страница11/15
Дата28.08.2018
Размер3.56 Mb.
ТипОтчет

[Rapport Titel]


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Първа покана за набиране на проектни предложения - 7 от общо 19 проекта, одобрени за финансиране в първата покана са с водещ партньор от България, като 3 проекта са в рамките на приоритет 1 и по 2 – по приоритет 2 и 3. Общият брой на българските партньори в първата покана е 17.

 • Втора покана за набиране на проектни предложения - на 19-ти юни 2012 са одобрени 37 проекти от втората покана за предложения на стойност 16.655.279,02 евро (ЕИДП) и 4.253.385,70 евро (ИПП).

 • Разработени са правила за предоставяне на национално съфинансиране за българските партньори.


  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА“ 2007 – 2013 г.
  1. Стратегическа и специфични цели на Програмата

  Общата цел на програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г. е да се засили „процесът на териториална, икономическа и социална интеграция и да допринесе за сближаването, стабилността и конкурентоспособността“ на региона чрез развиването на транснационални партньорства.

  Програмата има четири тематични приоритета и един, предназначен за управление на програмата:


  • Подкрепа за иновациите и предприемачеството;

  • Опазване и подобряване на околната среда;

  • Подобряване на достъпността;

  • Зони за устойчив растеж.

  • Техническа помощ;

  Програмата е одобрена с решение на Европейската комисия C(2007)6590 от 20 декември 2007 г. с бюджет 206 691 645 евро от ЕФРР и 38 420 329 евро национално съфинансиране, общо за програмата. Програмата е изменена с решения на ЕК C(2012) 1077 от 15.02.2012 и C(2012) 3439 от 21.06.2012

  2.Структури за управление

  Управляващ орган на програмата е Националната агенция за развитие на Унгария, а проектите се подават до Съвместния технически секретариат в Будапеща, Унгария.

  Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България е Национално звено за контакт по програмата, определя контрольори и предоставя от бюджета си безвъзмездна финансова помощ за национално съфинансиране в размер на 15% от бюджета на българските партньори в проекти по програмата. От бюджета на МРРБ се изплаща ежегодно и националният финансов принос към приоритет „Техническа помощ”. Годишната вноска за 2012 година е 85 318 евро.

  3. Общ напредък за периода 01.01. – 30.06.2012 г.

  Партньорите от България в проекти, одобрени за финансиране по програмата са общо 77 - 48 в проекти от първата покана и 35 – в проекти от втората, 8 в проекти от третата. До 30 юни 2012 г. 57 български партньори в проекти от първата покана и втората покана са сключили договор с МРРБ за предоставяне на национално съфинансиране на обща стойност 1 157 296,25 евро, като е изплатен аванс в размер на 925 837,28 евро.
  Разпределение на партньорите от България в проекти по тематични приоритети

  Първа покана по програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г.

  Приоритетна ос

  Брой одобрени партньори

  Стойност (евро)

  1:Подкрепа за иновациите и предприемачеството.

  16

  2 140 754,35

  2: Опазване и възстановяване на околната среда

  16

  2 928 426,30

  3: Подобряване на достъпността

  4

  721 000,00

  4: Зони за устойчив растеж

  12

  2 475 280,31

  ОБЩО

  48

  8 265 480,96

  Във втората покана българските партньори в одобрени проекти са 35. Наблюдава се засилване на интереса към програмата от организации от всички райони на България при запазен относителен дял в бюджета на поканата, което създава условия за засилен териториален фокус и въздействие на проектите върху цялата територия на страната.
  Разпределение на партньорите от България в проекти по тематични приоритети

  Втора покана по програма „Югоизточна Европа“ 2007 – 2013 г.

  Приоритетна ос

  Брой одобрени партньори

  Стойност (евро)

  1:Подкрепа за иновациите и предприемачеството.

  10

  881 171,36

  2: Опазване и възстановяване на околната среда

  6

  700 966,00

  3: Подобряване на достъпността

  5

  350 694,00

  4: Зони за устойчив растеж

  14

  1 655 962,00

  ОБЩО

  35

  3 588 793,36
  • През 2012 година МРРБ актуализира част от правилата в Наръчника за участието на Република България в оперативна програма “Югоизточна Европа“ 2007-2013.

  • На 27 юни 2012 са одобрени 37 проекти от четвъртата покана за предложения, като е създаден резервен списък от 46 проекти. Окончателният списък на одобрените проекти и партньори ще бъде одобрен през есента на 2012 г.

  • Актуализирани са правилата за определяне на ПНК.

  • Проведени са обучения на контрольорите за осъществяване на Първо ниво на контрол


  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ ІV С
  1. Стратегическа и специфични цели на Програмата

  Оперативна програма ИНТЕРРЕГ ІVС е одобрена от ЕК на 11 септември 2007 година. Общият бюджет за периода 2007 – 2013 година е в размер на 321 млн. евро.

  Програмата цели да подобри ефективността на политиките за регионално развитие в областите иновации, икономика на знанието, околна среда и предотвратяване на риска, както и да допринесе за икономическата модернизация и повишената конкурентоспособност на Европа.

  Приоритетите на програмата са “Иновации и икономика на знанието” и “Околна среда и превенция на риска”.  2. Общ напредък за периода 01.01. – 30.06.2012 г.

  Българските партньори, които участват в одобрени за финансиране проекти в първата покана са 16, във втората покана – 18, а в третата – 5 и 37 в четвъртата.
  Разпределение на партньорите от България в проекти по тематични приоритети

  ИНТЕРРЕГ IV C.

  Първа, втора и трета покана

  Приоритетна ос

  Брой български партньори

  Бюджет (евро)

  1: Иновации и икономика на знанието

  21

  2535031.33

  2: Околна среда и превенция на риска

  18

  2135984.94

  ОБЩО

  39

  4671016.27
  • На 15.12.2011 г. се проведе заседание на Комитетета за наблюдение по програмата като бяха одобрени на проектите в четвъртата покана за предложения. Одобрени бяха 82 проекти с 37 български партньори.

