страница13/15
Дата28.08.2018
Размер3.56 Mb.
ТипОтчет

[Rapport Titel]


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

V. бюджетна ПРОГНОЗА по програмиПрограма: „Пътна инфраструктура”
Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите.
Агенция „Пътна инфраструктура” се ръководи от Управителен съвет. Управителният съвет се състои от председател и двама членове, които са с подходяща квалификация и професионален опит в областта на управлението, планирането, изграждането и поддържането на пътната инфраструктура или в управлението на публични и корпоративни структури.

Агенцията се представлява от председателя на управителния съвет.

Представена е структурата съгласно действащия към 17.02.2012 год. „Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”

Агенцията се състои от централна и специализирана администрация. • Централната администрация се представлява от:

 • дирекция „Вътрешен одит”;

 • дирекция „Информационни системи и международна дейност”;

 • дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти”;

 • дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури”;

 • дирекция „Развитие на пътната инфраструктура с бюджетни средства”;

 • дирекция „Управление на проекти финансирани с кредитни инвестиции”;

 • дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" и по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз”;

 • дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Транспорт" и Кохезионния фонд”;

 • дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване”;

 • дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата”;

 • дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”;

 • дирекция „Административно обслужване и координация”.

Три звена – „Връзки с обществеността и протокол”, „Сигурност и класифицирана информация”, „Финансов контрол”.


 • Специализираната администрация включва специализираните звена - 27 областни пътни управления и Централен институт по пътни технологии, национални и европейски норми и стандарти.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорности по изпълнението на програмата имат гореизброената администрация и управителни органи, министерствата на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на регионалното развитие и благоустройството, министерство на финансите.Информация за наличността и качеството на данните

За подготовка на отчета е ползвана база данни на АПИ и официални отчетни документи на агенцията.II. За дирекция „Пътни проекти”, както следва:
Приложение № 4 и № 5 - Отчет на показателите за полза/ефект при изпълнение по програми


Програма 8 „Пътна инфраструктура"

Мерна единица

Целева стойност

(План)

Отчет

1.Въведени в експлоатация пътни участъци

брой

2

1

2. Подготвени предложения за Решения на Министерски съвет

брой

1

0

3. Разработен анализ за възможностите за внедряване и въвесена интилигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа

брой

0

0

Дирекция „Пътни проекти” е отговорна за координацията, наблюдението и контрола, свързани със стратегическото планиране на някои от приоритетите, целите и задачите, конкретно свързани с приоритетни оси II и V на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г., с институционално взаимодействие, целящо повишаване на качеството и ускоряване на процесите на подготовка и управление на проектите, както и ефективното усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз по програмата. Дирекцията осъществява държавната политика в областта на стратегическото планиране на пътната инфраструктура.

С оглед постигане на стратегическата цел „Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България“ и нейните оперативни цели- „Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура“, „Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура“ и „Разработване на анализ за възможностите и варианти за внедряване на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа“ следните дейности/проекти спомагат за постигане на заложените показатели:

1. Координация, наблюдение и контрол, свързани със стратегическото планиране на някои от приоритетите, целите и задачите, конкретно свързани с проектите по приоритетна ос II на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г., управлявани от Агенция „Пътна инфраструктура, както и ефективното усвояване на средствата от Кохезионния фонд на Европейския съюз по програмата- предвидените контролни функции на министерството на регионалното развитие и благоустройството при осъществяване развитието на пътната инфраструктура, се извършват чрез периодично наблюдение на следните пътни проекти по приоритетна ос 2 на ОПТ: Иизграждане на участъци от АМ „Тракия” – Лотове № 2, 3 и 4; АМ „Струма” – Лотове № 1, 2 и 4; АМ „Хемус” – участък Софийски околовръстен път – п.в. Яна; Път Е- 85 ( I-5), участък Кърджали- Подкова и АМ „Марица” –Лотове № 1 и 2.

През м. юни.2012 г. е издадено разрешение за ползване на Лот № 2 „Стара Загора - Нова Загора (от км 210+100 до км 241+900) от АМ „Тракия”. За Лот № 3 „Нова Загора - Ямбол“ (от км 241+900 до км 277+597) от АМ „Тракия“ изпълнението е 89% и в началото на м. 07.2012 г. предстои приключване на строително- монтажните работи. До края на м. 07.2012 г. предстои приключване на строително- монтажните работи на Лот № 4 „Ямбол Карнобат“ (от км 276+200, съвпада с км 277+597 от Лот № 3, до км 325+280) от АМ „Тракия“.2.Актуализиране на Списъка на общинските пътища в Република България- дейността включва проучване на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни участъци в приетите с Решения на Министерски съвет Списъци на общинските пътища от 2007 и 2009 г. От началото на 2012 г. е създадена работна група, която следва да анализира, съгласно приети критерии, предложенията на органите на местно самоуправление. Към 30.06.2012 г. са разгледани предложенията и е извършена документална проверка на постъпилите от общините 59 бр. предложения за нови пътни трасета. В процеса на проверката на документацията и допълнително предоставените данни бяха определени за включване 19 бр. пътни трасета на териториите на различни общински администрации. Последващ етап от процедурата, която обхваща и проверка на достоверност, и действителност на предложените и документално одобрени пътни трасета, е извършване на оглед на място. С цел бързото и своевременно решаване на поставените задачи е планирано проверките да започнат в началото на м. юли.2012 г. Към 30.06.2012 г. заложения показател не е постигнат поради факта, че процеса е продължителен и одобрените, и проверени предложения се включват в проект на Решение на Министерския съвет за допълнение и изменение на Списъка на общинските пътища. Предвид непрекъсващия характер на постъпващата информация от общинските администрации, както и факта, че дейността е с постоянен и ежегоден характер дейностите е предвидено да бъдат на етапи, като показателя ще бъде постигнат през третото тримесечие на 2012 г.

