• BG 161 PO 001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”
 • BG 161 PO 001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”
 • BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”
 • BG161PO001/1.2-02/2011 Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение
 • BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”
 • BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”.
 • BG161PO001/3.1-04/2011-Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк
 • BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”
 • BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване“
 • BG161PO001/4.1-05/2011- Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали
 • BG161PO001/5-02/2012 “В подкрепа за следващия програмен период”
 • 01.01.201 2 г-3 0 . 06 .201 2 г. • страница9/15
  Дата28.08.2018
  Размер3.56 Mb.
  ТипОтчет

  [Rapport Titel]


  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

  3. Обявени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през отчетния период, включително напредък (оценителни комисии) по текущите схеми, публикувани по ОПРР :

  • BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”

  Тип на процедурата

  Процедура за директно предоставяне на БФП

  Дата на обявяване

  31.01.2011 г.

  Бенефициент

  19 общини от градските агломерационни ареали съгласно Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ на Република България за периода 2010-2017 г.

  Подадени проектни предложения

  19 проектни предложения

  Статус към края на отчетния период

  Приключила оценителна комисия с решение на ръководител на УО на ОПРР на 20.02.2012 г. за 1 проектно предложение на стойност на БФП 6 500 000 лв. Договорът е подписан на 07.03.12 г.
  • BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”

  Тип на процедурата

  Процедура за директно предоставяне на БФП

  Дата на обявяване

  26.01.2011 г.

  Бенефициент

  62 общини в обхвата на агломерационните ареали съгласно Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и плана за действие към нея

  Предвидени финансови средства

  106 976 439,51 лв.

  Срок за кандидатстване

  срок 1 – 30 юни 2011 г.

  срок 2 - 30 септември 2011 г.

  срок 3 – 17 април 2012 г.


  Постъпили проектни предложения

  26 проектни предложения в рамките на първия срок

  32 проектни предложения в рамките на втория срок, 4 проектни предложения са оттеглени

  8 проектни предложения в рамките на третия срок


  Статус към края на отчетния период

  В рамките на отчетния период:

  - Приключила оценителна комисия за проектни предложения, подадени в рамките на втория срок с решение от 25.01.12 г. за одобрение на 25 предложения на стойност на БФП 48 449 666,56 лв.

  - Приключила оценителна комисия, която беше удължена за оценка на 3 проектни предложения, подадени в рамките на 2 срок. С решение на ръководителя на УО на ОПРР от 13.02.2012 г. бяха одобрени 3 проекта на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 3 918 580,38 лв.

  - Подадени 8 проектни предложения в рамките на обявения срок за кандидатстване. Сформирана комисия за оценка на проектните предложения на 02.05.2012 г.


  • BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”

  Тип на процедурата

  Процедура за директно предоставяне на БФП

  Дата на обявяване

  18.07.2011

  Бенефициент

  Дирекция „Жилищна политика“, МРРБ

  Предвидени финансови средства

  50 109 139,11 лв.

  Постъпили проектни предложения

  1

  Статус към края на отчетния период

  Приключила оценителна комисия с решение на ръководител на УО на ОПРР на 20.03.2012 г. за 1 проектен фиш на стойност на БФП 50 109 139,11 лв. Заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на на БФП по проекта е подписана на 09.04.2012 г.
  • BG161PO001/1.2-02/2011 Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение

  Тип на процедурата

  Процедура за директно предоставяне на БФП

  Дата на обявяване

  04.08.2010

  Бенефициент

  Общините Дупница, Девин, Видин, Бургас

  Предвидени финансови средства

  15 659 106,46 лв.

  Постъпили проектни предложения

  4

  Статус към края на отчетния период

  Приключила оценителна комисия с решение на ръководителя на УО на ОПРР на 07.06.2012 г. за одобрение на 3 проектни предложения на стойност на БФП 10 277 269,41 лв. На 28.06.2012 г. бяха подписани 2 договора с общините Видин и Дупница.
  • BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”

  Тип на процедурата

  Процедура за директно предоставяне на БФП

  Дата на обявяване

  04.02.2011

  Бенефициент

  Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора, Плевен

  Предвидени финансови средства

  203 655 639,43 лв.

