страница14/15
Дата28.08.2018
Размер3.56 Mb.
ТипОтчет

[Rapport Titel]


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

6. Други програми6.1. Преглед на изпълнението на програма 13 Управление на държавната собственост”


Ползи за обществото
 • Съхранена крайбрежна плажна ивица и рационално ползване на подземните богатства;

 • Опазване на крайбрежната плажна ивица и земните недра;

 • Оптимизиране собствеността на държавата и общините, насочено към увеличаване на финансовите възможности на общините за провеждане на политиката на устойчиво развитие;

 • Повишаване ефективността при управлението на недвижимите имоти;

 • Подобряване на качеството и достъпа до услугите, свързани с управлението и разпореждането с недвижимите имоти;


 • Подобряване координацията при управлението и разпореждането с недвижимите имоти

 • Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели;

Програмата, която се изпълнява в принос на реализиране на стратегическата цел на политиката и е от компетенциите на дирекция ,,Държавна собственост “ и дирекция ,,Концесии“.

Нормативна уредба по управлението и разпореждането с недвижима собственост:

Закон за собствеността;

Закон за държавната собственост;

Закон за общинската собственост;

Закон за задълженията и договорите;

Закон за водите;

Закон за горите;

Закон за защитените територии;

Закон за кадастъра и имотния регистър;

Закон за местните данъци и такси;

Закон за подземните богатства;

Закон за пътищата;

Закон за устройство на територията

Закон за концесиите.

● Закон за управление на Черноморското крайбрежие • Описание на предоставяните през отчетния период продукти (услуги) по програмата

1. Разработване на политика по управлението и разпореждането с имоти - държавна собственост.

2. Изготвяне на предложения за управление и разпореждане с имоти -държавна собственост.

3. Актуване и водене на регистър за имотите - държавна собственост.

4. Водене на регистър за имотите, предоставени за управление на МРРБ. • Описание на степента на изпълнение на заложената в Програмата цел, чрез продуктите (услугите), предоставяни по програмата:

1. Разработване на политика по управлението и разпореждането с имоти - държавна собственост

1.1. Подготовка на проекти на нормативни актове за изменение и допълнение на действащи нормативни актове по управлението и разпореждането с имоти - държавна собственост.

1.2. Даване на методически указания на областни администрации и ведомства относно прилагането на нормативните актове, свързани с имотите - държавна собственост.

2. Изготвяне на предложения за управление и разпореждане с имоти - държавна собственост:

2.1. Подготовка на проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост и за безвъзмездно прехвърляне на имоти – частна държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост (ЗДС);

2.2. Подготовка на проекти на актове на Министерския съвет за предоставяне на права на управление върху имоти – публична държавна собственост по реда на чл. 15 от ЗДС;

2.3. Подготовка на проекти на актове на Министерския съвет за учредяване на право на ползване върху имоти – държавна собственост по реда на чл. 56 от ЗДС

2.4. Подготовка на проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждане на национални обекти;

2.5 Подготовка на актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди;

2.6. Подготвяне на становища и предложения за даване на съгласие от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството по разпоредителни сделки: замяна, делба, прекратяване на съсобственост, както и за изкупуване на земя – частна държавна собственост от лица, притежаващи законно построена сграда;

2.7 Подготовка на становища и предложения за даване на съгласие от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството за продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за насърчаване на инвестициите;

2.8. Изготвяне на заповеди по искания за отписване на имоти – публична държавна собственост, на основание чл.78, ал.3 от ЗДС;

2.9. Изготвяне на становища и отговори, във връзка с постъпили в МРРБ жалби, заявления, искания на становища от областни управители, ведомства, общини, търговски дружества, граждани и пр., относно прилагането на нормативни актове, свързани с имотите – държавна собственост;

2.10. Изготвяне на становища до дирекция „Правна” по съгласувателни преписки, по проекти на нормативни актове, по дела, по които държавата, в лицето на министъра на РРБ е страна и др.;

2.11. Участие в заседания на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при МРРБ и даване на становища по проекти за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП), респ. парцеларен план за различни обекти;

2.12. Участие в работни групи, назначени със заповеди на министъра на РРБ;

2.13. Участие в комисии, назначени със заповеди на министъра на РРБ;

2.14. Участие в междуведомствени работни групи, назначени със заповед на министър-председателя на Република България.

