страница6/15
Дата28.08.2018
Размер3.56 Mb.
ТипОтчет

[Rapport Titel]


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

5. Преглед на изпълнението на програмите в рамките на съответните политики5.1. Преглед на изпълнението на политика по създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление
5.1.1 Преглед на изпълнението на програма 1 “Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие”

Ползи за обществото • създаване на предпоставки за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите;

 • осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и високо ниво на заетост;

 • развитие на териториалното сътрудничество.
 • Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за изпълнение на политиката на МРРБ в областта на Програма 1.

Дейностите по програма 1 са осъществени от отдел „Стратегии и планове за регионално развитие и териториална координация” (СПРРТК) и териториалните звена към МРРБ – шестте отдела „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в районите от ниво 2: Северозападен (Видин), Северен централен (Русе), Североизточен (Варна), Югоизточен (Бургас), Югозападен (София област) и Южен централен (Пловдив)

Цел 1: Създаване на условия за балансирано устойчиво регионално развитие чрез прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка.

Стратегическа цел 1.1. Засилване на стратегическия подход за развитие на регионите в Република България на основата на интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие.

Дейност: Разработване, актуализиране и прилагане на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и прилагане на инструменти за финансиране и оценка на съответствието на използваните ресурси за регионално и местно развитие

За разработване и прилагане на целенасочени стратегии за подпомагане развитието на регионите в България, основани на специфичните им нужди и потенциал за развитие, през първото полугодие на 2012 година бяха извършени следните дейности: • Приемане на проектите на Актуализираните документи за изпълнение на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 от МС;

 • Съгласуване на проекта на Националната стратегия за регионално развитие (2012-2022 г.) и подготовка на преписка за внасяне за приемане от МС;

 • Разработване на техническа спецификация за подготовка на Регионалните планове за развитие за периода 2014–2020 г., стартиране и участие в провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка;

 • Разработване на техническа спецификация за извършване на оценка на въздействието от прилагането на Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, стартиране и участие в провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка, сключване на договор и координиране на изпълнението му;

 • Участие в изготвянето на техническата спецификация, стартирането и провеждането на обществена поръчка за разработване на Национална концепция за пространствено развитие на Р България 2013-2025 г.;

 • Координиране участието на МРРБ в разработването на Приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал” на Националната програма за развитие „България 2020” чрез участие в междуведомствена работна група, одобрена със Заповед № РД-02-14-2329/11.11.2011 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Дейност: Системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегиите и плановете за регионално развитие:

 • Разработване на Годишни доклади за изпълнението на Регионалните планове за развитие на съответните райони от ниво 2 през 2011 г, и Доклади по наблюдението и контрола при прилагането на Регионалните планове за развитие 2007-2013 г. на районите от ниво 2, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагането на плана и приемането им на заседания на Регионалните съвети за развитие и съгласувани от Министерството на околната среда и водите;

 • Създаване на ефективна организация на дейността на регионалните съвети за развитие (РСР), в т.ч. и на Регионалните координационни комитети (РКК) към РСР за изпълнение на техните функции, съобразно законодателството в областта на регионалното развитие; обсъждане на важни въпроси, касаещи настоящото и бъдещото развитие на българските региони и вземане на съответните решения.

Дейност: Проучване на добри европейски практики и модели за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие и иницииране на подходящи промени в нормативната база.

През първата половина на 2012 г. ГД СПРРАТУ продължи да участва в разработването и изпълнението на проекти по хоризонтални програми на ЕС и други програми с международно участие, които създават предпоставки за постигането на устойчиво социално-икономическо развитие на регионите: • Ефективно участие в Програма INTERREG ІV-С на ЕС чрез изпълнение на проект „Университетско сътрудничество за регионално развитие“ (UNICREDS) и проект „Оползотворяване на енергия от геотермални източници в жилищни и промишлени сгради” (GEOPOWER);

 • Участие в изпълнението на дейностите, предвидени за първото шестмесечие на 2011 г., по международния проект за разработване на „Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния”;

 • Участие като партньор в подготовката на проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен регион Румъния–България”, в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество България–Румъния (2007–2013 год.), иницииран от румънското Министерство на регионалното развитие и туризма (МРРТ);

 • Одобрен проект ORIENTGATE през март 2012 г., по програмата за сътрудничество в Югоизточна Европа. Целта му е укрепване на капацитета на регионалните и местните власти за адаптиране на общините и регионите към промените в климата. Водещ партньор по проекта е Центърът за изменение на климата в Средиземноморието в Тренто-Италия. По проекта участват 13 партньори от страни в Югоизточна Европа. Очаква се оценката на проекта.

Цел 2: Създаване на предпоставки за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС.

Стратегическа цел 2.1. Осигуряване на комплексни условия за ускорен икономически растеж, развитие на човешкия капитал, високо ниво на заетост и социална интеграция при спазване на принципите за устойчивост и концентрация на ресурсите.

Дейност: Стартиране на механизъм за подкрепа на местни инициативи и конкретни проекти за развитие на районите за целенасочена подкрепа на основата на принципа за концентрация на ресурсите.

Мерките и дейностите, които могат да бъдат финансирани в районите за целенасочена подкрепа, са определени в Програмата за реализация на дейности в тях, която беше разработена за периода 2010-2013 г. Проектът на Програмата е съгласуван и подкрепен от областните управители. Програмата има за цел да подпомага общините при разработването и изпълнението на стратегически, планови и програмни документи за регионално и местно развитие и интегрирането на глобалните екологични проблеми в тях. В съответствие с чл.22, ал.4, т.2 на ЗРР и при налично финансиране, областните съвети за развитие ще съгласуват инициативите на общините, свързани с реализацията на дейности в районите за целенасочена подкрепа.

В периода 2010-2012 г. Програмата не е стартирала, тъй като при разпределението на разходите по ЗЗДБ за 2010 г., 2011 г. и за 2012 г. има недостиг на финансов ресурс. В рамките на подготовката на тригодишната бюджетна прогноза 2013-2015 г. отново е изготвено предложение от ГД СПРРАТУ за финансиране на Програмата. Общият заложен бюджет е в размер на 59 млн. лв. и тъй като през 2010 г., 2011 г. и 2012 г. не бяха отпуснати финансови ресурси, предлага се разпределението на бюджета по Програмата за реализация на дейности в РЦП да се промени съответно: за 2013 г. – 15 млн. лв., за 2014 г. – 20 млн. лв. и за 2015 г. – 24 млн. лв.

Цел 3: Усъвършенстване управлението на регионалното развитие чрез укрепване на капацитета, осъществяване на координация на дейности и съгласуваност на политики.

Стратегическа цел 3.1. Насърчаване на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие и по-ефективно взаимодействие на политиката за регионално развитие, секторните политики и устройството на територията. Развитие и прилагане на подходи и механизми за управление на регионалното развитие, основани на принципа на партньорството.

Дейност: Взаимодействие на политиката за регионално развитие с политиката за устройство на територията.

Специфичните изисквания на националното законодателство за регионално развитие за съответствие и обвързване на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и схемите и плановете за устройство на територията (чл.5, ал.2 от ППЗРР), наложиха стартирането на дейности за осигуряване на съгласуваността им за следващия програмен период 2014–2020 г. • ГД СПРРАТУ участва в подготовката на техническа спецификация и в провеждането на обществена поръчка за разработване на Национална концепция за пространствено развитие на Република България 2013-2025 г.

 • Експерти от ГД СПРРАТУ оказват методологическа и методическа подкрепа на консултантския екип от НЦТР, който изпълнява обществената поръчка за подготовка на проекта на Национална концепция за пространствено развитие на Република България 2013-2025 г, със срок до края на 2012 г.

Дейност: Засилване ролята на Регионалните съвети за развитие (РСР) като органи за провеждане на държавната политика за регионално развитие и регионална координация при изпълнението на програми, включително съфинансирани от фондовете на ЕС в съответните райони от ниво 2.

В първото полугодие на 2012 г. са проведени 12 заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 (РСР), на които са разгледани и дискутирани въпроси и документи, свързани с регионалното развитие на съответните райони.

Проведени са 8 заседания на Регионалните координационни комитети (РКК) към Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2, на които са представени и обсъдени обобщени справки за изпълнението на проекти на териториите на съответните райони по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, съфинансирани от фондовете на ЕС.

Дейност: Осигуряване на информация и публичност на регионалното развитие

За отчетния период, на електронната страница на МРРБ е публикувана информация, представяща дейността на ГД СПРРАТУ, както следва: • Проект на Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.;

   • 6 бр. Актуализирани документи за изпълнението на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2009-2013 г.);

   • 6 бр. Годишни доклади за наблюдение изпълнението на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 за 2011 г.

2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за политиката на МРРБ в областта на Програма 1.

Очакваната полза/ефект от изпълнението на политиката по Балансирано и устойчиво развитие на регионите в България е постигане на сближаване на нивата на икономическо и социално развитие на регионите, в съответствие със стандартите в ЕС и общо икономическо и социално развитие на страната.

Степента на достигане на очакваната полза/ефект от изпълнението на политика 1 е посочена в Приложение № 4, където е даден отчет на показателите за полза/ефект за първото полугодие на 2012г.

Информация за показателите с контролирано качество на данните се получава от Евростат, Националния статистически институт, Министерство на финансите, Агенцията по заетостта.3. Отчет на показателите за полза/ефект.

