• ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД – ГР. ЕЛЕНА ИД № 4/2015 г. 17.11.2015 г. О Б Я В Л Е Н И Е
 • 08.12.2015 г. до 08.01.2016 г.
 • 1302.75 лв. /хиляда триста и два лева и 75 ст./
 • 344.25 лв. /триста четиридесет и четири лева и 25 ст./
 • BG39CECB

 • Скачать 19.46 Kb.


  Дата27.10.2017
  Размер19.46 Kb.

  Скачать 19.46 Kb.

  Районен съд град елена
  РАЙОНЕН СЪД ГРАД ЕЛЕНА

  СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

  гр. Елена, ул.”Йеромонах Йосиф Брадати” № 2, тел. 06151 62-53/ факс 62-53


  ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

  ПРИ РАЙОНЕН СЪД – ГР. ЕЛЕНА

  ИД № 4/2015 г.

  17.11.2015 г.

  О Б Я В Л Е Н И Е
  Подписаният Костадин Костадинов - Държавен съдебен изпълнител при РАЙОНЕН СЪД – гр. ЕЛЕНА /ЕРС/ обявявам на интересуващите се, че насрочвам публична продан от 08.12.2015 г. до 08.01.2016 г. на 1/2 ид. част от недвижими имоти, находящи се в землището на с. Шилковци, Общ. Елена собственост на длъжника Петя Петкова Пашова , а именно:

   1. НИВА от 12.400 дка, шеста категория, м. БАЕВСКИ ПЪНАК, , имот № 057003 по плана за земеразделяне, при граници: № 057100 – полски път на Община Елена, № 057002 – нива н-ци Райко Йорданов Янакиев, № 000323 – дере на Община Елена, № 056101 – полски път на Община Елена и № 001467 – полски път на Община Елена при начална цена, от която ще започне наддаването 1302.75 лв. /хиляда триста и два лева и 75 ст./;

   2. ИГЛОЛИСТНА ГОРА от 5.000 дка, м. ГОРНЬОВО, имот № 208022 по КВС, отдел/подотдел 369/д, при граници: № 208023 – иглолистна гора н-ци Добри Пенчев Гърдев, № 208024 – иглолистна гора н-ци Калина Калчева Василева, № 138044 – изоставена нива на Община Елена, № 138100 – полски път на Община Елена, № 138518 – др. селскост. Т. на Община Елена, № 208021 – иглолистна гора н-ци Никола Георгиев Чуканов при начална цена, от която ще започне наддаването 344.25 лв. /триста четиридесет и четири лева и 25 ст./. Интересуващите се от имота могат да се явяват в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

  Оглед: всеки вторник и сряда от 10.00 до 12.00 часа по местонахождението на имота.

  Задатък 10 % върху началната цена на продаваемите имоти по чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на ЕРС: BG39CECB 979033E6337100 BIC CECBBGSF - „набирателна сметкаАД гр. Елена при „ЦКБ” АД клон В. ТЪРНОВО по ИД № 4/2015 г. по описа на ЕРС.

  Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик.

  Предложенията се подават в канцеларията на ЕРС, което се отразява във входящия регистър / чл. 489, ал. 4 от ГПК/.  В 9.00 часа на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения на определеното място в сградата на Районен съд – гр. Елена Държавният съдебен изпълнител в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача/ чл. 492, ал.1от ГПК/.
  гр. Елена, 17.11.2015 г. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

  Костадин Костадинов

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Районен съд град елена

  Скачать 19.46 Kb.