  • Разработени са правила за предоставяне на национално съфинансиране за българските партньори в проектите в четвъртата покана. За четвъртата покана националното съфинансиране от 15% ще бъде осигурено: 10 % от държавния бюджет и 5 % - собствен принос от българските партньори.

  • Актуализирани са правилата за определяне на ПНК.

  • Проведени са обучения на контрольорите за осъществяване на Първо ниво на контрол


  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ЕСПОН 2013"
  1. Стратегическа и специфични цели на Програмата

  Общата цел на програмата е да подкрепи развитието на политиките във връзка с целта за териториално сближаване и хармонично развитие на европейската територия. Програмата предоставя сравнима информация, данни, анализи и сценарии за териториалните динамики и трендове.

  Общият бюджет за периода 2007 – 2013 г. е 45 378 012 евро, от които 34 033 512 евро финансиране по ЕФРР и 11 344 500 евро членски внос от държавите участнички в програмата.

  Програмата има 5 приоритета:  1. Приложни изследвания

  2. Целеви анализи въз основа на потребителското търсене

  3.Научна платформа и инструменти: териториални показатели и данни, аналитични инструменти и научна подкрепа

  4. Капитализация, притежание и участие: изграждане на капацитет, диалог и работа в мрежи

  5. Техническа помощ, аналитична подкрепа и комуникация

  2. Избираема област

  В програмата участват всички 27 страни членки на ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

  Споразумението за изпълнение на програмата е ратифицирано на 26 август 2009 и публ. в ДВ № 80/09.10.2009 г.

  3. Общ напредък за периода 01.01. – 30.06.2012 г.


  Разпределение на партньорите от България в проекти по тематични приоритети

  по програма ЕСПОН 2013

  Приоритетна ос

  Брой одобрени партньори

  Стойност (евро)

  1: Приложни изследвания

  1

  999 801

  2.1. Заявяване на интерес (потребност) от Целеви анализи

  2.2. Изготвяне на Целеви анализи  1

  360 000

  3: Подкрепа на Научната платформа на ОП ЕСПОН

  0

  0

  4: Транснационални проекти в Мрежата от национални звена за контакт

  3

  1 843929

  ОБЩО
  3 203 730
  • Изготвени и публикувани Детайлни правила за допустимост на разходите по ОП ЕСПОН 2007 - 2013 г. (Утвърдени със заповед №РД-02-14-1909/08.11.2010), както и Национални правила за реда и условията за определяне на контрольор за осъществяване на първо ниво на контрол на разходите на български партнъори в проекти, финансирани по ОП ЕСПОН (Утвърдени със Заповед № РД 02-14-1793/ 22.10.2010 г.);

  • На 18.04.2012 г. беше обявена поредната покана за набиране на проектни предложения по три от приоритетите на програма ЕСПОН – 2. Целеви анализи, 3.Научна платформа и 4. Транснационални дейности в мрежа. Общият бюджет по Поканата възлиза на 1.988.000,00 евро;

  • На 10 май в Брюксел се проведе информационен ден за потенциалните бенефициенти по поканата, на който се обмениха идеи за бъдещото изпълнение на проектите.

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНТЕРАКТ"

  1. Стратегическа и специфични цели на Програмата

  Общ бюджет за периода 2007 – 2013 г. е 35 476 000 евро. Целта на програмата е: Подкрепа на доброто управление на програмите за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие за програмния период 2007-2013 г.

  Целевите групи на програмата са Управляващите органи и Съвместните технически секретариати, Комитетите за наблюдение и Националните лица за контакт, Сертифициращите и Одитиращите органи, както и крайните бенефициенти на програмите за Европейско териториално сътрудничество.

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "УРБАКТ ІІ"

  1. Стратегическа и специфични цели на Програмата

  ОП УРБАКТ II е програма по Цел 3 “Европейско териториално сътрудничество” за обмяна на опит и знания за градовете с принос към инициативата на Европейската комисия “Региони за икономическа промяна”. Основната й цел е да се повиши ефективността на политиките за устойчиво интегрирано градско развитие в Европа с оглед прилагането на Стратегията от Лисабон и Гьотеборг. Приета е с Решение C(2007) 4454 на Европейската комисия от 2 октомври 2007г.: Управляващ орган: Délégation Interministérielle à la Ville (Междуведомствена делегация за градовете), Франция със Сертифициращ орган: la Caisse des Dépôts et Consignations (Каса за влогове и депозити), Франция.  2. Избираема област

  Програмата обхваща всички 27 държави – членки на ЕС и 2 страни – партньори – Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария. Финансовите ресурси на програмата за периода 2007-2013 са на стойност 67.8 мил. евро, от които 9.3 мил. евро собствен принос на градовете, 53.3 мил. от ЕФРР и 5.2 мил евро национален принос на държавите-партньорки в програмата.  3. Общ напредък за периода 01.01. – 30.06.2012 г.:

  • На 24.01.2012 г. се проведе Информационен ден за Трета покана за набиране на проектни предложения по ОП УРБАКТ II, на който присъстваха български партньори по Първа и Втора покана за набиране на проектни предложения (Столична Община, Община Бургас);

  • На 23.04.2012 г. в Копенхаген, Дания се проведе заседание на Комитета за наблюдение по Оперативна програма УРБАКТ ІІ, на който бяха обсъдени селектираните 19 проектни предложения по Третата покана. От деветнадесетте селектирани проектни предложения има три с участието на български партньори: София, Варна и Пловдив.


  ЕВРОПЕЙСКИ ОБЕДИНЕНИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО /ЕОТС/

  В изпълнение на Регламент (ЕО) №1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейско Обединение за Териториално Сътрудничество (Регламент за ЕОТС), България прие „Национални правила относно Европейските обединения за териториално сътрудничество” с Постановление №199/29.08.2007г. на Министерския съвет, което беше изменено и допълнено с Постановление № 250/17.10.2008 г. ЕОТС може да бъде учредено и регистрирано във всяка от 28–те административни области на България.


  ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОНАТА СТРУКТУРА

  В период 1.01 – 30.06.2012 г. няма настъпили промени в организационната структура на дирекцията.  Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по програми

  Програма 6 "Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие"

  Програма за ТГС България – Македония, съфинансирана по ИПП

  Показатели за изпълнение

  Мерна единица

  Целева стойност

  Отчет

  Актуализиран и одобрен процедурен наръчник

  брой

  1

  1

  Проведени технически срещи с институциите, участващи в управлението на програмата

  брой

  мин. 2

  1

  Обучени водещи бенефициенти

  брой

  мин. 20

  32

  Оценени проектни предложения по Първата покана

  брой

  93

  93

  Одобрени проектни предложения по Първата покана

  брой

  мин. 20

  36

  Сключени договори по Първата покана

  брой

  мин. 20

  34

  Обща стойност на сключените договори по Първата покана

  евро

  до 7 453 184,86

  6 367 923

  Изготвени насоки за кандидатстване по Втора покана

  брой

  1

  1

  Проведени информационни дни по Втората покана

  брой

  мин. 2

  2

  Оценени проектни предложения по втората покана

  брой

  мин.70

  122

  Одобрени проектни предложения по Втората покана

  брой

  мин. 15

  34

  Сключени договори по Втората покана

  брой

  мин. 15

  21

  Програма за ТГС България – Сърбия, съфинансирана по ИПП

  Показатели за изпълнение

  Мерна единица

  Целева стойност

  Отчет

  Изготвен и одобрен процедурен наръчник

  брой

  1

  1

  Проведени технически срещи с институциите, участващи в управлението на програмата

  брой

  мин. 2

  1

  Оценени предложения по Първата покана

  брой

  110

  110

  Одобрени проектни предложения по Първата покана

  брой

  мин. 20

  48

  Сключени договори по Първата покана

  брой

  мин. 20

  55

  Обща стойност на сключените договори по Първата покана

  евро

  до 12 993 521,01

  11 778 977,37

  Обучени водещи бенефициенти

  брой

  мин. 20

  55

  Изготвени насоки за кандидатстване по Втора покана

  брой

  1

  1

  Публикувана Втора покана за набиране на проектни предложения

  брой

  1

  1

  Проведени информационни дни

  брой

  мин. 2

  3

  Оценени проектни предложения по втората покана

  брой

  мин.70

  264

  Одобрени проектни предложения по Втората покана

  брой

  мин. 15

  45

  Сключени договори по Втората покана

  брой

  мин. 15  Програма за ТГС България – Сърбия, съфинансирана по ИПП

  Показатели за изпълнение

  Мерна единица

  Целева стойност

  Отчет

  Актуализиран и одобрен процедурен наръчник

  брой

  1

  1

  Проведени технически срещи с институциите, участващи в управлението на програмата

  брой

  мин. 2

  2

  Обучени водещи бенефициенти

  брой

  мин. 20

  50

  Оценени проектни предложения по Първата покана

  брой

  111

  111

  Одобрени проектни предложения по Първата покана

  брой

  мин. 20

  50

  Сключени договори

  брой

  мин. 20

  49

  Обща стойност на сключените договори

  евро

  до 11 122 247,27

  9 600 957,93

  Изготвени насоки за кандидатстване по Втора покана

  брой

  1

  1

  Публикувана Втора покана за набиране на проектни предложения

  брой

  1

  1

  Проведени информационни дни

  брой

  мин. 2

  4

  Оценени проектни предложения по Втората покана

  брой

  90

  144

  Одобрени проектни предложения по Втората покана

  брой

  мин. 15

  0

  Сключени договори по Втората покана

  брой

  мин. 15

  0

  Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013

  Показатели за изпълнение

  Мерна единица

  Целева стойност

  Отчет

  Проведени обучения / участия в обучения

  брой

  мин. 4

  8

  Сключени договори с български водещи партньори/партньори

  брой

  мин. 80

  19

  Обща стойност на сключените договори

  евро

  3 600 000,00

  915 268,49

  Разплатени средства по договори

  евро

  2 880 000,00

  732 214,79

  Програма за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007-2013

  Показатели за изпълнение

  Мерна единица

  Целева стойност

  Отчет

  Сключени договори

  брой

  мин. 100

  25

  Разплатени средства по договори

  евро

  5 000 000,00

  2 408 851

  Проведени информационни дни

  брой

  мин. 2

  2

  Оперативна програма “Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г.

  Показатели за изпълнение

  Мерна единица

  Целева стойност

  Отчет

  Сключени договори за национално съ-финансиране с български партньори

  Брой

  47

  57

  Разплатено национално съфинансиране зпо сключени договори

  Евро

  883133

  925837,28

  Съвместна Оперативна програма “Черноморски басейн 2007 - 2013”

  Показатели за изпълнение

  Мерна единица

  Целева стойност

  Отчет

  Сключени договори за национално съфинансиране с партньори в 1-ва покана

  Брой

  17

  0

  Осигуряване на национално съфинансиране от републиканския бюджет за българските партньори в проекти от 1-ва покана

  евро

  190000

  0

  Оперативна програма “ИНТЕРРЕГ IVC”

  Показатели за изпълнение

  Мерна единица

  Целева стойност

  Отчет

  Повишена информираност на потенциалните български партньори за условията за участие в четвъртата покана за проектни предложения

  Брой

  80

  100

  Брой партньори от България в проекти от 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та покана

  Брой

  39

  78

  Бюджет на българските партньори в проекти от 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-та покана (общ бюджет - ЕФРР+нац. съфин)

  Евро

  4671016,27

  8936521,38

  Оперативна програма ЕСПОН 2013

  Показатели за изпълнение

  Мерна единица

  Целева стойност

  Отчет

  Повишена информираност на потенциалните български партньори за условията за участие в програмата

