• 2.10 Програма 16 Администрация • страница3/15
  Дата28.08.2018
  Размер3.56 Mb.
  ТипОтчет

  [Rapport Titel]


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

  2.Преглед на организационната структура и настъпили промени през отчетния период  2.1. Област на политиката по „Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление”

  За цялостното изпълнение на политиката носи отговорност от МРРБ Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”  2.2.Област на политика по „Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти”

  За цялостното изпълнение на политиката отговарят следните дирекции: „Устройство на територията и проекти”, Дирекция за национален строителен контрол, Дирекция „Технически правила и норми” и Агенция по геодезия, картография и кадастър”  2.3. Област на политика по „Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори”

  За цялостното изпълнение на политиката работят и носят отговорност следните дирекции от МРРБ

  Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”, дирекция „Европейски инраструктурни проекти и благ. дейности”

  2.4. Област на политиката по „Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси”

  За цялостното изпълнение на политиката работят и носят отговорност следните структури от МРРБ – Агенция „Пътна инфраструктура”, дирекция „Европейски инраструктурни проекти и БД”, Дирекция „Водоснабдяване и канализация”, Дирекция „Пътни проекти”, НК „Стратегически инфраструктурни проекти”  2.5. Област на политика по „Създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията”

  За цялостното изпълнение на политиката работят и носят отговорност следните дирекции на МРРБ дирекция „Европейски инраструктурни проекти и БД”  2.6. Област на политика по „Подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд”

  За цялостното изпълнение на политиката работят и носят отговорност следните дирекции на МРРБ дирекция, „Държавна собственост” дирекция „Жилищна политика”, дирекция „Европейски инраструктурни проекти и БД”, Агенция по геодезия, картография и кадастър.


  Други програми

  2.7. Програма 13 „Управление на държавната собственост”

  За цялостното изпълнение на политиката работят и носят отговорност следните дирекции на МРРБ дирекция „Държавна собственост”, дирекция „Жилищна политика”, дирекция „Концесии”,  2.8. Програма 14 „Управление на държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройството”

  За цялостното изпълнение на политиката работят дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия”  2.9. Програма 15 Гражданска регистрация и административно обслужване

  За цялостното изпълнение на програма “Гражданска регистрация и административно обслужване” отговаря Главна дирекция “ГРАО” при МРРБ. Програмата се осъществява от Главната дирекция “ГРАО” и териториалните звена по ГРАО. Дейността и функциите им са подробно описани в Устройствения правилник на МРРБ.


  2.10 Програма 16 Администрация

  Тук попадат функциите и дейностите на министерството, обслужващи всички основни политики.

  Съгласно устройствения правилник на МРРБ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, дейността на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Общата администрация е структурирана във следните дирекции - дирекция “Административна”, дирекция "ФСД”, дирекция “Правна” , дирекция “Информационни системи” „Сигурност” и дирекция “Обществени поръчки”


