страница5/15
Дата28.08.2018
Размер3.56 Mb.
ТипОтчет

[Rapport Titel]


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

4.Преглед на изпълнението на политиките4.1. Преглед на изпълнението на политиката по създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление.

4.1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Степента на изпълнение на заложените цели е описан по оперативните цели изпълнявани от програмите.

Политиката по Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление (Политика 1) се осъществява чрез изпълнението на Програма 1 "Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие” и Програма 2 “Административно-териториално устройство и децентрализация”.

Стратегическа цел по Програма 1 е засилването на стратегическия подход за развитие на регионите в Република България на основата на интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие.

В рамките на стратегическата цел по Програма 1 се изпълняват следните специфични цели: • Създаване на предпоставки за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС;

 • Осигуряване на комплексни условия за ускорен икономически растеж, развитие на човешкия капитал, високо ниво на заетост и социална интеграция при спазване на принципите за устойчивост и концентрация на ресурсите;

 • Отваряне на националното пространство и развитие на трансграничното и междурегионалното сътрудничество за решаване проблемите на регионалното и местно развитие.

Програма 1 се изпълнява чрез разработване и прилагане на целенасочени стратегии и планове за подпомагане развитието на регионите в България, основани на специфичните им нужди и потенциал за развитие, насърчаване на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие и по-ефективно взаимодействие на политиката за регионално развитие, секторните политики и устройството на територията, развитие и прилагане на нови подходи и механизми за управление на регионалното развитие, основани на принципа на партньорството.

Стратегическа цел по Програма 2 е усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление.

В рамките на стратегическата цел по Програма 2 се изпълняват следните специфични цели:


    • Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната;

    • Стимулиране и усъвършенстване на процесите на децентрализация и подкрепа

на гражданското участие в местното самоуправление;

Програма 2 се изпълнява чрез разработване и прилагане на целенасочени стратегии и програми за подпомагане развитието на процеса на реформа в местното самоуправление и административно-териториалното устройство на страната. С изпълнението на дейностите, предвидени в тези документи се цели задълбочаване на процесите на прехвърляне на правомощия и ресурси към органите на местното самоуправление и степента на взаимодействие между отделните нива на териториално управление.4.1.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика с Отчет на показателите за полза/ефект

Показателите за полза/ефект са следните:Политика по Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране на процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление”

Показатели за полза/ефект

Мерна

единица

Отчет

2011 г.

Отчет

2012 г.


1. Съотношение БВП/ човек от населението по региони на годишна база в сравнение със средните стойности за ЕС-27

%

41,8%

44%*

2. Намаляване на ръста на безработицата по региони

%

-1,2%

-1%**

*По данни на Евростат, Data from June 2012, most recent data: Further Eurostat information, Main tables and Database

**По данни на Евростат – „Еurostat newsrelease euroindicators” 101/2012 - 2 July 2012 г.


4.1.3. Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите;

Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” (ГД „СПРРАТУ”) на МРРБ осигурява ефективно и ефикасно изпълнение на поставените цели и задачи на програмата в областта на дефинирането на държавната политика за регионално развитие, стратегическото планиране, наблюдението и оценката на регионалното развитие в съответствие с принципите на доброто управление. През първото полугодие на 2012 година главна дирекция „СПРРАТУ” продължи да координира дейността на Регионалните съвети за развитие (РСР) в шестте района от ниво 2, както и на създадените Регионални координационни комитети към тях. Други институции, свързани с постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите са някои от дирекциите в МРРБ (ГД”ПРР”, ГД „УТС”), регионалните съвети за развитие, регионални и местни власти, неправителствени организации и др.4.1.4. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика.

Разработването и провеждането на регионалната политика като национална политика за създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие в България е отговорност на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. На ниво райони от ниво 2 (NUTS 2) отговорността за провеждането и успешната реализация на целите на регионалната политика се разпределя между МРРБ и регионалните съвети за развитие. Съгласно чл.20 на Закона за регионалното развитие (обн. ДВ бр.50 от 30 май 2008г.) в районите от ниво 2 работят създадените териториални звена на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо планиране и координация на регионалното развитие, които наред с другите свои функции изпълняват и функциите на секретариати на съответните регионални съвети за развитие.