 1. Осигуряване на консултантски услуги, свързани с подготовката за внедряването на система за събиране на такси за ползване на пътна инфраструктура на базата на изминато разстояние - тол такси” - през първото шестмесечие на 2012 г. бе преработена документацията за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги по отношение анализ на възможностите и вариантите за въвеждането на интегрирана електронна система за предоставяне на европейска услуга за електронно събиране на такси (ЕУЕСТ) при ползване на пътна инфраструктура от републиканската пътна мрежа в Република България“, чрез договор с външен консултант № РД-02-29-20/08.03.2012 г. в размер на 14 000лв без ДДС. Средствата са изплатени от бюджета на МРРБ. Проекта е одобрен за финансиране по приоритетна ос „Техническа помощ“ на ОП „Транспорт“, с Решение на Управляващия орган № ОПТ-32/16.06.2012 г. и стойност на допустимите разходи в размер на 5 000 000 лв. Времетраенето на услугата е предвидено да бъде в рамките на 36 месеца и разделено на 7 модула. В рамките на периода се предвижда да бъде разработен анализ, документация за участие в процедура за избор на доставчик на система, мониторинг и осигуряване на качеството през периода на внедряване на системата в експлоатация, подкрепа и консултиране по време на финалното тестване за приемане електронната система и подкрепа и консултиране по време на първата година на опериране на системата. Планирано е през четвъртото тримесечие на 2012 г. да стартират дейностите по проекта.


Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи и разходи по по други бюджети, фондове и сметки

(лева)

Разходи по програма 8

Закон

2012

Уточнен план

Отчет

към 30 юни

І. Общо ведомствени разходи

42 160 926

41 592 426

18 486 440

от тях за:


Персонал

17 107 383

17 107 383

8 369 926

Издръжка

22 643 543

22 643 543

9 074 180

Капиталови разходи

2 360 000

1 791 500

1 025 769

Членски внос

50 000

50 000

16 565

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета

178 500 000

263 033 753

175 171 519

от тях за:


Издръжка

112 500 000

114 662 690

74 576 233

Лихви
9 313 073

11 182 291

Капиталови разходи

66 000 000

139 057 990

89 412 995

ІІІ. Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки *

0

0

167 713 000

1. Рeхабилитация на пътна инфраструктура, - § 51-0020 107 000

2. Строителство на нови пътища и реконструкции, - § 52-06,§ 54-00146 790 000

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

220 660 926

304 626 179

361 370 959

Численост на щатния персонал

1534

1534

1 471

*В частта отчет за Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки са разчетите за обекти изпълнявани по ОП „Транспорт”, ОП „Регионално развитие”.


 • Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира под ръководството на министър Лиляна Павлова, като в изпълнението й участват дирекции от ВРБК – Агенция „Пътна инфраструктура”, НК „Стратегически инфраструктурни проекти”, Дирекция „Пътни проекти”
5.4.3. Преглед на изпълнението на програма 9 “Благоустройствени дейности в населените места”
Програмата се изпълнява в рамките на Приоритет № 4 „Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност, интегрираното управление на водните ресурси” от Програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от началото на мандата на правителството на европейското развитие на България за периода 2009-2013.

Специфичните цели на програмата са осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие на водите и развитие и модернизация на комуникационно-транспортните системи в населените места. За постигане на целите се изпълняват инвестиционни проекти за корекции на речните корита и дерета, укрепване на бреговете на реките в населените места, рехабилитация и ремонт на пътни и улични настилки.Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическите цели на програмата са осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие на водите и развитие и модернизация на комуникационно-транспортните системи в населените места. За постигане на целите се изпълняват инвестиционни проекти за корекции на речните корита и дерета, укрепване на бреговете на реките в населените места, рехабилитация и ремонт на пътни и улични настилки. • Кратко описание на разходите и основните проекти по програмата

Приложение № 2б. – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

ПРОГРАМИ на МРРБ

към 30.06.2012 г.

Общо консолидирани разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

Общо

По бюджета на ПРБК

По други бюджети, фондове и сметки

Общо

По бюджета на ПРБК

По други бюджети, фондове и сметки

Политика 4


Програма 9 "Благоустройствени дейности в населените места" в т.ч:


 • Държавен бюджет

322


322

322
 • Капиталови разходи

322


322

322През 2012 г., приоритетно финансираните, инфраструктурни проекти са:

(в хил.лв)


 

Обект

Отчет към 30.06.2012 г.

1

Рехабилитация на улични настилки на гр. Кърджали, ІІ-ри етап

203

2

Мост и пътна варианта в гр. Кърджали

119
Общо

322

През отчетния период, съгласно Заповед № РД-02-14-1529 от 12.06.2012 г., е проведена процедура за изписване на следните обекти от баланса на МРРБ и прехвърлени на съответните общини: • Ремонт на път ІV-10804 за с. Горно Българчево;

 • Рехабилитация на общински път от разклона на републикански път І-5 до центъра на с. Орлица.

 • Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Степента на изпълнение на целите по програмата се изразяват с количествени показатели за изпълнение на инвестиционните обекти.

 • Услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

 • Управление на проекти за корекции на реки, укрепване на речните корита и ландшафтно устройство в границите на населените места;

 • Управление на проекти за подобряване безопасността на движението в границите на населените места.

По тази услуга МРРБ оказва съдействие на общините за изпълнение на проекти за ремонт на улици в населените места, в т.ч. на техните съоръжения. Към услугата се отнасят и обекти за рехабилитация и ремонт на общински пътища, започнати в предходни години.

През отчетния период са извършени разплащания по обекти „Рехабилитация на улични настилки в гр. Кърджали – ІІ етап” и „Мост и пътна варианта в гр. Кърджали”.


През 2012г. в ангажиментите на дирекция „Водоснабдяване и канализация” е включен обект „Корекция на р.Арда в района на гр. Кърджали” за доразплащане на изпълнените строително-монтажни работи, строителен надзор, авторски надзор, проектни дейности и въвеждане на обекта в експлоатация.

През отчетния период са разплатени средства в размер на 23 918 009,90 лв. (ПМС 24/10.02.2012г.) за строително-монтажни работи, 131 880 лв. за проектни дейности и 499 631,45 за строителен и авторски надзор.Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-650/12.06.2012г.

 • Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Като външни фактори/рискове, които могат да въздействат върху постигането на целите на програмата, изразено с количествените показатели, е неосигурено в достатъчен размер финансиране и продължителност на процедури, предвидени по ЗУТ.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

(лева)

Разходи по програма 9

Закон

2012

Уточнен план

Отчет

към 30 юни

I. Общо ведомствени разходи

163 665

163 665

38 369

от тях за:

 

 

 

Персонал

140 593

140 593

38369

Издръжка

23 072

23 072
Капиталови разходи

 

 

 

Членски внос

 

 

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

1 148 213

25 066 223

24 871 859

от тях за:

 

 

 

Персонал

 

 

 

Издръжка

 

 

 

Лихви

 

 

 

Капиталови разходи

1 148 213

25 066 223

24 871 859

Капиталови трансфери

 

 

 

Общо разходи (I+II)

1 311 878

25 229 888

24 910 228

Численост на щатния персонал

5

5

6
 • Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира под ръководството на министър Лиляна Павлова, като в изпълнението й участват следните дирекции от ПРБК – “Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности” и дирекция „Водоснабдяване и канализация”.
5.5. Преглед на изпълнението на политика по създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията.
5.5.1. Преглед на изпълнението на програма 10 Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси


Ползи за обществото

 • Повишава се сигурността на обитаване на населените места в свлачищните райони, повишава се степента на сигурност на движението по пътища в близост до свлачищни участъци, защитават се плодородни земеделски земи от активна морска абразия, създават се нови пясъчни плажове;

 • Предотвратяване на бедствия, аварии и щети;

 • Информация за развитие на свлачищни процеси, във връзка с инвестиционни проекти;

 • Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените по протежение на черноморското крайбрежие,застрашени и засегнати от свлачища и укрепване на терените и защита на инфраструктурата по крайбрежието на р. Дунав, изложени на ерозия;

 • Възстановяване и предотвратяване на повторни щети, дължащи се на свлачища; • Кратко описание на разходите и основните проекти по програмата

Приложение № 2б. – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми


ПРОГРАМИ на МРРБ

към 30.06.2012 г.

Общо консолидирани разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

Общо

По бюджета на ПРБК

По др. бюдж., фондове и сметки

Общо

По бюджета на ПРБК

По др. бюдж., фондове и сметки

Програма 10

85

85
 • Държавен инвестиционен заем

84

84
 • Такса ангажимент

84

84
 • Държавен бюджет

1

1
 • Капиталови разходи

1

1(в хил.лв) 

Обект

Отчет към 30.06.2012 г.

1

Такси

1
Общо

1
 • Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Оперативните цели за изпълнени на програмата са:

 • Предотвратяване и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. контрол на строителството в свлачищни райони;

 • Ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети.

Степента на изпълнение на целите на програмата се изразяват с количествени показатели за изпълнение на инвестиционните проекти. Към 30.06.2012г. има частично изпълнение на заложените показатели.

 • Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

През отчетният период продължава извършването на контрола по строителството в свлачищни райони и дейности по реализиране на укрепителни, отводнителни и брегозащитни мероприятия на територии, засегнати от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси.

 • Превантивни геозащитни мерки:

 • Извършване на режимни изследвания на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия, и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на Република България;

 • Извършване на консултантски услуги и техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси и осъществяване на дейности по регистрирането им в Регистъра на свлачищата в РБългария;

 • Поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони и изграждане на нови и поддържане на съществуващи контролно-измервателни системи, необходими за оценка на динамичното поведение на свлачищните райони и ефективността на изградените противосвлачищни съоръжения;

 • Планиране, възлагане и изработване на проекто-проучвателни разработки, осигуряващи проектна готовност за обекти и дейности, свързани с предотвратяване на риска от бъдещи аварии и щети.

 • Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

През 2012г. за извършване на „Превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси на територията на Република България чрез режимни изследвания, консултантски услуги и техническа помощ, поддържане на регистър на свлачищата и изграждане и възстановяване на контролно-измервателни системи”, включваща три обособени позиции на териториален принцип бяха изготвени технически задания и проведена открита процедура за провеждане на процедура за обществена поръчка. Предстои подписване на рамкови споразумения.