  Дирекция „Административна” разработва и реализира подходящи стратегии и политики за управление на човешките ресурси в съответствие със стратегическите цели на министерсвото, разработва политики за оптимизиране на организиционната структура на министерството и методически подпомага изпълнението им, разработва прогнози и планове за човешките ресурси в министерството, организира дейността по набирането и подбор на персонала, организира и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси за постъпване на на държавна служба в министерството, организира и контролира обучението и развитието на персонала, като предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация за служителите в министерството, , организира и осъществява деловодната дейност посредством автоматизирана информационна система, включваща система за архивиране и съхраняване на документацията на министерството и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в архива.
  Дирекция „Финансово-стопански дейности” разработва методологията на счетоводната и финансова политика на министерството; осъществява ефективен предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол; организира, разработва и съставя бюджетната прогноза, проектобюджета и бюджета на министерството, както и поименните списъци към инвестиционната програма; разпределя, анализира и финансира чрез бюджета издръжката на централната администрация и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити; осъществява методическо ръководство по финансовите въпроси на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити; отчита изпълнението на бюджета и на извънбюджетните сметки като изготвя ежемесечни и тримесечни сборни отчети за касово изпълнение на бюджета. Дирекцията организира и осъществява счетоводството на МРРБ; следи за ефективното и законосъобразно администриране на приходите и разходване на бюджетните, извънбюджетните и целеви средства; обслужва плащанията по транзитните сметки на министерството, изготвя годишния финансов отчет. Дирекцията организира поддръжката и ремонта на електрическата, водопроводната, канализационната, отоплителната, телефонната и други обслужващи инсталации в сградата на министерството; организира, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт; Дирекцията организира и осъществява материално-техническото снабдяване; осигурява поддръжката и ремонта на недвижимите имоти;
  Дирекция „Правна” осигурява процесуалното представителство и правната защита на актовете на министъра, на министерството и на държавата при условията на чл. 18, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс пред всички съдебни инстанции; предприема необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството; осъществява правната помощ на ръководството и звената на министерството с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции; изготвя становища за съответствието на проектите на нормативни актове с постиженията на европейското право; подготвя становища по конституционни дела, по които страна е министърът; дава становища по законосъобразността на проекти на договори, сключвани от министерството дава становища относно проектите на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала на търговски дружества; дава становища по законосъобразността на проектите на индивидуални административни актове на министъра; участва със свои представители в работни групи за изработване проекти на закони и на подзаконови нормативни актове; участва със свои представители в изработването и дава становища по законосъобразността на проекти на нормативни актове, издавани от министъра в кръга на неговата компетентност; изготвя становища по проекти на нормативни актове или международни договори, изпратени от други държавни органи за съгласуване; участва в разглеждането на искания, постъпили по реда на ЗОСОИ; подготвя становища по правни въпроси, поставени от граждани и юридически лица, във връзка с дейността и функциите на министерството;  Дирекция „Информационни и комуникационни системи” планира и осъществява дейностите, свързани с постигане на мрежова и информационна сигурност на МРРБ, в съответствие с нормативната уредба (ЗЕУ, НОИОСИС), политиките и целите за мрежова и информационна сигурност на организацията; Планира, изгражда, внедрява и развива дейностите по информационните и комуникационните технологии и системи в министерството в съответствие с ЗЕУ. Координира дейностите по изпълнение на стратегията за изграждане на електронно правителство, следи за прилагането на стандартите.  Дирекция Сигурностпровежда държавна политика в областта на сигурността - защита на класифицираната информация. Организира спазването на изискванията на ЗЗКИ; осъществява контрол относно определяне нивото на класификация, регистрация, движението, съхраняването и опазването от нерегламентиран достъп на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация; Осигурява готовността за отбранително-мобилизационната подготовка /ОМП/ като част от подготовката на страната за отбрана и за работа при положение на война, при военно и извънредно положение; Проучва, разработва и внедрява комуникационно-информационната система на КАС при МРРБ.
  Дирекция „Обществени поръчки” планира, организира и координира всчки дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя график за тяхното провеждане през съответната година, разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки, провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им провеждане, води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки през съответната година.  ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА  Министър на регионалното развитие и благоустройството Политически кабинет Инспекторат

  Лиляна Павлова Финансови контрольори

  Тел: (02) 9405 517 Звено за вътрешен одит

  Представители на Република България

  към Европейските общности в Брюксел

  Заместник министър

  Николай Нанков

  Тел: (02) 9405 576  Заместник министър

  Добромир Симидчиев

  Тел: (02) 9405 529


  Заместник министър

  Николина Николова

  Тел: (02) 9405 463  Главен секретар

  Албена Михайлова

  Тел: (02) 9405 443


  СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ


  ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

  Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

  Главен директор

  Иван Гетов

  Тел: (02) 988 17 51


  Дирекция "Обществени поръчки"
  Директор

  Красимира Карчева

  Тел: (02) 9405 478


  Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие"
  Главен директор

  Деница Николова

  Тел: (02) 9405 439
  Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"
  Главен директор

  Мария Дузова

  Тел: (02) 9405 592


  Главна дирекция „СПРРАТУ”

  Главен директор

  Ирина Захариева

  Тел: (02) 9405 506


  Дирекция "Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности"

  Директор


  Йорданка Стоянова

  Тел: (02) 9405 200  Дирекция "Административна"

  Директор на дирекция

  Сийя Николаева

  Тел: (02) 9405 465


  Дирекция "Финансово-стопански дейности”
  Директор

  Петя Стефанова

  Тел: (02) 9405 203  Дирекция "Концесии"

  Директор


  Мирослава Владимирова

  Тел.(02) 9405 317  Дирекция "Технически правила и норми"
  Директор

  Виолета Ангелиева

  Тел.(02) 890 47 14
  Дирекция „Пътни проекти”
  И.д. Директор Силвия Добрева

  Тел.(02) 9405 282
  Дирекция " Устройство на територията"
  Директор

  Лидия Станкова

  Тел: (02) 9405 301

  Дирекция "Водоснабдяване и канализация"
  Директор

  Иванка Виденова

  Тел.(02) 9405 489
  Дирекция "Информационни и комуикационни системи"

  Директор


  Николай Младенов

  Тел.(02) 9405 355

  Дирекция "Държавна собственост”

  Директор

  Тодор Стоянов

  Тел: (02) 9405 353  Дирекция „Жилищна политика”

  И.д. Директор

  Директор


  Десислава Йорданова

  Тел.(02) 9405 665


  Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия”
  Директор

  Христо Станков

  Тел. (02) 9405 396  Дирекция "Правна"

  И.д. Директор

  Елисавета Кисьова

  Тел: (02) 9405 287  Дирекция "Европейска координация, връзки с обществеността и протокол"

