• III. Политика в областта на републиканската пътна ИНФРАСТРУКТУРА.
 • IV.ОТЧЕТ ПО ПРОГРАМИ • страница12/15
  Дата28.08.2018
  Размер3.56 Mb.
  ТипОтчет

  [Rapport Titel]


  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

  II. организационно развитие и капацитет:


  От м. 09. 2009 г. Агенция „Пътна инфраструктура”е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

  Агенцията се ръководи от управителен съвет. Управителният съвет се състои от председател и двама членове.  III. Политика в областта на републиканската пътна ИНФРАСТРУКТУРА.  Визия за развитието на политиката.

  Държавната политика по планиране, изграждане, управление и поддържане на републиканската пътната инфраструктура се определя от Министерски съвет. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществяват държавната политика за развитие на пътната инфраструктура.

  Агенция „Пътна инфраструктура” отговаря за ръководството на републиканските пътни проекти и дейности в изпълнение на общата транспортна политика.

  Агенцията развива дейността си в рамките на Политика 4 „Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси” и една самостоятелно обособена програма – „Републиканска пътна инфраструктура”.  Стратегическа и оперативна цели.

  • Стратегическа цел: Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на автотранспортна достъпност и мобилност за територията на Република България.

  • Оперативна цел: Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт при условията на:

  • Изграждане на националната мрежа от магистрали и свързването й с европейските транспортни коридори;

  • Модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа.

  Ползи/ефекти за обществото от политиката по изграждането на републиканската пътна инфраструктура на територията на Република България.

  Ползите от провежданата политика следва да се търсят в следните основни направления:  • Завишаване качеството и ефективността на автомобилните превози и създаване на условия за транспортиране на хора и товари, гарантиращи висока сигурност, икономия на време и експлоатационни разходи при съблюдаване на най - съвременни екологични стандарти;

  • Изпреварващо развитие на пътните комуникации, като основа за бърз и устойчив стопански растеж;

  • Интегриране на пътната ни инфраструктура с тази от страните членки на ЕС и останалите страни от региона;

  • Оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

  • Предлагане на транспортни услуги, основани на ползването на съвременни пътни връзки и инженерни решения.

  Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.

  Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиките.

  Налице са тесни връзки и взаимоотношение с двете отраслови министерства – Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Това на практика са министерствата с преки функции и правомощия по реализация на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, в частност и проекти от републиканската пътна инфраструктура.  Определяща е и ролята на Министерство на финансите, доколкото дефинира в цялост финансовите рамки и условия при формиране и изпълнение на програмата, като и на структурите по управление на средствата от Европейския съюз към Министерски съвет.

  АПИ си взаимодейства също така и със следните държавни институции:

  • Министерски съвет;

  • Министерство на земеделието и горите;

  • Министерство на отбраната;

  • Министерство на вътрешните работи и Главна дирекция "Национална служба и Гражданска защита".

  • Агенция “Митници”

  Гръбнак на програмата „Републиканска пътна инфраструктура” са три вида продукти/услуги, предоставяни от пътната администрация в рамките на АПИ:

  А. Продукт-услуга „Разработване и управление на програми за подържане и развитие на републиканската пътна мрежа”;

  Б. Продукт-услуга „Разработване и управление режимите за ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”;

  В. Продукт-услуга „Научно - изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”.

  IV.ОТЧЕТ ПО ПРОГРАМИ  А. ПРИХОДИ

  ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ

  Приложение № 1

  (в хил. лв.)

  ПРИХОДИ за първо полугодие на 2012 г.

  Закон

  Уточнен план

  Отчет

  Общо приходи:

  245 003

  245 003

  186 325

  Данъчни приходи


  Неданъчни приходи

  245 003

  245 003

  186 325

  Приходи и доходи от собственост

  1 624

  1 624

  558

  Държавни такси

  241 959

  241 959

  171 255

  Глоби, санкции и наказателни лихви

  680

  680

  88

  Други неданъчни приходи

  740

  740

  105

  Внесен ДДС и други данъци  -57

  Постъпления от продажба на нефинансови активи


  Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина.  14 375

  Агенция „Пътна инфраструктура” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.

  Източниците на финансиране на агенцията са:


  • Субсидии от държавния бюджет и трансфери, предвиждани ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;

  • Собствени приходи;

  • Дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

  • Други средства, определени със закон или с акт на Министерския съвет.

  Агенцията е администратор на приходи съгласно чл. 44 от Закона за пътищата, събирани на основание чл. 10 и чл. 18 от Закона за пътищата и Тарифа за таксите, които се събират от АПИ.

  Приходите на Агенцията по своя характер са неданъчни и се формират от:  • Такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса;

  • Такси за специално ползване на пътищата;

  • Лихви;

  • Лабораторни услуги;

  • Приходи и доходи от собственост /наеми/;

  • Глоби и административни наказания;

  • Тръжни документи и др.

  Общо приходите по отчет за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. са в размер на 186 325 хил. лв., като основната част са формирани от държавни такси 171 255 хил. лв., в т.ч.:

  • Винетни такси за ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства в размер на 142 921 хил. лв.;

  • Други такси по тарифата в размер на 28 334 хил. лв., реализирани от кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока „Русе – Гюргево”; от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения; от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.

  За същия период на предходната 2011 година, отчетените приходи са в размер на 177 211 хил. лв., като Държавните такси са в размер на 174 775 хил. лв., в т.ч. 143 921 810 лв. от винетни такси и 30 854 428 лв. реализирани от други такси по Tарифата.
  Б. РАЗХОДИ

  ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ /ПО БЮДЖЕТА НА ПРБК/

  Приложение №

  (хил.лв.)

  Отчет на разходите за първо полугодие на 2012 г.

