страница10/15
Дата28.08.2018
Размер3.56 Mb.
ТипОтчет

[Rapport Titel]


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Приложение № 2б. – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

(в хил.лв.)

ПРОГРАМИ на ГД "Програмиране на регионалното развитие"

за 01.01-30.06.2012 г

Общо консолидирани разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

Общо

По бюдж. на ПРБК

По др. бюдж., фондове и сметки

Общо

По бюдж. на ПРБК

По др. бюдж., фондове и сметки

Общо разходи

145 614 061,63

0,00

0,00

0,00

145 614 061,63

0,00

145 614 061,63

Политика 3 Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори

145 614 061,63

0,00

0,00

0,00


145 614 061,63


0,00


145 614 061,63


Програма 6 „Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие”


145 614 061,63


0,00
145 614 061,63

145 614 061,63


IV. Отчет на показателите за изпълнение на програмата-Приложение 5

1. Източници на информацията за данните по показателите за изпълнениеИзточниците на информация по показателите за изпълнение са Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) и на база приключени проекти от началото на Оперативната програма до 30.06.2012 г.

Програма 6 „Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие”

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

Показатели за изпълнение

1. Проекти, подобряващи физическата среда, привлекателността на градовете и превенция на риска

бр.

60

50

2. Пациенти облагодетелствани от подобрената здравна инфраструктура

бр.

0

0

3. Деца облагодетелствани от процеса на деинститунациолизация

бр.

0

0

4. Км реконструирани пътища627

531,5

5.Брой на проектите (път, ИКТ, газ)

бр.

15

14

6. Общ брой проекти за развитие на туризма

бр.

15

14

7.Брой развити туристически атракции

бр.

25

0

8. Брой проекти за национален туристически маркетинг и проекти за регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите

бр.

15

8

9.Изпълнени проекти за дребномащабни инвестиции

бр.

50

0

10.Проекти за междурегионално сътрудничество

бр.

0

0V. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности.

Показателите за изпълнение по програма 6 в частта за ГД „ПРР” са с източник ИСУН и се отчитат посредством броя сключени договори, както и индикаторите по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Постигането на заложените цели на индикаторите по Оперативна програма „Регионално развитие” е в зависимост периода на приключване на проектите, които са в процес на изпълнение и в голямата си част дейностите по проектите по операция 2.1 „Регионална и местна пътна инфраструктура” все още не са приключили.

Цялостното изпълнение на показателите за изпълнение по отделните схеми за безвъзмездна финансова помощ ще бъде отчетен на по късен етап от изпълнение на проектите по ОП „Регионално развитие”, след окончателното приключване на дейностите по проектите.


Б. Продукт/услугата се изпълнява от Дирекция “Управление на трансграничното сътрудничество”
ПРОГРАМА ЗА ТГС БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ, СЪ-ФИНАНСИРАНА ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП)


 1. Териториален обхват на програмата (избираемите райони)

Избираемият териториален обхват включва 6 области (NUTS III) на българска територия – Видин , Монтана, София, Перник, Кюстендил и София град и 6 области на сръбска територия (Бор, Зайчар, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня).

 1. Цел на програмата и приоритети

Общата цел на програмата е да се подобри териториалното сближаване в българо-сръбския трансграничен регион, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му  чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната сфери.

3. Приоритетните оси и сферите на интервенция на програмата са:

Приоритетна ос 1: Развитие на (малко) дребно мащабна инфраструктура1.1 Физическа и информационна инфраструктура

1.2 Инфраструктура свързана с опазването на околната среда

1.3 Помощ за подготовка на проекти

Приоритетна ос 2: Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие2.1 Създаване на връзки и мрежи на институционално, фирмено и образователно ниво

2.2 Устойчиво развитие чрез ефективно използване на регионалните ресурси

2.3 Действия "От хора за хора"

Приоритетна ос 3: Техническа помощ4. Бюджет 2007 – 2013 г. (в ЕВРО)


Приоритетна ос


Средства от ЕС


Национално съфинансиране


Общо

% на съ-финансиране

a

%

b

c=a+b

a/c*100 : b/c*100

ПО 1

16 713 948

55%

2 949 521

19 663 469

85 : 15

ПО 2

10 636 149

35%

1 876 967

12 513 116

85 : 15

ПО 3

3 038 899

10%

536 276

3 575 175

85 : 15

ОБЩО

30 388 996

100%

5 362 764

35 751 760

85 : 15


5. Разпределение по години

Средства от ЕС

2007

2 524 310

2008

3 331 840

2009

4 714 194

2010

4 808 474

2011

4 904 646

2012

5 002 738

2013

5 102 794

ОБЩО

30 388 996


6. Финансов напредък по програмата

  • Договаряне:

За периода 01.01.-30.06.2012 г. е сключен един договор по „Техническа помощ” на обща стойност 887 334, 00 евро.

