• Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Б Ю Л Е Т И Н за
 • С благодарност ще приемем всички бележки и препоръки за подобряване съдържанието на Бюлетина. Редакционна колегия: 1. Любка Качакова
 • 2. Вл.Дончев 3. инж. А.Личев 4. инж. Г.Копринов Съставители: инж.мат.Ив.Стоев
 • СЪДЪРЖАНИЕ I .ВЪВЕДЕНИЕ 5 II .ВАЛЕЖИ 6 Дунавски район за басейново управление 9
 • Западно Беломорски район за басейново управление 13 III .СЪСТОЯНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ВЪТРЕШНИТЕ РЕКИ 14
 • Западно Беломорски район за басейново управление 21 IV .СЪСТОЯНИЕ И ВОДНИ РЕСУРСИ НА ЯЗОВИРИТЕ 22 V .1.РЕЧЕН ПРИТОК В ЯЗОВИРИТЕ 25
 • Дунавски район за басейново управление 27 Черноморски район за басейново управление 28 Източно Беломорски район за басейново управление 29
 • Западно Беломорски район за басейново управление 31 IV .2.СЪХРАНЕНИ ВОДИ В ЯЗОВИРИТЕ 32 Дунавски район за басейново управление 34
 • Черноморски район за басейново управление 35 Източно Беломорски район за басейново управление 36
 • Черноморски район за басейново управление 39 Източно Беломорски район за басейново управление 40
 • БЪЛГАРИЯ ЗА -Второ тримесечие 2007 г. 41 Дунавски район за басейново управление 45 Черноморски район за басейново управление 46
 • Източно Беломорски район за басейново управление 47 Западно Беломорски район за басейново управление 48 VI • страница1/10
  Дата26.01.2018
  Размер3.09 Mb.

  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


  Б Ю Л Е Т И Н
  за
  СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ

  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  ПРЕЗ

  ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ на 2007 г.

  Октомври, 2007 г.
  Приложение: съгласно текстамарт  Бюлетинът е предназначен да подпомага дейността на специалистите, работещи в областта на използване и опазване на водните ресурси. За съставянето му е използван специално разработен програмен продукт, който съхранява, обработва и отпечатва необходимата информация.

  Съставителите изказват благодарност на колегите от Министерството на околната среда и водите за информационното осигуряване, оказаната помощ и консултации, на сътрудниците от НЕК ЕАД-Предприятие “Язовири и каскади”, “Напоителни системи” ЕАД, “Водоснабдяване и канализация” ЕООД и Националния институт по метеорология и хидрология за предоставената информация.

  С благодарност ще приемем всички бележки и препоръки за подобряване съдържанието на Бюлетина.
  Редакционна колегия:

  1. Любка Качакова

  2. Вл.Дончев

  3. инж. А.Личев

  4.инж. Г.Копринов

  Съставители:

  инж.мат.Ив.Стоев

  София, 1000,бул.”Мария Луиза” - 22, Министерство на околната среда и водите

  Тел. 981 88 61 факс 980 96 41

  Стр.

  СЪДЪРЖАНИЕ

  I.ВЪВЕДЕНИЕ 5

  II.ВАЛЕЖИ 6

  Дунавски район за басейново управление 9

  Черноморски район за басейново управление 11

  Източно Беломорски район за басейново управление 12

  Западно Беломорски район за басейново управление 13

  III.СЪСТОЯНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ВЪТРЕШНИТЕ РЕКИ 14