  Директор


  Иван Тодоров

  Тел: (02) 9405 458


  Дирекция "Сигурност"
  Директор

  Лидия Благоева

  Тел: (02) 9405 305


  АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА


  Агенция по геодезия, картография и кадастър

  Изпълнителен директор

  Александър Лазаров

  Тел: (02) 818 83 83
  Дирекция за национален Агенция „Пътна инфраструктура”

  строителен контрол

  Началник на ДНСК Председател на Управителния съвет

  Милка Гечева Лазар Лазаров

  Тел: (02) 9159 100 Тел: (02) 9173 248


  Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” тел. 9 405 263 А. Антов


  Политиката 1 „Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление
  Отговорен зам.-министър Николай Нанков
  Програма 1 „Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие”

  • Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” Главен директор Ирина Захариева


  Програма 2 “Административно-териториално устройство и местно самоуправление”

  • Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” " Главен директор Ирина Захариева


  Политика 2 Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качество на превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти
  Отговорни зам.-министър Добромир Симидчиев и зам.-министър Николай Нанков

  Програма 3 “Устройствено планиране на територията”

  • Дирекция " Устройство на територията "Директор Лидия Станкова


  Програма 4 “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”

  • Дирекция за национален строителен контрол Началник ДНСК Милка Гечева

  • Дирекция "Технически правила и норми" Директор Виолета Ангелиева


  Програма 5 “Геодезия, картография и кадастър”

  • Агенция по геодезия, картография и кадастър Изпълнителен директор Александър Лазаров


  Политика 3 Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори
  Отговорен Министър Лиляна Павлова
  Програма 6 “Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие”


  • Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" Главен директор Деница Николова

  • Главна дирекция „Управление на териториално сътрудничество" Главен директор Мария Дузова

  • Дирекция "Европейски инфраструктурни проекти и БД” – Директор Йорданка Стоянова

  Политика 4 Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси.
  Отговорен Министър Лиляна Павлова
  Програма 7 “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура”

  • Дирекция "Водоснабдяване и канализация " Директор Иванка Виденова

  • Дирекция "Европейски инфраструктурни проекти и БД” – Директор Йорданка Стоянова


  Програма 8 “Пътна инфраструктура

  • Агенция пътна инфраструктура /АПИ/ Председател Лазар Лазаров

  • Дирекция „Пътни проекти” И.д. директор Силвия Добрева

  • НК „Стратегически инфраструктурни проекти” Изпълнителен директор Асен Антов


  Програма 9 “Благоустройствени дейности в населените места


  Политика 5 Създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията.

  Отговорен Министър Лиляна Павлова
  Програма 10 “Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси


  • Дирекция "Европейски инфраструктурни проекти и БД” – Директор Йорданка Стоянова


  Политика 6 Подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд
  Отговорни: зам. – министър Николай Нанков и зам. – министър Добромир Симидчиев
  Програма 11 “Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища”

  • Дирекция "Държавна собственост " Директор Тодор Стоянов

  • Дирекция „Жилищна политика” Директор Десислава Йорданова


  Програма 12 “Подобряване жилищните условия на ромите в Република България”

  • Дирекция "Европейски инфраструктурни проекти и БД” – Директор Йорданка Стоянова

  • Агенция по геодезия, картография и кадастър Изпълнителен директор Александър Лазаров


  ДРУГИ ПРОГРАМИ
  Програма 13 “Управление на държавната собственост”

  Отговорен зам. – министър Добромир Симидчиев


  • Дирекция "Държавна собственост " Директор Тодор Стоянов

  • Дирекция "Концесии"Директор Мирослава Владимирова

  • Дирекция „Жилищна политика” Директор Десислава Йорданова


  Програма 14 “Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройство”
  Отговорен зам. – министър Добромир Симидчиев

  • Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия” Директор Христо Станков


  Програма 15 “Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО”
  Отговорен зам. – министър Николай Нанков


  • Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" Главен директор Иван Гетов


  Програма 16 “Администрация

  Отговорен Гл. секретар – Албена Михайлова
  • Дирекция "Административна" Директор Сийя Николаева

  • Дирекция "Финансово-стопански дейности” Директор Петя Стефанова

  • Дирекция "Правна" И.д. Директор Боянка Георгиева

  • Дирекция "Информационни и комуникационни системи" Директор Николай Младенов

  • Дирекция „Сигурност” Директор Лидия Благоева

  • Дирекция "Обществени поръчки" Директор Красимира Карчева

  • Дирекция "Европейска координация и връзки с обществеността и протокол" Директор Иван Тодоров

  • Дирекция „Инспекторат” Директор Михаил Бойков

  • Дирекция за вътрешен одит Директор Станислава Илиева

  • Финансови контрольори

  • Представители в Мисията на Република България към ЕО в Брюксел.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15