С Решение № 759/21.10.2010г. на Министерски съвет е одобрено Споразумение за заем между Република България и Банка KfW за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013г.” и ратифицирано със Закон, приет от 41-ото Народно събрание на 23.11.2010г. (обнародван в ДВ, бр.96 от 7.12.2010г.). Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013г”. предвижда изпълнението на: • „Корекция на р. Русенски Лом в гр.Русе”;

 • „Брегоукрепване Западна промишлена зона -800м., гр.Силистра”;

 • „Брегоукрепване къмпинг „Европа” – нос Лахна – ПС на МО – Първи участък”, община Поморие.

Проведена е тръжна процедура за избор на Консултант на обекти „Брегоукрепване къмпинг „Европа” – нос Лахна – ПС на МО – Първи участък”, община Поморие и „Брегоукрепване Западна промишлена зона - 800м, гр.Силистра”. Предсои подписване на договор за „Консултантски услуги за компоненти: Брегозащита в Силистра и Брегозащита в Поморие”.

 • Разрешителен режим за строителство в свлачищни райони

В тази услуга се предвижда осъществяване на контрол върху инвестиционните намерения в свлачищни райони чрез издаване на предварителни разрешения по реда на чл. 96, ал. 5 от Закона за устройство на територията.

През периода от 01.01.2012г. до 30.06.2012г. са разгледани и са издадени становища по постъпили 75 бр. преписки, от които:  • 1 бр. за изследване условията за узаконяване на сгради;

  • 2 бр. за ремонт на стради в свлачищни райони;

  • 4 бр. предварителни разрешения за геозащитни (укрепителни и/или отводнителни) мероприятия;

  • 35 бр. предварителни разрешения за строителство на сгради в свлачищни райони;

  • 33 бр. писма с указания и др. кореспонденция по въпроси, свързани със строителство в свлачищни райони.

 • Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси

Дейностите са свързани с планиране и реализиране на инвестиционни проекти за геозащита, предвиждащи укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения за предотвратяване опасността от разрастване на свлачищни, ерозионни и абразионни процеси. Чрез изготвяне и реализиране на инвестиционни проекти за геозащита, е възможно и практически доказано осигуряването и гарантирането на сигурността на населението в засегнатите територии. Това води и до предотвратяването на непредсказуемо големи разходи от бюджета на държавата в бъдеще.

За стабилизиране на свлачищата, в т.ч. и за укрепване бреговете на р. Дунав и Черно море, МРРБ като първостепенен разпоредител на бюджетни средства, осъществи пряка инвестиционна дейност чрез възлагане на проекто-проучвателни и строително-монтажни дейности, както и възлагане и поддържането на изградени геозащитни и брегоукрепителни съоръжения.

С реализирането на геозащитните съоръжения се предотвратяват отрицателните последствия, причинени от свлачищните, ерозионни и абразионнни процеси, свързани с отнемане на територии, в т. ч. горски фонд, разрушаване на инженерната инфраструктура и други материални активи, икономически загуби в секторите: транспорт, туризъм, селско и горско стопанство.

През отчетния период продължи работата по подготовката на документацията на обектите с приключили строително-монтажни работи с цел въвеждането им в експлоатация. • Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

Предвидените разходи по програмата включват разходи за осигуряване на инвестиционни проекти, извършване на СМР, консултантска дейност (строителен надзор и оценка на съответствието на проектите) на обектите, авторски надзор, изработване на технически паспорти и други разходи свързани с въвеждането на строежите в експлоатация.

 • Превантивни геозащитни мерки

Извършените дейности по превантивните геозащитни мерки през отчетния период са: подготвени технически задания за извършване на режимни изследвания и консултантски услуги в областта на геозащитната дейности за областите в страната.

 • Разрешителен режим за строителство в свлачищни райони

По разрешителния режим за строителство в свлачищни райони през отчетния период са разгледани и е дадено становище по реда на чл. 96, ал. 5 от ЗУТ на 75 бр. преписки за инвестиционни намерения в свлачищни райони, в т. ч. и за извършване на геозащитни (укрепителни и отводнителни) мероприятия.

 • Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси

Технологично завършено строителството и предстои въвеждане в експлоатация на следните обекти:

 • „Облицовка на канали на мост при ул. „Рила”, „Свобода”, „Дунав” и „Македония”, гр. Шабла;

 • „Свлачище „Писател” – път І-90023 Варна – Златни пясъци”;

 • „Къмпинг „Космос” – брегоукрепване”, с. Дуранкулак, община Шабла.


Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Показатели за изпълнение

Мерна ед-ца

Целева стойност

Отчеткъм 30.06.2012г.

1. Режимни изследвания на свлачища

бр.

400

-

2. Изготвяне на проекти за ограничаване на свлачищните процеси

бр.

2

-

3. Подпорни стени

м`

-

-

4. Брегоукрепване

м`

-

-

5. Становища – консултантски услуги

бр.

съгласно постъпили искания

-

6. Поддръжка на изградени съоръжения

бр.

31

-

7. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони

бр.

съгласно постъпили искания

75

8. Отводнителни канали

м`

-

-

През отчетния период е проведена процедура за изписване от баланса на МРРБ и са прехвърлени на съответните общини следните обекти: • Укрепване на свлачище път ІV-90023 „Златни пясъци – Варна” в участъка от дървения мост до края на к.к. „Слънчев ден” – СМР;

 • Гр. Балчик – дренажна галерия-дренажна завеса (отвеждащ канал по източното дере) – СМР;

 • „Гр.Варна, к.к. „Чайка”, „Свлачище Трифон Зарезан” – ППР

 • „Гр. Варна, община Аксаково, „Свлачище Панорама” – ППР

 • Паспортизация и проект на ремонтно-възстановителни работи на брегоукрепителни съоръжения – гр. Варна” – ППР.

Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект

Политика „Създаване и изпълнение на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищните процеси, ерозията и абразията”.

Показатели за полза/ефект

Мерна единица

Закон 2012

Уточнен план

ОТЧЕТ

към 30.06.2012г.


1. Режимни изследвания на свлачища

бр.

400

400

0

2. Укрепени свлачища

бр.

3 бр. въведени в експлоатация

3 бр. въведени в експлоатация
3. Брегоукрепване и отводняване

м/бр.

0

0

-

4. Осигуряване на проектна готовност за геозащитни обекти

бр.

2

2

-
 • Кратко описание на показателите за полза/ефект

 • Показател „Режимни изследвания на свлачища” – отразява броя на извършените режимни изследвания на свлачищните и абразионни процеси на територията на страната.

 • Показател „Укрепени свлачища” - Показателят е изчислен с използване на процентно отношение, получено на база годишна задача спрямо общата стойност на обекта и количествения показател за завършен обект.

 • Показател „Брегоукрепване и отводняване” - Показателят дава информация за предвидените за изграждане съоръжения в линейни м., изчислен на базата на проектни разработки и количествено-стойностните сметки или за бройки завършени обекти.

 • Показател „Осигуряване на проектна готовност за геозащитни обекти” – Показателят отразява предвидения брой инвестиционни проекти на база искания от общини и годишни отчети за извършени режимни изследвания на свлачищните и абразионни процеси на територията на страната.

 • Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите

 • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 • Министерство на вътрешните работи

 • Министерство на околната среда и водите

 • Общини

 • „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник

 • ДНСК и РДНСК

 • Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект

 • Годишни отчети за извършени режимни изследвания на свлачищните и абразионни процеси на територията на страната („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник).

 • Финансови отчети.

 • Отчети за изпълнени строително-монтажни работи.


Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

(лева)

Разходи по програма 10

Закон

2012

Уточнен план

Отчет

към 30 юни

I. Общо ведомствени разходи

4 980

4 980

84 695

от тях за:

 

 

 

Издръжка

4 980

4 980

84 695

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

500 000

2 011 429

1 044 1367

от тях за:

 

 

 

Лихви

 

1 439 429

1 042 933

Капиталови разходи

500 000

572 000

1 203

Общо разходи (I+II)

504 980

2 016 409

1 128 831

Численост на щатния персонал

 


 • Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира под ръководството на министър Лиляна Павлова, като в изпълнението й участват следните дирекции от ПРБК – “Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности”
5.6. Преглед на изпълнението на политика по подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд
5.6.1. Преглед на изпълнението на програма 11 Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища

 • Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели:Ползи за обществото • Подобряване състоянието на съществуващия жилищен сграден фонд

 • Укрепване на институционалната рамка на националната жилищна система;

 • Създаване на условия за осигуряване на достъпни жилища ( за покупка и отдаване под наем)

 • Осигуряване на достъп до жилища на семейства с ниски доходи;

 • Усъвършенстване на финансово-кредитната и данъчната система на жилищния сектор;

 • Информационно-образователна кампания за постигане на обществено съгласие за новата жилищна политика

 • Подобряване управлението и поддържането на съществуващия сграден жилищен фонд;

 • Обучение на областните и общинските администрации за провеждане на новата жилищна политика и реализацията на програмите.

 • Преструктуриране и обновяване на жилищните комплекси;

 • Подобряване на жилищните условия на домакинствата

Програмата е в изпълнение на Националната жилищна стратегия на Република България, приета от Министерския съвет през м. май 2004 г., като с нея се реализират мерките и задачите, заложени в Плана за действия към Стратегията. Чрез нея се осъществяват и мероприятията, предвидени в Националната програма за обновяване на жилищните сгради в Република България.Цел на Програмата: Създаване на балансирана, съразмерно развиваща се и устойчива жилищна система чрез осигуряване на условия за достъп до качествени жилища (собствени или наемни), които да задоволяват нуждите на българските граждани

Програмата следва да осигури: • Удължаване на физическия и социалния живот на жилищните сгради при повишени експлоатационни качества;

 • Гарантиране на безопасността на сградите и сигурността на ползване;

 • Повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност.

В изпълнение на тези цели приоритет имат дейностите за обновяване на наличния жилищен сграден фонд, свързани с:

 • Разработване на проекти на нормативни актове;

 • Изпълнение на стратегически и програмни документи;

 • Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар;

 • Участие на експерти в работни групи по създаване и усъвършенстване на институционалната и правната рамка на националната жилищна система и нормативната уредба за жилищния сградени фонд;

 • Провеждане на информационно-образователна кампания, свързана с управлението на етажната собственост, с цел повишаване на обществената осведоменост за промените, настъпили след измененията на Закона за управление на етажната собственост и възможностите, които дава за обновяване на сградите. Целта е:

 • Подпомагане на комуникацията между отговорните институции - общински и държани административни органи и гражданите за изпълнение на предвидените в закона действия в установените срокове;

 • Провокиране на мотивацията и активността на гражданите да се възползват от възможността за улеснено регистриране на сдружение на собствениците с цел обновяване на сградите.