3. Актуване и водене на регистър на имотите – държавната собственост:

3.1. Съставяне на актове за изключителна държавна собственост и актове за поправка на актове за изключителна държавна собственост, и водене на хартиен и електронен регистър за тях;

3.2. Приемане и систематизиране на преписите от актовете за публична държавна собственост и частна държавна собственост, предоставени на МРРБ от областните управители, в изпълнение на чл. 70, ал. 1 и чл. 82, ал. 1 от ЗДС, както и на информацията за управлението им и разпореждането с тях;

3.3. Поддържане в актуално състояние на електроннния регистър на имотите - публична държавна собственост и имотите - частна държавна собственост, съгласно получаваните в МРРБ ежемесечно от Областните администрации данни на електронен носител;

3.4. Приемане и систематизиране на актовете за публична държавна собственост и частна държавна собственост за имоти, собственост на Българската държава извън страната, предоставени на МРРБ от Министерството на финансите, в изпълнение на чл. 70, ал. 3 от ЗДС.
Приложение № 4: Отчет на показателите за полза (ефект)


Показатели за полза

(ефект)

Мерна

единица

Отчет I полугодие 2012 г.

1. Повишаване ефективността

при управлението и разпореждането с имотите - държавна собственостброй

Дават се методически указания на областни администрации и ведомства относно прила-

гането на нормативните актове, свързани с

имотите – държавна собственост


2. Повишаване ефективността

при актуването и воденето нарегистър за имотите -държ. собственост

брой

Дават се методически указания на областни администрации и ведомства относно актуването на имотите - държавна собственост


Приложение № 5 Отчет на показателите за изпълнение по програмата


Показатели за изпълнение

мерна ед-ца

целева стойност

Отчет

1. Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите - държавна собственост

броя

брой

50

2. Отговори на жалби, молби и искания на становища по нормативни актове от ведомства, търговски дружества, граждани и общини, и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган

броя

брой

70

3. Подготвени проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, в т.ч. и проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС

броя

брой

93

4. Подготвени проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти

броя

брой

14

5. Подготвени актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди

броя

брой

3

6. Подготвени становища и предложения за даване на съгласия/откази за даване на съгласие при замяна, делба и прекратяване на съсобственост, изкупуване на земя – частна държавна собственост от лица, притежаващи законно построена сграда, както и за продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизация и следприватизационен контрол

броя

брой

11

7. Заповеди за отписване, откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало

броя

брой

4

8. Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС

броя

брой

39


Продукт/услуга 4 Концесиониране

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

През първото полугодие на 2012 г. са сключени 6 бр. договори за отдаване под наем на морски плажове и са извършени 95 бр. контролни проверки. С това считаме, че е постигнато подобряване на управлението на държавната собственост и респективно опазването на крайбрежната плажна ивица.

Програма 13 "Управлeние на държавната собственост”

Мерна ед-ца

План

Отчет 30.06.12 г.

 

Дирекция "Концесии"

 

 

 

1

Брой предоставени концесии на морски плажове

бр.

5

0

2

Брой предоставени наеми на морски плажове

бр.

10

6

3

Брой контролни проверки

бр.

180

95
 • Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на заложените цели

Брой сключени договор за наеми на морски плажове – 6 бр.;

Брой контролни проверки – 95 бр.

С увеличаване на броя на сключените договори за стопанисване на морските плажове и извършваните контролни проверки се увеличава и ползата/ефектът от осъществяването на тази дейност;


 • Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите

Във връзка с постигането на ползата/ефекта по отношение на гореизброените показатели допринасят Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Дирекция за национален строителен контрол (техни представители участват в контролните комисии във връзка с контрола по изпълнение на концесионните договори), Български червен кръст и Морска администрация .

 • Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период

Общо постъпилите приходи от продукт/услуга “Концесии и наеми” са в размер на 6 777 137,70 лв.

Постъпилите приходи от концесионни плащания през първото полугодие на 2012 г. са в размер на 5 015 784,23 лв. и 1 761 353,47 лв. – приходи от морски плажове отдадени под наем.

Съгласно чл.8, ал. 2 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие 50 на сто от постъпилите приходи се превеждат по сметка на общината на чиято територия се намира съответният морски плаж. Сумата се превежда след приспадане на ДДС.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Извършените разходи до 30.06.2012 г. в размер на 106 489,55 лв., са съгласно утвърдената план-сметка за концесионна дейност на МРРБ, като част от бюджета на Министерство на финансите за 2012 г. Те се разходват, съгласно чл. 103 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите (ППЗК) за финансиране на дейностите по събирането и обработването на първоначалната информация за основните параметри и характеристики на обектите на концесии; възлагане на геодезически заснемания на обектите с оглед предстоящо предоставяне на концесии на морски плажове; възлагане изготвянето на концесионни анализи и други подготвителни действия; заплащане на консултантски услуги, експертизи и технически дейности; възнаграждения на екипите за подготвителни действия и на екипите за сключване на концесионните договори; разходи, свързани с мониторинг и контрол по концесионните договори и всички други дейности, свързани с предоставянето на концесии, съгласно ППЗК. • Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

(лева)

Разходи по програма 13

Закон

2012

Уточнен план

Отчет

към 30 юни

I. Общо ведомствени разходи

343 198

843 198

255 186

от тях за:

 

 

 

Персонал

320 886

573 886

234 912

Издръжка

4312

201 312

20 274

Капиталови разходи

18 000

68 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

Общо разходи (I+II)

343 198

843 198

255 186

Численост на щатния персонал

26

26

23
 • Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от ресорните заместник министри г-н Николай Нанков и г-н Добромир Симидчиев, като в изпълнението й участват следните дирекции от ПРБК – Дирекция “Държавна собственост” и Дирекция “Концесии”.
6.2. Преглед на изпълнението на програма 14 “Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройство”

Ползи за обществото • Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели;


1.Повишаване приходите в бюджета на държавата и общините преустановяване, или намаляване на балансовите загуби и задължения, произтичащи от дейността на търговските дружества и държавни предприятия с над 50 на сто държавно участие от системата на МРРБ. Повишаване на качеството на предоставяните от тях стоки, изделия и услуги с оглед осигуряването на по-висок жизнен стандарт за потребителите им;

2.Създаване и поддържане на благоприятни условия за повишаване на доходността, конкурентноспособността, и качеството на управлението на търговските дружества и държавни предприятия с над 50 на сто държавно участие.

Цели на програмата

Стратегическа цел на програмата е ефективно управление на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие с принципал МРРБ и държавни предприятия с цел предоставяне от тяхна страна на по-качествени стоки и услуги на потребителите.

Основните оперативни цели през прогнозния период са:

1. „Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ и на ДП „СВ”;

2. „Изпълнение на дейностите и задачите произтичащи от Закона за водите (ЗВ) и Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ) от компетенциите на министъра на РРБ по отношение реформирането и преобразуване на търговските дружества от отрасъл „Водоснабдяване и канализация”, като предпоставка за осигуряване съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги.

Изпълняваните чрез програмата № 14 дейности са насочени към постигане на визията за обезпечаване от страна на Дирекция «Търговски дружества и държавни предприятия», която е изпълнител на програмата на благоприятни среда за развитието на жизнеспособни предприятия, предоставящи конкурентоспособни и качествени стоки и услуги на потребителите, съгласно действащата нормативна уредба.

Същност на програмата

Чрез програмата № 14 Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патримониума на министъра на регионалното развитие и благоустройството” се реализират правата и задълженията на министъра като представител на държавата - собственик на акции и дялове в търговските дружества (ТД) и в държавните предприятия (ДП) от системата на МРРБ. Изпълнението на програма цели да обезпечи ефективно, своевременно и законосъобразно вземане и прилагане на управленските решения по отношение на ТД с над 50 на сто държавно участие и на ДП и на включени в капитала, или предоставени за управление активи. Основните дейности, които се явяват и компоненти и се изпълняват чрез програмата, включват: събиране, наблюдение, обработване, анализи на финансово-икономическа документация и справки и изготвяне на предложения за вземане на решения от страна на министъра на РРБ и политическото ръководство на министерството, свързани с управлението на ТД и ДП от системата на МРРБ в изпълнение на правомощията на министъра в качеството му на едноличен собственик на капитала или представител на държавата в общото събрание на тези дружества по реда на Търговския закон (ТЗ). Мерките, които се изпълняват, са насочени към реализирането на ефективни, своевре­менни, адекватни и гъвкави управленски решения. Програмата е възникнала от учредяването на дружествата с държавно имущество с предмет на дейност “строителство”, “строителна инду­стрия”, “водоснабдяване и канализация”, “кадастър и геодезия”, “проектиране” и «геозащита» по реда на Търговския закон (ТЗ) и съответното предоставяне упражняването на правото на собственост на държавата върху тези дружества чрез министъра на РРБ. Обхватът на тези дружества се изменя непрекъснато през годините вследствие процесите на приватизация, преобразуване и ликвидацията на губещи структури.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се изпълнява от дирекция “Търговски дружества и държавни пред­прия­тия”.Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността по изпълнението й е възложена на Христо Станков – директор на дирекция “ТД и ДП” с ресорен зам.-министър Добромир Симидчиев.Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата:

- Въздействието на финансова и икономическа криза върху националната икономика и свързаното с това забавяне на темповете на икономически растеж, ограничаване на потреблението и увеличаване на между фирмената задлъжнялост, затруднения при кредитиране, финансиране и съфинансиране на инвестиционни проекти.

- Макроикономическата рамка, правителствените приоритети и законодателни решения и данъчната регулация, отразяващи се на финансово-икономическото състояние на дружествата и съответно на стойността на разчетените икономически показатели, свързани с дейността на ТД и ДП през прогнозния период;

- Пазарна политика и адаптация на обхванатите стопански субекти.Информация за наличността и качеството на данните.

- Дирекция «ТД и ДП» изисква, съхранява и участва в обработването и анализа на финансово-икономическа информация и справки, свързани с установяването величината и темповете на изменение на заложените показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на ТД с над 50 % ДУ и ДП от системата на МРРБ тримесечно и годишно.