  Дунавски район за басейново управление 19

  Черноморски район за басейново управление 20

  Източно Беломорски район за басейново управление 20

  Западно Беломорски район за басейново управление 21

  IV.СЪСТОЯНИЕ И ВОДНИ РЕСУРСИ НА ЯЗОВИРИТЕ 22

  V.1.РЕЧЕН ПРИТОК В ЯЗОВИРИТЕ 25

  Дунавски район за басейново управление 27

  Черноморски район за басейново управление 28

  Източно Беломорски район за басейново управление 29

  Западно Беломорски район за басейново управление 31

  IV.2.СЪХРАНЕНИ ВОДИ В ЯЗОВИРИТЕ 32

  Дунавски район за басейново управление 34

  Черноморски район за басейново управление 35

  Източно Беломорски район за басейново управление 36

  Западно Беломорски район за басейново управление 37

  IV.3.ПОЛЕЗНО ВОДОПОДАВАНЕ ОТ ЯЗОВИРИТЕ 38

  Дунавски район за басейново управление 39

  Черноморски район за басейново управление 39

  Източно Беломорски район за басейново управление 40

  Западно Беломорски район за басейново управление 40

  V.ИЗВОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ НА РЕПУБЛИКА

  БЪЛГАРИЯ ЗА -Второ тримесечие 2007 г. 41

  Дунавски район за басейново управление 45

  Черноморски район за басейново управление 46

  Източно Беломорски район за басейново управление 47

  Западно Беломорски район за басейново управление 48

  VI.ПРИЛОЖЕНИЯ – ТАБЛИЦИ 50

  I.ВЪВЕДЕНИЕ

  Бюлетинът за състоянието на водните ресурси на Република България се издава на основание чл.151, т.2, буква "м" от Закона за водите (публикуван в Държавен вестник брой 67 от 1999 г.), според който Министерството на околната среда и водите издава периодично бюлетин за състоянието на водните ресурси на страната. За съставянето му се ползва цялата налична оперативна месечна информация от 40 метеорологични станции (МС), 18 хидрометрични станции (ХМС) на вътрешните реки и 53 язовири. Информацията за язовирите се предоставяна от експлоатационните организации: "Национална електрическа компания" ЕАД - Предприятие "Язовири и каскади", "Напоителни системи" ЕАД и "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, а за падналите валежи и състоянието на вътрешните реки - от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) към БАН.

  Бюлетинът съдържа анализи и обобщения на постъпилата оперативна месечна информация, оценки и изводи за състоянието на водните ресурси, възникнали и очаквани проблеми за водопотребителите в отделни райони на страната. Той има за цел да подпомага дейността на съответните институции със систематизирана информация и да я направи достъпна до средствата за масово осведомяване .

  В настоящия брой на Бюлетина се представя постъпилата оперативна информация по месеци и нейното обобщение за третото тримесечие на 2007 г.

  Информацията в Бюлетина НЕ МОЖЕ да се ползва за търговски цели.
  II.ВАЛЕЖИ

  Забележки:

  1.Месечните норми са непроменени в сравнение с тези от Бюлетина за 2006 г.

  ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

  През м.юли 2007 г. месечната сума на валежите за отделните региони на страната - таблица 1.7 е:

  а.Северозападна България - от 1 до 16 л/м2, което е 2.2%-21.3% от месечната норма.

  б.Централна Северна България - от 8 до 35 л/м2, което е 12.1%-59.3% от месечната норма.

  в.Североизточна България - от 0 до 32 л/м2, което е 0%-32% от месечната норма.

  г.Югоизточна България - от 0 до 2 л/м2, което е 0%-5% от месечната норма.

  д.Централна Южна България:

  -Подбалкански полета – от 0 до 4 л/м2, което е 0%-8.2% от месечната норма.

  -поречие Марица - от 0 до 15 л/м2, което е 0%-26.8% от месечната норма.

  -поречие Арда - 0 л/м2.

  е.Югозападна България – от 0 до 7 л/м2, което е 0 %-11.1% от месечната норма.

  ж.Високи части на планините - от 7л/м2 (вр.Черни връх) до 13 л/м2 (вр.Мусала), което е от 7.8% до 23.2% от месечната норма.

  Средната сума на валежите – таблица 1.7 е 7 л/м2, което представлява 10.8% от месечната норма. Най-малко са падналите валежи, спрямо месечната норма, в районите на: Силистра(0%), Бургас(0%), Карнобат(0%), Чирпан(0%), Казанлък(0%), Хасково(0%), Кърджали(0%), Крумовград(0%), Пазарджик(0%), и Сандански (0%). Най-много са валежите, спрямо месечната норма, в районите на: Русе(59.3%), Плевен (43.3%) и Ловеч (37.3%).