Степен на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел на програмата:

За постигане на поставените цели, дирекция „Жилищна политика” (ДЖП) изпълни следните дейности през януари - юли 2012 г.

През м. януари основната задача пред дирекцията, определена за конкретен бенефициент по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”, беше подаване в срок на проектно предложение пред Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“.

Дирекция „Жилищна политика” активно участва в процеса на разработване на методология за изпълнение на целия проект и реализиране процеса по обновяване на многофамилни жилищни сгради, разработване на система за финансово управление и контрол, изработване на формуляр за кандидатстване и съответните приложения по схемата, разработване на четири документации за възлагане на обществени поръчки. Бяха проведени многобройни срещи между служителите на дирекцията и представители на външния изпълнител, избран по реда на НВМОП да подпомага дирекцията при изготвяне на документацията във връзка с проектното предложение.

В резултат на ползотворната работа беше подготвено и подадено в срок проектното предложение по проект BG161PO001-1.2-01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, заедно с методология за изпълнение на проекта, система за финансово управление и контрол на проекта и образци за кандидатстване от страна на гражданите, бяха определени критерии за допустимост на сградите за финансиране по проекта. Едновременно с работата по подготовка за подаване на проектно предложение, дирекцията избра външен изпълнител чрез обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Подпомагане на дирекция „Жилищна политика” за изпълнение на задълженията й на конкретен бенефициент по схема за безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” в изпълнението на дейности, присъщи на ДЖП в хода на изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове”. Към момента изпълнителят оказва изключително голяма подкрепа на дирекцията при изпълнение на проекта.

При подготовката за изпълнение на проекта беше необходимо да се проведе социологическо проучване с цел изследване готовността и очакванията на собствениците на жилища и предизвикателствата пред реализирането на проект за обновяване на многофамилни жилищни сгради по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Документацията за възлагане на поръчката беше подготвена от дирекцията и изпълнителят на тази дейност беше избран по реда на НВМОП през м. февруари. ДЖП подготви и публикува още три обществени поръчки, чиито изпълнители са необходими за стартиране изпълнението на проекта. Поръчките са с предмет, както следва: • Провеждане на мащабна информационна кампания във връзка с изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове”;

 • Избор на проектни мениджъри по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ със седем обособени позиции: за 6-те района за планиране и гр. София;

 • Извършване на обследвания на многофамилни жилищни сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ във връзка с изпълнение на схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” по седем обособени позиции: за 6-те района за планиране и гр. София.

Едновременно с работата по проект BG161PO001-1.2-01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” дирекцията подготви и подаде проектно предложение по проект BG161PO001-5.3.01-068 „Подпомагане реализирането на проекта за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“.

Извън работата си като конкретен бенефициент, ДЖП имаше изключително важната и неотложна задача за изготви Наредба за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост и нови образци по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), свързани с изменението му от м. юли 2011 г., които да бъдат одобрени от Министъра на РРБ. След двумесечна експертна работа, в средата на м. март проект на Наредбата и образците по ЗУЕС бяха публикувани на интернет страницата на Министерството за обществено обсъждане. Документите са одобрени без забележки, Наредбата е обнародвана с ДВ. бр. 40 от 29 май 2012 г.

Дирекцията установи тясна връзка с общинските администрации в 36-те града, в които ще бъде изпълняван проект BG161PO001-1.2-01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”. В резултат на проведена среща всяка община определи две длъжностни лица – координатор и заместник-координатор по проекта, които да съдействат за успешното му реализиране, да осигуряват връзката между министерството и гражданите в съответната община, както и да предоставят на последните актуална и коректна информация по проекта.

През м. април бяха проведени обучения на координаторите по проекта в общинските администрации, както и на представители на областните информационни центрове относно условията за кандидатстване и образците по проект BG161PO001-1.2-01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“. Междувременно Управляващият орган одобри без забележки подадените две проектни предложения. Беше проведена пресконференция за официално представяне на проект BG161PO001-1.2-01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” в Министерски съвет. Това даде началото на публични събития и пресконференции, които бяха проведени през следващите два месеца във всеки от 36-те града, допустими по проекта. В резултат на увеличаващия се интерес към проекта в много от градовете, след проведената официална пресконференция, експерти от дирекцията бяха канени и присъстваха на срещи с домоуправители, отговаряха на въпроси и даваха разяснения относно условията на проекта.

С цел популяризиране на проекта сред гражданите дирекцията участва в няколко изложения, в рамките на които бяха разпространявани информационни материали и беше показван макет на къща, демонстриращ възможностите за обновяване на дома.

През м. юни, с оглед предстоящото начало на подаване на заявления за участие в проекта от страна на гражданите, отново беше проведено обучение на координаторите по проекта в общинските администрации и на представители на областните информационни центрове. В резултат на добрата им подготовка, както и тяхната отзивчивост и съдействие, понастоящем в по-голямата част от градовете гражданите могат да подават заявления не само пред проектния мениджър за региона, но и в общинската администрация.

В ежедневната си работа дирекция „Жилищна политика“ е натоварена със задачата да подготвя отговори на жалби и запитвания, отправени от граждани или институции във връзка с прилагането на Закона за управление на етажната собственост. Освен по официален ред, отговори на запитвания и експертни консултации се предоставят от дирекцията на телефоните, публикувани в интернет страницата на МРРБ, както и на място в Министерството в приемното време на дирекцията – всеки вторник и четвъртък. В консултациите по телефон и на провежданите срещи се обсъждат както въпроси по ЗУЕС, така и въпроси, свързани с участието на гражданите в проекта. Броят на телефонните консултации и интересът към участие в среща с експерти на дирекцията се увеличават с нарастването на интереса от страна на гражданите към проекта.

