страница15/15
Дата28.08.2018
Размер3.56 Mb.
ТипОтчет

[Rapport Titel]


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

(лева)

Разходи по програма 14

Закон

2012

Уточнен план

Отчет

към 30 юни

I. Общо ведомствени разходи

108 882

108 882

62 746

от тях за:

 

 

 

Персонал

100 382

100 382

62 543

Издръжка

8 500

8 500

203

Капиталови разходи

 

 

 

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

от тях за:

 

 

 

Издръжка

 

 

 

Лихви

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

Общо разходи (I+II)

108 882

108 882

62 746

Численост на щатния персонал

11

11

10
Отговорността по изпълнението й е възложена на Христо Станков – директор на дирекция “ТД и ДП” с заместник-министър Добромир Симидчиев.


6.3. Преглед на изпълнението на програма 15 “ Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО”

Ползи за обществото

Ползи за обществото

Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Цел: Развитие и усъвършенстване на ЕСГРАОН
По Програма 15 “Гражданса регистрация и административно обслужване”, МРРБ предоставя следните продукти/услуги:


 • Продукт/услуга 1 Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 1. Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;

 2. Обработка на актуализационни съобщения;

 3. Поддържане на регистъра на ЕГН;

 4. Поддържане на адресен регистър;

 5. Поддържане на регистъра по гражданско състояние;

 6. Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “население”

 7. Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 1. Изготвяне на становища по законопроекти;

 2. Изготвяне на инструкции и указания;

 3. Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;

 4. Отговори на запитвания от общините и институции;

 5. Обучение на общински служители;
  • Продукт/услуга 3 Административно обслужване по гражданската регистрация

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 1. Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;

 2. Предоставяне на достъп до НБД на общините;

  • Продукт/услуга 4 Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 1. Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК, ГДД;

 2. Получаване на данни от МВР;
  • Продукт/услуга 5 Обезпечаване на избори и референдуми

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 1. Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори;

Кратко описание на показателите за изпълнение

 • Промени в приложния софтуер – В периода януари – юни 2012 г. приложния софтуер на национално, регионално и локално равнище за поддържане на информационната система на ЕСГРАОН беше променян многократно. Промените се наложиха във връзка с подобряване на функционалността на използваните програмни средства.

 • Обработени документи – в НБД “Население” са обработени 2332842 актуализационни съобщения във връзка с дейности, свързани с гражданската регистрация и административно обслужване на населението. Следва да се има предвид, че през 2012 г. продължава процеса по преиздаване на личните документи за голяма част от българските граждани;

 • Актуализирани записи в НБД “Население” –през първите 6 месеца на 2012 г. данните на 2157961 регистрирани лица са променени като системата осигури актуалност на данните в срок и са предоставени на други институции за изпълнение на задълженията им. (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).

 • Сертификати – от 2001 г. достъпът до информационните фондове на ЕСГРАОН се извършва чрез оторизиран достъп като се използват цифрови сертификати, които всяка година се актуализират. През първата половин година на 2012 . има издадени 65 сертификата.

 • Извършени проверки - във връзка с изпълнението на задълженията си по чл.113 от Закона за гражданската регистрация през първото полугодие на 2012 г. от ГД “ГРАО” и нейните териториални звена са извършени 255 проверки в общини, райони и кметства.

 • Брой обучения и семинари – проведени са 5 обучения на общински служители и консулски длъжностни лица във връзка с измененията и допълненията на Закона за гражданската регистрация.

 • Указания и ръководства – изготвени са общо 2 указания за работа. Те са във връзка с проверката на настоящия адрес, когато той е чужбина и във връзка с починалите лица, за които в НБД „Население“ няма данни за акта за смърт.

 • Нормативни документи – 20 – По-важните от тях са двете наредби по ЗГР, тарифа за информационните услуги на национално ниво и промяна в ЗГР. Дадени са становища по проекти на 16 нормативни акта.

 • Обработени преписки – в дирекцията са постъпили 1515 преписки, на които е отговорено в срок.

 • Извършени справки от НБД “Население” –Непрекъснато се разширява обхватът на институциите, ползващи справки от НБД “Население”. Комисия за защита от дискриминация и много други. Към настоящия момент се извършват над 60000 справки дневно.

 • Населението на общини с достъп до НБД “Население” – На всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”.

 • Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, НСИ, МТСП, Съдебна система – общо 7.

 • Потребители – Национална база данни “Населени” се ползва от 1500 потребители- служители в общинските администрации, на съдилищата, нотариуси и други институции в страната.

 • Проведени избори и референдуми – изготвени са избирателни списъци за обявяване и за гласуване за 11 частични избора.

 • Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – проверени са 3 подписки: 2–в подкрепа на референдуми и 1-за общо събрание референдум.

3

Приложение 5 - Отчет на показателите за изпълнение по програми
Програма "Гражданска регистрация и административно обслужване"

М-на ед-ца

План

Отчет

1

Промени в приложния софтуер

бр.

125

25

2

Обработени документи

бр.

3200000

2 332 842

3

Актуализирани записи в НБД “Население”

бр.

1750000

2 157 961

4

Сертификати”

бр.

125

65

5

Извършени проверки;

бр.

350

255

6

Брой обучения и семинари

бр.