  • Финансов статус:

Извършени са плащания към 30.06.2012 г. на обща стойност 873 287, 49 евро. Общият размер наавансовите плащания е 184 073,54 евро, а междинните плащания са 689 213,95 евро.

ПРОГРАМА ЗА ТГС БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ, СЪ-ФИНАНСИРАНА ПО ИПП

1. Териториален обхват

Допустимата за финансиране зона за сътрудничество включва общините Бургас, Ямбол и Хасково от българска страна и провинциите Едирне и Къркларели от турска страна. Зоната на сътрудничество между България и Турция покрива площ от 29032.9 км² с общо население от 1 561 984 души.2. Цели на програмата

Общата цел на програмата е постигането на балансирано устойчиво развитие, изградено върху силните страни на българо-турския избираем район и допринасящо за на европейското трансгранично сътрудничество и интеграция.3. Приоритети

Приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие1.1: Подобряване на социалното развитие и връзките за социално сближаване

1.2: Повишаване на икономическата конкурентно-способност

1.3: Подпомагане в сферата на инфраструктурата целящо подобряване на икономическия потенциал на региона

Приоритетна ос 2: Подобряване качеството на живот2.1: Опазване на околната среда, природното, културното и историческото наследство

2.2: Изграждане на институционалния капацитет с цел устойчиво развитие и опазване на природните ресурси, културното и историческото наследство

Приоритетна ос 3: Техническа помощ4. Бюджет 2007 – 2013 г. (в ЕВРО)


Приоритет

Финансиране от Общността

Национално съфинансиране – по 7,5% за всяка държава

Общо финансиране

Коефициент на съфинансиране

(%)
a
b

c=a+b

a/c100 : b/c100

ПО 1

10 824 559

40 %

1 910 216

12 734 775

85 : 15

ПО 2

12 977 305

50 %

2 290 113

15 267 418

85 : 15

ПО 3

2 644 651

10 %

466 703

3 111 354

85 : 15

Общо

26 446 515

100 %

4 667 032

31 113 547

85 : 15


5. Разпределение на сумите по години:


Финансиране от Общността (€)

2007

2 194 560

2008

2 923 821

2009

4 098 380

2010

4 180 348

2011

4 263 954

2012

4 349 234

2013

4 436 218

ОБЩО

26 446 515


6. Финансов напредък по програмата

  • Договаряне:

За периода 01.01.-30.06.2012 г. е сключен един договор по „Техническа помощ” на обща стойност 927 245, 00 евро.

  • Финансов статус:

Извършени са плащания към 30.06.2012 г. на обща стойност 770 491, 12 евро. Общият размер на авансовите плащания е 123 263, 00 евро, а междинните плащания са 647 228,12 евро.
ПРОГРАМА ЗА ТГС БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ, СЪ-ФИНАНСИРАНА ПО ИПП
І. Резюме за същността на програмата

1. Териториален обхват на програмата (избираемите райони)

Граничната територия на България обхваща областите Благоевград и Кюстендил (NUTS III). Граничната територия на Македония обхваща Североизточния, Източния и Югоизточния статистически региони.2. Цел на програмата и приоритети

Общата стратегическа цел на програмата е устойчиво развитие на граничния регион в подкрепа на усилията за по-широко Европейско сътрудничество и интеграция.3. Приоритетните оси и сферите на интервенция по на програмата са:

Приоритетна ос 1: Икономическо развитие и социално сближаване:1.1 Икономическо развитие;

1.2 Социално сближаване;

1.3 Подготовка на проекти.

Приоритетна ос 2: Подобряване качеството на живот:2.1 Оползотворяване на природни ресурси;

2.2 Оползотворяване на културни ресурси.