В резултат на обнародването на Наредба за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците, в общинските администрации се налага въвеждането на нова организация, за което дирекцията дава указания, консултации и най-общо съдейства на общините при възникнали казуси и затруднения при прилагане на Наредбата.

Дирекция „Жилищна политика“ извършва дейностите по административното приключване на проекта „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, който беше изпълняван в продължение на 5 години съвместно между МРРБ и ПРООН. Към момента е изготвен и одобрен окончателния доклад от работата на комисията, назначена от Министъра на РРБ за приключване на проекта. Приети са всички материални активи и документация.

Считано от 2 юли 2012 г. започва подаването на заявления от страна на собствениците за участие в проект BG161PO001-1.2-01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”. Регистриран е голям интерес от страна на гражданите. Към момента на територията на цялата страна са подадени 56 заявления за участие и са проведени повече от 1300 консултации. Консултации се провеждат ежедневно както по телефон, така и на място от служителите на дирекцията и от обучените от тях координатори в общините и служители на областните информационни центрове.

През м. юли се извършват регулярни срещи с избраните външни изпълнители за подпомагане на дирекцията при изпълнение на проекта. Подготвят се рекламни клипове и лого на проекта, координира се работата на проектните мениджъри, които се подготвят и обучават на спецификите на дейността.

Дирекцията подготвя документацията за обществена поръчка за избор на проектни мениджъри и изпълнители на техническо обследване за регионите, в които такива не бяха избрани чрез обявените през м. февруари поръчки. Междувременно в регионите, в които няма изпълнители на тези дейности, дирекцията организира работата със собствени усилия така, че гражданите да не бъдат поставени в по-неблагоприятна позиция в сравнение с тези от останалите региони.Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта:

 • Министерски съвет;

 • Министерство на финансите;

 • Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;

 • Министерство на труда и социалната политика.

 • Общински администрации в 36-те градски центрове предвидени за изпълнение на проекта.

 • Топлофикационни дружества и електроразпределителни дружества.

Източници на информация за данните по показателите за полза/ефект

План за дейността на дирекцията, Програмен бюджет 2012-2014 г., произтичащите задължения по прилагането на Закона за собствеността, Закона за управление на етажната собственост и подзаконовите актове, свързани с неговото прилагане, функциите на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие“, проект „Енергийно обновяване на българските домове“.Отчет на показателите за полза (ефект) Приложение № 4

Показатели за изпълнение

Мерна

единица

Целева

стойност

Отчет


Подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд

Брой обновени сгради
1.Приключи проект „ Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, който беше изпълняван в продължение на 5 години съвместно между МРРБ и ПРООН. Към момента е изготвен и одобрен окончателния доклад от работата на комисията, назначена от Министъра на РРБ за приключване на проекта. Приети са всички материални активи и документация.

Резултат от изпълнението на проекта : обновени 50 броя сгради на обща стойност 11 млн. лева, от които обновените през 2011 г. са 23 броя сгради.

2. В изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове“


 • е изготви методология за изпълнение на проекта и образци за кандидатстване; определи критерии за допустимост на сградите за финансиране по проекта;

-се подготви и проведе процедури по реда на ЗОП за:

Звено за изпълнение на проекта. Избрано е Звено за изпълнение на проекта и избран изпълнител ДЗЗД „Многофамилни жилища“. Външният изпълнител подпомага дирекция „Жилищна политика“ за цялостното техническо и финансово администриране на проекта, както и извършва редица координационни функции предвид спецификата на процеса.

проектни мениджъри, по един в шестте района за планиране и един за гр. София за подпомагане при кандидатстване на сдруженията на собствениците и обследване за енергийна ефективност. Избрани са изпълнители на 4-те района за планиране и гр. София. Публикувана е нова обществена поръчка за Северозападен и Североизточен район, за които не бяха избрани изпълнители, тъй като кандидатите подали оферти по тези две позиции не отговаряха на минималните изисквания на Възложителя.

обследвания за установяване на техническите характеристики на сградите. Избрани са изпълнители за 4-те района за планиране и гр. София. Предстои публикуване на нова обществена поръчка за Северен централен район и Югоизточен район, за които не бяха избрани изпълнители, тъй като за Северен централен район не бяха подадени оферти, а за Югоизточен район кандидатите подали оферти не отговаряха на минималните изисквания на Възложителя.

провеждане на информационната кампания. В рамките кампанията ще се провеждат информационни дни и форуми, ще се подготвят информационни и разяснителни материали за гражданите с цел запознаване на обществеността с възможностите и изискванията за обновяване на многофамилните жилищни сгради. Има избран изпълнител.


 • подготви и проведи процедура по НВМОП за провеждане на социологическо проучване на очакванията и нагласите на гражданите за реализиране процеса по обновяване в многофамилни жилищни сгради. Избран е изпълните. Проучването е изготвено и бе представено на редовно заседание на Министерски съвет.

 • във връзка със стартирането на кандидатстването по проекта се проведоха публични събития в 36 градски центрове, в рамките на които са допустими за финансиране сгради по проекта.

 • проведе обучения и регулярни срещи с координаторите от общините по проекта.

 • проведе обучения на областните информационни центрове по проекта.

