• Съобщение за медиите Асамблея на регионалните и местните власти в ЕС
 • COR/10/35
 • Георгиос Папастергиу
 • Тук можете да намерите пълния текст на речта на комисар Фюле .
 • Атенайс Казалис де Фондус Комитет на регионите на ЕС тел.: +32 (0)2 282 2447 Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

 • Скачать 87.15 Kb.


  Дата03.11.2018
  Размер87.15 Kb.

  Скачать 87.15 Kb.

  Разширяването – за кр са важни конкретните реалности, а не ангажиментите
  Съобщение за медиите

  Асамблея на регионалните и местните власти в ЕС  COR/10/35

  Брюксел, 16 април 2010 г.  Разширяването – за КР са важни конкретните реалности, а не ангажиментите

  Процесът на присъединяване към ЕС на Хърватия, Турция и бившата югославска република Македония беше един от приоритетите в дневния ред на КР на 15 април, четвъртък. След като изслуша речта на комисаря по разширяването и политиката на съседство г-н Щефан Фюле, КР прие становище относно стратегията за разширяване и основните предизвикателства, пред които са изправени страните кандидатки. Становището беше внесено от докладчика г‑н Георгиос Папастергиу, префект на Пиерия (Гърция/ЕНП). По време на разискванията членовете на КР се концентрираха по‑специално върху напредъка на Турция и отношенията между Турция и Гърция.

  В становището се оценява напредъкът на всяка страна кандидатка по пътя към присъединяването и се изразява значителната тревога на КР за това, че много от поетите от страните кандидатки политически ангажименти не се превръщат в конкретни действия на местно равнище. „Решението за присъединяване на дадена страна към ЕС може да се вземе единствено въз основа на задълбочена оценка на реалностите на местно равнище, а не само чрез преглед на въвеждането на правото на ЕС в националното законодателство“, подчерта докладчикът на КР Георгиос Папастергиу. В становището на КР се подчертава, че страните кандидатки трябва да продължат да повишават качеството на местните и регионалните администрации и управление, тъй като готовността на страните за членство в ЕС ще зависи и от техния местен и регионален административен капацитет.

  В първата си реч пред асамблеята на представителите на местните и регионалните власти в ЕС комисар Фюле обобщи изискванията на Европейската комисия: „Наличието на субсидиарност и висококачествена публична администрация на всички равнища е основна предпоставка за членство в ЕС. Местните и регионалните власти трябва да бъдат добре подготвени да изпълняват задълженията си, произтичащи от присъединяването. Това е единственият начин за една нова държава-членка да използва пълноценно възможностите, които предлага членството в ЕС.“

  Г-н Фюле направи кратък преглед на позицията на Европейската комисия по отношение на страните кандидатки: „Като комисар по разширяването съм длъжен да се уверя, че страните са напълно подготвени за членство в момента на присъединяването си. Присъединяването ще става тогава, когато страните са готови, като всяка страна ще се разглежда поотделно. На никого няма да позволяваме да заобикаля изискванията или да съкращава процедурите. Интересуваме се най-вече от качеството на процеса на присъединяване, така че с всяка присъединила се страна Европейският съюз да става не само по-голям, но и по-силен.“

  Председателят на групата на ПЕС г-н Карл-Хайнц Клар, държавен секретар на германската федерална провинция Райнланд-Пфалц, потвърди силната подкрепа на групата за Стратегията за разширяване на ЕС за 2009-2010 г. и приветства напредъка на БЮРМ, Хърватия и Турция по пътя към членството им в ЕС.

  „Критериите от Копенхаген са основните отправни точки в процеса на разширяване на ЕС“, припомни той и подчерта значението на конструктивния и насочен към бъдещето диалог в рамките на съществуващите международни структури за засилване на сътрудничеството между всички страни.

  В становището се прави честна оценка на напредъка на всяка страна кандидатка. Така например, по отношение на Турция КР „поздравява турското правителство за конструктивното му отношение“, но изразява „разочарование, че въпреки приетото законодателство, съответстващо на критериите от Копенхаген, неговото прилагане е твърде неудовлетворително, по-специално по отношение на правата на жените, липсата на дискриминация, свободата на вероизповедание и на изразяване, нулевата толерантност към изтезанията и премахването на корупцията“ и „неудовлетвореност от бавния напредък в прехвърлянето на правомощия към местните власти“.

  По отношение на Хърватия в становището се приветства напредъкът на страната към постигането на критериите за членство в ЕС, но се препоръчва да се направят допълнителни усилия, например за повишаване на „административния капацитет на органите, ангажирани с борбата срещу корупцията“, тъй като корупцията „остава разпространена в много сфери“. Освен това членовете на КР отбелязват, че „стратегията за децентрализиране не беше приета поради липса на ангажимент на политическо равнище“. По отношение на бившата югославска република Македония в становището се посочва, че „някои общини все още разполагат само с ограничен административен капацитет“ и се изразява съжаление, че „местните власти все още страдат от недостатъчни прозрачност и отчетност“, въпреки че се приветства предложението за създаване на нов комитет по въпросите на местното управление.  Тук можете да намерите пълния текст на речта на комисар Фюле.

  Подробните анализи за всяка страна и политическите искания на КР към страните кандидатки можете да намерите в проектостановището и във внесените изменения.

  Посетете уебсайта на КР на адрес www.cor.europa.eu.  Комитетът на регионите

  Комитетът на регионите е Асамблеята на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави-членки е да включат представляваните от тях регионални и местни власти и общности в процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета по политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.

  За повече информация моля, свържете се с:  Атенайс Казалис де Фондус

  Комитет на регионите на ЕС

  тел.: +32 (0)2 282 2447

  Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu

  За да прочетете предишни съобщения за медиите, натиснете тук.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Разширяването – за кр са важни конкретните реалности, а не ангажиментите

  Скачать 87.15 Kb.