Показателите за полза/ефект са следните: 1. Съотношение БВП/човек от населението по региони на годишна база, в сравнение със средните стойности за ЕС-27 (в %)

2. Намаляване на ръста на безработицата по региони (в %)

За първото тримесечие на 2012 г. съотношението БВП/човек от населението по региони на годишна база, в сравнение със средните стойности за ЕС-27 е 44 %.1

През първото тримесечие на 2012 г. по данни на Евростат, се отбелязва слабо нарастване от 0,5 % на ръста на БВП за България спрямо последното тримесечие на предходната 2011 г.2

Влиянието на финансовата криза особено чувствително се отразява на ръста на безработицата. По данни на Евростат, коефициентът на безработица за България през месец май 2012 г. е 12,2 %, като увеличението спрямо май 2011 г. е 1 % и това нарежда България сред страните в ЕС-27 с най-голямо повишение на коефициента на безработица през последната година3.4. Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите.

Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” (ГД СПРРАТУ) на МРРБ осигурява ефективно и ефикасно изпълнение на поставените цели и задачи на програмата в областта на дефинирането на държавната политика за регионално развитие, стратегическото планиране, наблюдението и оценката на регионалното развитие в съответствие с принципите на доброто управление. През първото полугодие на 2012 година главна дирекция СПРРАТУ продължи да координира дейността на Регионалните съвети за развитие (РСР) в шестте района от ниво 2, както и на създадените Регионални координационни комитети към тях. Други институции, свързани с постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите са дирекции от специализираната администрация в МРРБ (ГД „Програмиране на регионалното развитие”, ГД „Управление на териториалното сътрудничество”, дирекция „Жилищна политика”, дирекция „Устройство на територията”, дирекция „Пътни проекти”, дирекция „Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности” и др.), регионалните и областните съвети за развитие, местни власти, национално представени социално-икономически партньори, Национално сдружение на общините в Република България, неправителствени организации, представители на гражданското общество и др.5. Отговорност за изпълнение на целите в областта на Политика 1.

Разработването и провеждането на политиката за регионално развитие като държавна политика за създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие в България е отговорност на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. На ниво райони от ниво 2 (NUTS 2) отговорността за провеждането и успешната реализация на целите на политиката за регионално развитие се разпределя между МРРБ и регионалните съвети за развитие. Съгласно чл.20 на Закона за регионалното развитие (обн. ДВ бр.50 от 30 май 2008г.), в районите от ниво 2 работят създадените териториални звена на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо планиране и координация на регионалното развитие, които наред с другите свои функции изпълняват и функции на секретариати на съответните регионални съвети за развитие.

С някои проблеми, пряко или косвено свързани с регионалното развитие, са ангажирани и други министерства и агенции като: Министерство на финансите; Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; Министерство на образованието, науката и младежта, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Министерство на околната среда и води, Министерство на културата, Министерство на физическото възпитание и спорта; областните управители и техните администрации, органите на местното самоуправление и др.

6. Описание на степента на изпълнение на заложените цели в Програма 1.

За постигане на поставените цели на програмата през първото полугодие на 2012 г., усилията на ГД СПРРАТУ основно бяха насочени към изпълнение на изискванията на законодателството за регионално развитие и създаване на надеждна база за наблюдение и оценка на изпълнението на документите за стратегическо планиране за остатъка от плановия период 2010-2013 (2015). За засилване на териториалните измерения и контекст в документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие чрез постигане на по-тясно взаимодействие между стратегическото планиране на регионалното развитие и пространственото планиране е избран консултант за изготвяне на Национална концепция за пространствено развитие на Република България за периода до 2025 г.. Създадени са условия за осъществяване на ефективна и ефикасна координация на регионалното развитие и изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от ЕС; работи се по укрепването на управленския капацитет на регионалните съвети за развитие (РСР) като орган за провеждане на регионалната политика и функциониране на регионалните координационни комитети към РСР. Осъществено е участие в проекти по програма ИНТЕРРЕГ ІVС, по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния за периода 2007-2013 г., в партньорски проект за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния.7. Описание на предоставяните през отчетния период продукти/услуги по програмата, описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне.

По Програма 1 "Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие” главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно–териториално устройство” предоставя следните продукти/услуги: • Продукт/услуга 1: Анализ, разработване, актуализиране и оценка на нормативната база на регионалното развитие, хармонизация със законодателството на Европейския съюз и регионална координация

Дейностите, които са извършени по изпълнението на Продукт/услуга 1 включват:

1) Взаимодействие на политиката за регионално развитие с политиката за устройство на територията

С оглед оптимизиране на процесите, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие в България, е изготвено предложение за постигане на по-тясна връзка, съответствие и взаимодействие на стратегическите планови документи, разработвани в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР) и тези, регламентирани със Закона за устройство на територията (ЗУТ). Във връзка с предложението на ГД СПРРАТУ за промяна на законодателната рамка в областта на регионалното развитие и устройството на територията, стартира подготовката на Национална концепция за пространствено развитие.2) Национална концепция за пространствено развитие на Република България 2013-2025 г.

През месец февруари 2012 г. е проведена обществена поръчка за избиране на изпълнител за разработване на Националната концепция за пространствено развитие на РБългария за периода 2013-2015 г. Беше сформирана комисия с участието на експерти от ГД СПРРАТУ за оценка на подадените оферти и беше избран изпълнител – Националния център за териториално развитие. Сключен е договор за изпълнението на поръчката, които се изпълнява със срок 5 месеца. Експерти от ГД СПРРАТУ оказват методологическа и методическа подкрепа на консултантския екип в процеса на подготовка на проекта на Национална концепция за пространствено развитие на Република България 2013-2025 г.3) Оценка на въздействието от прилагането на Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие

През м. март 2012 г. беше разработена техническа спецификация за извършване на оценка на въздействието от прилагането на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане. Извършени бяха необходимите дейности за стартиране и участие в провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка. Избран е изпълнител, с когото е сключен договор. Експерти от ГД СПРРАТУ оказват методологическа и методическа подкрепа на консултантския екип и координират изпълнението на договора с краен срок септември 2012 г. • Продукт/услуга 2 – Разработване, актуализиране и прилагане на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и прилагане на инструменти за финансиране и оценка на съответствието на използваните ресурси за регионално и местно развитие

Дейностите, които са извършени по изпълнението на Продукт/услуга 2 включват:

1) Приемане на проектите на Актуализираните документи за изпълнение на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 от МС.

Проектите на Актуализираните документи за изпълнение на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 бяха приети с Решение на МС в началото на 2012 г. както следва: • Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район приет с Решение на МС № 72 от 30.01.2012 г.

 • Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен район приет с Решение на МС № 81 от 30.01.2012 г.

 • Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападен район приет с Решение на МС № 83 от 30.01.2012 г.

 • Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югозападен район приет с Решение на МС № 115 от 10.02.2012 г.

 • Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Южен централен район приет с Решение на МС № 117 от 10.02.2012 г.

 • Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен район приет с Решение на МС № 116 от 10.02.2012 г.

2) Съгласуване на Националната стратегия за регионално развитие (2012-2022 г.) и подготовка на преписки за внасяне за приемане от МС.

Проектът на Националната стратегия за регионално развитие (2012-2022 г.), който беше разработен през м. декември 2011 г., премина през междуведомствено съгласуване, отразени са направените бележки и предстои внасяне на проекта за приемане от Министерски съвет.3) Разработване на техническа спецификация за подготовка на Регионалните планове за развитие за периода 2014–2020 г., стартиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.

В периода март-април 2012 г. беше разработена техническа спецификация за подготовка на Регионалните планове за развитие за периода 2014 – 2020 г. и подготвена документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Обществената поръчка беше обявена на 5-ти юни 2012 г. и през месец юни беше сформирана комисия с участие на експерти от ГД СПРРАТУ за оценка на подадените оферти. Към настоящия момент е изготвен протокол от работата на комисията и е подписано от главния секретар мотивирано решение за класиране на участниците за определяне на изпълнител.

4) Разработване на Годишни доклади за изпълнението на Регионалните планове за развитие на съответните райони от ниво 2 през 2010 год. и приемането на заседания на Регионалните съвети за развитие.

В периода март- юни 2012 г. бяха разработени Годишни доклади за изпълнението на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 през 2011 г. Подобни годишни доклади се изготвят за трети път, след влизането в сила на Закона за регионалното развитие през 2008 год. В докладите са представени данни, сравнителни анализи и изводи относно процесите на развитие в районите от ниво 2 за периода до 2011 г. Докладите са основа за преценка на постигнатото изпълнение на заложените в регионалните планове за развитие цели и приоритети и осигуряват информация за изготвяне за междинните и последващи оценки на Регионалните планове за развитие (2007-2013), регламентирани в чл.86, ал. 4 от ППЗРР. Годишните доклади за изпълнението на Регионалните планове за развитие (2007-2013) през 2011 г. са обсъдени и одобрени на заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 през м. юни 2012 г. Годишните доклади за изпълнението на Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 през 2011 г. са изпратени за съгласуване и от Министерството на околната среда и водите. Осигурена е тяхната публичност, като 6-те Годишни доклади са публикувани на електронната страница на МРРБ.5) Участие в междуведомствена работна група на Министерски съвет за разработването на Националната програма за развитие „България 2020”.