- От 2008 г., съгласно ПМС № 87 от 07.05.2008 г., отменено с ПМС № 114 от 10.06.2010г. тридесет и пет броя ТД и ДП от системата на МРРБ са обект на специално наблюдение и контрол относно финансовата им дисциплина, фискалния риск и пазарни перспективи, като министърът на РРБ като упражняващ правата на собственост на държавата в тези предприятия е длъжен ежегодно до 15 юли да внася годишен доклад в Министерския съвет за финансовото състояние, пазарни перспективи и търговската им дейност.

- Издадените от дирекция «ТД и ДП» административни актове (протоколи по смисъла на ТЗ, заповеди, пълномощни, проекти на решения и разпореждания на МС) и друга кореспонденция от компетенциите на дирекцията са надеждно установими чрез функциониращата деловодна система на МРРБ и поддържаните в дирекцията досиета и документален архив на издадените документи по образуваните преписки.По програмата се предоставят продукти/услуги, със следната същност, характеристики и обхват на проблематика:
Æ разработване на вътрешно – ведомствена нормативна база по управление на държавното участие в търговските дружества от системата на мррб и държавните предприятия и процудурните изисквания и правила за работа на дирекция «тд и дп» свързани с това.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

разработват се и се поддържат вътрешноведомствени правила, методики, инструкции, указания, образци на документи, заповеди и др., приложими при осъществяване на дейността документи, както следва:

 “правила за процедурата, по която министърът на регионалното развитие и благоустройството взема решения за извършване на разпоредителни действия, отдаване под наем и бракуване на дълготрайни материални активи на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие”;

 “правила за условията и реда за разрешаване продажбата и замяната на жилища, ателиета и гаражи – дълготрайни активи на търговските дружества от системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството с над 50 % държавно участие и на държавни предприятия”;

 “вътрешни правила за назначаване и проследяване дейността на контрольорите в търговските дружества“;

 “вътрешни правила за изготвяне, съгласуване и отчитане на изпълнението на договорите за възлагане на управлението на търговските дружества и държавните предприятия“.

 „правила за реда и начина на приемане на представената от тд и от дп годишна и тримесечна информация, обработка и изготвяне на анализ на финансово-икономическото състояние и предоставянето й на ръководството на министерството за вземане на управленски решения”;

 „правила за изготвяне и утвърждаване на годишния план за дейността на дирекция “тд и дп” от ресорния зам.-министър”;

 „процедура за съставяне, докладване и одобряване от ресорния зам.-министър на годишния отчет за извършената от дирекция “тд и дп” дейност”;

 Указания за разработване и Методика за отчитате на бизнес планове от ТД с над 50 % държавно участие и на ДП от системата на МРРБ.

 „Процедура за докладване на констатирани нередности от компетентните органи и за предприемане на действия за търсене на отговорност от управителните органи в ТД и ДП”;

 „Вътрешни правила за създаване и поддържане на Регистър с досиета на недвижимите имоти, собственост на държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала”.

 „Вътрешни правила за управление на риска”

Ø Изготвят се, актуализират се в съответствие с нормативната уредба и се съгласуват образци на договори за възлагане управлението и контрола в търговските дружества, вкл. в прекратените с ликвидация.


Æ Разпоредителен режим по отношение на дълготрайните материални и финансови активи, съгласно правомощията на министъра на РРБ като представител на държавата – едноличен собственик, акционер или съдружник в търговски дружества с държавно участие и в държавните предприятия.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Дейностите по предоставяне на тази услуга са в съответствие с правомощията на министъра, предоставени му съгласно ТЗ, ПРУПДТДДУК, ЗДС, ППЗДС, ЗПСПК и други нормативни актове и се свеждат до изготвяне и съгласуване на необходимите актове в следната последователност:

Ø Преглед и анализ на постъпилите от търговските дружества и държавни предприятия предложения, документи и справочен материал;

Ø Изготвяне на становища, доклади, или заключения по отделните проблеми, съгласно указанията на резолиращия ръководител;

Ø Внасяне и обсъждане на целесъобразността и законосъобразността на съответното предложение в специализираните и нарочно създадени работни групи и комисии в МРРБ;

Ø Изготвяне и съгласуване на проекта на административен акт (документ), съгласно одобрените параметри, подписване от министъра и връчване на заинтересованите лица за сведение и за изпълнение.


Æ Участие при изпълнение на дейности и задачи, свързани с реформа в сектор «Води» и структурната реформа за дружествата от отрасъл «Водоснабдяване и канализация» съгласно задълженията на министъра на регионалното развитие и благоустройството, произтичащи от Закона за водите.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Ø Изготвяне и обсъждане на предложения за изменение и допълнение на Закона за водите и на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, обезпечаващи държавната политика при предоставяне на В и К услуги и структурната реформа в отрасъла, изискваща и разписване на механизъм за изваждане от баланса на дружествата – В и К оператори на активите – В и К системи и съоръжения ПДС и ПОС.