Приоритетна ос 3: Техническа помощ4. Бюджет 2007 – 2013 г. (в ЕВРО)

Приоритетна ос

Средства от ЕС


Национално съфинансиране- по 7,5% за всяка държава

Общо

% на съфинансиране

a

%

b

c=a+b

a/c*100 : b/c*100

ПО 1

6 966 870

40 %

1 229 448

8 196 318

85 : 15

ПО 2

8 708 587

50 %

1 536 809

10 245 396

85 : 15

ПО 3

1 741 717

10 %

307 362

2 049 079

85 : 15

ОБЩО

17 417 174

100 %

3 073 619

20 490 793

85 : 15


5. Разпределение по години

Средства от ЕС (€)

2007

1 440 692

2008

1 974 914

2009

2 690 518

2010

2 744 330

2011

2 799 216

2012

2 855 200

2013

2 912 304

ОБЩО

17 417 1746. Финансов напредък по програмата

  • Договаряне:

За периода 01.01.-30.06.2012 г. е сключен един договор по „Техническа помощ” на обща стойност 594 290, 00 евро.

  • Финансов статус:

Извършени са плащания към 30.06.2012 г. на обща стойност 862 718, 11 евро. Общият размер на авансовите плащания е 118 858, 00 евро, а междинните плащания са 670 071,42 евро и финални плащания в размер на 73 788, 69 евро.
ПРОГРАМА ЗА ТГС РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013 г.
1. Обща характеристика

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. попада под цел „Европейско териториално сътрудничество” на Политиката за сближаване на ЕС за периода 2007-2013 г.

Програмата е одобрена с решение на Европейската комисия C(2007)6331 от 18 декември 2007 г.

Целта на програмата е да засили сътрудничеството в пограничните райони на двете съседни страни чрез съвместни дейности, целящи свързване на териториите и насърчаване на съгласувано, взаимообвързано и устойчиво икономическо и социално развитие на региона.2. Избираема област

Програмата обхваща площ от 71,930 км2 и общо население от 5,104 млн. жители, като избираемата област включва от румънска страна окръзите (ниво NUTS III) - Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца, а от българска страна, областите (ниво NUTS III) - Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич и Силистра. В допълнение, съгласно разпоредбите на Регламента за ЕФРР, област Разград е определна за присъединена област (adjacent area).3. Стратегическа и специфични цели на Програмата

Основната стратегия цели да се преодолеят физическите и социо-културните бариери, които съществуват и да се насърчи териториално развитие, което отчита екологичните проблеми и нуждата от средносрочно и дългосрочно устойчиво развитие на цялата област чрез съвместно кооперативно участие. Предвидено е постигането на пет специфични цели: • По-добър достъп до транспортна инфраструктура в избираемите области, за да се подобри мобилността на стоки и хора;

 • По-добър достъп и разпространение на информация за съвместни възможности в пограничните райони;

 • Устойчивост на естествените ценности и природните ресурси на региона посредством разумно използване и ефективна защита на уязвимата околната среда;

 • Устойчиво икономическо развитие на пограничните зони чрез съвместни инициативи за определяне и засилване на сравнителните предимства и намаляване на недостатъците;

 • Социално и културно сближаване, укрепено чрез дейности за сътрудничество хора и общности.

4. Приоритетни оси

Помощта по Програмата е насочена към следните приоритетни оси:Приоритетна ос 1: Достъпност – Подобрена мобилност и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура в трансграничния регион. Приоритетната ос ще набляга върху насърчаването на такива съвместни трансгранични решения в областта на пътния и речния транспорт и ИКТ, които ще доведат до преодоляването на въздействието на географските и функционалните пречки пред потоците на движение и комуникацията в избираемата област по програмата.

Приоритетна ос 2: Околна среда – Устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда и подобряване на ефективното управление на риска в трансграничния регион.

Тази приоритетна ос се фокусира върху разумното използване и опазване на качеството и стойността на изключителните природни ресурси на региона чрез съвместни инициативи, чрез разработване на съвместни системи за управление за опазвате на околната среда , изграждане на съвместна инфраструктура и създаване на съвместни служби за предотвратяване на естествени и причинени от човешка дейност кризи.Приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие – Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и подобряване на сравнителните предимства на региона.

Чрез мерки по тази ос се цели засилването на икономическите и социални връзки в граничния регион и да се подкрепи трансгранично бизнес сътрудничество и подобряване на регионалния образ и идентичност и сътрудничеството за развитие на човешките ресурси.Приоритетна ос 4: Техническата помощ - ще предостави обща помощ по програмата при подготовката на проекти, управлението и изпълнението на програмата, както популяризирането и оценката на програмата.