ГД СПРРАТУ участва на експертно ниво в заседанията на междуведомствената работна група към Съвета за развитие при Министерски съвет за разработване на Националната програма за развитие (НПР): „България 2020” и изготвя становища във връзка с целите и приоритетите на НПР: „България 2020”, по-конкретно във връзка със съответствието и допълняемостта между Приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал” и останалите приоритети на Програмата. През м. май 2012 г. беше актуализиран регионалния анализ, изготвен за нуждите на НПР: „България 2020”. През първото полугодие на 2012 г. ГД СПРРАТУ координира и работата на експертната междуведомствена работна група, организирана в МРРБ, съгласно Заповед № РД-02-14-2329/11.11.2011 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, във връзка с подготовката на Приоритет 3 на НПР: „България 2020”. Основната задача беше свързана с обобщаване на становищата от членовете на работната група по финализирането на текстовата част на Приоритет 3, както и разработената матрица с мерки, включени в областите на въздействие по приоритета. Експертите от ГД СПРРАТУ обобщиха получени становища и подготвиха система от индикатори за оценка и финансова рамка за изпълнение на заложените мерки в Приоритет 3 на Националната програма за развитие: „България 2020”.6) Засилване ролята на Регионалните съвети за развитие (РСР) като органи за провеждане на държавната политика за регионално развитие и регионална координация при изпълнението на програми, включително съфинансирани от фондовете на ЕС в съответните райони от ниво 2

В първото полугодие на 2012 г. са проведени 12 заседания на Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 (РСР), на които са разгледани и дискутирани въпроси и документи, свързани с развитието на съответните райони, като: специфични проблеми и предизвикателства; идентифициране на ключови проекти, предвиждани за изпълнение за следващия програмен период, свързани с енергийната независимост, енергийната ефективност, базисната инфраструктура, опазването на околната среда и др., включително и чрез участие в трансгранично сътрудничество; проект на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., проекти на актуализирани документи за изпълнение на областните стратегии за развитие, други стратегически секторни документи, засягащи територията на съответни райони (напр. Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура в трансграничния регион Смолян-Ксанти-Драма, Национална програма (2007-2015 г.) за укрепване на свлачищата, предпазване на Дунавския и Черноморския бряг от ерозията и абразията, предпазване на техническата инфраструктура и населените места от свлачищни процеси във връзка с разработването на бъдеща Стратегия на ЕС за Черно море, бъдещи политики за развитието на трансграничното сътрудничество в Североизточен район и др.), проекти на Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Регионалните планове за развитие за 2011 г., проект на изготвения за нуждите на ОП „Регионално развитие” (2014-2020) фокусиран социално-икономически анализ на районите от ниво 2 и др.

Проведени са 8 заседания на Регионалните координационни комитети (РКК) към Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2, на които са представени и обсъдени обобщени справки за изпълнението на проекти на териториите на съответните райони по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, съфинансирани от фондовете на ЕС. Изготвени са предложения, свързани с подобряване на координационните механизми, касаещи организацията и дейността на Регионалните и Областните съвети за развитие при управлението на регионалното развитие, с цел подобряване качеството на наблюдението и оценката на регионалното и местно развитие.

7) Участие в проект "Университетско сътрудничество за регионално развитие" (UNICREDS) към програма INTERREG IV C

На 16-19 януари 2012 г. в Чешка Будьовица, Чехия беше проведена Конференция на тема „Създаване на иновативна бизнес среда, достигаща и до изолираните групи”, която е петата по ред от предвидените по проекта седем конференции. Проведени бяха: работна среща на управителния комитет по проекта за обсъждане на текущите административни и финансови въпроси и работна среща на работните групи, отговорни за изпълнението на дейностите по изготвяне на Планове за действие на три от регионите в партньорството, в това число и Северен централен регион. На срещата беше обсъдена структурата и съдържанието на тези документи, чиято цел е да опишат настоящата ситуация в избраните региони и да включват препоръки за използването на добрите практики, идентифицирани по време на изпълнението на проекта, за това как университетите могат да допринесат за развитието на изостаналите периферни и селски региони.

През юни 2012 г. експерти от ГД СПРРАТУ взеха участие на шестата конференция на тема „Постигане на успех при прилагане на принципа за партньорство между университети, администрация и бизнес”. В рамките на конференцията се проведе и среща по Работен пакет 5: Регионална конкурентоспособност и развитие на мрежи за сътрудничество. Успоредно със събитието се проведоха: работна среща на управителния комитет на проекта и поредица от семинари, насочени към постигането на успех и конкурентоспособност на европейските региони.

С цел популяризиране на проекта бяха подготвени и публикувани изявления за пресата относно проведените конференции по проект UNICREDS.

През месец април 2012 г. беше разработено техническо задание за изпълнение на обществена поръчка на тема “Изследване на потенциала на районите от ниво 2 за прилагане на добри практики за сътрудничество между университети, бизнес и администрация в подкрепа на регионалното развитие, идентифицирани по проект UNICREDS и изработване на План за действие” по проект „Университетско сътрудничество за регионално развитие ” (UNICREDS) по програма INTERREG IVC на ЕС. Разработването на този документ е една от основните дейности по проекта. Основната цел на поръчката беше да се направи изследване на потенциала на районите от ниво 2 за прилагане на добри практики за сътрудничество между университети, бизнес и администрация в подкрепа на регионалното развитие, идентифицирани по проект UNICREDS и разработване на План за действие. Документът включва: анализ на състоянието на районите от ниво 2, който отчита спецификата на районите от ниво 2 по отношение на техния потенциал и възможностите за рационално използване и развитие на университетите в услуга на бизнеса и администрацията за просперирането на съответния район; добри практики, идентифицирани в рамките на проект UNICREDS, с оглед извеждане на препоръки за тяхната приложимост в България и План за действие на районите от ниво 2 за прилагане на добри практики за сътрудничество между университети, бизнес и администрация в подкрепа на регионалното развитие, идентифицирани по проект UNICREDS.

В края на месец май 2012 г. разработката беше представена и обсъдена от заинтересованите страни на семинар в град Правец.

8) Участие в проект «Оползотворяване на геотермалната енергия в жилищни и промишлени сгради» (GEOPOWER)

Проект „Оползотворяване на геотермалната енергия в жилищни и промишлени сгради” (GEOPOWER) стартира през ноември 2010 г., като координатор по проекта от българска страна е Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” към МРРБ.

Екипът по проекта от страна на МРРБ взе участие в подготовката на информационни материали, които бяха включени в уеб-страницата на проекта (http://www.geopower-i4c.eu/home).

Беше подготвена втората информационна брошура по проекта. Брошурата е преведена на български език и предстои да бъде разпространена по електронна поща до министерства, агенции, НПО и др.

През месец май 2012 г. експерти от ГД СПРРАТУ и членовете на работната делегация от МРРБ, създадена в рамките на партньорството (от ГД ”Програмиране на регионалното развитие” и Дирекция „Жилищна политика”) взеха участие във третата среща в гр.Стокхолм (Швеция) и гр. Талин (Естония), където бяха представени добри практики на геотермални инсталации в регионите партньори по проекта. Беше обсъдена и структурата на Компонент 2 „Комуникация и разпространение” на проект “GEO.POWER” и дейностите, които ще се изпълняват за популяризиране на проекта в бъдеще.

През месец юни 2012 г. беше организиран първият местен форум със заинтересованите лица по проекта в гр. Пловдив, където беше представен проекта, както и разработените по проекта Доклад за състоянието и потенциала на България при използването и внедряването на технологии, използващи геотермални енергийни източници и SWOT анализ за оценка и приложение на добри практики, идентифицирани по проекта в българските условия.9) Участие в международен проект - Партньорство със страните от Вишеградската четворка в областта на пространственото планиране и регионалното развитие

Продължава участието на МРРБ ГД СПРРАТУ в разработването на Проект за изготвяне на Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка и България и Румъния (V4+2). Представители на дирекцията участват в Управляващата група и Работната група по проекта. През месец януари беше проведена среща на Управляващата група по проекта в гр. Варшава, Полша. На нея бе извършен преглед на извършения напредък и окончателно бе приета методологията и структурата на Общата стратегия за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния, по темите техническа инфраструктура, околна среда, социално-икономически анализ и териториални бариери.

През месец юни беше проведена среща на Работната група по проекта в гр. Бърно, Чехия. На нея бе проведена дискусия и бе приет график за разработване по отделните теми на Съвместна териториална стратегия за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния. Представителите на Работната група бяха уведомени от държавите участнички, относно настоящи или бъдещи промени в законодателството им, които биха могли да повлияят на проекта, както и за промяна в документите за пространствено развитие на държавите участнички. Представен бе проект на уеб сайт, където ще бъдат публикувани завършените документи. Сайтът е в процес на разработка и ще бъде достъпен на официалните езици на държавите участнички по проекта „Съвместен документ за пространствено развитие на страните от Вишеградската четворка, България и Румъния”.

10) Участие в проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен регион Румъния – България”

Проектът е в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007–2013 г. Иницииран е от румънското Министерство на регионалното развитие и туризма (МРРТ). МРРБ участва като партньор и за неговото участие е осигурено е национално съфинансиране. В проекта участват 12 партньора от България и Румъния.

Общата цел на проекта е устойчивото развитие и използването на потенциала на района за трансгранично сътрудничество. Партнирането и поставянето на общи цели на икономическите, социалните, екологичните и културните политики за развитие ще допринесе за повишаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване и конкурентоспособност. Проектът създава условия за по-пълноценно използване на потенциала на района за трансгранично сътрудничество.

