• Визия за развитието на политика по териториално развитие и благоустрояване
 • Стратегическа и оперативни цели.
 • Полза/ефект за обществото от политиката по териториално развитие и благоустрояване.
 • Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиките
 • Организационни структури, участващи в програмата
 • Отговорност за изпълнението на програмата
 • Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата
 • Отчет на показателите за полза/ефект и целеви стойности към 30.06.2012 г. на Програма 4 Приложение № 4
 • Показатели за полза/ефект Мерна единица Целева стойност
 • Приложение № 5
 • Мерна единица Целева стойност Отчет
 • За дирекция „Технически правила и норми” (ТПН ), както следва
 • Отчет на показателите за полза/ефект (
 • Допълнителна информация
 • Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи ( лева)
 • Разходи по програма 5 Закон 2012 Уточнен план
 • II. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0 0 0
 • Общо разходи (I+II) 6 474 971 6 504 999 • страница7/15
  Дата28.08.2018
  Размер3.56 Mb.
  ТипОтчет

  [Rapport Titel]


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15  Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. Началникът на ДНСК провежда държавната политика в областта на националния строителен контрол.

  ДНСК се ръководи и представлява от началник, който се назначава от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Началникът на ДНСК провежда държавната политика в областта на националния строителен контрол. При осъществяване на своите правомощия началникът се подпомага от двама заместник-началници, които той назначава и със заповед им делегира правомощия и определя техните функции. При отсъствие, началникът на ДНСК се замества от определен от него заместник-началник. Административното ръководство на административните звена в ДНСК се осъществява от главен секретар.


  • Визия за развитието на политика по териториално развитие и благоустрояване

  ДНСК контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.

  ДНСК се ръководи и представлява от началник, който се назначава от министъра на регионалното развитие и благоустройството . Началникът на ДНСК провежда държавната политика в областта на националния строителен контрол. При осъществяване на своите правомощия началникът се подпомага от двама заместник-началници, които той назначава и със заповед им делегира правомощия и определя техните функции. При отсъствие, началникът на ДНСК се замества от определен от него заместник-началник. Административното ръководство на административните звена в ДНСК се осъществява от главен секретар.  • Стратегическа и оперативни цели.

  ДНСК прилага Политика № 2 „Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти”. Работата е съсредоточена в Програма № 4 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”.

  Целта на политиката по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. ДНСК контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес и. упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.  • Полза/ефект за обществото от политиката по териториално развитие и благоустрояване.

  Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

  Ползата от дадената политика се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др.  Чрез спирането и премахването на незаконни строежи и забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред се гарантира спазване на разпоредбите на ЗУТ и респективно осъществяване на държавната политика по устройство на територията, което се ръководи от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

  • Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиките

  Съгласно чл.221 (3) от ЗУТ органите на МВР, както и другите държавни и общински органи са длъжни да оказват съдействие на ДНСК и на нейните служители при изпълнение на функциите им.

  • Организационни структури, участващи в програмата

  Органи на ДНСК участващи в Програма № 4 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” са служителите от състава на дирекциите “Строителен и устройствен контрол”, “Оперативна дейност и контрол”, както и служителите в РДНСК и РОНСК към тях.

  Отговорност за изпълнението на поставените цели с Програма № 4 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” са служителите от състава на дирекциите “Строителен и устройствен контрол”, “Оперативна дейност и контрол”, както и служителите в РДНСК и РОНСК към тях.

  • Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

  Отхвърлянето на услугите от Програма № 4 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” пряко ще доведе до одобряването на инвестиционни проекти, издаването на разрешения за строеж и изпълнението на строежи в нарушение на разпоредбите по устройство на територията, несъответстващи на съществените изисквания към строежите съгласно чл.169, ал.1 и ал.2 ЗУТ, респективно застрашаване здравето и живота на хората, нанасяне на щети на тяхното имущество неспазване на предвижданията на действащия ПУП, както и застрашаващи околната среда, паметниците на културата и др.

  • Отчет на показателите за полза/ефект и целеви стойности към 30.06.2012 г. на Програма 4

  Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект

  Показатели за полза/ефект

  Мерна единица

  Целева стойност

  Отчет

  1. Извършени проверки на строежи за установяване законосъобразността им

  брой

  8000

  6090

  2 Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол

  брой

  3000

  1623

  3. Премахнати строежи

  брой

  1000

  593

  4. Разрешаване ползването на строежите

  брой

  4000

  2975

  5. Съставени актове за административни нарушения

  брой

  1000

  402

  6. Издадени наказателни постановления

  брой

  1000

  447

  7. Проведени процедури по издаване на лиценз на консултанти

  брой

  300

  150

  8. Постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

  брой

  70000

  51023


  Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по програми

  Показатели за изпълнение

  Мерна единица

  Целева стойност

  Отчет

  1. Извършени проверки на строежи за установяване законосъобразността им

  брой

  8000

  6090

  2 Издаване на админ. актове в резултат на осъществен контрол

  брой

  3000

  1623

  3. Премахнати строежи

  брой

  1000

  593

  4. Разрешаване ползването на строежите

  брой

  4000

  2975

  5. Съставени актове за административни нарушения

  брой

  1000

  402

  6. Издадени наказателни постановления

  брой

  1000

  447

  7. Проведени процедури по издаване на лиценз на консултанти

  брой

  300

  150

  8. Постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица

  брой

  70000

  51023

  За дирекция „Технически правила и норми” (ТПН), както следва:

  Приложение № 4 и № 5
  Показател

  М.

  е-ца


  Целева ст-ст

  Отчет

  І. Осигуряване на строежи, годни за предвидената за тях употреба в продължение на икономически обоснован срок на експлоатация, и гарантиращи здравето и безопасността на лицата, участващи в целия жизнен цикъл на строежите, в т.ч. устойчиви, пожаробезопасни, енергоефективни и достъпни сгради чрез:

  1.1. Разработване на нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на РРБ, или съвместно с компетентните ведомства;  брой

  3

  1. Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции (ДВ, бр. 2 от 2012 г.) – преходна;

  2. Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ, бр. 13 от 2012 г.; попр., бр. 17 и 23 от 2012 г.) – преходна;

  3. Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (обн., ДВ, бр. 107 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2012 г.);

  4. Наредба за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване скоростта на движение и изискванията към тях (ДВ, бр. 56 от 2012 г.);


  5. Наредба за изм. и доп. на Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; Решение № 3887 на ВАС от 2005 г. - бр. 41 от 2005 г.) – изпратена за обнародване;

  6. Наредба за изм. и доп. на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.) – подготвена от работната група по заповед на министъра на МВР;

  7. Наредба за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура – подготвена за обществено обсъждане.  1.2. Въвеждане на европейски стандар-ти за проектиране на строителни конст-рукции и изработване на национални приложения към тях;

  брой

  4


  Подписан договор РД-02-29-154 от 23.7.2012 г.

  1.3. Участие в технически комитети по стандартизация (ТК);

  брой

  23

  Специалистите от дирекция ТПН участват на експертно ниво в работата на 23 ТК по стандартизация към БИС.

  1.4. Оказване на методическа помощ на общинските администрации и на основ-ните участници в инвестиц. процес;

  брой
  Проведени 2 броя семинари

  1.5. Участие във форуми на европейските институции и страните членки, свързани с въвеждането и прилагането на системата Еврокодове.

  брой

  1  Предвидено участие за второто полугодие

  2. Оправомощаване, нотификация пред ЕК и упражняване на ефективен к-л в/у лицата за оценяване на съответ-ствието (ЛОС) на строителните продукти

  брой

  12


  Проведени са:

  11 бр. планирани проверки на място (едната е отложена по уважена молба на ЛОС);

  2 извънредни проверки по сигнал


  3 Създаване на условия за прилагане на Регламент 305/2011 на ЕС и Съвета за определяне на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителни продукти

  брой

  10


  Изготвен е проект на ЗИД на ЗУТ с нов раздел за строителните продукти, вкл. отговорностите на МРРБ като орган, нотифициращ Европейската комисия и осъществяващ функциите на звено за контакт относно продукти в строителството – на етап вътрешно съглсуване.

  Подписан договор РД-02-29-152 от 23.7.2012 г. с БИС и разработени първоначални варианти на 40 бр. нац. приложения  4 Изразяване на национална позиция в Постоянния комитет по строителството към ГД „Предприятия и индустрия” към ЕК

  брой

  2

  Изготвени 3 бр. доклади от 2 заседания на Постоянен комитет;

  1 заседание на AdCo група;

  1 участие в конференция по представяне на Регламент (ЕС) 305/2011.


  Отчет на показателите за полза/ефект (описание по изпълнението на заложените показатели) – Резултатът (ползата) е насочен към всички участници, вкл. държавните и общинските контролни органи в инвестиционния процес, вкл. собствениците (ползвателите) на строежи. Крайният ефект е определяне на точни и еднозначни нормативи, с което се постига спазване на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и се създават условия за упражняване на надежден контрол по реда на ЗУТ в процесите на проектиране и на строителство.

  Допълнителна информация:

  1. Разработени са (самостоятелно от експертите в дирекция ТПН или в работни групи) и са обнародвани в „Държавен вестник” общо 4 броя нормативни актове (от които 2 броя преходни) за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите, хармонизирани с правото на Европейския съюз в следните области: проектиране на строителните конструкции чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителните конструкции, в т.ч. национални приложения към тях; проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ; пътната безопасност; за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и др. За първото полугодие са изпълнени 2 от общо планираните 3 бр. обнародвани актове и 2 бр. обнародвани актове, преходни от 2011 г. Заявените целеви стойности са достигнати.

  2. Проведени са 11 надзорни проверки на лица за оценяване на съответствието на строителните продукти и 2 извънредни проверки на място по подаден сигнал за извършени нарушения при оценяване на съответствието на строителни продукти.

  3. Издадени са 6 разширения на обхвата на издадени разрешения за оценяване на съответствието на строителни продукти.

  4. Извършени са 7 нотификации на лица за оценяване на съответствието на строителни продукти пред ЕК (3 разширения и 4 актуализации).

  5. Публикувани са 13 актуализации на издадени разрешения на електронната страница на МРРБ.

  6. Участие в 2 заседания на Постоянния комитет по строителството, 1 заседание на AdCo CPD групата към ЕК и в конференция по представяне на Регламент (ЕС) 305/2011, организирана от ЕК.

  7. Проведени са 5 семинара за представяне на Регламент (ЕС) 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителните продукти.

  Поради ниския таван на бюджетни средства, определени на дирекция „Технически правила и норми” (60,7 х.лв.) бяха поискани допълнителни средства от централния бюджет 1300 хил. лв., които не са осигурени. Регламент (ЕС) № 305 от 2011 г. на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителните продукти влиза в сила в своята цялост на 01.07.2013 г., а националните мерки за неговото прилагане (създаване на звено за контакт относно продукти в строителството, разработване на национални изисквания относно експлоатационните показатели на строителните продукти) все още не са изготвени.

  Във връзка с провеждане на Инициатива за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса на Съвета за административната реформа, едно от решенията за облекчаване на бизнеса е отмяната на задължението му, вменено с Тарифа 14, да поема командировъчните разходи на администрацията при предоставяне на услуга АУ 06. Изисканата мярка за намаляване на административната тежест не би могла да се реализира, без предложеното в бюджетната прогноза за периода 2013 г.-2015 г. увеличение от 30,000 лв. на бюджета на дирекция ТПН по програма № 4.


  Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

  (лева)

  Разходи по програма 5

  Закон

  2012

  Уточнен план

  Отчет

  към 30 юни

  I. Общо ведомствени разходи

  6 474 971

  6 504 999

  3 616 516

  от тях за:

   

   

   

  Персонал

  5 456 062

  5 486 090

  2 656 452

  Издръжка

  897 787

  897 787

  948 763

  Капиталови разходи

  121 122

  121122

  9001

  Членски внос  2 300

  II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

  0

  0

  0

  Общо разходи (I+II)

  6 474 971

  6 504 999

  3 616 516

  Численост на щатния персонал

  432

  432

  408  Отговорност за изпълнението на програмата

  Програмата се изпълнява от Дирекция за национален строителен кнтрол– ВРБК и дирекция „Технически правила и норми” Отговорни за изпълнението на програмата са ресорните зам. министри Добромир Симидчиев и Николай Нанков.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15