С някои проблеми, свързани пряко или косвено с регионалното развитие, са ангажирани и други министерства и агенции като: Министерство на финансите; Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Министерство на околната среда и водите; областните администрации и органите на местното самоуправление.
4.2. Преглед на изпълнението на политика подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частните партньорства, подобряване качеството на превенция и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти.
4.2.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Стратегическа цел:

Гарантиране на устойчиво развитие, осигуряване на устройствена основа за реализиране на национални и регионални инфраструктурни обекти и развитие на националните.


Специфични цели:

-Текущо се изпълнява и целта за осигуряване осъществяването на държавната политика по устройство на територията и подпомагане на централните и териториалните администрации, и на органите на местното самоуправление при реализиране на функциите и задачите им по ЗУТ.

-Приоритет на Дирекцията за национален строителен контрол контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. Началникът на ДНСК провежда държавната политика в областта на националния строителен контрол.

-Приоритет за АГКК през 2012г. са дейностите по увеличаване територията на страната с изработени кадастрална карта и кадастрални регистри, предоставяне на кадастрални услуги, като се акцентира върху обслужването на клиентите с интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър с цел прилагане на принципа “обслужване на едно гише”. Едновременно с това, нарасналото търсене на геодезическа и картографска информация в цифров вид за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктура, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда и др. налага бързото развиване на дейностите в областта на геодезията и картографията в съответствие с Европейските и световни стандарти.4.2.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика с Отчет на показателите за полза/ефект /Приложение № 4/

-Създаване на условия за устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие.

-Създаване на условия за опазване на околната среда.

-Създаване на условия за опазване на обектите на културно-историческото наследство.

-Създаване на условия за изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих на цялото население, включително за хората с увреждания.

-Създаване на условия за изграждане и развитие на техническата инфраструктура и за благоустрояване на урбанизираните територии.

-Създаване на условия за реализация на инвестиционните намерения и подобряване на инвестиционния климат.

4.2.4. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика

Отговорен за изпълнение на политиката е зам. министър Николай Нанков и зам. министър Добромир Симидчиев.


4.3. Преглед на изпълнението на политика по ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори.
4.3.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

 • Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”, укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики

 • Ефективно управление и изпълнение на програмите за териториално сътрудничество за които направление „Управление на териториалното сътрудничество” е Управляващ орган, (ТГС България – Македония, ТГС България – Сърбия, България –Турция), укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики

 • Запазване / възстановяване на доверието на европейските ни партньори

4.3.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика с Отчет на показателите за полза/ефект

 • Постигане на прозрачно и ефективно управление на средствата по Оперативна програма „Регионално развитие” и гарантиране на липсата на конфликт на интереси.

 • Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”

 • Ефективната и професионална комуникация с партньорите ни от ЕС

 • Прилагане на качествен подход и прозрачност в управлението на Оперативна програма „Регионално развитие”

4.3.4. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика

Отговорен за изпълнение на политиката е министър Лиляна Павлова.


4.4. Преглед на изпълнението на политика по поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност, интегрираното управление на водните ресурси.
4.4.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегическа цел:

 • Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура като важна предпоставка за икономическото развитие на страната.

 • Осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги.