Проектът стартира официално на 09.02.2012 г. На 29.06.2012 г. бе проведено първо заседание на направляващата група по проекта и техническа среща на участващите партньори. Обсъдена беше избраната методология за провеждане на анализ на трансграничната територия, предложена от водещия партньор, Министерство на регионалното развитие и туризма на Румъния.8. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)

Изпълнението на Програма 1 се отчита с показателите, посочени в Приложение № 5. Заложените показатели за изпълнение на Програма 1 са постигнати в съответствие с предвидените количествени, качествени и времеви стойности за 2012 г. Експертната оценка е направена на база Годишните доклади за изпълнението на Регионалните планове за развитие в районите от ниво 2 за 2011 година и прогнозите за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на Регионалните планове за развитие през 2012 г. Използвани са и обобщени справки на териториалните отдели на ГД СПРРАТУ и Регионалните координационни комитети към Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 за изпълнени проекти по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС до м. юни 2012 г. На основание гореизложеното, направена е обобщена експертна оценка на степента на изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие към края на първото полугодие на 2012 г. в размер на 28 %, а степента на изпълнение на регионалните планове за развитие към края на първото полугодие на 2012 г. е експертно оценена на 23 %.9. Описание на изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” не предоставя продукти/услуги по Програма 1, свързани с администрирани разходни параграфи през отчетния период.10. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности.

Основният фактор, оказал въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности, е влиянието на икономическата и финансова криза върху районите в България.

По данни на Евростат, публикувани в „Еurostat newsrelease euroindicators” бр.101/2012 г., коефициентът на безработица за България през месец май 2012 г. е 12,2%, като увеличението спрямо май 2011 г. е 1 % и това нарежда България сред страните в ЕС-27 с най-голямо повишение на коефициента на безработица през последната година. 4

Съгласно данните на НСИ и Евростат, БВП на България през първото тримесечие на 2012 г. има слаб, но все пак положителен ръст на БВП от около 0.5 %5, спрямо последното тримесечие на 2011 г. и стойността му за първото тримесечие на 2012 г. е 44 %.

Рискови фактори за постигане на планираните целеви стойности са и изпълнението на условията и ангажиментите, произтичащи от членството на България в ЕС, както и ефективната подготовка и усвояването на средствата от ЕС по програмите, свързани с целите на регионалното и местното развитие.

11. Отговорност за изпълнението на програмата

Реализирането на Програма 1 се координира от ресорния заместник-министър Николай Нанков, като в изпълнението й участва основно Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” (ГД СПРРАТУ). Главната дирекция осигурява ефективно и ефикасно изпълнение на поставените цели и задачи на програмата в областта на стратегическото планиране, наблюдението и оценката на регионалната политика в съответствие с принципите на доброто управлениеВ Министерство на регионалното развитие и благоустройството са създадени организационни предпоставки и се развива функционалният капацитет на специализираната администрация за изпълнение на Програма 1. Главна дирекция СПРРАТУ отговаря за изпълнение на стратегическата и оперативните цели на програмата чрез разработване и прилагане на законодателната база, стратегическите и плановите документи, информационното осигуряване за наблюдение и оценка на регионалното развитие и провеждането на политиката за регионално развитие.
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Разходи по програма 1

(в лева)

Закон

2012

Уточнен план

Отчет

към 30 юни

I. Общо ведомствени разходи

375 226

601 426

180 142

от тях за:

 

 

 

Персонал

274 426

274 426

145 494

Издръжка

40 000

40 000

34 648

Капиталови разходи

60 800

287 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

Общо разходи (I+II)

375 226

601 426

180 142

Численост на щатния персонал

30

30

29

5.1.2 Преглед на изпълнението на програма 2“Административно-териториално устройство и местно самоуправление”


Ползи за обществото


1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане.

Изпълнението на Стратегическа цел: Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие през отчетния период се извърши от отдел „Административно-териториално устройство и децентрализация” (АТУД), посредством изпълнението на следните основни дейности: • Изготвяне на преписки за извършване на административно-териториални промени (АТП), извършване на дейности, свързани с категоризиране на административно-териториалните (АТ) и териториалните единици (ТЕ) в България;

 • Продължаване на процесите на децентрализация и укрепване на общинското самоуправление чрез изпълнението на стратегическите цели, приоритети и мерки за 2012 г. от приетата с Решение на Министерски съвет (МС) № 454 от 02.07.2010 г. Актуализирана Стратегия за децентрализация и Програма за нейното изпълнение;

 • Подобряване качеството на управление на местно ниво чрез изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за политика „Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление” в областта на Програма 2 “Административно-териториално устройство и децентрализация”.

 • Развитие на процеса на прехвърляне на правомощия и ресурси от централната власт към местните власти и подобряване възможностите им за усвояване и изпълнение на правомощия и предоставяне на услуги на населението;

 • Подобряване нормативната рамка на местното самоуправление, взаимоотношенията между нивата на управление и взаимодействието с гражданското общество;

 • Подобряване работата на органите на местно самоуправление чрез прилагане на принципите за добро управление, заложени в Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво;

 • Подобряване на условията на живот в АТ и ТЕ и качеството на обслужването на населението;

 • Подобряване на качеството на категоризиране на АТ и ТЕ и разширяване на възможностите за използването на категоризацията, чрез използване на обективни и говорящи показатели.

а) Отчет на показателите полза/ефект – Приложение №4 .Програма № 1 „Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие”

Мерна единица

План

2012 г.

Отчет

първо полугодие на 2012 г.

1.

Степен на изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2005-2012 г.

%

30 %

28 % 6

2.

Степен на изпълнение на регионалните планове за развитие за периода 2007-2012 г.

%

25 %

23 % 7


б) Други институции, допринесли за постигането на полза/ефект

Друга институция, свързана с постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите е Секретариатът на Съвета за административна реформа (САР) като правоприемник на Съвета по децентрализация на държавното управление, съгласно § 4. (1) от Преходните и Заключителни разпоредби към Постановление № 277 от 6 октомври 2011 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.)

Организационни структури, участващи в програмата: Министерство на вътрешните работи; Министерство на външните работи; Министерство на финансите; Министерство на труда и социалната политика; Министерство на отбраната; Министерство на правосъдието; Министерство на образованието, младежта и науката; Министерство на здравеопазването; Министерство на земеделието и храните; Министерство на културата; Министерство на околната среда и водите; Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; Министерство на физическото възпитание и спорта; Държавна комисия за енергийно и водно регулиране; Национален статистически институт; Областни администрации; Общински администрации; Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ); Регионални сдружения/асоциации на общините (РАО); Неправителствени организации.

3. Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика.

Отговорността за изпълнението на политиката за създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление е на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Дейността се координира от ресорния заместник-министър Николай Нанков, като в изпълнението й основно участва Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” (ГД СПРРАТУ).


1. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели.Изпълнението на заложената в програмата Цел 1: Усъвършенстване на административно-териториалното устройство (АТУ) на страната е следното:

 • За практическото приложение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) през този период е работено по преписки, свързани с усъвършенстване на административно-териториалното устройство (АТУ) на страната в общините Враца, Троян, Бургас, Божурище, Кочериново, Джебел, Чупрене, Сандански;

 • С оглед привеждане на населените места, съгласно изискванията на ЗАТУРБ, МРРБ изпрати писма до кметовете на 76 общини, на чиято територия съществуват населени места без землищни граници и население, за предприемане на необходимите мерки;

 • В изпълнение на т. 3 от РМС № 921 от 16.12.2011 г. за определяне на нови критерии и показатели за категоризиране на АТ и ТЕ в страната, беше разработена нова Методика за категоризация на АТ и ТЕ в Република България, утвърдена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-14-306 от 10.02.2012 г.;

 • В изпълнение на т. 6 от РМС № 921 от 16.12.2011 г. със Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-14-736 от 20.03.2012 г. беше създадена Междуведомствената работна група (МРГ) за наблюдение и актуализация на категоризацията на АТ и ТЕ в страната;

 • В изпълнение на т. 3.2 от Методиката, съгласно която актуализация на категоризацията на АТ и ТЕ се извършва задължително година и половина след поредното преброяване на населението и жилищния фонд, на 25 април 2012 г. МРРБ възложи обществена поръчка със задача: „Актуализиране на категоризацията на АТ и ТЕ на основата на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд проведено през 2011 г.” Задачата беше изпълнена в срок и приета на 15.06.2012 г. Една от дейностите по изпълнението на поръчката беше получените резултати от категоризацията на АТ и ТЕ да бъдат представени на Междуведомствената работна група (МРГ) по категоризация на АТ и ТЕ;

 • Във връзка с гореизложеното, на 07.06.2012 г. в сградата на МРРБ беше проведено заседание на МРГ, на което бяха обсъдени резултатите от прилагането на модела за категоризиране и получените нови категории на АТ и ТЕ. Предстои обсъждане на резултатите със заинтересованите страни в МРГ и утвърждаване на нови категории на АТ и ТЕ със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Изпълнението на заложената в програмата Цел 2: Създаване на регистър на агломерациите, съгласно чл. 14, т.1 от Закона за защита от шума в околната среда е следното:

  • В изпълнение на чл. 6, ал. 3 от Наредба № 3 от 25 април 2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната с писмо на МРРБ № 07-00-5 от 10.02.2012 г. от кметовете на общините София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Добрич, Сливен, Шумен беше поискано да предоставят необходимата информация за съставяне на регистъра на агломерациите;

  • Получената информация от кметовете на общини, чийто центрове са определени за агломерации беше събрана, анализирана и обобщена в табличен вид. С оглед осигуряване на публичност на данните за регистъра, МРРБ възложи обществена поръчка със задача: „Разработване на специализиран софтуер, който да се използва за създаване и поддържане на регистър на агломерациите“. Срокът за изпълнение на поръчката е 30.10.2012 г.;

  • Проведени бяха срещи с представители на заинтересованите институции – Агенция „Пътна инфраструктура”, Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите, с оглед изясняване и координиране на действията;

  • Определени бяха агломерациите, които следва да разработят стратегически карти за шум през 2012 г. В изпълнение на чл. 14 от Закона за защита от шума в околната среда, с писмо на МРРБ № 08-Р-10 от 15.02.2012 г. кметовете на определените агломерации (общините Русе, Стара Загора, Плевен) бяха уведомени за необходимостта от разработване на стратегически карти за шум.