 • стартира кандидатстването по проекта. Всички образци на документи за кандидатстване по проекта и координати на местата за подаване на документи са публикувани на интернет страницата на МРРБ, секция „Обновяване на жилища“.

Подобряване на управлението и поддържането на съществуващия сграден жилищен фонд;

Брой законови и подзакононови актове
1. Разработени са образци на документи, във връзка с изменението на ЗУЕС (образец на Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците, както и на нови образци на Книга на етажната собственост и Правилник за вътрешния ред в етажната собственост) и Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост. Документите са одобрени, Наредбата е обнародвана в ДВ. бр. 40 от 29 май 2012 г.

2. Проведени са информационни срещи, свързани с управлението на етажната собственост, възможностите за обновяване на сградите и кандидатстването на собственици на жилища в многофамилни сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове“.Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период

Разработи образци на документи, във връзка с изменението на ЗУЕС и Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост. Документите са одобрени, Наредбата е обнародвана в ДВ. бр. 40 от 29 май 2012 г.Приложение № 5 Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Показатели за изпълнение

Мерна

единица

Целева

стойност

Отчет


1. Подготвени проекти на стратегически документи и нормативни актове (закон и подзаконови актове)

бр.

1

1

2. Подготвени указания, становища и отговори

бр.

бр.

125

3. Подготвени анализи и справки

бр.

бр.

15

4. Проведени работни срещи

бр.

6р.

10

5. Проведени информационни срещи със собственици на самостоятелни обекти и домоуправители в 36 града

бр.

бр.

36

6. Проведени информационни срещи от служители в дирекцията с граждани всеки вторник и четвъртък.

бр.

бр.

72

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

План за дейността на дирекцията, отчетни данни по входяща и изходяща кореспонденция, планирани и проведени работни срещи.Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

(лева)

Разходи по програма 11

Закон

2012

Уточнен план

Отчет

към 30 юни

I. Общо ведомствени разходи

255 430

255 430

186 537

от тях за:

 

 

 

Персонал

52 310

52 310

44 146

Издръжка

3 120

3 120

48 791

Капиталови разходи

200 000

200 000

93 600

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

Общо разходи (I+II)

255 430

255 430

186 537

Численост на щатния персонал

11

11

8
 • Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от ресорните заместник министри Николай Нанков, като в изпълнението й участва дирекция „Жилищна политика”

5.6.2. Преглед на изпълнението на програма 12 “Подобряване жилищните условия на ромите в РБългария”
Ползи за обществото


 • Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия

 • Стратегически документ – Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България 2005-2015г


Стратегическа цел: Създаване на условия за равноправно интегриране на ромите в българското общество.

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия на ромите в неравностойно социално положение.

Източник на финансиране на разходите по програмата: Републикански бюджетОписание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

В периода продължават действията по благоустрояване на квартали/населени места с компактно ромско население в уязвимо социално положение. Чрез изграждане на улична мрежа се подобрява транспортния достъп в населеното място, създава се възможност за безпроблемно преминаване на специализираните автомобили на службите за спешна помощ, за пожарна безопасност и защита на населението, на специализираните експлоатационни дружества, на правоохранителните органи, училищни автобуси, търговско обслужване и пр.

През 2011 се разработи и се прие от Министерски съвет Националната стратегия за интегриране на ромите в България 2012-2020 г. и План за действие 2012-2015г. към нея, включващи част „Жилищни условия”. Стратегията е предложена за обсъждане и приемане от Народното събрание.

Взаимоотношения с други институции

- Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС

- Министерство на финансите

- Областни администрации

- Органи на местно самоуправление

- Неправителствени организацииОрганизационни структури, участващи в програмата през 2012 г.

- дирекция “Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности”

- Органи на местно самоуправление

Продукт/услуга „Подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура”

Чрез изграждане на улична мрежа се подобрява транспортния достъп в населеното място, създава се възможност за безпроблемно преминаване на специализираните автомобили на службите за спешна помощ, за пожарна безопасност и защита на населението, на специализираните експлоатационни дружества, на правоохранителните органи, училищни автобуси, търговско обслужване и пр.

През 2012г. Националната стратегия за интегриране на ромите в България 2012-2020 г. и План за действие 2012-2015г. към нея, включващи част „Жилищни условия” е предложена за обсъждане и е приета от Народното събрание.


 • Кратко описание на разходите и основните проекти по програмата

Към 30.06.2012г. по Програма 12 „Подобряване жилищните условия на ромите в Република България” е предаставен трансфер на община Брезник за обект „Основен ремонт на улици „Граово”, „Иван Тимофеев”, „Октомври” и „Нектор Петров”, гр.Брезник

През 2012г. предстои въвеждането в експлоатация на обект: „Реконструкция на част от улична мрежа с. Беломорци, община Омуртаг”


Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

(лева)

Разходи по програма 12

Закон

2012

Уточнен план

Отчет

към 30 юни

I. Общо ведомствени разходи

0

0

96

от тях за:

 

 

 

Издръжка

 

 

96 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

109 579

17 039

от тях за:

 

 

 

Лихви

 

17 039

17 039

Капиталови разходи

150 000 

92 540
Общо разходи (I+II)

150 000

109 579

17 135

Численост на щатния персонал

 

 

 
 • Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от ресорните за заместник министри Николай Нанков и Добромир Симидчиев, като в изпълнението й участват следните дирекции от ПРБК – Дирекция “Европ. инфрастр. проекти и благ. дейности”.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15