  Брой

  50

  над 50

  Брой проекти с партньори от България

  Брой

  5

  5

  Бюджет на българските партньори в одобрени проекти

  Евро

  214510

  21451

  Оперативна програма УРБАКТ ІІ

  Показатели за изпълнение

  Мерна единица

  Целева стойност

  Отчет

  Разпространена информация, предоставени насоки и експертна помощ на потенциалните български бенефициенти чрез провеждане на национален информационен ден

  Брой

  1

  0

  Оперативна програма ИНТЕРАКТ 2007 – 2013

  Показатели за изпълнение

  Мерна единица

  Целева стойност

  Отчет

  Обучени служители от УО, ОО, СО, Националния партниращ орган, Националните звена за Контакт и Информационните звена

  Брой

  15

  10

  Участие в четвъртата годишна среща на Регионалната мрежа от програми

  Брой

  1

  0  В. Модернизация и реконструкция на ГКПП по външни за Европейския съюз граници на Република България
  Стратегическа цел: Създаване на условия за трансгранично икономическо сътрудничество със съседни страни, стимулиране на туризма и развитието на граничните райони.
  Специфичните цели на този компонент от програмата акцентират на регионални гранични преходи със страни членки на ЕС и ГКПП с други съседни държави от гледна точка на икономическото и социално развитие на общините в граничните райони на Република България за осигуряване на движението на пътници, стоки и услуги.  • Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

  Степента на изпълнение на целите по програмата се изразяват с количествени показатели за изпълнение на инвестиционните обекти и преминали пътници и моторни превозни средства.

  • Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

  Проектите, попадащи в рамките на програмата и управлявани от дирекция “Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности” са:

  1. Проект „Гранично-контролно пропускателен пункт” (ГКПП);

  2. Проект „Гръцки план за икономическо, социално, институционално и екологично възстановяване на Балканите“.


  Приложение № 2б. – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

  (в хил. лв.)

  ПРОГРАМИ на МРРБ

  към 30.06.2012 г.

  Общо консолидирани разходи

  Ведомствени разходи

  Администрирани разходи

  Общо

  По бюджета на ПРБК

  По др. бюджети, фондове и сметки

  Общо

  По бюджета на ПРБК

  По др. бюджети, фондове и сметки

  Политика 3


  Програма 6 „Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие“

  41


  41

  3

  38

  • Международни финансови институции, в т.ч:

  38


  38
  38

  • Капиталови разходи

  38


  38
  38

  • Държавен бюджет

  3


  3

  3
  • Капиталови разходи

  3


  3

  3

  Проект „Гранично-контролно пропускателен пункт” (ГКПП)

  Стратегическите цели на компонент „Гранично-контролно пропускателен пункт” (ГКПП) от програмата, акцентират на регионални гранични преходи със страни членки на ЕС и ГКПП с други съседни държави, от гледна точка на икономическото и социално развитие на общините в граничните райони на Република България, за осигуряване на движението на пътници, стоки и услуги.  • Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

  Степента на изпълнение на целите по програмата се изразяват с количествени показатели за изпълнение на инвестиционните обекти и преминали пътници и моторни превозни средства.

  • Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

  • Улесняване на трансграничния трафик на стоки и пътници през съществуващи ГКПП и гранични преходи;

  • Изграждане на нови ГКПП и гранични преходи;

  • Модернизация на гранична инфраструктура по външни граници - по този продукт/услуга през 2011 г. поради ограничения лимит на капиталовите разходи не са изпълнявани инвестиционни проекти;

  • Улесняване на трансграничния трафик на стоки и пътници през съществуващи ГКПП и гранични преходи и изграждане на нови ГКПП и гранични преходи;

  • Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, включително проектите по програмат

  Към 30.06.2012 г., за обект ГКПП „Маказа“ са разплатени средства в размер на 3 хил.лв.от държавния бюджет за проекто-проучвателни работи.

  • Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

  Като външни фактори/рискове, които оказват въздействие върху постигането на целите на програмата, изразено с количествените показатели, е неосигурено в достатъчен размер финансиране и продължителността на процедурите, предвидени по Закона за устройство на територията.

  Проект „Гръцки план за икономическо, социално, институционално и екологично възстановяване на Балканите“

  Във връзка с Гръцкия план за икономическо, социално, институционално и екологично възстановяване на Балканите, с Решение на Министерския съвет е одобрено Споразумение за петгодишна Програма за сътрудничество в развитието между правителството на Република България и Република Гърция, ратифицирано със закон, обнародвано в ДВ. бр. 35/16.04.2003, изменено с ДВ. бр. 82/10.10.2006 г. и с ДВ. бр. 7/22.01.2008 г.

  Съгласно нота No FI. 115/5/AS 752 от 15 март 2012 г. на посолството на Република Гърция, с което срока на Споразумението за петгодишната Програма за сътрудничество в развитието между правителството на Република България и правителството на Република Гърция е продължен до 31.12.2020 г., крайната дата за допустимост (одобряване) на разходи по Програмата е 31 декември 2020 г.

  Към 30 юни 2012 г. са извършени следните дейности:  • По проект “Разкриване и оборудване на Еднодневно хирургично отделение в МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” – Кърджали” са изготвени тръжни документи за избор на доставчик на медицинско обзавеждане. Предстои изпращането им на гръцката страна за одобрение. След тяхното одобрение - предстои обявяването на нова тръжна процедура за избор на Доставчик.

  • По проект „Изграждане и оборудване на Регионален Онкологичен медицински център – Смолян” - Проектът е в процес на изпълнение:

  • Предстои изпращането на тръжната документация за доставка на гръцката страна за одобрение. След одобрението й - предстои обявяването на нова тръжна процедура за избор на Доставчик на ядреномагнитен резонанс, остеоденситометър и медицинско обзавеждане;

  • Предстои изпращането на тръжната документация за избор на изпълнител за строителство. След одобрението от гръцка страна, ще бъде обявена на нова тръжна процедура за избор на Изпълнител.

  • По проект „Цифрова оптична научно-изследователска мрежа на Югоизточна Европа” през отчетния период Консултантът по проекта преработва тръжното досие за наемане на оптична мрежа, като отразява изискванията и коментарите на гръцката страна – МВнР на Република Гърция.