5. Бюджет на Програмата:

Приоритетна ос

Финансиране от ЕО

Национално публично финансиране

Собствен принос

Общо финансиране

% съ-финансиране

ПО 1 Достъпност

80 594 790

13 795 932

1 036 219

95 426 941

84.46%

ПО 2 Околна среда

76 238 315

13 319 282

326 736

89 884 333

84.82%

ПО 3 Икономическо и социално развитие

47 921 227

8 372 120

205 377

56 498 724

84.82%

ПО 4 Техническа помощ

13 069 425

7 124 118

0

20 193 543

64.72%

Общо

217 823 757

42 611 452

1 568 332

262 003 541

83.14%

Общ бюджет за периода 2007 – 2013 година: 262 млн. евро (ЕФРР - 217,8 млн. евро, национално съфинансиране (публично и частно) – 44,2 млн. евро)6. Структури за управление

Управляващ орган (УО) Министерство на регионалното развитие и туризма на Румъния. За Национален партниращ орган (НПО) е определено Министерство на регионалното развитие и благоустройството на България. Националният партниращ орган подкрепя дейността на Управляващия орган при изпълнението на програмата от българска страна, отговаря за оперативното управление от българската страна на ниво партньори по проектите и за осигуряването на националното финансиране съгласно бюджета на програмата.7. Общ напредък за периода 01.01. – 30.06.2012 г.

 • Към 30 юни 2012 г. са договорени 122 проекта с обща стойност от приблизително 212 милиона евро, от които 179,5 милиона евро са осигурени от ЕФРР;

 • Към 30 юни 2012 г. 68 договора се намират в процес на изпълнение, 50 договора са вече приключили, а 4 договора са прекратени. Проектите, намиращи се в процес на изпълнение са с обща стойност от 156 997 210,87 евро;

 • Към 30 юни 2012 г. българските партньори са внесли в Националния партниращ орган (НПО) 174 искания за авансово плащане на обща стойност от 5,8 милиона евро, които са изцяло изплатени от страна на Националния Партниращ Орган (НПО);

 • Бенефициентите са представили 469 искания за възстановяване с обща стойност от 27 720 999 евро, от които 23 484 966 евро са предоставени от ЕФРР;

 • Управляващият орган е изплатил 378 искания за възстановяване на средства на стойност 17 013 803 евро. Останалите искания за възстановяване се обработват от Съвместния технически секретариат (СТС)/Управляващия орган (УО);

 • До Европейската Комисия са изпратени 11 искания за сертификация на средства на обща стойност от 14 201 117,95 евро, които ЕК е възстановила изцяло;

 • На 8 юни 2012 год., в Констанца, Румъния, се проведе осмото заседание на Съвместния Комитет за Наблюдение (CКН), като в рамките на заседанието бяха разисквани и одобрени:

  • Годишният доклад за изпълнение на Програмата за 2011 г.;

  • Методология за договаряне на проектите, намиращи се в резервен списък;

  • Използване на част от средствата за техническа помощ за подготовка на следващия програмен период (2014-2020 год.);

 • Проведени са информационни и обучителни дни с бенефициенти;

 • Проведени са обучения на контрольорите за осъществяване на Първо ниво на контрол;

 • Разработени са наръчници за бенефициенти и контрольори.


ПРОГРАМА ЗА ЕТС ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007-2013
1. Обща характеристика

Програмата за Европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013 г. попада под цел „Териториално сътрудничество” на Политиката за сближаване на ЕС за периода 2007-2013 г.

Програмата е одобрена с решение на Европейската комисия C(2008)1129 от 29 март 2008 г.

2. Избираема област

Териториален обхват на Програмата включва седем области от гръцка страна (Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи, Драма, Солун и Серес) и четири области от българска страна (Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково), които покриват площ от 40.202 км2 с население от 2.812.236 жители.3. Стратегическа и специфични цели на Програмата

Общата стратегическа цел на програма е да се насърчи развитието на българо-гръцкия трансграничен регион като се осигури регионално сближаване и се повиши конкурентоспособността.

За постигането на общата цел, Програмата определя следните две стратегически цели:


 • подобряване привлекателността на региона чрез повишаване качеството на живот и подобряване на структурите за достъпност

 • увеличаване на конкурентоспособността чрез насърчаване на предприемачеството, създаване на мрежа за сътрудничество и инвестиране в човешки ресурси.

4. Приоритетни оси

Финансират се проекти по следните приоритетни оси:Приоритетна ос 1: Качество на живот - широк кръг от дейности насочени към повишаване на качеството на живот. Те могат да бъдат структурирани в три основни области: екологични въпроси; културни въпроси; въпроси свързани със здравеопазването и социалното осигуряване.

