страница4/15
Дата28.08.2018
Размер3.56 Mb.
ТипОтчет

[Rapport Titel]


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

3. Отчет на основните параметри на бюджета към 30.06.2012 г.3.1. Отчет на приходите
Със Закона за държавния бюджет /ЗЗДБ/ 2012 год. и ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2012 г. са разчетени приходи за Министерството на регионалното развитие и благоустройството общо в размер на 271 368 500 лв., по уточнен план 269 220 118 лв. а по отчет към 30.06.2012 г. 201 715 211 лв. или 74.26 %, като същите се формират от следните фактори:
1. Приходи и доходи от собственост 1 800 323 лв.

в това число:

- получени приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 448 968 лв.

- приходи от наеми на имущество 1 212 344 лв.

- приходи от лихви по тек. банкови сметки 155 лв.

- приходи от лихви по предостав.заеми в страната и чужбина по 3 495 лв.

- приходи от други лихви 134 988 лв.2. Държавни такси 184 388 046 лв.

Средствата, които се отчитат в тази точка са събраните приходи от: винетни такси за позване на пътна инфраструктура от пътни превозни средства и други такси по тарифата, в това число: кантарни такси, от таксите за преминаване на Дунав мост в посока Русе – Гюргево, от такси за крайпътни обслужващи обекти и рекламни съоръжения, от такси за влизане в Република България или за транзитно преминаване на ППС с чуждестранна регистрация, както и от такси за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства по републиканските пътища.3. Съдебни такси 11 283 лв.

4. Глоби, санкции и наказателни лихви 1 212 328 лв.

5. Други неданъчни приходи 187 067 лв.

6. Внесен ДДС и други данъци върху продажбите /-/ 1 167 125 лв.

в това число:за корпоративното подоходно облагане /-/ 87 770 лв.

7. Приходи от концесии 2 884 985 лв.

Съгласно чл.81, ал.1 от Закона за концесиите, паричните постъпления от концесионни плащания за държавни концесии /морски плажове и подземни богатства/ постъпват като приход по бюджета на МРРБ.

Постъпилите приходи от концесии от морски плажове се разпределят съгл. чл.8, ал.6, т.2 50% от сумата на концесионното възнаграждение се внася в бюджета на общината, на чиято територия се намира съответния плаж и се отчитат в § 88-00. Останалите 50% се отчетат в § 41-00.

8. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина - 12 398 304 лв.

в това число:

-от Европейски съюз 12 391 038 лв.

-от други държави 7 137 лв.-от други международни организации 129 лв.
Отчет към 30.06.2012 г. на приходите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Приложение 1

eва)Наименование на прихода

Закон

2012

Уточнен

план

Отчет

към 30 юни

1.

Данъчни приходи

0

0

0

2.

Неданъчни приходи

271 368 500

269 220 118

. 201 715 211

2.1.

Приходи и доходи от собственост

2 940 800

2 944 295

1 800 323

2.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 405 700

1 405 700

1 212 328

2.3.

Други неданъчни приходи

770 000

770 000

187 067

2.4.

Държавни такси

261 771 000

261 771 000

184 388 046

2.5.

Съдебни такси11 283

2.6.

Приходи от концесии

4 481 000

4 299 000

2 884 985

3.

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина
-2 151 877

12 398 304
Общо

271 368 500

284 519 086

201 715 2113.2. Очет на разходите

Приложение 2а

Отчет към 30.06.2012 г. на извършените разходи по бюджета на Министерство на

регионалното развитие и благоустройството по политики и програми

(лева)

Наименование на политиките и програмите

Закон 2012

Уточнен план

Отчет

към 12 юни

Политика 1

Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление

512 204

775 404

232 253

Програма 1 «Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие»

375 226

601 426

180 142

Програма 2 «Административно-териториално устройство и местно самоуправление»

136 978

173 978

52 111

Политика 2

Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройс-твеното планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частичното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол и прилагане на европейските стандарти

17 686 234

18 065 522

9 111 512

Програма 3 «Устройствено планиране на територията»

592 702

592 702

171 402

Програма 4 «Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството»

6 474 971

6 504 999

3 616 516

Програма 5 «Геодезия, картография и кадастър»

10 618 561

10 967 821

5 323 594

Политика 3

Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции и укрепване на доверието на европейските партньори

3 518 938

8 678 709

8 657 841

Програма 6 «Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие»

3 518 938

6 543 270

5 938 909

Политика 4

Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси

227 300 817

339 118 432

223 529 203

Програма 7 «Водоснабдяване и канализационна инфраструктура»

5 328 013

9 262 365

4 961 016

Програма 8 «Пътна инфраструктура»

220 660 926

304 626 179

193 657 959

Програма 9 «Благоустройствени дейности в населените места»

1 311 878

25 229 888

24 910 228

Политика 5

Създаване и изпълнение на национална програма за превенция и организиране на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията

504 980

2 016 409

1 128 831

Програма 10 «Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразивните процеси»

504 980

2 016 409

1 128 831

Политика 6

Подобряване качеството на жизнената среда на българските граж-дани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд

405 430

365 009

357 672

Програма 11 «Създаване на условия за подобряване състоянието на жил-ищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища»

255 430

255 430

186 537

Програма 12 «Подобряване жилищните условия на ромите в Република България»

150 000 

109 579

171135

Други програми

7 223 097

7 839 929

4 040 630

Програма 13 «Управление на държавната собственост»

343 198

843 198

255 186

Програма 14 «Управление на държавното участие в търговските дружества и на държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройството»

108 882

108 882

62 746

Програма 15 «Гражданска регистрация и административно обслужване»

1 741 258

1 741 258

964 133

Програма «Администрация»

5 029 759

5 146 591

2 758 565

Общо разходи:

257  151 700

374  723 975

244  339 010Приложение 2б

Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

ева)

ПРОГРАМИ на МРРБ

към 30.06.2012 г.

Общо консолидирани разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

Общо

По бюджета на ПРБК

По др бюджети, фондове и сметки

Общо

По бюджета на ПРБК

По други бюджети, фондове и сметки

Общо разходи

563 945 000

35 130 754

35 130 754

0

528 814 246

209 064 259

319 749 987

Политика 1

232 253

232 253

232 253

00

Програма 1 "Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие"

180 142

180 142

180 142

  

Програма 2 "Административно-териториално устройство и местно самоуправление"

52 111

52 111

52 111

 

0

 

 

Политика 2

9 111 512

9 111 512

9 111 512

0

0

0

0

Програма 3 "Устройствено планиране на територията"

171 402

171 402

171 402

 

0

 

 

Програма 4 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството"

3 616 516

3 616 516

3 616 516

 

0

 

 

Програма 5 "Геодезия, картография и кадастър"

5 323 359

5 323 359

5 323 359

 

0

0

 

Политика 3

157 975 899

2 593 057

2 593 057

 

155 382 842

3 345 855

152 036 987

Програма 6 "Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгр. и местно развитие

157 975 899

2 593 057

2 593 057

 

155 382 842

3 345 855

152 036 987


Политика 4

391 242 203

18 871 974

18 871 974

0

372 370 229

204 657 229

167 713 000

Програма 7 "Водоснабдяване и канализац. инфраструктура"

4 961 016

347 165

347 165

 

4 613 851

4 613 851
Програма 8 "Пътна инфраструктура"

361 370 959

18 486 440

18 486 440

 

342884519

175 171 519

167 713 000

Програма 9 "Благоустройствени дейности в населените места"

24 910 228

38 369

38 369

 

24 871 859

24 871 859

 

Политика 5

1 128 831

84 695

84 695

 

1 044 136

1 044 136

0

Програма 10 "Противодействие на свлачищните, ерозионни и абраз.процеси"

1 128 831

84 695

84 695

 

1 044 136

1 044 136

 

Политика 6

203 672

186 633

186 633

0

17 039

17 039

0

Програма 11 "Създаване на условия за подобряване състоянието на жил. сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища"

186 537

186 537

186 537

 

0

 

 

Програма 12 "Подобряване жилищните условия на ромите в РБългария"

17 135

96

96 

 

17 039

17 039

 

Други програми

1 292 065

1 292 065

1 292 065

0

0

0

0

Програма 13 "Управл. на държ. собственост"

255 186

255 186

255 186

 

0

 

 

Програма 14 "Управление на държ. участие в търг. дружества и на държавните предприятия в патрониума на министъра на РРБ"

62 746

62 746

62 746

 

0

 

 

Програма 15 "Гражданска регистрация и административно обслужване

974 133

974 133

974 133

 

0

 

 

Програма "Администрация"

2 758 565

2 758 565

2 758 565

 

0

 

 


Приложение № 3

(лева)


Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите отчет към 30.06.2012 г.

Закон

2012 г.


Уточнен план

30.06.2012 г.


Отчет

30.06.2012 г.


Собствени приходи

271 368 500

269 220 118

201 715 211

Субсидия от републиканския бюджет

96 708 239

180 630 678

7 165 572

Трансфери
6 293 934

2 222 908

Получени трансфери
7 548 759

3 931 386

Предоставени трансфери
-1 254 825

-1 708 478

Р-ди по държавни инвестиц. заеми по бюджета на МРРБ91 612 863

Погашения по ДИЗ-20 903 943

Предприсъединителни фондове на ЕС - ИСПА37 961

Програми по Трансгранично сътрудничество6 422 925

Структурни фондове на ЕС – ОПРР145 614 062

в т. ч. Бенефициент - АПИ по ОПРР20 107 000

Предприсъединителни фондове на ЕС - ИСПА - АПИ


ОПТ - Оперативна програма „Транспорт”146 790 0001   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15