Ø Актуализиране на представените в МРРБ от В и К операторите списъци с активи ПДС, ПОС и корпоративна собственост, съгласно промените в ЗВ и допълване с данни от непредставилите информация общини.

Ø Подписване на протоколи за разпределение на активите от актуализираните списъци между държавата и общините в съответствие с промените в ЗВ

Ø Намаляване на капитала на дружествата от отрасъл В и К с активите – ПДС и ПОС, съгласно приетите изменения в Закона за водите и пререгистрация на новия им капитал в Търговския регистър.

Ø Участие в изготвянето на подзаконовата нормативна база към Закона за водите, съгласно разписаните компетенции на МРРБ.

Ø Приемане на разработен от външен консултант окончателен вариант на типов договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и предоставяне на В и К услуги който ще се сключва между Асоциациите по ВиК и ВиК операторите, на основание чл. 198о от Закона за водите

Ø Оказване на съдействие при прилагане на механизма за асоциирано партньорство при участие на дружествата от отрасъл „В и К при съфинансиране проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Ø Изследване на алтернативни възможности и изготвяне на предложения, включително и за промени в приложимата нормативна уредба свързани с осигуряването на необходимия паричния ресурс за съфинансирането на проекти по ОПОС от страна на дружествата от отрасъл ВиК, изпълняващи инвестиционни проекти за изграждане на В и К инфраструктура.

Ø Участие при изпълнение на процедури и дейности свързани с навлизане на частния сектор при предоставяне на ВиК услуги в отрасъла по линия на публично - частно партньорство, съгласно нормативната уредба.Æ Съставяне и поддържане на регистри

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Ø Регистър на ТД и ДП на основание чл. 35 от ПРУПДТДДУК.

Ø Регистър с досиета на недвижимите имоти на търговските дружества и на държавните предприятия”.

Ø Регистър на компенсаторните инструменти по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ.

Ø Регистър и съхранение на досиетата на приватизирани ТД от системата на МРРБ и предоставяне на информация за тях по искане на Агенцията за следприватизационен контрол (АСПК), държавни ведомства, фирми и организации.

Ø Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси /ЗПРКИ/, подадени от лицата по чл. 3, т 22 и т. 23 от закона.Æ Упражняване на контрол по изпълнението правата и задълженията на органите за управление и контрол на ТД и ДП.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 1. Приемане на годишни и тримесечни финансови отчети на ТД с над 50% държавно участие и на държавните предприятия от системата на МРРБ.

 2. Изготвяне на анализи /кратък и разширен вариант/ за финансово-икономическото състояние на дружествата и представянето им на ръководството на МРРБ за вземане на упрлавленски решения.

 3. Предоставяне на информация и документация на Министерството на финансите тримесечно ие годишно съгласно изискванията и в сроковете по ПМС №114/10.06.2010 г. за стопанските субекти - търговски дружества и държавни предприятия, обект на специално наблюдение от системата на МРРБ.

 4. Организиране и осъществяване на мониторинг по изпълнението на договорите за възлагането на управлението и контрола от управителните и контролни органи на ТД с над 50 % държавно участие и ДП.

 5. Изискване, анализ и съхранение на тримесечни отчети, представяни от органите за контрол на ТД, съгласно т. 7.1 от договорите за възлагане на контрол, за упражняваната от тях дейност по изпълнение на функциите и задълженията им.

 6. Съхраняване, анализ и архивиране на постъпващите доклади за извършени финансови инспекции от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) на ТД и ДП с блокираща квота държавно участие в капитала.

 7. Изготвяне на предложения за решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя, изпълнителния директор или контрольора на ТД и за назначаване на представители за водене на процеси срещу тях след извършване на анализ и в съответствие с предложенията в докладите на компетентните контролни органи.

 8. Организиране изграждането, методическото подпомагане и координиране дейността на звената за вътрешен одит в търговските дружества и в държавните предприятия”.

 9. Организиране изграждането, методическото подпомагане и следене за работата на одитните комитети създадени в дружествата предоставящи услуги от обществен интерес (отрасъл В и К), съгласно Закона за независимия финансов одит.


Æ Участие във формирането и провеждането на държавната политика по доходите и заетостта в областта на строителството, строителната индустрия и благоустройството и участие в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество към министъра на РРБ

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 1. Осъществяване участието на МРРБ в областта на формирането и провеждането на държавната политика по отношение на човешките ресурси, доходите и заетостта в съответствие с политиката на МТСП, разработена в областта на строителството, строителната индустрия и благоустройството.

 2. Организиране, координиране и участие в дейността и функциите на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС) към министъра на РРБ.

