на открито с цветя на паркинга пред Гробищен парк  ПРИЛОЖЕНИЕ 2

  Към заповед на Кмета на Община град Добрич

  ____________________  Р Е Г Л А М Е Н Т

  за търговия на открито с цветя на паркинга пред Гробищен парк

  1. ВРЕМЕТРАЕНЕ

  Целогодишно


  1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ВИЗИЯ – Търговската дейност на открито се осъществява на паркинга пред Гробищен парк, по схема на разполагане, утвърдена от главният архитект на град Добрич, върху места, всяко по 2 кв.м.

  2. ДОПУСТИМ СТОКОВ АСОРТИМЕНТ - Цветя – рязан цвят, букети, сухи цветя, свещи  1. РЕД ЗА УЧАСТИЕ И ЗАЕМАНЕ НА МЕСТАТА

  1. За участие се допускат еднолични търговци, юридически лица, земеделски производители. Участниците са длъжни да спазват българското законодателство и разпоредбите, отнасящи се за извършваната търговска дейност.

  2. Желаещите подават заявление по образец в деловодството на ОП Обреден дом град Добрич, ул. Адриана Будевска №1, в периода от 08.00 часа на 01.02.2018 г. до 16.00 часа на 07.02.2018 г. Заявлението се подава лично или от упълномощено лице, изрично за тази цел, с нотариална заверка на подписа.

  3. В заявлението лицето посочва желания от него период за ползване на място за търговия на открито на паркинга пред Гробищния парк.

  4. Всеки участник може да заявяви участие в жребия само за едно място.

  5. На търговци, чиито документи не отговарят на изискванията или стоковият асортимент не съответства на посочения в точка III се отказва издаване на разрешение. Отказът се мотивира с писмено становище за обстоятелствата, които го налагат в 7 /седем/дневен срок от подаване на искането.

  6. Към заявлението лицата представят:

  • Декларация (по образец) за съгласие с условията на настоящият регламент за провеждане на търговия на открито с цветя на територията на Гробищен парк;

  • Регистрационна и анкетна карта за земеделски производители, заверена за текущата година – заверено копие (представя се оригиналът за сверка);

  • Удостоверение за актуално състояние от съда по регистрация - за юридическите лица и едноличните търговци– заверено копие (представя се оригиналът за сверка);

  • В случай, че заявлението не се подава от лицето – копие на пълномощното, с нотариална заверка на подписа (представя се оригиналът за сверка);

  • Други документи, на които лицето се позовава.

  1. Местата по схемата се предоставят чрез теглене на жребий на 09.02.2018 година от 10.00 часа в залата на ОП Обреден дом град Добрич, ул. Адриана Будевска №1 на база подадените заявления за участие. Лицата, подали заявление за участие присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице с нотариална заверка на подписа. Имената на всички заявители се изписват върху хартия и се поставят в прозрачен съд на видно за всички присъстващи място. Присъстващите в залата избират лицето, което чрез жребия ще изтегли поредността на избор на място от схемата.

  Изтегленият участник или неговият пълномощник (предоставя се копие от пълномощното и оригиналът за сверка), се явява пред комисията и прави своя избор по схемата за разполагане и го вписва в подаденото от него заявление за издаване на разрешение.

  За жребия комисията съставя протокол, който съдържа: имената на лицето, осъществило жребия, списък с поредния номер, трите имена на лицето, избраните места от схемата и подпис на лицето. Протоколът се подписва от комисията и лицето, осъществило жребия.

  Ако бъде изтеглен участник, който не присъства в момента, листът с неговото име се отделя в трети прозрачен съд, поставен също на видно място в залата. След приключване на основното теглене, веднага се провежда допълнителен жребий за неявилите се. В случай, че лицето не се е явило и за допълнителния жребий, се счита, че е упражнило правото си на отказ от участие в процедурата по провеждане на търговия на открито с цветя на територията на Гробищен парк. Това обстоятелство се отразява в протокола.  1. Разрешенията могат да се получат на 13.02.2018 г. в деловодството на ОП Обреден дом град Добрич, ул. Адриана Будевска №1.

  2. За ползване на мястото, ежемесечно, до 5-то число на текущият месец, в касата на административната сграда на гробищния парк, се заплаща такса в размер, съгласно чл.22 ал.1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич – по 0.80 лв./кв. м. на ден или 18 лв./кв. м. на месец.

  3. Заемането на местата се извършва в присъствието на служители на ОП Обреден дом и започва от 10,00 часа на 14.02.2018 г., а след тази дата е необходимо предварително уведомяване в администрацията на ОП Обреден дом.  IV. Задължителни условия за търговците

  Търговците са длъжни да познават и спазват задълженията си по действащото национално законодателство, както и Наредбата за търговска дейност на територията на община град Добрич, където в самостоятелен раздел са регламентирани правилата за търговска дейност на открито върху терен общинска собственост, а именно:

  а) да не увеличават нерегламентирано размера на предоставената им в разрешението площ;

  б) да не променят мястото, предоставено им в разрешението за търговска дейност;

  в) да не нарушават уличната настилка;

  г) да използват контейнерите за битови отпадъци, в това число контейнерите за разделно събиране на отпадъци за изхвърляне на опаковки и др. отпадъци от дейността им;  Забранява се извършването на търговска дейност на открито:

  а) без издадено разрешение от Общината и без платена такса;

  б) със стоки, различни от тези, за които е получено разрешение;

  в) в зелените площи;

  г) със стоки, които се предлагат директно от транспортни средства;

  д) под формата на амбулантна търговия.


  V. Други условия

  1. Издаденото разрешение за търговска дейност на открито може да бъде отнето със заповед на Кмета на Община град Добрич в случай, че мястото не се използва по предназначение, не се използва от лицето, на което е предоставено или когато обществените нужди налагат това.

  2. Търговецът може да прекрати дейността си преди да е изтекъл срокът на разрешителното, като в този случай той е длъжен да уведоми писмено администрацията на ОП „Обреден дом” и да върне издаденото разрешение. Платената такса за текущия месец не се връща и мястото се счита за свободно. Ако търговецът при прекратяване на дейността не уведоми администрацията и не върне издаденото разрешение, дължимата такса за ползване на мястото до края на периода на разрешението подлежи на принудително събиране по реда на ГПК.


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Р е г л а м е н т за търговия на открито с цветя на паркинга пред Гробищен парк

  Скачать 54.82 Kb.