• Хэшээлэй сэдэб: «Үнэн нүхэр»
 • Хүгжөөлгын
 • Хэшээлэй янза
 • Хэшээлэй ябаса Ι . Эмхидхэлэй үе. ΙΙ . Багшын оролто үгэ
 • Сэгнэлтэеэ зүбшэн хэлсэхэ баллнуудтай жетонгуудаа тоолоод, хэндэ эгээ ехэ балл байнаб- «5» бага баллтай һурагшад “4” абаха. Командануудтаа нэрэ үгэхэ.
 • 1 шата: гэрэй даабари шалгалга: “Би шамда ши намда” Тобшолол- гол герой хэн бэ – Хэрмэшэ - жетон хубааха Наадан hурая
 • Тобшолол : ямар гол үгэ дайралдаа гэжэ һананат – (алтан нүхэр) жетон хубааха
 • Тобшолол: Хэрмэшэмнай ямар нохойб - ангууша
 • Тобшолол энэ шатада дайралдаһан гол үгэнүүдые нэрлэгты: харууhална тэмсэнэ, Доржомнай дүрбэн хүлтэ нүхэрөө хайрлажа, шаналжа байгаа бэлэй. 5. Багшын тобшолол
 • Энэ рассказай гол герой хэн болоноб Хэрмэшэ Ямар абари зантайб Автор ямар аргаар тэрэнииень бидэндэ харуулааб – хүн шанар оруулна
 • Гэрэй дааба ри : кроссворд зохёохо

 • Скачать 41.14 Kb.


  Дата16.05.2017
  Размер41.14 Kb.
  ТипРазработка урока

  Скачать 41.14 Kb.

  Разработка урока по бурятской литературе по теме  МБОУ «Улюнская средняя общеобразовательная школа»

  РАЗРАБОТКА УРОКА

  ПО БУРЯТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПО ТЕМЕ:

  “ХЭРМЭШЭ- ҮНЭН НҮХЭР”, 7 КЛАСС

  МОНГОЛОВОЙ ГАЛИНЫ СТЕПАНОВНЫ,

  УЧИТЕЛЯ МБОУ “УЛЮНСКАЯ СОШ ИМ. С. ХАМНАЕВА”

  2014Г

  Хэшээлэй сэдэб: «Үнэн нүхэр»

  Б.Н.Ябжановай “Хэрмэшэ” гэhэн рассказай удхаар.  Хэшээлэй зорилго:

  Һургалгын: Б.Н.Ябжановай “Хэрмэшэ” гэhэн рассказ соогоо Хэрмэшын дүрэ зураглан харуулхадаа, тэрэнэй эзэндээ үнэн сэхэ байhыень элирүүлхэ, уран аргануудые оложо, текстээр ажалябулалгын дадалаа үргэдхэхэ.

  Хүгжөөлгын: Һурагшадые шэнжэлгын ажалай дүршэлтэй болгохо,

  аман хэлэлгэ, уран уншалга хүгжөөхэ.  Хүмүүжүүлгын: Хани нүхэдтөө дурлал, үнэн ябалга hурагшадта хүмүүжүүлхэ, соёл болбосоролой мэдэсэ болбосоруулха.

  Хэшээлэй янза: Эрдэм мэдэсэ гуримшуулгын хэшээл.

  Хэшээлэй түхэл: хэшээл-наадан.

  Хэшээлэй хэрэгсэлнүүд: номууд, мультимедиа проектор, карточканууд (синквейн зохёохо), жетонууд

  Хэшээлэй ябаса

  Ι. Эмхидхэлэй үе.

  ΙΙ. Багшын оролто үгэ

  Хэшээлэй зорилго зүбшэн хэлсэлгэ: “Хэрмэшэ” гэһэн зохёолоор эрдэм мэдэсэеэ гуримшуулжа, текстээр ажалябуулга хэхэбди, уран аргануудые элирүүлжэ һурахабди. Мүнөө бидэ бүлэгөөр ажаллахабди, тиихэдээ хэшээлнай 4 шатаһаа бүридэхэ

  1 “Би шамда ши намда” –гэрэй даабари шалгалга- (зүб харюу-10) балл

  2 наадан һурая – слайдаар

  3 һорилго –самбарта үгэ тааха: 1-ангууша, 2 - шандага

  4Синквейн зохёолго (гол герой-абари зан-дүрэ)

  5 Тобшолол гаргалга (капитанууд)

  6 Сэгнэлтэ

  7 Дүн гаргалга

  Сэгнэлтэеэ зүбшэн хэлсэхэ баллнуудтай жетонгуудаа тоолоод, хэндэ эгээ ехэ балл байнаб- «5» бага баллтай һурагшад “4” абаха.

  Командануудтаа нэрэ үгэхэ.