 3. Координиране и подпомагане прилагането от ТД и ДП в отрасъла на разпоредбите на Закона за безопасни и здравословни условия на труд.

 4. Подпомагане организирането и провеждането на заседанията на ОСТС към министъра на РРБ във връзка със съгласуване в ОСТС на Браншовия договор за образуване на средствата за работна заплата в ТД от сектор “Водоснабдяване и канализация”.

 5. Приемането в ОСТС на минимални осигурителени прагове по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за съответната година и представянето им в МТСП.

 6. Ежегодно участие в подготовката и съгласуването на Отрасловия колективен трудов договор за отрасъл “Строителство”.

Æ Структурна и технологична политика в строителството, строителната индустрия и благоустройството.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Продукти на тази услуга са:

Ø Участие в разработването на политиката на създаване на лоялна конкуренция чрез изготвяне и предлагане на мерки, касаещи включване на минималния осигурителен доход като долна граница при формиране на цената на труда в строителството.

Ø Образуване, преобразуване, прекратяване и преструктуриране на търговски дружества с държавно участие.

Ø Обосноваване и разрешаване на образуването и участието в смесени търговски дружества за извършване на дейности в страната и чужбина.

Ø Осъвременяване на материално-техническата база и внедряване на нови технологии в ТД и ДП, чрез осигуряване на достъпа до финансови ресурси, кредитиране и финансиране, вкл. на инфраструктурни проекти, участие в публично-частни партньорства и процедури на обществени поръчки.

Ø Методично ръководство на дейността на ТД с над 50% държавно участие и ДП, изразяващо се чрез указване на оперативна помощ по производствено-технически и технико-технологични проблеми, касаещи тяхната дейност.
Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода )


Стратегическа цел: Ефективно упражняване на правата на собственост на държавата чрез министъра на РРБ в търговските дружества с над 50 % държавно участие и в държавните предприятия от системата на МРРБ.

Ползи/ефекти: Създаване и поддържане на благоприятни условия за търговските дружества и държавните предприятия, които да позволявт предоставяне на качествени стоки и услуги за населението, повишаване на инвестиционната активност, привличане на чужди инвеститори и поддържане на конкурентноспособността на дружествата.

Превръщане на дружествата от отрасъл В и К във В и К оператори, позволяващо функциониране им в пазарна среда, възможности за конкурентен избор на оператори и за навлизане на чужди инвестиции.ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Показатели за изпълнение

м.ед.

Отчет 2011 г.

План

2012г.

Отчет 30.06. 2012 г.

1. Общ брой на ТД, в т. ч ТД с над 50 % държавно участие (ДУ) и ДП

бр.

80/70

76/66

78/68

2. Общ размер на съвкупната балансова печалба/загуба, формиран от ТД и ДП с над 50% държавно участие

х.лв.

13000/

500


13500/200

6554/5241

3. Брой на предприятия с над 50 % ДУ, формиращи балансова печалба/загуба, без ТД в ликвидация

бр.

37/4

40/1

28/13

4. Общ размер на задълженията, формирани от ТД с над 50 % ДУ и ДП

х.лв.

360 481

350 000

216 767

5.Общ размер на несъбраните вземания от ТД с над 50 % ДУ и ДП

х.лв.

200 000

180 000

158 379

6. Преобразувани по смисъла на Търговски закон ДП и ТД /преструктурирани по ЗВ/

бр.

1

29

1

7. Прекратени с ликвидация, или несъстоятелност ТД и ДП

бр.

0

0

0

8. Заличени от Търговския регистър ТД и ДП

бр.

3

5

2

9. Издадени заповеди и протоколи за разпореждане с дълготрайни материални активи (ДМА) на ТД и ДП

бр.

20

15

22

10. Протоколи за приемане на годишни финансови отчети /заповеди-пълномощни, издадени в съответствие с ТЗ при упражняване правомощията на Министъра на РРБ в качеството му на едноличен собственик на капитала за ТД и ДП и представител на държавата в дружествата с над и под 50% ДУ

бр.

1/19

1/19

1/16

11. ТД и ДП, органите на управление които постигат/ не могат да постигнат заложената стойност на бизнеспоказатели от договорите за възлагане на управлението и контрола

бр.

30/13

30/11

28/13

12. Новоизбрани и назначени органи за управление и контрол в ТД, ДП/ ликвидатори на ТД в ликвидация

бр.

5/1

5/0

5/0

13. Доклади на АДФИ по извършени проверки на ТД и ДП без предписания за търсене на наказателна и имуществена отговорност от органите за управление и контрол/ с предписания за търсене на наказателна и имуществена отговорност от органите за управление и контрол

бр.


5/0

5/0

2/0

14. Одитни доклади предоставени от одитните комитети по реда на чл. 40е от ЗНФО и приети с годишните фнансови отчети

бр.