  Постъпили проектни предложения

  5

  Статус към края на отчетния период

  Приключила оценителна комисия с решение на ръководителя на УО на ОПРР на 29.06.2012 г. за одобрение на 4 проектни предложения на общините Варна, Пловдив, Стара Загора и Плевен. Предстои сключване на договори с бенефициентите.

  Сформирана е оценителна комисия за подадено проектно предложение на община Русе, която е в процес на оценка.


  • BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”.

  Тип на процедурата

  Процедура за директно предоставяне на БФП

  Дата на обявяване

  01.12.2011 г.

  Бенефициент

  Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”

  Предвидени финансови средства

  39 147 764,20 лв.

  Статус към края на отчетния период

  Подаден проектен фиш в рамките на крайния срок. Оценителната комисия е в процес на работа.
  • BG161PO001/3.1-04/2011-Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк

  Тип на процедурата

  Процедура за директно предоставяне на БФП

  Дата на обявяване

  10.04.2011 г.

  Бенефициент

  Министерски съвет

  Предвидени финансови средства

  9 779 150 лв.

  Статус към края на отчетния период

  Проектното предложение е подадено в рамките на обявения краен срок. Сформирана е оценителна комисия.
  • BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

  Тип на процедурата

  Процедура за конкурентен подбор

  Дата на обявяване

  15.11.2011 г.

  Бенефициент

  264 общини на територията на цялата страна

  Предвидени финансови средства

  18 628 160,06 лв.

  Постъпили проектни предложения

  49 (6 постъпили извън срока)

  Статус към края на отчетния период

  Приключила оценителна комисия с решение на УО на ОПРР на 29.06.2012 г. за предоставяне на БФП в размер на 12 576 867,49 лв. Одобрени за фнансиране 28 проекта. Предстои подписване на договорите.
  • BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване“

  Тип на процедурата

  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

  Дата на обявяване

  25.06.2008

  Бенефициент

  Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

  Предвидени финансови средства

  63 983 109 лв.

  Постъпили проектни предложения

  5

  Статус към края на отчетния период

  Приключила оценителна комисия с решение на ръководителя на УО на ОПРР от 20.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 20 490 323,60 лв. Договорите са подписани на 09.04.2012 г.
  • BG161PO001/4.1-05/2011- Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали

  Тип на процедурата

  Процедура за директно предоставяне на БФП

  Бенефициент

  Общините, на чиято територия са разположени общински болници определени в анекс 1 „Болници с възможност за финансиране от ЕК по ОП „Регионално развитие” към Изменението на Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ одобрено от Министерски съвет с Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет на 1 декември 2010

  Предвидени финансови средства

  40 713 672,98 лв.

  Подадени проектни предложения през отчетния период

  5

  Статус

  Проектите са в процес на оценка

  *През отчетния период Управляващият орган на ОПРР разработи и публикува изменения в Изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”.

  С изменението беше одобрен нов срок за кандидатстване по компонент 2 „Болници за активно лечение, които ще бъдат обособени в медицински центрове” – до 01.06.2012. Средствата по компонент 2 са в размер на 4 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ, а конкретните бенефициенти са общините Генерал Тошево, Годеч, Елена, Котел, Малко Търново, Средец, Тервел, Тополовград.

  BG161PO001/5-02/2012 “В подкрепа за следващия програмен период”

  Тип на процедурата

  Процедура за директно предоставяне на БФП

  Бенефициент

  36 общини центрове на градски агломерации

  Предвидени финансови средства

  14 994 000 лв.

  Срок за кандидатстване

  30 октомври 2012 г.


  Изплатените средства по сключените договори с бенефициенти по ОП „Регионално развитие” /администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки/ за периода 01.01.2012 г.-30.06.2012 г. са следните:

  • За отчетния период 01.01.2012 г-30.06.2012 г. изплатените средства от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. са в размер на 145 614 061,63лева

  • Графика на изплатени средства по приоритетни оси ОП „Регионално развитие”:  Процентното изпълнение на изплатените за периода от началото на Оперативната програма до 30.06.2012 и само за I-во полугодие на 2012 г., спрямо бюджета е показано на долу посочената диаграма:
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15