  1 шата: гэрэй даабари шалгалга: “Би шамда ши намда”

  Тобшолол- гол герой хэн бэ? – Хэрмэшэ -жетон хубааха

  Наадан hурая

  1) Энэ хэн бэ? жетон хубааха

  10-Ямаанда, буга hогоондо бага-сага ябагалдаг байhан…(Сампилай Согто)

  20-Хулhан мэтэ жэбжэгэр бэетэй, сэбэр hайханшье шарайтай… (Эзэн эхэнэр,эжынь)

  30-Хэрмэшэеэ байрадань уяад, юушьеб хэлэжэ байгаад, тархииень, нойтон хоншоорыень эрхэлүүлээ… (гэрэй эзэн, баабайнь)

  40- Хэрмэшэ манайнгаа үлдэжэ hууhаниие мэдэhэн шэнгеэр шандага асарбал… (Доржо) энэ мэдүүлэл соо гол шухала үгэнь алин бэ?

  50- Юумэнhээ сухарихагүй зүрхэтэй, даамгайхан, омог зантай… (Хэрмэшэ)

  Тобшолол – Хэрмэшэ ямар бэ? - зүрхэтэй, даамгайхан асарна

  2) Уран арганууд жетон хубааха

  10- «Амар сайн, минии алтад!». (метафора)

  20- Согто шуhагүй, хүхэ сагаан болошоо юм. (эпитет)

  30- Нюдэдынь эдеэшэжэ хүсэhэн мойhон мэтээр елэлзэнэ .(зэргэсуулгэ)

  40-Газар эхэмнай үбэлэй унтариhаа бэшэ, хүн зоной уйлаан дуулаанhаа hэринэ. (олицетворени)

  50-hураhан далай, hураагүй балай. (оньһон үгэ)

  Тобшолол: ямар гол үгэ дайралдаа гэжэ һананат? – (алтан нүхэр)

  жетон хубааха

  3) Ангууша нохой һургаха заабаринууд жетон хубааха

  10 –Багадань … эдюулжэ байхада hайн юм гэлсэгшэ. (шүлhөө)

  20- hайн нохой болохо гүлгэн …. барихада, иигэжэ бэеэ дааха шадалтай юм шуу. (тархииень уруу харуулжа)

  30 – Муу нохой болохо hаа , таряа шэглэhэн …. тархяа уруу hанжажа байха. (тулам шэнгеэр) хэлэхэ

  40- Эмээл абажа, гүлгөө … соогуурнь шургуулжа гаргаба. (дүрөө)

  50-Тиихэдэ … багадань эдюулжэ байхада, тон хэрмэшэ болодог. (хэрмэнэй мяха)

  Тобшолол: Хэрмэшэмнай ямар нохойб? - ангууша

  4) Хэрмэшын дүрэ жетон хубааха

  10- Ямар ушарhаа урма дураа хухарааб? (эзэниинь ябашоо)

  20- Эзэниинь юун гээд, зантагар тархииень эльбэжэ эрхэлүүлхэл hэм? (hайнши даа, нүхэрни!)

  30- Хэрмэшэ ямар ажалтай болооб? (мал харууhалха, тууха)

  40 - Ямар аймшагтай тэмсэл болооб? (Хэрмэшэ шононуудаар тэмсээ)

  50- Доржомнай хэниие хайрлажа, шаналжа байгааб? (дүрбэн хүлтэ нүхэрөө)

  Тобшолол энэ шатада дайралдаһан гол үгэнүүдые нэрлэгты: харууhална тэмсэнэ, Доржомнай дүрбэн хүлтэ нүхэрөө хайрлажа, шаналжа байгаа бэлэй.

  5. Багшын тобшолол:

  Бэрхэнүүд.

  Таанадай хэлэһэн үгэнүүдые би бэшээб, тэрэниие хараябди.

  Энэмнай юун бэ? - синквейн

  Хэрмэшэ

  Зүрхэтэй, даамгайхан  Асарна, харууһална, тэмсэнэ

  Доржомнай дүрбэн хүлтэ нүхэрөө хайрлажа, шаналжа байгаа бэлэй.

  Алтан нүхэр

  Энэ рассказай гол герой хэн болоноб? Хэрмэшэ

  Ямар абари зантайб? Автор ямар аргаар тэрэнииень бидэндэ харуулааб? – хүн шанар оруулна

  Хэнэй дүрэ гаранаб? –нүхэрэй. Ямар нүхэрэйб? -үнэн

  Заа мүнөө тобшолол гаргая –капитанууд, танда үгэ үгтэнэ, баллнуудаа тоолоод хэлэгты.  6. Сэгнэлтэнүүд

  Гэрэй даабари: кроссворд зохёохо

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Разработка урока по бурятской литературе по теме

  Скачать 41.14 Kb.