29

29

29

15. Внесен дивидент от ТД с над 50% държавно участие в полза на държавата.

х.лв.

10 352

10 000

8 340

При изпълнението на програмата Дирекция «ТД и ДП» ще контактува с Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Национална агенцията за приходите, Агенцията по геодезия, картография, кадастър, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Сметната палата, органите на съда и прокуратурата, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране др. ведомства, институции и органи на централната власт и управление.

В МРРБ се предвижда тясно взаимодействие с дирекции: «Правна», «Държавна собственост», «Водоснабдяване и канализация», както и с органите за управление и контрол избрани и назначени да управляват и представляват ТД с над 50% държавно участие и тези на държавните предприятия.

По-важните задачи и разрешени проблеми, през анализирания период в обхвата на програмата:

1. Своевременно са приети годишните финансови отчети на 50 търговски дружества с над 50 % държавно участие (вкл. ДП «СВ»), от които 10 дружества в процедура на ликвидация към 31.12.2011 г. Изготвен е и е изпратен до тях протокол № ТЗ-26 от 04.05.2012 г. на министъра на РРБ с приложения към него, за приемане, одобрение и приемане за сведение на годишните им финансови отчети. За едноличните ТД е приет начин и последователност на разпределение на балансовата печалба на основание ПМС № 367 от 29.12.2010 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2012 г.

2. Извършена е обработка на годишните финансова отчети и документация за ТД и ДП и е изготвен анализ (кратък и разширен вариант) за състоянието им към 31.12.2011 г.

3. Приети са финансовите отчети, справки и др. документи на ТД и ДП, извършващи сто­пан­ска дейност, за тримесечието и шестмесечието на 2012 г.

4. Изготвен е анализ на финансово-икомическото състояние на ТД от сектор «ВиК» към 31.12.2011 г., обхващащ 29 дружества от сектора, от които: 15 броя - с 51 % държавно участие и 14 бр. - еднолични;

5. Изпратени са в Министерство на финансите окончателните годишни финансови отчети към 31.12.2011 г. и финансовите отчети към 30.03.2012 г. и 30.06. 2012 г. на наблюдаваните ТД и ДП с над 50 % държавно участие от системата на МРРБ, в изпълнение на чл.3, ал.2 от ПМС № 114/10.06.2010 г.;

6. Извършена е координация, планиране и организация на изпълнението на процедурите, свързани с участията на държавата в 16 бр. годишни или извънредни общи събрания на съдружниците или на акционерите на търговските дружества с над 50 % държавно участие

7. Изпратена е чрез МРРБ актуализирана информация по данни на търговските дружества във връзка с писмо от Министерството на финансите (МФ) с вх. № 90-05-1615 /23.07.2010 г. в МРРБ изискващо да се изпраща всяко тримесечие информация в МФ на информация, относно насоките за прилагане на добри практики при избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги.

8. Обработена е финансова информация и данни и са изготвени и представени в дирек­ция "ФСД" на МРРБ справки и систематизирана информация относно участието на държавата чрез МРРБ (притежавани акции и дялове) в ТД и ДП от системата на МРРБ към 31.12.2011 г. съгласно изискванията на ДДС № 20/14.12.2004 г.на МФ с цел изготвяне на консолидирания финанов отчета на МРРБ. Представена е на дирекция "ФСД" текуща информация и копия на документи за начисления (внесен) от дружествата дивидент в полза на държавата в размер на 8340 хил.лв;

9. Изготвен е доклад изх. № 03-08-402 от 16.07.2012 г. от министъра на РРБ до министър-председателя на РБ в изпълнение на чл. 3, ал. 4 от ПМС №114/10.06.2010 г. за наблюдение и контрол върху финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и на дружествата, които те контролират.

10. Организирани са и са проведени 8 заседания на назначената от министъра на РРБ работна група по заповед № РД-02-14-1996/05.11.2009 г. на МРРБ за приемане на експертни оценки за разпореждане с ДМА и бракуване на активи по предложение на търговските дружества от системата на МРРБ.

11. Изготвени са административни актове (протоколи и заповеди) на министъра на РРБ, в качеството му на едноличен собственик в капитала в ТД за избор на експерт счетоводители в ТД, избор на застрахователи на имущество, даване на разрешения за разпореждане (продажба, учредяване право на строеж и др.) на ДМА, разрешения за ползване на кредит и др.

12. Взето е участие в работни групи от експерти и са направени предложения за промени в § 29, ал.4 и 5 от ПЗР към ЗИД на ЗВ и в други норми на закона, които да позволят изваждането от баланса на В и К операторите на В и К системите публична държавна и публична общинска собственост и ефективното им преструктуриране

13. Предоставяни са разяснения и са давани разрешения за учредяване на ограничени вещни права върху терени, на които са изградени В и К системи, съоръжения и сгради, собственост на ВиК оператори (асоциирани партньори) в полза на бенефициенти - общински администрации при подготовката и участието им в съвместни интегрирани проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”(ОПОС), касаещи рехабилитация на съществуващи, строителство, изграждане и въвеждане в действие на ВиК мрежи и съоръжения и пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ), с цел подобряване на водния цикъл в съответните агломерации с над 10 000 е.ж.