Изпълнението на заложената в програмата Цел 3. Стимулиране и усъвършенстване на процеса на децентрализация е следното:  • На основание чл. 1, ал. 2, т. 12 от Постановление на Министерския съвет № 192 от 5 август 2009 г. за създаване на Съвета за административната реформа (САР) и в изпълнение на Мярка 2 „Разработване на мониторингови доклади за оценка на резултатите от изпълнението на Стратегията и Програмата за децентрализация“ от мерките за осигуряване на прозрачност и публичност на резултатите от Стратегията за децентрализация и програмата за нейното изпълнение 2010-2013 г., беше разработен проект на Годишен доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2011 г. Докладът беше изпратен до Секретариата на САР с писмо № 03-08-296 от 31.05.2012 г. Съгласно Работната програма на САР за периода януари-декември 2012 г., е необходимо докладът да се обсъди и приеме на заседание на разширения състав на САР и впоследствие да бъде внесен за одобрение от Министерски съвет;

  • Във връзка с изпълнение на мярка 4, приоритет 7 на Стратегическа цел 1 на Стратегията за децентрализация, с писмо № 92-00-16/27.01.2012 до Секретариата на САР беше изпратен разработения Годишен доклад на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. Съгласно Работната програма на САР за периода януари-декември 2012 г., е необходимо докладът да се обсъди и приеме на заседание на разширения състав на САР;

  • С протоколно Решение на МС, прието с Протокол № 44 от 16.11.2011 г., с което се одобрява Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление (ЕХМС) и се възложи на министъра на регионалното развитие и благоустройството да го подпише при условие на последваща ратификация. В тази връзка бяха извършени дейности, свързани с организацията на подписването на Допълнителния протокол. Церемонията по подписването на Допълнителния протокол от министър Лиляна Павлова се състоя на 11.05.2012 г. в гр. Страсбург, Франция;

  • Изготвена беше преписка за МС относно предложение до Народното събрание за оттегляне на декларацията по чл. 7, §2 от ЕХМС. С Решение № 460 от 07.06.2012 г. Министерският съвет одобри проект на Закон за оттегляне на декларацията по чл. 7, §2 от ЕХМС;

  • Изготвена беше преписка за МС за одобряване на актуализирана процедура за определяне на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти в Европа и утвърждаване на нейния състав за мандата 2012-2016 г. Министерският съвет със свое Решение № 564 от 05.07.2012 г. прие актуализираната процедура и определи състава на делегацията.

Изпълнението на заложената в програмата Цел 4. Подобряване на качеството на управление на местно ниво е следното:

Основно работата бе свързана с прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа (Етикета). Стартирана бе подготовката за Втората процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. В тази връзка бяха предприети следните действия:  • Стартиране обновяването състава на Националната комисия за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво;

  • Набиране и анализ на предложения от пилотните общини за редактиране на еталона за самооценка и въпросника за общински съветници по Процедурата по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво;

  • Изготвяне на алгоритъм за кандидатстване и оценяване на общини-кандидати за присъждане на Етикета за иновации и добро управление;

  • С оглед организиране и провеждане на информационно-разяснителна кампания сред местните власти и гражданите, с възлагателно писмо № 70-00-1075 от 19.05.2012 г. МРРБ възложи обществена поръчка с предмет „Изготвяне на наръчник за подготовка на общините за участие във втората процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво”.

Изготвен e проект на програма за участието на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в дейностите на СЕ за периода 2012-2013 г.

Представители на ГД СПРРАТУ участват в заседания на комитети, работни групи и други инициативи на Съвета на Европа (СЕ). През първото полугодие на 2012 г. участие беше взето в следните мероприятия:  • Заседание на Европейския комитет за местна и регионална демокрация – гр. Страсбург, Франция – 2-3 април 2012 г.;

  • Конференция по проект «Прилагане на принципите за добро управление в Северозападна Русия» – гр. Санкт Петербург, Руска федерация, 30-31 май 2012 г.
 1. Описание на предоставяните през отчетния период продукти/услуги по програмата, както и постигнатите резултати и изпълнени дейности за тяхното предоставяне.

По Програма “Административно-териториално устройство и децентрализация”, министерството предоставя следните продукти/услуги:

2.1. Разработване на политиката по АТУ на страната и категоризация на АТ и ТЕ.

За предоставянето на този продукт/услуга постигнатите резултати и изпълнените дейности са следните:

2.1.1. Чрез осигуряване на методическа помощ на областните управители, кметовете на общини и на експретите в областните и общинските администрации се разгледаха следните преписки за АТП на основание разпоредбите на ЗАТУРБ:


 • Административно-териториална промяна, свързана с присъединяване на с. Нефела като квартал на гр. Враца, община Враца, област Враца;

 • Административно-териториална промяна, свързана с присъединяване на с. Рудник като квартал на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас;

 • Административно-териториална промяна, свързана с присъединяване на с. Гурмазово като квартал на гр. Божурище, област Софийска;

 • Административно-териториална промяна, свързана със закриване на с. Модрен, община Джебел, област Кърджали;

 • Административно-териториална промяна, свързана със закриване на с. Бостаните, община Чупрене, област Видин;

 • Административно-териториална промяна, свързана със закриване на с. Стожа, община Сандански, област Благоевград;

 • Административно-териториална промяна, свързана с присъединяване на 16 населени места към други населени места, община Троян, област Ловеч;

 • Молба от жители на с. Бараково относно изпълнение на съдебно решение за установяване землищната граница между с. Бараково и гр. Кочериново, област Кюстендил;

 • Изготвяне на писма до кметовете на 76 общини (с копие до съответните областни управители) за населените места без население и землищни граници на техните територии и иницииране на евентуални административно-териториални промени от тяхна страна с оглед привеждане на населените места в съответствие с изискванията на ЗАТУРБ;

 • Изготвяне на Актуализирани методически правила за оформяне на преписки за извършване на административно-териториални промени по Закона за административно-териториалното устройство на Република България;

 • Оказване на методическа помощ на областните управители във връзка със закриване на кметства във връзка с промени в ЗАТУРБ;

 • Изготвяне на становище по отношение землищната граница между община Лъки и община Чепеларе;

 • Отговор на писмо на гражданин относно административно-териториалния статут на с. Широка лъка.

За приключването на преписките са проведени срещи, разговори, обсъждания на различни нива и са подготвени съответните документи.

2.1.2. В изпълнение на т. 3 от РМС № 921 от 16.12.2011 г. за определяне на нови критерии и показатели за категоризиране на АТ и ТЕ в страната, беше разработена нова Методика за категоризация на АТ и ТЕ в Република България, утвърдена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-14-306 от 10.02.2012 г.

2.1.3. В изпълнение на т. 6 от РМС № 921 от 16.12.2011 г. със Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-14-736 от 20.03.2012 г. беше създадена МРГ за наблюдение и актуализация на категоризацията на АТ и ТЕ в страната

2.1.4. В изпълнение на т. 3.2 от Методиката, съгласно която актуализация на категоризацията на АТ и ТЕ се извършва задължително година и половина след поредното преброяване на населението и жилищния фонд, на 25 април 2012 г., МРРБ възложи обществена поръчка със задача: „Актуализиране на категоризацията на АТ и ТЕ на основата на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд проведено през 2011 г.” Задачата беше изпълнена в срок и приета на 15.06.2012 г. Една от дейностите по изпълнението на поръчката беше получените резултати от категоризацията на АТ и ТЕ да бъдат представени на МРГ по категоризация на АТ и ТЕ. В тази връзка, на 07.06.2012 г. в сградата на МРРБ беше проведено заседание на МРГ, на което бяха обсъдени резултатите от прилагането на модела за категоризиране и получените нови категории на АТ и ТЕ. Предстои обсъждане на резултатите със заинтересованите страни в МРГ и утвърждаване на нови категории на АТ и ТЕ със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Представители на ГД СПРРАТУ взеха участие в работна среща с експерти от Министерство на финансите по въпросите на категоризацията на общините, проведена в сградата на Министерство на финансите на 17-ти януари 2012 г.
2.2. Разработване на политика за укрепване на местното самоуправление, стимулиране процеса на децентрализация и гражданското участие, както и повишаване функционалната компетентност на областните управители и общините.

За предоставянето на този продукт/услуга постигнатите резултати и изпълнените дейности са следните:2.2.1. Организиране работата по изпълнение на мерките от Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2011 г.