4.4.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика с Отчет на показателите за полза/ефект

  • завишаване качеството и ефективността на автомобилните превози и създаване на условия за транспортиране на хора и товари, гарантиращи висока сигурност, икономия на време и експлоатационни разходи при съблюдаване на съвременни екологични стандарти;

  • изпреварващо развитие на пътните комуникации, като основа за бърз и устойчив стопански растеж;

  • интегриране на пътната ни инфраструктура с тази от страните – членки на ЕС и останалите страни от региона;

  • оптимизиране на разходите предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;

  • предлагане на транспортни услуги, основани на ползването на съвременни пътни връзки и инженерни решения;

  • рехабиритация и реконструкция на съществуващата водоснабдителна мрпежа в населените места

  • премахване на режимите на водоснабдяване в населените места

  • подобряване на качеството на питейната вода и намаляване на здравния риск

  • отвеждане на отпадъчните води от населените места и пречистването им, с което се подобрява състоянието околната среда, в съответствие с европейските директиви в областта на водите

  • изграждане на магистрални водопроводи

  • отвеждане и пречистване на отпадъчните води от урбанизираните територии

4.4.3 Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите;

 • Министерски съвет, в качеството на институция, определяща Държ. политика в ресора.

 • Министерство на земеделието и горите;

 • Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция "Национална служба и Гражданска защита";

4.4.4 Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика.

Отговорен за изпълнение на политиката министър Лиляна Павлова.


4.5. Преглед на изпълнението на политика по създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията
Стратегическа цел на този приоритет (Политика 5) е „Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни и срутищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура.

Оперативните цели са:

 • Предотвратяване и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. контрол на строителството в свлачищни райони;

 • Ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети.

 • Геозащитната дейност е елемент на държавната политика по устройство на територията и благоустройството, която се провежда от МРРБ чрез Програма 10 „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси”.

4.5.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

 • Извършени са дейности по предотвратяване и ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси като тази дейност е осъществена чрез:

 • Превантивни геозащитни мерки;

 • Разрешителен режим за инвестиционни намерения в свлачищни райони;

 • Реализиране на инвестиционни проекти за укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения за предотвратяване опасността от свлачищни процеси.

През 2012 г. продължи извършване на дейности за предотвратяване и ограничаване риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. разрешителен режим на строителството в свлачищни райони и реализиране на укрепителни, отводнителни и брегозащитни мероприятия на територии, засегнати от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси.

4.5.2. Описание на степента на достигане на очакваните ползи/ефекти за обществото от постигането на стратегическата цел за областта на политиката:

- Повишаване сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони, повишаване степента на сигурност на движението по пътища в близост до свлачищни участъци.

- Предотвратяване на бедствия, аварии и щети.

- Информация за развитие на свлачищни процеси във връзка с инвестиционни проекти.

- Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените по протежение на Черноморското крайбрежие, застрашени и засегнати от свлачища и абразия и укрепване на терените и защита на инфраструктурата по крайбрежието на р. Дунав, изложени на ерозия.

4.5.3. Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите,общини, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник,ДНСК и РДНСКИзточници на информацията за данните по показателите за полза/ефект

 • Годишни отчети за извършени режимни изследвания на свлачищните и абразионни процеси на територията на страната („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник).

 • Финансови отчети.

 • Отчети за изпълнени строително-монтажни работи.

4.5.4. Отговорен за изпълнение на политиката е министър Лиляна Павлова.

4.6. Преглед на изпълнението на политика по подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд.
4.6.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане

Стратегическа цел:

Подобряване качеството на жизнената среда в населените места и превенция на риска, Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища4.6.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика

 • Удължаване на физическия и социалния живот на жилищните и обществените сгради (училища, здравни заведения, културни учреждения) при повишени експлоатационни качества:

 • Гарантиране на безопасността на сградите и сигурността на владението:

 • Повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност:

 • Удължаване на физическия и социалния живот на жилищните и обществените сгради (училища, здравни заведения, културни учреждения) при повишени експлоатационни качества:

 • Гарантиране на безопасността на сградите и сигурността на владението:

 • Повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност:

4.6.3 Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите;

Във връзка с постигането на ползата/ефекта по отношение на гореизброените показатели допринасят Министерския съвет , Министерство на финансите и останалите министерства, общините.4.6.4 Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика.

Отговорен за изпълнение на политиката е зам. министър Николай Нанков и зам. министър Добромир Симидчиев1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15