14. Във връзка със съществените задължения на ТД от сектор „ВиК” към басейновите дирекции към МОСВ и възникнали въпроси по отношение размера на таксите за водоползване и заустване към ПУДООС е организирана работна среща с участието на представители на МРРБ, МОСВ и ПУДООС за уточняване сумите и за обсъждане на алтернативни варианти в т.ч. сключване на споразумения за разсрочването им при В и К операторите с големи задължения.

15. По заповеди на министъра на РРБ експерти от дирекцията са участвали в 4 проверки в ТД от сектор ВиК: („ВиК-Варна” ООД, „ВиК” ЕООД – гр.Хасково и В и К ЕООД, гр Пазарджик) и в ДП „СВ”, за което са изготвени доклади до министъра с предложения по установените констатации.

16. Във връзка с Разпореждане № 4 от 30.12.2011 г. на Министерския съвет е осъществено вписването в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на 08.02. 2012 г. на преобразуването на Държавно предприятие „Строителство и възстановяване” в търговско дружество - „ГУСВ” ЕАД.

17. Във връзка с промяна в Закона за пътищата (ЗП), от 2011 г. (ДВ бр.55/19.07.2011 г), с който съгласно глава ІV”а” се създава Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НК „СИП”) е изяснен статута на компанията, съставен е Правилник за устройство, функциите и дейността на НК „СИП” и е назначен Съвет на директорите, като компанията е вписана в ТР на 11.05.2012 г.

18. Заличени от търговския регистър са 2 търговски дружества, осъществяващи ликвидационни процедури: „Хидрострой-Пловдив” ЕООД – Пловдив и „Раховец-91” ЕООД – с.Нова Шипка. Активизирани са действията за приключване ликвидациите и на други три дружества, като се предвижда част от масивна триетажна сграда, находяща се в гр. София, ул. «Цар Борис ІІІ» № 219 да бъде обявена за имот публична държавна собственост, да остане в разпореждане на МРРБ и се ползва за нуждите на нейни структури, в т ч. и от „Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

19. Извършено е прехвърляне по нотариален ред на третия етаж на административната сграда на ул. «Цар Борис ІІІ» № 219 , в изпълнение на РМС № 538/26.07.2010 г. и протокол № ТЗ-47/20.09.2010 г. на МРРБ между «Картография» ЕООД – в ликвидация, гр. София, «Геодезия» ЕАД, в ликвидация -гр.Пловдив и «НЦК» ЕАД, в ликвидация - гр.София, във връзка с договор за замяна по схемата «дълг срещу собственост».

20. Във връзка с възможности за финансиране от Европейски програми и инициативи е предоставено разрешение на фонд „ФЛАГ” ЕАД – гр. София да създаде дъщерно дружество „Фонд за устойчиво градско развитие” ЕАД и за сключване на договор за кредитна линия в размер на 24 500 хил.лв. с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ);

21. Във връзка с работата на контактна работна група по заповед № РД-02-14-1216/ 08.06.2011 г. на МРРБ ангажирана с отговорностите на МРРБ по договор за консултантски услуги с Международна финансова корпорация (МФК) за осъществяване на пилотен проект за участие на частния сектор посредством публично-частно партньорство (ПЧП) при предоставяне на ВиК услуги са създадени условия за реализиране на партньорство на обособената територия обслужвана от „ВиК” ЕООД – гр. Плевен.22. Във връзка с окончателното приемане от контактна работна група по заповед № РД-02-14-386/28.02.2011 г. на МРРБ на разработвания примерен договор за услуги във водния сектор на РБ от “MVV decon” GmbH, Германия, в типовия договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и предоставяне на В и К услуги, който ще се сключва между Асоциациите по ВиК и ВиК операторите, на основание чл. 198о от Закона за водите са изяснени и отразени при окончателното му приемане през 2012 г. въпросите за възмездността при предоставяне за ползване на активите, държавните помощи и характера на Асоциациите по В и К, като представители на собствениците на инфраструктурата.
Изпълнението на програмата през периода е допринесло за постигането на стратегическата цел „Ефективно управление на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие с принципал МРРБ и държавни предприятия с цел предоставяне от тяхна страна на по-качествени стоки и услуги на потребителите”. Създадени са благоприятни условия за по-добро функциониране на дружествата с над 50 на сто държавно участие от системата на МРРБ и за намаляване негативното влияние на финансово-икономическата криза върху резултатите от дейността им
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15