15

4

7

Указания и ръководства

бр.

5

2

8

Нормативни документи.

бр.

40

20

9

Обработени преписки;

бр.

2000

1 515

10

Извършени справки от НБД “Население”;

бр./ден

60000

60 500

11

Населението на общините с достъп да НБД “Население”

%

100

100

12

Информационни системи, на които се предоставят данни;

бр.

7

7

13

Потребители.

бр.

1350

1 500

14

Проведени избори и референдуми;

бр.

30

11Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

(лева)Разходи по програма 15

Закон

2012

Уточнен план

Отчет

към 30 юни

I. Общо ведомствени разходи

1 741 258

1 741 258

974 133

от тях за:

 

 

 

Персонал

1 078 158

1 078 158

227 647

Издръжка

300 000

300 000

227 647

Капиталови разходи

363 100

363 100

62 440

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

Общо разходи (I+II)

1 741 258

1 741 258

974 133

Численост на щатния персонал

106

106

106


Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се изпълнява от ПРБК – Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”. Ресорен заместник министър г-н Николай Нанков
  1. Преглед на изпълнението на програма 16 Администрация”


Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Ползи за обществото


Ползи за обществото
В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма 16. Числеността на щатния персонал по

Програма “Администрация” към 30.06.2012 г. е 142 души от Централно управление на МРРБ. Администрациите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и разходите свързани с тях са предвидени в програмите, реализирани от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити . За Агенцията по геодезия, картография и кадастър - Програма “Кадастър и геодезически дейности” и за Дирекция за национален строителен контрол – Програма “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционни процес в строителството” и Агенция „Пътна инфраструктура”Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 1. Участие в разработването на проекти на нормативни актове;

 2. Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;

 3. Изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;

 4. Контролни дейности, осъществявани от Инспектората и финансовите контрольори;

 5. Организира и осъществява административното обслужване на персонала в областта на подбора и управлението на човешките ресурси;

 6. Изготвяне на проектите на годишния бюджет на министерството и бюджетите на ВРБК;

 7. Даване на методически указания на ВРБК относно изготвянето на отчетите за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки;

 8. Отчитане изпълнението на бюджета и на извънбюджетните сметки;

 9. Разпределение на бюджетните кредити;

 10. Счетоводно отчитане, изготвяне ежемесечни и годишни оборотни ведомости, подготовка на годишния баланс, счетоводно и касово обслужване на структурните звена;

 11. Анализ на потребностите и планиране обучението на персонала;

 12. Дейности по социална политика и социално сътрудничество;

 13. Деловодно обслужване;

 14. Поддържане на учрежденския архив;

 15. Прием на по постъпили жалби и писма на граждани;

 16. Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на министерството;

 17. Поддържане страницата на министерството в Интернет.

 18. Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;

 19. Поддържане автоматизираната информационна инфраструктура на министерството;

 20. Осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;

 21. Разработване на плана на министерството за действия при кризи;

 22. Контролиране изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време и в условия на кризи;

 23. Организиране и осигуряване взаимодействието с Министерство на отбраната и с другите министерства и ведомства в процеса на отбранителното планиране по отношение на поддържането и използването на инфраструктурата и осигуряването на необходимите граждански ресурси за отбраната на страната и управлението при кризи;

 24. Осъществяване на контрол относно определяне нивото на класификация, регистрация, движението, съхраняването и опазването от нерегламентиран достъп на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;

 25. Взаимодейства и предоставя информация на Държавната комисия по сигурността на информацията съгласно ЗЗКИ и отговаря за изпълнението на задължителните указания на комисията;

 26. Извършване на дейност по проектиране, разработване, внедряване и експлоатация на автоматизираната система за управление при кризи;

 27. Планиране и организиране на строително-монтажни работи;

 28. Материално-техническо снабдяване;

 29. Хигиенното и транспортното обслужване;

 30. Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";

 31. Протоколната дейност на министерството, в т.ч. контакти с посолствата на чужди държави в РБългария за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на министерството;

 32. Преводи на материали и документи от български на съответния чужд език и обратно;

 33. Други.Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

(лева)

Разходи по програма 16

Закон

2012

Уточнен план

Отчет

към 30 юни

I. Общо ведомствени разходи

5 029 759

5 146 591

2 758 565

от тях за:

 

 

 

Персонал

3 581 163

3 617 995

1 158 129

Издръжка

553 783

501 343

1 573 565

Капиталови разходи

894 813

994 813

12 750

Разходи за членски внос

32 440

32 440

14 121

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

Общо разходи (I+II)

5 029 759

5 146 591

2 758 565

Численост на щатния персонал

152

155

142


Отговорност за изпълнението на програмата

Главен секретар г-жа Албена Михайлова
1 По данни на Евростат, Data from June 2012, most recent data: Further Eurostat information, Main tables and Database

2 По данни на НСИ и Евростат, първо тримесечие 2012 г.

3 “Еurostat newsrelease euroindicators” 101/2012 - 2 July 2012 г.

4 По данни на Евростат – „Еurostat newsrelease euroindicators” 101/2012 - 2 July 2012 г.

5 Източник: Евростат, НСИ, първо тримесечие 2012 г.;

6


7
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15