  Към 30.06.2012г. по Гръцки план за икономическо, социално, институционално и екологично възстановяване на Балканите са извършвани плащания общо в размер на 37 961 лв.
  Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

  (лева)

  Разходи по програма 6

  Закон

  2012

  Уточнен план

  Отчет

  към 30 юни

  I. Общо ведомствени разходи

  2 362 482

  3 075 106

  2 593 057

  от тях за:


  Персонал

  1 984 572

  2 399 680

  1514 003

  Издръжка

  326 410

  572 403

  1 079 054

  Капиталови разходи

  51 500

  103 023
  II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

  1 156 456

  3 468 164

  3 345 855

  от тях за:


  Субсидии на организации с нестопанска цел
  1 473 808

  1 962 008

  Разходи за членски внос и участие в международни организиции

  176 456

  176 456

  148 850

  Капиталови разходи

  980 000

  1 817 900

  1 234 997

  ІІІ. Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки  152 036 987

  Програми по Трансгранично сътрудничество  6 422 925

  Структурни фондове на ЕС-ОПРР  145 614 062

  Общо разходи по бюджета (I+II)

  3 518 938

  6 543 270

  5 938 912

  Общо администрирани разходи (ІІ+ІІІ)  155 382 842

  Общо разходи (І+ІІ+ІІІ)  157 975 899

  Численост на щатния персонал

  232

  232

  214
  • Отговорност за изпълнението на програмата

  Програмата се реализира под ръководството министър Лиляна Павлова, като в изпълнението й участва ПРБК - Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие” и Главна дирекция „Управление на териториално сътрудничество”, Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности”

  5.4. Преглед на изпълнението на политика по поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси
  5.4.1 Преглед на изпълнението на програма 7 “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура”


  • Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели  Ползи за обществото


  • Намаляване риска от замърсяване на почвата;

  • Водоснабдяване на всички населени места с питейна вода, отговаряща на изискванията за качество;

  • Намаляване замърсяването на речните води;

  • Намаляване загубите на вода от водопреносната система;
  • Подобряване защитата на околната среда по басейна на реката – флора, фауна;

  • Подобряване качеството на водите;

  • Намаляване рисковете за здравето на хората, живеещи в зоните обслужвани от пречиствателни станции;
  • Намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвени води;

  • Отвеждане и пречистване на отпадъчните води от урбанизираните територии и подобряване качествата на природните води;


  Дирекция „Водоснабдяване и канализация”

  Визия за развитието на политиката

  Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност, интегрираното управление на водните ресурси.  Стратегическа и оперативни цели

  1. Подобряване качеството на В и К услугите и достигане до нивото на съответните услуги в страните от Европейския съюз.

  2. Създаване на условия за ефективно управление на водоснабдяването и канализацията.

  3. Осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги.

  4. Повишаване заинтересоваността на държавата, месните регионални власти и общините от по-доброто функциониране, и управление на дейностите по водоснабдяване и канализация в съответните региони

  5. Създаване на условия за балансирано и устойчиво развитие в Сектор “Околна среда” в контекста на пълноправното членство на страната в ЕС. Постигане на съответствие с Директивата за Пречистване на градски отпадъчни води - 91/271/ЕС. Ефикасно използване на водните ресурси в съответствие с принципите, заложени в Рамковата Директива за водите (намаляване на загубите на вода) – 2000/60/ЕС.

  Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

  Взаимодействието на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е с Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на здравеопазването, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, общински административни структури и ВиК дружества.  Цели на програмата

  Във връзка с Политика 4 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството „Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси”, дирекция „Водоснабдяване и канализация” изпълнява Програма 7 “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура”.  Стратегическата цел по Програма 7, залегнала в програмата на МРРБ за 2012-2014г. е подобряване състоянието на ВиК инфраструктурата в страната и осигуряване съответствие с европейските директиви в областта на водите.

  За изпълнението на стратегическата цел е определена оперативна цел “Подобряване състоянието на В и К инфраструктурата и управление на водоснабдяването и канализацията”, която включва следните основни дейности:

   • преструктуриране на сектор ВиК

   • рехабилитация и реконструкция на съществуващата водоснабдителна мрежа в населените места;

   • премахване на режимите на водоснабдяване в населените места;

   • подобряване на качеството на питейната вода и намаляване на здравния риск;

   • отвеждане на отпадъчните води от населените места и пречистването им, с което се подобрява състоянието на околната среда, в съответствие с европейските директиви в областта на водите.

   • изграждане на магистрални водопроводи

  • отвеждане и пречистване на отпадъчните води от урбанизираните територии

  Изпълнението на програмата се реализира чрез:

  • Управление на проекти за ВиК, които се финансират със средства от Държавния бюджет чрез инвестиционната програма на МРРБ;

  • Проект за развитие на общинската инфраструктура, който се финансира чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие и съфинансиране от държавния бюджет;

  • Участие при управление на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

  • Координация на проекти възникнали при непредвидени ситуации, които се финансират със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет

  • Проект „Подкрепа на реформата в отрасъл „ВиК”, който се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС)

  • Продукт/услуга 1 Разработване на политика за В и К

  Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Реформа в сектор ВиК

  • Стратегия за управление и развитие на ВиК в България;

  • Подготовка на планове и програми за преструктуриране на сектор ВиК;

  • Разработване и координация на проекти за публично-частно партньорство в търговските дружества “ВиК”.

  • Разработване на нормативната уредба в областта на изграждане и управление на ВиК инфраструктура и повишаване качеството на предоставяните ВиК услуги:

  Дирекция „Водоснабдяване и канализация” управлява проект „Подкрепа на реформата в отрасъл „ВиК”, който се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС). През периода дирекцията подготви апликационна форма за кандидатстване по програмата, която се одобри от Управляващия орган и на 20.06.2012г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството подписа договора за безвъзмездната финансова помощ. Общият бюджет на проекта е 16 762 475,40 лв. и е с продължителност 30 месеца. През отчетния период, във връзка с изпълнение на проекта са подготвени документации за обществени поръчки за изготвяне на „Наредба за изискванията и критериите за В и К операторите и квалификацията на персонала им” и за одит на проекта; техническо задание за отраслова стратегия за ВиК сектора; участие в подготовката на Споразумение със Световна банка, което се подписа на 26.07.2012г.