Приоритетна ос 2: Достъпност - да допринесат за подсилване на привлекателността на региона чрез подобряване на инфраструктурата. В рамките на тази приоритетна ос се включват единствено дейности, които имат допълваща функция към инициативите, предприети на национално ниво от двете държави по отношение на инфраструктурата.

Приоритетна ос 3: Конкурентоспособност и човешки ресурси - включва широк кръг от дейности насочени към насърчаване на предприемачеството и новите технологии, с цел стимулиране на иновации и да подобряване на конкурентоспособността чрез създаване на мрежи между изследователските и научно-технически центрове и бизнес сектора и насърчаване на иновации в бизнес общността.

Приоритетна ос 4: Техническа помощ касае единствено управлението и администрирането на програмата.

5. Бюджет на Програмата


Приоритена ос

Финансиране от ЕС

Национално публично финансиране

Общо финансиране

% на съ-финансиране

ПО 1: Качество на живот

50 938 541

8 989 154

59 927 695

85%


ПО 2: Достъпност

26 576 630

4 689 994

31 266 624

85%

ПО 3: Конкурентоспособност и човешки ресурси

26 576 630

4 689 994

31 266 624

85%

ПО 4: Техническа помощ

6 644 157

1 172 498

7 816 655

85%

Общо

110 735 958

19 541 640

130 277 598

85%

Общ бюджет по програмата за периода 2007 – 2013 г.: 130 277 598 евро, ЕФРР - 110 735 958 евро (85%) и 19 541 640 евро (15%) са национално съ-финансиране.6. Структури за управление

Управляващ орган - отговаря за управлението и изпълнението на Програмата в съответствие с принципите на разумно финансово управление и Регламентите на ЕС. Управляващият орган за програмите по европейско териториално сътрудничество към Министерство на икономиката, конкурентноспособността и търговския флот на Гърция е определен за Управляващ орган на програмата.

Национален партниращ орган - подкрепя дейността на Управляващия орган при изпълнението на програмата от българска страна, отговаря за оперативното управление от българската страна на ниво партньори по проектите и за осигуряването на националното финансиране съгласно бюджета на програмата

7. Общ напредък за периода 01.01. – 30.06.2012 г.


 • 64 договора за субсидия са сключени в периода януари-август 2011 г. по Първа покана за набиране на проектни предложения, на обща стойност 64 343 411,91 евро;

 • 26 договора за субсидия по Втората покана за набиране на проектни предложения на обща стойност 48 798 157,86 евро.

 • Предстои обявяване на трета покана за набиране на стратегически проекти в началото на месец май 2012 г. с общ прогнозен бюджет 15 млн. Евро.

 • Размерът на сертифицираните разходи за 2011 г. е 10 млн. Евро.

 • През месец март 2012 г. се проведе информационен ден с бенефициенти в гр. Благоевград;

 • Проведени са обучения на контрольорите за осъществяване на Първо ниво на контрол;

 • Разработени са наръчници за бенефициенти и контрольори;


СЪВМЕСТНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2007-2013”
1. Стратегическа и специфични цели на Програмата

Общата цел на програма „Черноморски басейн 2007 - 2013”, финансирана от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство (ЕИДП) е да допринесе за “засилено и устойчиво икономическо социално развитие на регионите на Черноморския басейн”.

Програмата подкрепя проекти в рамките на три приоритета:

1: Подкрепа за трансгранични партньорства за икономическо и социално развитие, основано на общи ресурси;

2: Споделяне на ресурси и знания за защита и съхраняване на околната среда;

3: Подкрепа за културни и образователни инициативи за създаване на обща културна среда в Черноморския басейн.

2. Избираема област

В програмата продължават участието си 8 държави: България, Гърция, Румъния, Турция, Украйна, Армения, Грузия и Молдова.3.Структури за управление

Съвместен управляващ орган на програмата е Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния. Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България е национално звено за контакт по програмата, определя контрольори и предоставя от бюджета си безвъзмездна финансова помощ за национално съфинансиране в размер на 10% от бюджета на българските партньори в проекти по програмата.4. Бюджет на Програмата

Общият бюджет на програмата за периода 2007 – 2013 е 35 860 884.52 евро, от които национално съфинансиране, 25 696 515,52 евро - от ЕИДП и 7 000 000. евро за финансиране участието на партньори от Турция - от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).5. Общ напредък за периода 01.01. – 30.06.2012 г.

 • Народното събрание на Република България ратифицира със закон Меморандума за разбирателство по СОП в Черноморски басейн 2007 – 2013 г., който е обнародван в ДВ бр. 38 /17 май 2011 г.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15