 • Съвместно със Секретариатът на САР беше изготвен Проект на Работна програма на САР за 2012 г., която включва конкретни теми и въпроси за обсъждане на заседанията през 2011 г., необходимите нормативни промени и действия, съответните отговорни институции, очаквани резултати и индикатори за изпълнение на мерките от Програмата;

 • В изпълнение на мерките за осигуряване на прозрачност и публичност на резултатите от Стратегията и Програмата за нейното изпълнение бе възложена задача „Разработване на мониторингов доклад за оценка на резултатите от изпълнението на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2011 г.” с Договор № РД-02-29-22/ 09.03.2012 г. на Кооперация „София консултинг груп”. Задачата е част от мерките по плана за придобиване на други нематериални активи за 2012 г. на ГД СПРРАТУ. Поръчката беше изпълнена в срок и докладът беше изпратен до Секретариата на САР с писмо № 03-08-296 от 31.05.2012 г. Съгласно Работната програма на САР за периода януари-декември 2012 г., докладът е необходимо да се обсъди и приеме на заседание на разширения състав на САР и впоследствие да бъде внесен за одобрение от Министерски съвет;

 • В изпълнение на мярка 4 от приоритет 7 на стратегическа цел 1 от Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация (2010-2013 г.), с писмо № 92-00-16 от 27.01.2012 г. до Секретариата на САР беше изпратен подготвения Годишен доклад за извършената дейност от Националната комисия за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. Съгласно Работната програма на САР за периода януари-декември 2012 г., докладът е необходимо да се обсъди и приеме на заседание на разширения състав на САР.

2.2.2. Осигуряване на ефективност на средата за местно самоуправление.

 • Изготвяне на отговор на питане на народния представител г-н Димчо Михалевски относно политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини;

 • Участие в подготовката и обобщаване на въпроси за среща на Управителния съвет на НСОРБ с ръководството на МРРБ;

 • Периодично обновяване на информацията, която се публикува в бутон „АТУМС“ на електронната страница на МРРБ, в сътрудничество с дирекция „Европейска координация, връзки с обществеността и анализи" – 17 бр. документи;

 • Периодично публикуване на информация на електронната страница на Портала за децентрализация към Министерски съвет – 3 бр. документи;

 • Организиране и провеждане на обучителна среща на представители на Министерството на местното самоуправление и кмета на община Берово (Република Македония) в сградата на МРРБ на 26 април 2012 г. В рамките на обучителната среща бяха представени презентации на следните теми: „Административно-териториално устройство и местно самоуправление”, „Процесът на Децентрализация в България”, „Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво”, „Форми на междуобщинско сътрудничество в България”.

2.2.3. Изпълнение на дейности свързани с връчването на Етикета, участие в заседания на комитети, работни групи и други инициативи на СЕ.

Стартиране на подготовката за Втората процедура по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво: • Предприети действия по обновяване състава на Националната комисия за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво;

 • Набиране и анализ на предложения за редактиране на еталона за самооценка и въпросника за общински съветници по Процедурата по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво;

 • Изготвяне на алгоритъм за кандидатстване и оценяване на общини-кандидатки за присъждане на Етикета за иновации и добро управление;

 • Във връзка с организиране и провеждане на информационно-разяснителна кампания сред местните власти и гражданите, с възлагателно писмо № 70-00-1075 от 19.05.2012 г. МРРБ възложи обществена поръчка с предмет „Изготвяне на наръчник за подготовка на общините за участие във втората процедура по присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво”;

 • Изготвяне на отчет за 2011 г. и проект на програма за участието на МРРБ в дейностите на СЕ за периода 2012-2013 г.;

 • Подготовка и участие в заседание на Европейския комитет по местна и регионална демокрация (ЕКМРД) на СЕ (2-3 април 2012 г., гр. Страсбург, Франция);

 • Участие в конференция по проект «Прилагане на принципите за добро управление в Северозападна Русия» – гр. Санкт Петербург, Руска федерация, 30-31 май 2012 г.


Участия на служители на отдел АТУД в конференции, работни срещи, семинари:

 • Участие в представяне на проект на фондация „Европерспективи“, проведено на 09.04.2012 г. в Европейския информационен център;

 • Участие в представяне на проект „Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра“ на 19.04.2012 г. в община Мездра;

 • Участие в Национална конференция „Мониторинг на публичните услуги на местно ниво“ в сградата на Централ Хотел Форум на 30-ти май 2012 г.;

 • Участие в заседания на Междуведомствена работна група за актуализиране на списъка с курортите в България (10.01.2012 г. и 19.01.2012 г.);

 • Участие в работна среща, организирана от Министерство на околната среда и водите във връзка с качеството на атмосферния въздух в България регистрирани наднормени нива на фини прахови частици в 30 общини – 19.03.2012 г.;

 • Участие в работна среща във връзка с програмна област 25 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.;

 • Участие в работна среща в изпълнение на проект „GEO.POWER – оползотворяване на геотермалната енергия в жилищни и промишлени сгради”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC, проведен на 21-22.06.2012 г. в гр. Пловдив;

 • Участие на двама служители от отдел АТУД в едномесечен дистанционен курс «Прилагане на принципите на добро управление на местно ниво», организиран от Фондация за реформа на местното самоуправление.

Други дейности:

 • Изготвяне на становища по проекти на нормативни актове;

 • Oбобщаване на становищата на административните звена в МРРБ по конкретни преписки;

 • Изготвяне на отговори на сигнали, предложения и въпроси на граждани;

 • Обучение на 7 стажанти и периодично обновяване на обучителна програма за новопостъпили служители и стажанти в ГД СПРРАТУ.
 1. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви).

Заложените показатели за изпълнение на програмата се изпълняват съгласно предвидените количествени, качествени и времеви стойности за отчетния период. (Приложение № 5).

По показател 1. Извършени АТП, анализи и тенденции в АТУ отчитаме разгледани 8 броя преписки, което е с две повече спрямо заложения брой за 2012 г.

По показател 2. Осигуряване на ефективност на средата на местно самоуправление отчитаме проведени 11 броя мероприятия (подробно описани по-горе в точка 2.2) свързани с:

 • Участие в редовните сесии на органи и работни групи към СЕ, координация между Съвета и местните и регионални власти в Република България, както и подпомагане участието на български представители в европейски комитети на местните власти;

 • Изпълнение на дейности свързани с връчването на Етикета;

 • Дейности, свързани с изпълнение на компетенциите на отдел АТУД.

По показател 3. Изпълнени стратегически цели (СЦ), приоритети (П) и мерки (М) от приетата с Решение на МС № 454 от 02.07.2010 г. Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация в периода 2010-2013 г. към отчетния период са изпълнени или са в процес на изпълнение следните мерки:

    • В изпълнение на Мерките за осигуряване на прозрачност и публичност на резултатите от Стратегията и Програмата за нейното изпълнение бе изготвен “Годишен доклад за оценка на резултатите от изпълнението на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2011 г.”;

    • В изпълнение на СЦ 1, П 7 , М 1 и 3 от Програмата се работи по подготовката на информационно-разяснителна кампания сред местните власти и гражданите по прилагането на Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво, както и за кандидатстване на общините за втората процедура по присъждане на Етикета;

    • В изпълнение на СЦ 1, П 2, М 3 от Програмата се прeхвърлят имоти – държавна собственост на общините.

 1. Описание на изпълнението на административните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата.

По Програма 2 “Административно-териториално устройство и децентрализация” не се предоставят продукти/услуги, свързани с администрирани разходни параграфи или проекти през отчетния период.

 1. Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявени целеви стойности.

Степента на изпълнение на планираните целеви стойности през отчетния период е добра и е съгласно прогнозираните стойности.

Външните фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите са:

- Промените в АТУ не могат да се планират предварително като се има предвид, че според ЗАТУРБ инициативата е предоставена на населението. Причините, оказващи въздействие в тези процеси са предимно с обективен характер – усложнените транспортни връзки с центъра, удовлетвореността на населението от доставката на услуги и централизиран общински бюджет, който възпрепятства инициативата на местната общност от периферията за прилагане на принципа на субсидиарността. В същото време съществуват и причини, които спъват тези процедури и са предимно от субективен характер;

- От приетите актуализирана Стратегия за децентрализация и Програма за изпълнението за периода 2010-2013 г, проблемите основно са свързани с не ангажиране на всички институции по изпълнение на мерките, изискващи финансиране и планиране на средства по бюджетите на отговорни институции.

Отчет на показателите за изпълнение по Програма № 2 „Административно-териториално устройство и децентрализация”


1.

Извършени АТП, анализи и тенденции в АТУ

брой

6

8

2.

Осигуряване на ефективност на средата на местно самоуправление

брой прове-дени меро-приятия

20

11

3.


Изпълнени стратегически цели, приоритети и мерки от приетата с Решение на МС № 454 от 02.07.2010 г. Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация в периода 2010-2013 год.

брой изпълнени мерки

3

3


Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Разходи по програма 2

лева)

Закон

2012

Уточнен план

Отчет

към 30 юни

I. Общо ведомствени разходи

136 978

173 978

52 111

от тях за:

 

 

 

Персонал

81 124

81 124

37 111

Издръжка

15 854

15 854

 

Лихви

 

 

 

Капиталови разходи

40 000

65 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

Общо разходи (I+II)

136 978

173 978

52 111

Численост на щатния персонал

6

6

8


6. Отговорност за изпълнението на програмата

Реализирането на програмата се координира от ресорния заместник-министър Николай Нанков, като в изпълнението й основно участва Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”.5.2. Преглед на изпълнението на политика по подбяване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично–частно партньорство, подобряване качеството на превантивния текущ контрол и прилагане на европейски стандарти
5.2.1 Преглед на изпълнението на програма 3 “Устройствено планиране на територията


Ползи за обществото


- Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;

- Реформиране и осигуряване на връзката и координацията между устройственото планиране и стратегическото планиране на регионалното и местното развитие.


 • Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

През първото полугодие на 2012г. са положени значителни усилия за постигане на заложената в програмата оперативна цел – Осигуряване и поддържане устройството на територията, като:

- се създават благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство;

- се осигурява осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и се подпомагат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.

Изпълнението на Програмата допринася съществено за изпълнение на Политика 2 „Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частните партньорства, подобряване качеството на превенция и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти” и за постигане на стратегическата цел, заложена в Политиката:- Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство,

както и за изпълнение в значителна степен на специфичните цели:- Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети;

- Реформиране и осигуряване на връзката и координацията между устройственото планиране и стратегическото планиране на регионалното и местното развитие.


 • Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне:

 • Разработване на политика за управление на територията

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 • Актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове – участие на експерти в подготовката на:

- проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ);

- проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;

- Въпросник на Европейската комисия за уточняване на видовете услуги в държавите-членки, които могат да бъдат предмет на държавен монопол съгласно CentralProductClassification – CPCа код 51- Construction work (Строителни работи)и подкодове 8671 Architectural services, 8672 Engeneeringservices, 8673 Integrated Engeneering services, 8674 Urban planning and landscapearchitectural servicesи 8675 Engeneering related scientific and technical consulting services]

- Наредба за строителство в земеделски земи;

- Наредба за строителство в горски територии;

- проекти за наредби по Закона за културното наследства - за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповитенедвижимикултурни ценности, и за обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности;

- проект за Наредба за радиационна защита при дейности с повишеносъдържание на естествени радионуклеиди;

- Наредба за основните норми за радиационна защита;

- допълнение на Нарадбата за издаване на лицензии и разрешения за безапосноизползване на ядренатаенергия

- проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 09.06.2004 г. За севитутите на енергийнитеобекти;

- допълнение на Наредбата зарадиационна защита при дейности с радиационнилъчения


 • Участие в други експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията:

- в Комисия за земеделските земи, съгласно заповед на Министъра на земеделието и храните;

- във Висшия експертен екологичен съвет – основен състав, съгласно заповед на Министъра на околната среда и водите;

- в Междуведомствена работна група със задача да разработи „Позиция на РБ за участие в Дунавската стратегия на ЕС”, съгласно заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- в Междуведомствена работна съгласно заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, за разработване на Национална стратегия за интегрирана морска политика;- в междуведомствена работна за изменения на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищатанаРепубликаБългария във връзка с изграждане на Газопровод „Южен поток“ – морска част

- в Междуведомствена експертна група за определяне дейностите по възстановяване и използване на пристанищното съоръжение при нос Шабла към Министерството на външните работи;

- в Междуведомствена експертна група за извършване на преглед на действащото законодателство и изготвяне на предложения за достъпна архитектурна среда във връзка с приетия План за действие по изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2012 г.;

- в Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет - Експертна комисия по професионално направление „Архитектура и строителство”;

- в междуведомствени комисии, назначени със заповеди на Министъра на културата, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на територията на недвижими културни ценности по Закона за културното наследство;

- в междуведомствени комисии, за определяне на статута, границите и режимите за опазване и управление на защитени територии по Закона за защитените територии;

- в междуведомствена комисия, създадена със заповед на Министъра на РРБ, за лицензиране на лица – консултанти, за извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор по Закона за устройство на територията;

- в работна група при МРРБ по обследване на сградата на ул. „Чумерна“ № 23, собственост на МРРБ и изготвяне на задание за проектиране;

- В работна група при МРРБ за анализ на възможностите за изграждане и експлоатация на ВЕЦ за производство на ел. енергия с мощност до 5 МВт по водоснабдителните системи и съоръжения;

- в приемателни комисии за приемане на обекти от строителната програма на АЕЦ ”Козлодуй”. • Подготвяне на експертни становища по:

- проекти на нормативни актове, свързани с устройството на територията – 12 бр.;

 • Разработване на методически указания и оказване на помощ на общинските и областните администрации по прилагането и изпълнението на:

- Закона за устройство на територията;

- Закона за устройството и застрояването на Столичната община;

- Закона за устройство на Черноморското крайбрежие;

- Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

- Закона за камарата на строителите;

- други нормативни актове, свързани с устройството на територията. • Проучване и изготвяне на отговори на възражения, сигнали и предложения на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията – общ брой обработени входящи/изходящи преписки – около 1300 бр.

 • Възлагане на устройствени схеми и планове по Плана за разработване и финансиране на задачи по нематериални държавни активи за 2012 г., одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството:

Отчетено е следното изпълнение на отделни етапи от проектите (задачите):

- Нанасяне на зони „А” и „Б” по ЗУЧК, на защитените зони и териториите с променено предназначение на земите на Общия устройствен план на община Поморие;

- Общ устройствен план на община Шабла (преходна 2008-2012 г.);

- Подробен устройствен план - Парцеларен план за пътища, осигуряващи достъп до морски плаж на къмпинг „Градина”.Предстои възлагане на следните задачи по Плана за разработване и финансиране на задачи по нематериални държавни активи за 2012 г.:

- оценка на въздействието на регулациите в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

- оценка на въздействието на регулациите в Закона за камарите на строителите;

- проект на общ устройствен план на община Балчик;- актуализация на общия устройствен план на община Приморско – нанасяне на зони „А” и „Б” по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие;


 • Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране по Закона за устройство на територията

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 • Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията в т.ч. и разрешения за изработване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива:

Издадени са 22 бр. разрешения на министъра на РРБ за изработване на подробни устройствени и парцеларни планове и техните изменения, в това число за:

 • Обекти на енергетиката– за ПУП-ПП за Газопровод „Южен поток“, за Руслова малка ВЕЦ „Полатово“ и “Тренто 2“ на р.Марица, Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци на площадка „Радиана“;

 • Обекти на транспортната инфраструктура

Пътна инфраструктураза Външно функционално осветление на пътен възел СОП“ – АМ „Люлин“, Път –5“Летище Ст.Загора-Ам“Тракия“, Път І-9 Обход на гр. Поморие; Път ІІ-99, Път ІІ-81 Обход на Берковица, Вариант Алепу-ІІ етап, Път „Северна скоростна тангента км 0+000 до 16+400, път ІІ-53 от км 184+727 до км 214+544, път І-4 – реконструкция на пътен възел км 238.52;

Ж.п. инфраструктураизменение на парцеларни планове във връзка с реконструкцията на ж.п. линията Пловдив – Свиленград за Фаза 1 – в землищата на гр.Първомай и с.Караджалово и за Фаза 2 – в землищата на с. Крум, с.Сталево, с.Скобелево, с.Сива река и гр.Любимец

Пристанищна инфраструктура - Проучване за допускане ПУП-ПРЗ на рибарско пристанище Черноморец, за ПП на Обход на Малко Търново

Обекти във връзка с изпълнение на Плана за действие за изпълнение на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство – ГКПП „Станке Лесичково“,

 • Селища с национално значение- изменения на ПУП-ПРЗ на курортите с национално значение„Златни пясъци”,„Слънчев бряг- запад”, к.к. „Пампорово”.

 • Национална експертиза на проекти на ОУП и ПУП по Закона за устройство на територията:

Проведени са общо 22 бр. заседания на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, на които са разгледани 39 бр. проекти за ПУП-ПП, ПУП-ПРЗ и техните изменения за следните по-значими обекти в правомощията на министъра:

Обекти на транспортната инфраструктура

-Пътна инфраструктура - АМ „Струма“ Лот 4 от км 423+800 до км 438+500 – основно трасе и изместване на засегната техническа инфраструктура, като и Етапна връзка от км 438+500 до км438+781, АМ „Хемус” – кръгово кръстовище при км 0+832 от км 114+000 до км 117+345, АМ „Марица“ от км 5+000 до км 71+011,31 за изместване линейни мрежи на техническата инфраструктура, селскостопански пътища и пътен възел „Тополовград, за реконструкция на засегната техническа инфраструктура при изграждането на АМ „Люлин“ и изграждане на пътни варианти на път ІV-18017;АМ „Тракия“ Лот 4 „Ямбол-Карнобат“ за паркинг при км 282+000; Обходен път на гр.Враца – пътІ-1 км 0+000 до км 6+816,60

-Пристанищна инфраструктура - ПУП-ПРЗ на пристанище „Лесспорт- част от пристанище с национално значение Варна, ПУП-ИПРЗ за рибарско пристанище „Сарафово“,кв.63, по плана на кв., Сарафово, Бургас

-Обекти на енергетиката - ПУП-ПП за Газопровод Русе-Гюргево, ПУП-ПП за развитие на „Мини Марица Изток”ЕАД: за ел. провод за рудник „Трояново1“, за Претоварен пункт по направление ж.п. гара„Трояново1“ за ТЕЦ 1,за ж.п. линия от Претоварен пункт дож.п. гара„Трояново1“, ПУП-ПП за ВЛ110 кВ п/ст „Айтос“-п/ ст „Сл. бряг-запад“

-Интегриран воден цикъл на крайбрежна зона „Созопол“ – прединвестиционнопроучване и ПУП-ПП за обект: „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с.Черница, гр.Сунгурларе, с. Славянци, с.Чубра, с.Мокрен, с.Пъдарево и Полеви учебен полигон „Ново село”

-Селища с национално значение- 17 бр. изменения на ПУП-ПРЗ за отделни УПИ в курортите с национално значение17 бр. изменения на ПУП за отделни УПИ за к.к. Пампорово-част Чепеларе, к.к. „Св.св.Константин и Елена”, к.к. „Слънчев бряг”.