  Във връзка с осъществяване на реформата в отрасъл В и К, дирекцията подготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. През отчетния период измененията на закона са разгледани от всички комисии на Народното събрание и е минал на първо четене в пленарна зала.

  Дирекцията участва при разработване на промените в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и на измененията на Наредба №4/2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

  Представители на дирекцията участваха при разглеждането, обсъждането и представянето на Националната стратегия за водния сектор, разработена от Министерство на околната среда и водите.

  Експерти от дирекцията участват в междуведомствени работни групи към други министерства и ведомства: Висш екологичен експертен съвет (МОСВ), Висш консултативен съвет по водите (МОСВ), Обследване на техническото състояние на язовирите (НЕК), „България 2020” и други.

  Дирекция „Водоснабдяване и канализация” оказва съдействие при учредяването и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация като подготвя решения за провеждане на Общите им събрания. През периода от оставащите 4 неучредени Асоциации са учредени 2 бр. Асоциации по водоснабдяване и канализация за области Перник (Обособена територия на „ВиК” ООД, гр. Перник) и Хасково (Обособена територия на „ВиК” ЕООД, гр. Хасково). Подготвени са документи за учредяване на Асоциацията в област Кюстендил (Обособена територия на „Кюстендилска вода” ЕООД, гр.Кюстендил), чието общо събрание за учредяване е проведено на 19.07.2012г. Остава само една неучредена Асоциация по ВиК за област Благоевград.  • Продукт/услуга 2 - Управление на проекти за ВиК

  Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Управление на проекти за ВиК, финансирани със средства от Държавния бюджет

  • Управление на проекти за ВиК, финансирани от международни финансови институции

  А) ВиК инвестиционни проекти реализирани със средства от Държавния бюджет.

  Обектите финансирани със средства от държавния бюджет се разпределят съгласно следните критерии:  1. Група А - Завършени обекти с Акт 15 или Акт 16, за които МРРБ дължи средства на изпълнителите.

  2. Група Б - Обекти спрени с Акт образец 10, за които е възможно етапно въвеждане в експлоатация или е необходимо спешно да бъдат завършени определени дейности.

  3. Група В - Обекти, свързани с пряко влияние върху живота и здравето на хората. Подобряване качествата на питейната вода. Селища без вода или с режим на водоподаване.

  4. Група Г – Обекти, свързани с предотвратяване на материални щети

  5. Група Д – Обекти, свързани с благоустрояване на населените места. Подобряване на екологичната обстановка и качествата на природните води.

  6. Група Е - Обекти, свързани с изпълнението на международни договори и споразумения

  7. Група ППР – проектни разработки

  Средствата предвидени в бюджета за 2012г. по Програма 7 „Водоснабдителна и канализационна инфраструктура” са в размер на 1 106 335 лв. През отчетния период са извършени, отчетени и разплатени дейности за обектите от инвестиционната програма на МРРБ, както следва:

  Група А – през отчетния период са разплатени средства за въвеждане на обектите в експлоатация, оставащите 10% от договорите за строителен надзор след въвеждане на обектите в експлоатация и средства за упражнен авторски надзор.

  Рехабилитация на водопровод в с.Росица ІІ етап, общ.Генерал Тошево – средствата в размер на 3750 лв. са разплатени за изготвяне на технически паспорт и въвеждане на обекта в експлоатация.

  Група Б – обекти спрени с Акт - образец 10

  Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на с.Рударци, община Перник. Подобект: РВМ по ул.Ропотамо, ул.Москва, ул.Загорица, ул.Бор, ул.Столетов, ул.Вапцаров, ул.Хр.Смирненски, ул.Ив.Вазов, ул.Добрич, ул.Р.Янков и ул.Ваташка на с.Рударци. Обектът обхваща реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Рударци. До момента е реконструирана водопроводната мрежа по ул.Вапцаров, ул.Хр.Смирненски, ул.Ив.Вазов, ул.Добрич, ул.Р.Янков и ул.Ваташка. Със средствата за 2012г. в размер на 176 210 лв. предвидената реконструкция на водопроводната мрежа по улиците – ул.Москва, ул.Загорица и ул.Столетов ще приключи през м.август и изпълнението ще бъде отчетено през второто полугодие на 2012г.

  Група В

  Язовир "Хр. Смирненски" - обследване, проектиране, СМР – разплатените средства в размер на 32 988 лв. са разплатени за извършено обследване на надградената бетонова част на язовир „Христо Смирненски”. Подготвени са тръжни документи за възлагане на проектни дейности, свързани с възстановяване на проектните параметри на надградената язовирна стена.

  Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр.Сунгурларе, с.Славянци, с.Чубра, с.Мокрен, с.Пъдарево и Полеви полигон "Ново село" – средствата в размер на 95 769,60 лв. са за разплащане на 80% от договора за изготвяне на технически проект и 2 490 лв. за такси за съгласуване на ПУП (Парцеларен план) и техническия проект.

  Група Е

  Проект "Развитие на общинската инфраструктура" - Световна банка - експертизи и анализи; ОВОС; ПУП, комисии – изготвени са технически задания и тръжни процедури за подробни устройствени планове, парцеларни планове и съпътстваща инженерна инфраструктурата на язовирите; подготвени са тръжни документи за стартиране на процедури за оценка на земите, попадащи в СОЗ – пояс І на язовирите; извършена е оценка на предложения и избор на изпълнителите за обследване и проектиране на яз.Пловдивци и реконструкция на яз.Студена.

  Б) Управление на проекти за ВиК, финансирани от международни финансови институции

  Проект за развитие на общинската инфраструктура, който се финансира чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие включва:

  • Изготвяне на 51 бр. регионални генерални планове (мастер планове) за развитие на ВиК инфраструктурата. Проектите са групирани в три лота:

  • Лот 1 - Източен регион.

  • Лот 2 – Централен регион.

  • Лот 3 - Западен регион.

  И за трите лота през м.декември 2011г. са сключени договори с избраните изпълнители.

  През отчетния период са предадени началните доклади, регулярни месечни доклади, регионални генерални планове на пилотни територии и краткосрочни инвестиционни програми.

  Доизграждане на 3 броя язовири за питейно водоснабдяване с пречиствателни станции към тях (яз.Пловдивци, яз.Нейковци и яз.Луда Яна) и реконструкция на един язовир и пречиствателна станция към него (яз.Студена).

  През първото полугодие на 2012г. са изпълнени следните дейности, свързани с реализиране строителството на язовирите:

  Сключи се договор за обследване, проектиране и подготовка на тръжни документи за яз.Пловдивци. В изпълнение на договора, през периода приключи обследването язовира и започва работата по изготвяне на техническия проект.

  Избран е изпълнител и се подписа договор за супервизия на яз.Пловдивци.

  Подписа се договор с изпълнител за обследване и проектиране на яз.Студена.

  В изпълнение са тръжните процедури за проектиране и за супервизия на яз.Луда Яна и яз.Нейковци.

  Организират се всички дейности, свързани с проектирането и комплектуването на документите, необходими за издаване на разрешения за строеж на язовирите.

  В) ВиК инфраструктурни проекти, финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

  Представители на дирекцията участват в комитети за управление на проекти, финансирани от „Оперативна програма „Околна среда” към Министерство на околната среда и водите. Изготвят се становища за липса/наличие на двойно финансирани по проектните предложения на общините. През отчетния период са разгледани и представени становища за 35 бр. общини.
  • Продукт/услуга 3 – Методическо ръководство и контрол върху технологичната и производствена дейност на ВиК дружествата с над 50% държавно участие

  Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

  • Събиране, обработване и анализиране на информация за дейността на търговските дружества “ВиК” (ТД „ВиК”);

  • Участие при проверка на тримесечни и годишни отчети на ТД “ВиК”;

  • Подготовка и провеждане на съвещания с управителите на търговските дружества относно проблеми в дейността “ВиК”;

  • Контролира и методически подпомага дейността на ТД “ВиК” с над 50% държавно участие;

  • Получава и анализира информацията за състоянието на водоснабдяването на територията на страната и се изготвят седмични справки за режимите на вода в населените места.

  • Обработва и анализира информация за състоянието на водоснабдяването и канализацията в страната;

  • Изготвя отговори на жалби, свързани с дейността ВиК и тълкува прилагането на нормативните документи съгласно своите компетенции;

  • Получава и обработва информация за състоянието на язовирите за питейно водоснабдяване, експлоатирани от ВиК операторите с държавно участие.

  • В дирекцията се създава база данни за всички язовири в страната.

  Експертите в дирекция „ВиК” са изготвяли становища по поставени въпроси от общините и „ВиК” дружествата, свързани с реализацията на инвестиционните програми и дейностите по ВиК, отговаряли са на жалби на граждани, свързани с конкретните въпроси по водоснабдяването и канализацията в техните населени места, участвали са в работата на различни ведомствени и междуведомствени комисии и работни групи.

  Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти и БД”
  Проектите, попадащи в рамките на програмата и управлявани от дирекция “Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности” са:

  1) Финансов меморандум 2000/BG/16/P/PE/003 и договор за заем с ЕИБ FI № 20.153/1999 по проект “Марица – Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица - градовете Стара Загора, Димитровград и Хасково”;

  2) Финансов Меморандум 2005/BG/16/P/PE/004 “Интегриран воден проект в град Русе”.

  Разходите към 30.06.2012 г. по Програма 7 “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура” със средствата по заеми от Международни финансови институции и от Държавния Бюджет са показани по източници в следната таблица:  Приложение № 2б. – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

  (в хил. лв.)

  ПРОГРАМИ на МРРБ

  към 30.06.2012 г.

  Общо консолидирани разходи

  Ведомствени разходи

  Администрирани разходи

  Общо

  По бюджета на ПРБК

  По други бюджети, фондове и сметки

  Общо

  По бюджета на ПРБК

  По други бюджети, фондове и сметки

  Политика 4


  Програма 7 "Водоснабдителна и канализационна инфраструктура"в т.ч:


  • Държавни инвестиционни заеми, в т.ч:

  1 316


  1 316

  1 316
  • Капиталови разходи

  542


  542

  542
  • Лихви

  774


  774

  774
  • Държавен бюджет

  525


  525

  525
  • Капиталови разходи

  525


  525

  525
  През 2012 г. приоритетно финансираните инфраструктурни проекти са: (хил.лв.)   

  Обект

  Отчет към 30.06.2012 г.

  ДИЗ

  Държавен

  бюджет

  1

  Изграждане на ПСОВ гр. Стара Загора

  42

  0

  42

  2

  Възстановяване на улични настилки в кв.Черноконево-гр. Димитровград в участъците с новоизградена канализация

  16

  16

  0

  3

  Реконструкция и модернизация на водоснабдителна система „Ябълково” за град Хасково

  545

  526

  19

  4

  Интегриран воден проект за гр. Русе

  463

  0

  463

  5

  Такси

  0,5

  0

  0,5

   

  Общо:

  1 067

  542

  525

  • Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за изпълнение на политиката на МРРБ в областта на съответната програма

  Стратегическата цел на тази програма е подобряване на състоянието на ВиК инфраструктурата в страната и осигуряване съответствие с европейските директиви в областта на водите.

  Оперативните цели са:   • Рехабилитация и реконструкция на съществуващата водоснабдителна мрежа в населените места;

   • Премахване на режимите на водоснабдяване в населените места;

   • Подобряване на качеството на питейната вода и намаляване на здравния риск;

   • Отвеждане на отпадъчните води от населените места и пречистването им, с което се подобрява състоянието на околната среда, в съответствие с европейските директиви в областта на водите;

   • Изграждане на магистрални водопроводи.

  • Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за политиката на МРРБ в областта на съответната програма

  Изграждане на ПСОВ в басейна на р. Марица – Стара Загора, Димитровград” – ИСПА мярка 2000/BG/16/P/PE/003

  Ползи/Ефект:

  • подобряване качеството на питейните води;

  • намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води;

  • намаляване риска от замърсяване на почвата;

  • намаляване замърсяването на речните води;

  • подобряване защитата на околната среда по басейна на реката- флора, фауна;

  • намаляване рисковете за здравето на хората, живеещи в районите, обслужвани от пречиствателните станции за отпадъчни води;

  • отвеждане и пречистване на отпадъчните води от урбанизираните територии;

  • ефекта за обществото е, че р. Марица като трансгранична река между България, Турция и Гърция ще отговаря на изискванията съгласно европейските директиви за водите – Рамкова директива за водите 2000/60/ ЕЕС и Директива за отпадъчни води 91/271/ЕЕС.

  Интегриран воден проект – гр.Русе” – ИСПА мярка 2005/BG/16/P/PE/004

  Ползи/Ефект:

  • полза за околната среда в следствие на значителното подобрение качеството на водите, вливащи се в р.Дунав (и евентуално в Черно море). Положително трансгранично влияние;

  • подобряване качеството на питейните води;

  • намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води;

  • намаляване риска от замърсяване на почвата;

  • намаляване замърсяването на речните води;

  • подобряване защитата на околната среда по басейна на реката- флора, фауна;

  • намаляване рисковете за здравето на хората, живеещи в районите, обслужвани от пречиствателната станция за отпадъчни води;

  • отвеждане и пречистване на отпадъчните води от урбанизираните територии;

  • ефекта за обществото от изпълнението на „Интегриран воден проект в гр.Русе“ е подобрената ВиК инфраструктура и новоизградената ПСОВ да бъдат ползвани от гражданите на гр. Русе, с цел подобряване качеството на живота им в съответствие с европейските изисквания.

  • Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите

  За постигането на заложените ползи/ефекти, Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности” взаимодейства с Министерство на финансите, други дирекции от МРРБ, МОСВ, както и с общински административни структури и регионални ВиК дружества.

   • Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

  Изграждане на ПСОВ в басейна на р. Марица – Стара Загора, Димитровград” – ИСПА мярка 2000/BG/16/P/PE/003

  Към 30.06.2012г., планираните цели по проекта са постигнати.  Интегриран воден проект в град Русе” - ИСПА мярка 2005/BG/16/P/PE/004

  1/ Лот 2 – Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа

  Подобектите, които се изпълняват са:  • Подобект Колектор „Чародейка Ø 2000 ” и „Чародейка Ø 1 200 ” – изпълнен 96%

  • Подобект „Кейова стена” - изпълнен 99%

  • Подобект Крайбрежен колектор – изпълнен 99%

  • Дъждопреливници – изпълнен 97%

  • Подобект Улична канализация – изпълнен 100%

  За подобект „Улична канализация“ има подписан Акт 15, очаква се до края на месец август 2012 г. да бъдат подписан Акт 15 и за останалите подобекти, с изключение на подобект „Колектор „Чародейка” Ø 2000“. Строителните работи по полагане на тръбите са напълно завършени, но има констатирани сериозни дефекти, които трябва да се отстранят по време на Периода за отстраняване на дефекти (DNP). Следва провеждане на Държавна приемателна комисия и подписване на Протокол обр. 16.

  Към 30.06.2012г., планираните цели по проекта са постигнати.  2/ Проектиране и изграждане на ПСОВ гр. Русе

  Към 30.06.2012г. строително-монтажните работи са изпълнени на 100 %. Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Русе е въведена в експлоатация и има издадено разрешение за ползване № СТ-051576 от 22.12.2011г.  Планираните цели са постигнати.

  • Продукти/услуги, предоставяни по програмата

  Планиране и управление на проекти за проектиране и изграждане на ВиК системи

  • Планиране, подготовка, изпълнение, контрол и координация на проекти за изграждане и пускане в експлоатация на пречиствателни станции за отпадъчни води.

  • Организиране дейността, свързана с планирането, изпълнението и координирането и контрола на проектите в областта на околната среда;

  • Подготвяне на под-проекти за финансиране от ДИЗ и РБ;

  • Осъществяване правилното административно, техническо и финансово управление на проектите;

  • Организиране и провеждане на тръжни процедури по управляваните проекти в съответствие с изискванията на ЕК и националното законодателство;

  Планираните към 30.06.2012 г., от дирекция «Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности», целеви стойности са постигнати.

  • Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

  (лева)

  Разходи по програма 7

  Закон

  2012

  Уточнен план

  Отчет

  към 30 юни

  I. Общо ведомствени разходи

  630 213

  630 213

  347 165

  от тях за:

   

   

   

  Персонал

  585 213

  585 213

  335 852

  Издръжка

  45 000

  45 000

  11 313

  II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

  4 697 800

  8 632 152

  4 613 851

  от тях за:

   

   

   

  Издръжка

   

  7 745
  Лихви

   

  786 288

  812 075

  Капиталови разходи

  4 697 800

  7 838 119

  3 801 776

  Общо разходи по бюджета (I+II)

  5 328 013

  9 262 365

  4 961 016

  Численост на щатния персонал

  30

  30

  31
  • Отговорност за изпълнението на програмата

  Програмата се реализира под ръководството на , ресорен зам.-министър Добромир Симидчиев, като в изпълнението й участват дирекция “Водоснабдяване и кализация” и дирекция „Европейски инфраструктурни проекти и БД”.

  5.4.2 Преглед на изпълнението на програма 8 “Пътна инфраструктура
  I. Агенция „Пътна инфраструктура”(АПИ)

  МИСИЯ:

  Агенция „Пътна инфраструктура”/АПИ/ е държавна администрация за управление и стопанисване на републиканските пътища. • 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15