  Закон

  Уточнен план

  Отчет

  Политика 4 „Поддържане, модернизация и изграждане на техни-ческата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси”


  Програма «Републиканска пътна инфраструктура»

  219 581

  304 114

  193 638

  Общо разходи:

  219 581

  304 114

  193 638

  Извършените разходи към 30.06.2012 г. са в рамките на утвърдения бюджет за 2012 г. и са в размер 193 638 432 лв.  • Преобладаващата част от разходите за „Основен ремонт” са за изпълнение на проекти с Държавни инвестиционни заеми – 74 576 хил. лв., в т. ч. 47 881 хил. лв за проект „Транзитни пътища V” и 26 695 хил. лв. за „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура” По около 1 200 хил. лв. са разплатени за всеки от обектите - Път II -34, „Плевен – Никопол”, км 0+000 до км 44+710 и Път II -27 - I-2, „о.п. Шумен – Девня”, км 25+000 до км 32+700. Следва да се има в предвид и обстоятелството, че в рамките на отчета за касово изпълнение на бюджета за полугодието са приспаднати 4  907 484 лева по § 51-00 като възстановена сума по Оперативна програма „Регионално развитие”за разходвани средства за 4 Лота в рамките на 2011 г.

  • Средствата за придобиване на Дълготрайни материални активи”/ДМА/ са разходвани за строителство на:

  АМ „Люлин” – Изграждане на външно осветление на Пътен възел „‘Софийски околовръстен път”/ СОП/ и Пътен възел „Даскалово” – 2 350 хил. лв.;

  АМ „Хемус” у-к от км 342+200 до км 350+000, осъществяващ връзка с път І-2 и І-4 - разплатени над 3 035 хил. лв.

  АМ „Марица” у-к от км 99+820 до км 108+510 и км 108+260 до км 117+000 - разплатени над 1 341 хил. лева;

  СОП - Южна дъга” у-к от км 41.137 до км 44+720 - разплатени 3 161 хил. лева.

  За археологически проучвания на АМ „Струма”- 560 хил. лв. и АМ „Марица” 537 хил. лв.

  За проектни работи по „Ново строителство” – 336 хил.лв.


  ОТЧЕТ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ

  Приложение №

  (в хил.лв.)

  ПРОГРАМИ на МРРБ за първо полугодие на 2012 г.

  Агенция „Пътна инфраструктура" за 2012 г.

  Общо консолидирани разходи

  Ведом-

  ствени разходи

  Администрирани разходи

  Общо

  По бюджета на ПРБК

  По други бюджети, фондове и сметки*

  Обща сума на разходите

  361 351

  18 467

  342 884

  175 171

  167 713

  Политика 4 “Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфрастр-уктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегри-раното управление на водните ресурси”

   

   

   

   

   

  Програма «Републиканска пътна инфраструктура»

  361 351

  18 467

  342 884

  175 171

  167 713


  * Включва програми изпълнявани със Средства от ЕС.


  • В рамките на ОП „Транспорт” са разходвани общо 146 790 хил. лева, от които 107 560 хил. лева за изграждането на трите лота на АМ „Тракия” – Лот 2,3 и 4 в направлението „Стара Загора – Карнобат”. Извършвани са още разплащания за, АМ „Хемус” СОП п.в „Яна” от км 0+000 до км 8+460 - изграждане на връзка с околовръстен път София, АМ „Струма” Лот 1 „Долна Диканя - Дупница” от км 305+220 до км 322+000, „Път Е-85 (І-5) „Кърджали-Подкова”; Автомагистрала "Марица" /А-1/ Оризово - Капитан Андреево, участък: Лот 1 "Оризово - Димитровград" от км 5+00 до км 36+400,;

  • По ОП „Регионално развитие” са разплатени рехабилитационни дейности в размер на 20 107 хил. лева за единадесет лота, обхващащи основно третокласната пътна мрежа на страната.


  В. ФИНАНСИРАНЕ

  ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ РАЗХОДИ
  Приложение № 3

  (в хил.лв.)  Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за първо полугодие на 2012 г.

  Закон

  Уточнен план

  Отчет

  Общо разходи:

  219 581

  304 114

  361 351

  Общо финансиране на разходите:

  219 581

  304 114

  361 351

  Собствени приходи

  245 003

  245 003

  81 351

  Субсидия от републиканския бюджет

  79 622

  88 622

  26 273

  Целеви субсидии - Съфинансиране ДИЗ, лихви, такси и погашения, в т.ч.:
  52 331

  51 650

  - Погашения
  - 10 262

  - 14 170

  Фондове на ЕС  135 195

  Съфинансиране от НФ  32 518

  Други програми на ЕС, вкл. националното съфинансиране


  Заеми, с курсови разлики
  33 464

  48 534

  Безвъзмездни помощи


  Наличност в края на периода

  -105 044

  - 105 044

  Отчет на показатели за полза/ефект и целеви стойности

  Приложение № 4

  Показатели за изпълнение

  Мерна единица

  План 2012 г.

  * Отчет

  06.2012 г.

  1. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/;

  Км/км2

  0.179186
  2. Обща дължина на магистрална и високоскоростна пътна мрежа;

  Км

  553.8
  3. Въведени в експлоатация рехабилитирани пътни участъци;

  Км

  787.6
  4. Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”;

  Хил. лева

  4 172
  5. Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”;

  Брой

  5
  6. Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения;

  Брой

  36 100

  238

  7. Интензивност на автомобилно движение;

  Обследвани Км

  1 175
  8. Качество на строително - ремонтните работи и вложените материали.

  Брой обследвани

  показатели  8 300
  * Технологията на изпълнение дейностите по изграждане и поддържане на Републиканската пътна мрежа, предопределя планирането и отчитането на показатели и обобщаваши параметри да се формира на годишна база.

  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15