-В изпълнение на Закона за регионално развитие

Разгледан и приет е Междинния доклад за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на Република България 2005-2015 г. • Одобряване на ОУП и ПУП в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по Закона за устройство на територията:

Издадени са и са влезли в сила 28 бр. заповеди на министъра за одобряване на:

- ПУП-ПП на АМ „Струма“ Лот 4 от км 423+800 до км 438+500 – основно трасе и изместване на засегната техническа инфраструктура;

- ПУП-ПП за АМ „Хемус” – кръгово кръстовище при км 0+832 от км 114+000 до км 117+345;

- ПУП –ПП за АМ „Марица“ от км 5+000 до км 71+011,31 за изместване линейни мрежи на техническата инфраструктура, селскостопански пътища и пътен възел „Тополовград“

- ПУП-ПП за АМ „Тракия“ Лот 4 „Ямбол-Карнобат“ за паркинг при км 282+000;

- ПУП-ПП за реконструкция на засегната техническа инфраструктура при изграждането на АМ „Люлин“ и изграждане на пътни варианти на път ІV-18017;

- ПУП-ПП на път І-9 - Обход на гр.Враца;

- ПУП-ПРЗ на пристанище „Лесспорт- част от пристанище с национално значение Варна

- ПУП-ПП за Газопровод Русе-Гюргево;

- ПУП-ИПРЗ на кв.63, по плана на Сарафово-Бургас за рибарско пристанище;- ПУП-ПП на Интегрирана система за контрол и наблюдение на българо-турската граница и на координационен център;

- ПУП-ПП заразвитие на „Мини Марица Изток”ЕАД: за ел. провод за рудник „Трояново1“,за Претоварен пункт по направление ж.п. гара„Трояново1“ за ТЕЦ 1,за ж.п. линия от Претоварен пункт дож.п. гара„Трояново1“;- ПУП – изменение на ПРЗ на УПИ в: к.к. „Пампорово” - част Чепеларе; в„Слънчев бряг- запад”, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”;

Издадени са 1 бр. откази за к.к. „Св. Св. Константин и Елена”.
 • Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране по Закона за устройство на територията

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 • Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството:

Съгласно правомощията по Закона за устройство на територията са одобрени 33 бр. инвестиционни проекта и са издадени 33 бр. разрешения за строеж за следните обекти:

 • Допълване на разрешенията за строеж за следните обекти на :

Пътна инфраструктураАМ „Тракия“ Лот 3 с шумозащитни стени, съоръжения в защитени зони, мрежи и изпарителни басейни, АМ „Струма“ Лот 1 в участък „Д.Диканя Дупница“с надлези, подлези, подпорни стени; АМ „Марица“ Лот 1 от участък „Оризово-Димитровград от км15+440 до км 36+400 за надлези, селскостопански подлези, мост р.Банска, ,Рехабилитация на път ІІ-18 „СОП-Южна дъга“- ляво платно км 41+137,87 до км42+580 и пътна връзка № 2 на п.в. „Младост“ за изграждане на локал5 и улично осветление, Рехабилитации на път ІІ-84 Юндола-Якоруда, път ІІ-37 Батак-ДоспатАМ „Хемус” за надлези, подлез, мост на км 8+000 и водостоци, АМ „Тракия“ Лот 3 и 4

Ж.п. инфраструктураизменения във връзка с изпълнение на обект “Реконструкцията на ж.п.линия по еврокоридори ІV и ІХ „Пловдив- Свиленград”за Фаза 1,2и 3 и към Системите за сигнализация, телекомуникации и система SCADA за цялата линия

Обекти на енергетиката – към серочистващата инсталация на блокове 5 и 6, инсталация за обезводняване на гипс от СОИ на бокове 1 до 6 на на „ТЕЦ „Марица Изток 2“

- Издадени са разрешения за строеж следните обекти:Пътна инфраструктураАМ „Струма“Лот1, АМ „Струма“Лот 4 в участък „Сандански –Кулата“ от км 423+800 до км438+500 –І и ІІ етап на основно трасе и изместване на засегнати елементитехническа инфраструктура

Ж.п. инфраструктураGSM-R антени в гари Димитровград, Нова Надежда и Любимец към обект “Реконструкцията на ж.п.линия по еврокоридори ІV и ІХ „Пловдив- Свиленград”за Фаза 1 и 2

Летища -Нова летищна кула с прилежаща инфраструктура към нея- софия.Външни вързки

Гранична инфраструктура - във връзка с изпълнение изискванията за присъединяване към Шенгенското пространство – Тристранен контактен център (сграда 29) - част от Лот 2: Рехабилитация, ремонт и реконструкция на ГКПП „Капитан Андреево” и Възстановяване на външна ограда на ГКПП „Лесово-Хамзабейли“

Издадени са 2 бр. заповеди за презаверяване на разрешения за строеж за обекти на транспортната инфрастракктура в т.ч. за „Нов граничен мост на р.Дунав при Видин-Калафат“Оптични кабелни линии – оптичен кабел на „Мобилтел София- Панагюрище

- Обекти на енергетиката - за Претоварен пункт по направление ж.п. гара„Трояново1“ за ТЕЦ 1, ремонт на 110 кВ „Доброселец“, рехабилитация на ВЕЛ 110 кВ“Бели Лом“


 • Поддържане на регистри и архив по Закона за устройство на територията

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 • Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове

 • Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи

Приета е екзекутивната документация за 4 обекта:

 • Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж

 • Поддържане на архив и регистър на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра

Регистрирани са 12 бр. технически паспорти за завършени строежи, чиито разрешения за строеж е издал министърът на РРБ АМ „Тракия Лот 2, за обект “Реконструкцията на ж.п.линия по еврокоридори ІV и ІХ „Пловдив- Свиленград”за Фаза 1 и 2

 • Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

Административните разходни параграфи са по бюджета и са за разработване и финансиране на задачи по нематериални държавни активи, съгласно одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството план.

Отчетено е следното изпълнение цялостно или на отделни етапи от проектите (задачите):

- Общ устройствен план на община Шабла (преходна 2008-2012 г.);

- Подробен устройствен план - Парцеларен план за пътища, осигуряващи достъп до морски плаж на къмпинг „Градина”;

Предстои възлагане на следните задачи по Плана за разработване и финансиране на задачи по нематериални държавни активи за 2012 г.:

- оценка на въздействието на регулациите в Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

- оценка на въздействието на регулациите в Закона за камарите на строителите;

- проект на общ устройствен план на община Балчик;

- актуализация на общия устройствен план на община Приморско – нанасяне на зони „А” и „Б” по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие;

- проект на подробен устройствен план за пътища, осигуряващи достъп до морски плаж „Русалка”.
 • Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) (Приложение № 5)
Програма 3 "Устройствено планиране на територията"

Мерна е-ца

Целева ст-ст

Отчет

1. Показател - количествен

- Участие на експерти в актуализация на действащи и изработване на нови нормативни актове

- Участие в експертни групи и комисии за решаване на въпроси и проблеми, свързани с устройството на територията

- Подготвяне на експертни становища

- Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и на областните администрации, и на общинските и на областните експертни съвети по устройство на територията; отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица

- Възлагане на задачи по Плана за разработване и финансиране на задачи по нематериални държавни активи за 2012 г.

- Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения

- Национална експертиза на проекти на ОУП и ПУП

- Одобряване на ОУП и ПУП

- Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж

- Приета екзекутивна документация за завършени строежи

- Приети и вписани в регистър технически паспорти на строежи


брой
брой


брой

брой

брой
брой
брой

брой


брой
брой

брой

-
-
-

-


-
-
-

-

-


-

-

12
12
12

1250

4
22
22

28

37


4

12

 • Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение на програмата са:

- количествени – брой дейности/услуги;

- качествени – спазени нормативни изисквания;

- времеви – изпълнение в нормативно определения срок или в срока на бюджетната година.

Целеви стойности за ползи/ефект не могат да се измерят пряко, тъй като цялостният ефект от дейността е свързан с по-дългосрочни перспективни прогнози на действие на различните устройствени схеми и планове (15-20 г.), в които икономическата обосновка е неделима част от проектите и цели осъществяване на дългосрочна стратегия на държавата и общините за социално-икономическо и териториално развитие.


 • Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

- План на дирекция „Устройство на територията” за разработване и финансиране на задачи по нематериални дълготрайни активи за 2012 г., одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството;

- архив и регистри на издадените строителни книжа, които се водят от отдел „Национални експертизи”;- деловодна система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

(лева)

Разходи по програма 3

Закон

2012

Уточнен план

Отчет

към 30 юни

I. Общо ведомствени разходи

592 702

592 702

171 402

от тях за:

 

 

 

Персонал

206 918

206 918

167 123

Издръжка

50 784

50 784

4 279

Капиталови разходи

335 000

335 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

Общо разходи (I+II)

592 702

592 702

171 402

Численост на щатния персонал

15

15

14
 • Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата е възложено на дирекция “Устройство на територията” – отдел „Национална експертиза” и отдел „Устройствени проекти”, в съответствие с функциите и задачите, определени в Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Програмата се реализира под ръководството на ресорния заместник министър г-н Добромир Симидчиев.


5.2.2 Преглед на изпълнението на програма 4 “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството

 • Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели


Ползи за обществото


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15