  За периода януари-юли средната сума на падналите валежи е 278л/м2, което представлява 63.6% от нормата за периода.

  През м.август месечната сума на валежите в отделните региони на страната - таблица 1.8 е:

  а.Северозападна България - от 63 до 236 л/м2, което е 175%- 513% от месечната норма.

  б.Централна Северна България - от 93 до 167 л/м2, което е 145.3%-175.8% от месечната норма.

  в.Североизточна България - от 20 до 178 л/м2, което е 62.5%-370.8% от месечната норма.

  г.Югоизточна България - от 40 до 68 л/м2, което е 121.2%-261.9% от месечната норма.

  д.Централна Южна България:

  -Подбалкански полета - от 39 до 86 л/м2, което е 81.3%-232.4% от месечната норма.

  -поречие Марица – от 55 до 157 л/м2, което е 125%-413.2% от месечната норма.

  -поречие Арда – от 45 до 72 л/м2, което е 141%-300% от месечната норма.

  е.Югозападна България - от 75 до 140 л/м2, което е 203%-275% от месечната норма.

  ж.Високи части на планините - от 79 л/м2 (вр.Рожен) до 222 л/м2 (вр.Мургаш), което е от 130% (вр.Рожен) до 278% (вр.Мургаш) от месечната норма.

  Средната сума на месечните валежи - таблица 1.8 е 99 л/м2, което представлява 189.4% от месечната норма. Най-малко са падналите валежи, спрямо нормата за м.август, в районите на: Варна (62.5%), Добрич (66%) и Казанлък (81%). Най-много са падналите валежи, спрямо нормата за м.август, в районите на: Монтана (513%), Пловдив (413%) и Разград (371%).

  За периода януари-август средната сума на падналите валежи е 377л/м2, което представлява 77% от нормата за периода.

  През м.септември 2007 г. месечната сума на валежите за отделните региони на страната - таблица 1.9 е:

  а.Северозападна България - от 44 до 65 л/м2, което е 105%-191% от месечната норма.

  б.Централна Северна България - от 49 до 103 л/м2, което е 123%-143% от месечната норма.

  в.Североизточна България - от 39 до 97 л/м2, което е 105%-313% от месечната норма.

  г.Югоизточна България - от 64 до 73 л/м2, което е 152%-252% от месечната норма.

  д.Централна Южна България:

  -Подбалкански полета - от 55 до 77 л/м2, което е 162%-214% от месечната норма.

  -поречие Марица – от 76 до 128 л/м2, което е 253%-400% от месечната норма.

  -поречие Арда - от 86 л/м2 до 115 л/м2 което е от 226% до 348% от месечната норма.

  е.Югозападна България - от 35 до 78 л/м2, което е 103%-205% от месечната норма.

  ж.Високи части на планините - от 49 л/м2 (вр.Мусала) до 134 л/м2 (вр.Рожен), което е от 144% (вр.Мусала) до 253% (вр.Рожен) от месечната норма.

  През м.септември 2007 г. най-малко са валежите, спрямо месечната норма, в района на: Благоевград (103%), Кнежа (105%), Силистра (105%), вр.Черни връх (111%) и Враца (118%), а най-много, спрямо месечната норма - в районите на: Пловдив (400%), Чирпан (400%), Кърджали (349%) и Добрич (313%). Средната сума на месечните валежи - таблица 1.9 е 73 л/м2, което представлява 167% от месечната норма, като за същия месец на 2006 г. тези показатели са съответно 46 л/м2 и 111%, т.е. валежите през м.септември 2007 г. са 159% от тези за същия месец на 2006 г.

  За деветмесечието на 2007 г. средната сума на валежите е 449 л/м2, което представлява 84% от нормата за периода. За същия период на 2006г. тези показатели са съответно 489л/м2 и 99%.

  За 37 метеорологични станции в таблици 1.7 - 1.9 са посочени валежите за отделните месеци, сумарните валежи от началото на годината до определен месец, месечният валеж, като процент от месечната норма, сумарният валеж, като процент от нормата за периода за 2007г. и 2006 г.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите