страница8/15
Дата28.08.2018
Размер3.56 Mb.
ТипОтчет

[Rapport Titel]


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

5.2.3 Преглед на изпълнението на програма 5 “Геодезия, картография и кадастър
Ползи за обществото • Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели.

Стратегическата цел на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е увеличаване покритието на Р. България с кадастрална карта и кадастрални регистри и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както и развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея.

Приоритет за АГКК през 2012 г. са дейностите по увеличаване територията на страната с одобрени и изработени кадастрална карта и кадастрални регистри, предоставяне на кадастрални услуги, като се акцентира върху обслужването на клиентите с интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър с цел прилагане на принципа “обслужване на едно гише”. Едновременно с това, нарасналото търсене на геодезическа и картографска информация в цифров вид за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктура, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда и др. наложиха бързото развиване на дейностите в областта на геодезията и картографията в съответствие с Европейските и световни стандарти.Планирането на очакваните приходи за съответната година се извършва на базата на анализ на два вида фактори: вътрешни и външни.

Вътрешните фактори са наличието на райони, в които се очаква влизане в сила на кадастралната карта.

Външните фактори са изменение на икономическата обстановка в страната, в частност оборота на недвижими имоти на пазара и инвестиционния интерес към тях. Факторът с най-голямо значение за обема на приходите на Агенцията от такси е поетапното влизане в сила на ККР.

През първите шест месеца на 2012 г. са отчетени приходи в размер на 9.3 млн. лева, докато за същия период на 2011 г. са били 8.6 млн. лева (приблизително 8,1 % увеличение), а спрямо планираните пропорционално за 6-месечието на настоящата година (8.2 млн. лв.) - 12,7 % повече.

Редът, по който се извършват услуги на гражданите е нормативно установен и е както следва:

В съответствие с чл.чл. 55 и 56 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Агенцията предоставя данни от кадастралната карта и кадастралните регистри и от Геокартфонда по цени съгласно Тарифа 14 за определяне на таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители (раздел VI - такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по ЗКИР). В тарифата е определен и срока за изпълнение на услугите. Агенцията е оторизирания държавен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и осигурява и предоставя кадастрални данни – скици от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други.

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е изключителен приоритет за Агенцията и нейните териториални структури и включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28 служби по геодезия, картография и кадастър. За улеснение на гражданите при обслужването са изградени и функционират 74 изнесени работни места в общинските центрове, където има одобрена кадастрална карта.

Приемните за гражданите са оборудвани с указателни табла за услугите, включващи образец за заявление и необходими документите, цена, срок и работното време на приемната. Служителите в приемните са добре обучени, и осигуряват компетентно обслужване на всички граждани. Чрез Интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър (ИИСКИР) обслужването на клиенти с кадастрална информация се извършва и през Интернет, на база принципа “Обслужване на едно гише” с отдалечен достъп. • Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

 • Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри

През първото полугодие на 2012 г. са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на райони „Банкя”, „Нови Искър” и „Искър” на гр. София.

През първото полугодие на 2012 г. одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри включват 184 669 броя недвижими имоти, покриващи 46 396 ха от територията на страната.

В процес на изработване са кадастралната крата и кадастралните регистри на
21 населени места (с. Гълъбово, с. Златарица, с. Кузьово, с. Орцево, с. Палатик и
с. Черешово, общ. Белица; с. Кремен и с. Филипово, общ. Банско; с. Горско Косово,
общ. Сухиндол; с. Блатино, общ. Дупница; с. Мирково, с. Бенковски, с. Буново, с. Каменица, общ. Мирково; за урбанизираната територия на: с. Обидим и с. Места, общ. Банско; с. Елешница, общ. Разлог; с. Горско Къпиново, с. Подкова, с. Фотиново, с. Чорбаджийско, общ. Кирково) и на част от гр. Червен бряг.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние като всяка една промяна в състоянието на недвижимите имоти се отразява в тях. Това се извършва от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на заявления на собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установения ред. • Създаване на специализирана карта по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)

През първото полугодие на 2012 г. са изработени специализирани карти и регистри на морски плаж „Бяла - Чайка” („Бяла – Чайка 1” и „Бяла – Чайка 2)”, община Бяла, област Варна.

През май 2012 г. е открита обществена поръчка с предмет „Създаване на специализирани карти и регистри на морските плажове”, включваща 8 (осем) обособени позиции, с което ще се обхванат всички морски плажове, разположени в територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри. • Геодезически дейности

АГКК проведе две процедури за оценка и издаде удостоверение за оценка на съответствие на две глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) инфраструктурни мрежи с национално покритие –"NAVITEQ” и „ГеоНет”.

Създадени са цифрови регистри на редукционните числа, на архивните регулационни планове и на ключовете на аерофотозаснемане.

Сканирани са всички картни листове от:

- ЕТК 1 : 5000 – Координатна система 1950 г. – 16 236 бр.

- Баланс на земята 1956 г. – 1709 бр.

Архивирана е документацията на Националния център по кадастър по баланс на земята от 1981 г. до 2000 г. - създадени са 560 архивни единици.

Обработени и архивирани са данните от измерване и изравнение  (III-ти цикъл) на нивелачните линии II-ри клас (28 полигона; 252 нивелачни линиии; над 2 000 нивелачни репера).


 • Предоставяне на услуги на физически и юридически лица

АГКК извършва за нуждите на ведомствата и общините, и на физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР и Тарифа № 14.

С цел подпомагане обслужването на гражданите през 2012 г. са открити нови


7 броя изнесени работни места в общински центрове извън областните градове. В процеса на създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри, на гражданите е предоставяна безплатна правна помощ.

На електронната страница на Агенцията е създаден и се доразработва „Геокартфонд портал”, даващ възможност за интерактивна визуализация на материалите и данните, съхранявани във фонда и за заявяване и получаване на услуги и информация чрез Internet.

През първото полугодие на 2012 г. АГКК е извършила услуги, включващи
1 725 419 единици информация:


  • от службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - 1 443 451 бр.;

  • от Геокартфонда - 1 963 бр., като 23 % от са предоставени изцяло през Internet;

  • онлайн услуги през icadastre.bg – 280 005 бр.

Стартира изпълнението на проект „Предоставяне на електронни и комплексни административни услуги от АГКК” по ОПАК за разработване на кадастрална административна информационна система (КАИС). При изграждането на КАИС е заложено разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител, и реализация на електронна система за управление на жалби, предложения и сигнали, както и оптимизация и осигуряване на достъп до услуги за незрящи и чуждоговорящи клиенти.

През настоящата 2012 г. АГКК подготви проект и кандидатства в рамките на приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост” на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). • Разработване на нормативни актове

През първото шестмесечие на 2012 г. са разработени нормативни актове, свързани с дейностите по геодезия, картография и кадастър:

1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, внесен за разглеждане в Народното събрание с вх. № 202-01-12/13.02.2012 г.

2. Проект на Програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър за 2012г.

3. Проект на „Инструкция за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в Българската геодезическа система (БГС) 2005” и софтуерно приложение за трансформиране на координати и височини в Българска геодезическа система 2005.

4. Проект за „Наредба за създаване, обновяване, поддържане и приемане на цифрова едромащабна топографска карта в мащаби 1:5 000 и 1:10 000”.

5. Указания за създаване и приемане на геодезически мрежи с местно предназначение с използването на глобални навигационни спътникови системи


 • Регистрация на правоспособни лица

АГКК води регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. През първото полугодие на 2012 г. са регистирани 49 правоспособни лица, от които 34 физически и 15 юридически лица.

 • Описание за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата.

Администрираните разходи по програмата представляват разходи за лихви по заем от Световна банка (46190-BUL) за финансиране на проект “Кадастър и имотна регистрация”.

Проект “Кадастър и имотна регистрация” стартира през 2001 г. и приключи успешно на 1 март 2009 г. Участници в изпълнението на проекта бяха АГКК и Агенция по вписванията. Проектът е финансиран чрез заем от Световна банка, бюджетно съфинансиране и безвъзмездна помощ от Холандското правителство и е с приблизителна обща стойност 38 млн. Евро.


Приложение 5 - Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Програма № 5 “Геодезия, картография и кадастър”

Мерна ед-ца

Целева ст-ст 2012 г.

Отчет 30.06.2012 г.

1. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри - площ

ха

100 000

82 516

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри – брой имоти

бр.

300 000

185 346

2. Създаване на специализирани карти и регистри по ЗУЧК

ха

885

2,3

По т. 1 – Създаването на ККР обхваща обекти, възложени в предходни години, като: около 36 000 ха са в процес на работа; 120 ха – приети ККР (677 бр. имоти), 46 396 ха – одобрени ККР (184 669 бр. имоти).

По т. 2 – Поради спешна необходимост са възложени и изработени специализирани карти и регистри по ЗУЧК за морски плаж „Бяла - Чайка”, община Бяла, област Варна.

Открита е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Създаване на специализирани карти и регистри на морски плажове”, включваща 8 (осем) обособени позиции. 


   • Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение представляват основните дейности на АГКК, заложени в Закона за кадастъра и имотния регистър и в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Данните по т. 1 от показателите за изпълнение са изготвени като прогноза, основана на база предишни периоди и са съобразени със задачите, поставени от правителството в Дългосрочната програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър и годишните програми.Данните по т. 2 от показателите включват създаването на специализирани карти и регистри по ЗУЧК.

Източници на информация за данните по показателите за изпълнение – източниците на информация са наличните в АГКК данни, получени и обработени на база приетите през периода технически дейности.

 • Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности.

Факторът, който оказва влияние при непостигането на планираните целеви стойности на показателите за годината са неосигурени финансови средства от държавния бюджет.
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

(влева)

Разходи по програма 4

Закон

2012

Уточнен план

Отчет

към 30 юни

I. Общо ведомствени разходи

10 618 561

10 967 821

5 323 3599

от тях за:

 

 

 

Персонал

6 613 779

6  645 739

3 442 381

Издръжка

3 349 782

3 667 082

1 464 509

Лихви

 

 

390 405

Капиталови разходи

655 000

655 000

26 299

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета

0Общо разходи (I+II)

10 618 561

10 967 821

5 323 359

Численост на щатния персонал

345

345

334
Програмата се реализира под ръководството на ресорния заместник министър Николай Нанков, като в изпълнението й основно участва ВРБК - Агенция по геодезия, картография и кадастър“

5.3. Преглед на изпълнението на политика по ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори
5.3.1.Преглед на изпълнението Програма 6 “Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие

Ползи за обществото

А. Продукт/услугите изпълнявани от Главна Дирекция “Програмиране на регионалното развитие”:
І. Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели.

В изпълнение на мисията и целите на политиката за „Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори ГД „Програмиране на регионалното развитие” за отчетния период е осъществила редица дейности по предоставяните на обществото продукти/услуги.

Изпълнението на програмата се изпълнява посредством пет приоритетни оси, както следва:

1. Устойчиво и интегрирано градско развитие


 1. Регионална и местна достъпност

 2. Устойчиво развитие на туризма

 3. Местно развитие и сътрудничество

 4. Техническа помощ

Приоритетна ос 1 е насочена към широк кръг от интервенции с цел подобряване на конкурентоспособността на градовете и градските територии и по-специално - осигуряване на условия за развитието на успешни и устойчиви градски райони, свързани помежду си, които създават възможности едни на други и на прилежащите им извънградски територии.

Публичните инвестиции ще бъдат насочени към обновяване и разширяване на основната градска инфраструктура, която ще поддържа градските райони,като центрове за сближаване и растеж.

Целта на приоритетна ос 2 е да се подобри качеството на живот и работна среда чрез по-добър достъп и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчивото развитие. Това ще бъде постигнато чрез подобряване на инфраструктура, свързана с транспортните, комуникационните, информационните и газоснабдителните мрежи.

Приоритетна ос 3 е насочена към повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти с висока добавена стойност, и увеличаване на приноса на сектора към устойчивото регионално развитие.

Конкретната помощ по Приоритетна ос 4 включва следното: • Подкрепа за местните центрове, които имат капацитет да играят ролята на важни икономически центрове, съдействайки по този начин за икономическата и социална активност на прилежащите им територии;

 • Използване на възможностите, които предлагат инвестициите в инфраструктура;

 • Подобряване на услуги в областта на образованието, здравеопазването и бизнеса на местните общности чрез подобряване на свързаната с тях инфраструктура;

 • Превръщане на малките общини в привлекателно място за местни и чуждестранни инвеститори;

 • Подобряване на качеството на околната среда и превенция на риска.

Приоритетна ос 5 е насочена към подкрепа за дейности, осигуряващи правилното и ефективно програмиране, управление, наблюдение, оценка, информация и контрол на ОПРР, укрепване на административния капацитет на УО и на бенефициентите за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата от СФ

На 09.02.2010 г. Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) получи положителна оценка от Европейската комисия за съответствието на системите за управление и контрол с изискванията на европейската нормативна база, с което се нареди сред отличниците в управлението на средствата от ЕС в България. Процедурите на Управляващия орган на ОПРР за договаряне, мониторинг, финансов контрол и плащания значително се оптимизираха, като същевременно се облекчиха и изискванията към бенефициентите. В резултат на това бе постигнат значителен ръст в изпълнението, което е безспорно доказателство за доброто и ефективно управление на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.Обективни показатели за постигнатия напредък от стартиране на програмата до 31.12. 2011 г. с натрупване са:

 • Публикувани 45 схеми на обща стойност 3,082 млрд.лв. или 98 % от размера на ОПРР от размера на бюджета на ОПРР, като през отчетния период 01.01.2012-30.06.2012 г. e публикувана 1 схема на обща стойност 15 млн.лв.

 • 1 736 подадени проектни предложения по отворените за кандидатстване схеми;

 • 920 сключени договора на обща стойност 2,585 млрд. лв., което представлява 82,5 % от бюджета на програмата, като през отчетния период 01.01.2012-30.06.2012 г. са сключени 182 договора на обща стойност на основния договор 429 млнлв. или 13,4 % от размера на програмата.

 • През отчетния период 01.01.2012 - 30.06.2012 г. е постигнато по-ефективно управление и изпълнение, чрез оптимизиране на процедурите за управление, мониторинг, оценка и контрол на Оперативна програма „Регионално развитие” одобрени с версия 7 на Процедурния наръчник.

 • През отчетния период 01.01.2012-30.06.2012 г. верифицираните разходи са в размер на 152 171 706,33 лв., или 26 % от верифицираните разходи за периода от началото на Оперативната програма до 30.06.2012 г.


II. Описание на предоставяните през отчетния период продукти/услуги, описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи:)

 • Изготвяне и актуализиране на документи и процедури за прилагане на по качествен подход, прозрачност и ефективно управление на дейностите по ОП “Регионално развитие”.

През отчетния период са извършени следните дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 • Актуализирано е административното и финансово ръководство за бенефициенти по Оперативна програма „Регионално развитие”, съобразно нов одобрен Процедурен наръчник версия 8;

 • Оптимизирани са процесите и процедурите за физическо и финансово докладване на договорите за безвъзмездна финансова помощ и е одобрена нова версия 8 на Процедурния наръчник за изпълнение, управление, мониторинг, оценка и контрол на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

 • В процес на изпълнение е програма за обучение на бенефициенти за периода 2007-2013г. в рамките на проект по техническа помощ на ОПРР;

Предоставяни по програмата продукти/услуги (администрирани разходни параграфи):

 • Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) 2007-2013 г.

През отчетния период са извършени следните дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 • Засилен е предварителния и последващ контрол върху процедурите за обществени поръчки съгласно оптимизираните процедури за верификация на разходите отразени във версия 8 на Процедурния наръчник по ОПРР.

 • Изпратен е към ЕК Годишния доклад за 2011 г. по Оперативната програма.

 • Оптимизирани са процесите на проверка на искания за възстановяване на разходите /верификация/ по проектите по ОПРР 2007-2013 г.

 • Навременно е докладвано пред съответните институции за всички съмнения и нередности по смисъла и реда на Указания ДНФ № 07/22.10.2010 г на Сертифициращия орган, както и са предприети конкретни мерки за възстановяване на средствата по ОПРР при наличие на нередности.

 • За отчетния период 01.01.2012-31.06.2012 г. размерът на договорираните средства е увеличен с 362 млн. лв, след отчитане на нови сключени договори, сключени анекси, приключени проекти и прекратени договори.

 • Периодично e публикувано на интернет-сайта на пълна статистика за проектите по ОПРР / бр. одобрени проекти, бр. сключени договори, изплатени средства по бенефициенти и т. н./.

 • Включвани външни оценители и наблюдатели в състава на оценителните комисии по ОПРР, което е важен инструмент за прилагане на принципа на прозрачност в управлението на Оперативната програма.

 • Продължаване обучението на бенефициентите в рамките на техническата помощ на ОПРР;

 • Редовни информационни кампании

УО на ОПРР провежда информационни дни при обявяването на процедурите по нови схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, на които се обсъждат в детайли и оперативен порядък предизвикателствата по текущото изпълнение.
III. Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи по програма 6

Общата стойност на договорени средства към 30 юни е в размер на 361 841 680,98 лв.

Размерът на договорените средства в лева се разпределя по приоритетни оси както следва:


ПО 1

Устойчиво и интегрирано регионално развитие

ПО 2

Регионална и местна достъпност

ПО 3

Устойчиво развитие на туризма

ПО 4

Местно развитие и сътрудничество

ПО 5

Техническа помощ

292 341 695,53

-38 148 720,89

56 753 157,61

46 994 235,29

3 901 313,44

Забележка: При отчитане размера на договорените средства са взети предвид размерът на нови сключени договори, освободен ресурс след приключване на проекти, размер на прекратени проекти и сключени анекси.


Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие

Операция 1.1. Социална инфраструктура


Наименование на схемата:

BG161PO001/1.1-03/2008 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали

Бенефициент

Агенция за социално подпомагане

Сключени договори

17

Обща стойност БФП на сключените договори

4 552 791,36
Наименование на схемата:

BG161PO001/1.1-05/2008 - Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали

Бенефициент

Министерство на културата

Сключени договори

1

Обща стойност БФП на сключените договори

27 182 406,52 лв.
Наименование на схемата:

BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации“

Бенефициент

Висши държавни учебни заведения

Сключени договори

2 (от резервната листа)

Обща стойност БФП на сключените договори

6 176 103,81 лв.
Наименование на схемата:

BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации“

Бенефициент

86 общини разположени в рамките на градските агломерационни ареали

Сключени договори

21 (от резервната листа)

Обща стойност БФП на сключените договори

46 216 599,61 лв.


Наименование на схемата:

BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации“

Бенефициент

19 общини, на територията на които се намират определените общински лечебни заведения съгласно т. 3 и т. 4 на Анекс 1 „Болници с възможност за финансиране от ЕК по ОП „Регионално развитие” към Допълнението към Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ, одобрено от Министерски съвет с Протокол № 31 от заседанието на Министерския съвет на 1 септември 2010 г.

Сключени договори

19

Обща стойност БФП на сключените договори

94 903 785,55 лв.
Наименование на схемата:

BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск"

Бенефициент

62 общини, попадащи в обхвата на градските агломерации, съгласно Националната карта на резидентните грижи

Сключени договори

30

Обща стойност БФП на сключените договори

54 884 893,45 лв.


Операция 1.2. Жилищна политика

Наименование на схемата:

BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”

Бенефициент

Дирекция „Жилищна политика“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Сключени договори

1

Обща стойност БФП на сключените договори

50 109 134,20 лв.
Наименование на схемата:

BG161PO001/1.2-02/2011 Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение

Бенефициент

Община Бургас, Община Видин, Община Девня и Община Дупница

Сключени договори

2

Обща стойност БФП на сключените договори

8 898 540,01
Наименование на схемата:

BG161PO001/1.2-03/2011 „Подкрепа за създаване на инструмент за финансов инженеринг - Фонд за жилищно обновяван“

Бенефициент

Корпоративна търговска банка*

Сключени договори

1

Обща стойност БФП на сключените договори

12 467 284,78 лв.

*Изпълнителят е избран след проведена процедура по реда на ЗОП

Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска

Наименование на схемата:

BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации“

Бенефициент

86 общини разположени в рамките на градските агломерационни ареали

Сключени договори

2 (от резервната листа)

Обща стойност БФП на сключените договори

1 984 383,53 лв.


Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”

Операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

Наименование на схемата:

BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”

Бенефициент

148 общини на територията на Република България

Сключени договори

2

Обща стойност БФП на сключените договори

4 377 566,06 лв.
Наименование на схемата:

BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции

Бенефициент

Общини

Сключени договори

11

Обща стойност БФП на сключените договори

42 463 877,27 лв.


Операция 3.3 „Национален туристически маркетинг

Наименование на схемата:

BG161PO001/3.3-01/2008Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване

Бенефициент

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Сключени договори

5

Обща стойност БФП на сключените договори

20 490 323,60 лв.


Приоритетна ос 4 Местно развитие и сътрудничество

Операция 4.1. Дребномащабни местни инвестиции

Наименование на схемата:

BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини

След освобождаване на финансов ресурс по схемата в резултат на изпълнението на сключените договори са сключени 31 договора за предоставяне на БФП въз основа на списъка с проектни предложения по реда на тяхното класиране от списъка на класираните, но нефинансирани проекти, поради изчерпване на финансовия ресурс по схемата.Бенефициент

Общини извън градските агломерации

Сключени договори

31 (от резервната листа)

Обща стойност БФП на сключените договори

22 227 624,56 лв.
Наименование на схемата:

BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини

Бенефициент

Общини извън градските агломерации

Сключени договори

31 (от резервната листа)

Обща стойност БФП на сключените договори

27 295 299,35 лв.


Приоритетна ос 5 Техническа помощ

Бенефициент

Управляващ орган на ОПРР, АЗ, МИЕТ

Издадени заповеди за предоставяне на БФП

3

Сключени договори

6

Обща стойност БФП на заповедите

4 913 780,37 лв.

Обща стойност БФП на договорите

5 555 436,54 лв.

*Решението за предоставяне на БФП за Агенция по заетостта и Министерство на здравеопазването е издадено на 22.12.2012 г., а договори за предоставяне на БФП са сключени през отчетния период.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15